• Föreningar och kommunanställda aktiva i projektet "KONTEXT - att låta tingen tala" går kurs i hur man producerar och redigerar film. Fridhems folkhögskola, oktober 2018. Foto: Sven Persson

  • Fredriksdals museer och trädgårdar: Här undersöks småkryp med Fredriksdals pedagoger. Foto: Sven Olof Larsén

  • Skånsk hemslöjd. Foto: Skånes Hemslöjdsförbund

Kulturarv

Skåne har en utvecklad struktur inom kulturarvssektorn med statliga, regionala och kommunala museer, arkiv-, hembygds- och hemslöjdsverksamhet.

Tillsammans står kulturarvssektorn för en omfattande utställnings-, pedagogik-, arkiv- och kursverksamhet med såväl nationell som internationell kvalitet och som på olika sätt når mer än en och en halv miljoner besökare per år. Kulturarvssektorn är en viktig del av besöksnäringen.

Region Skåne stödjer ett flertal kulturarvsaktörer i deras regionala roll som kunskaps-, dialog- och samarbetspartner för bland annat Skånes kommuner och den idéburna sektorn. Region Skåne verkar för ett ökat samarbete med statliga myndigheter och förbund inom kulturarvssektorn.

Region Skåne vill

  • främja tvärsektoriellt samarbete för att nå och angå nya målgrupper så att fler invånare i Skåne ska uppleva kulturarv som angeläget och tillgängligt
  • ge kulturarvsaktörerna bättre förutsättningar att arbeta med metodutveckling och olika lärandeprocesser
  • stärka kulturarvsaktörernas arbete med kulturmiljöer och utveckla samverkan med övriga samhällssektorer i samhällsplaneringsfrågor
  • stärka kulturarvsaktörernas möjligheter att arbeta mer internationellt och ingå i forskningsprojekt för att utveckla verksamheten

Prioriterade insatser under 2020

Samverkansplattform för kulturarv

Region Skåne ska utveckla kulturarvssektorn i Skåne genom att initiera och koordinera kunskapsutvecklade insatser, med bidrag och initiera samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Utvecklingsarbetet bedrivs tillsammans med kulturarvsaktörerna utifrån en samverkansplattform för kulturarv.

Samverkansplattform för kulturarv

Kulturarvspedagogik till fler skånska kommuner

Det samlade kulturarvspedagogiska arbetet riktat till barn och unga är prioriterat i Region Skånes verksamhetsbidrag till museer och kulturarvsförbund. Region Skåne ska fortsätta arbetet med att initiera samverkan så att den pedagogiska verksamheten som drivs på museer och av kulturarvsförbund kan nå fler barn och unga. Det gäller särskilt de skånska kommuner som saknar regionalt finansierade kulturarvsaktörer. De regionala museerna och Helsingborgs museer som får regionala bidrag ska särskilt bidra till att nå detta mål.

Prioriterat för 2020 är att arbeta med målgruppen barn och unga med funktionsnedsättningar, både genom metodutveckling och direkta insatser för målgruppen.

Rapport 2017: Kartläggning och analys av museernas arbete med samverkan och förmedling

Rapport 2018: Kartläggning och analys av de skånska kulturarvsförbunden

Museilag och kulturmiljö

Regeringen införde en museilag 2017 och stärkte inför 2018 kulturmiljöns betydelse i samhällsplaneringen genom flera myndighetsdirektiv. Museilagen betonar kulturarvsaktörernas oberoende och ställer högre krav på en tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner än tidigare vilket bygger på principen om armslängds avstånd. 

Statens kulturråd förtydligade och stärkte kulturmiljövårdens roll i kultursamverkansmodellen under 2018. Samma år bildades nätverket Kulturmiljö Skåne där Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, de tre regionala museerna, Helsingborgs museer, Riksarkivet och Skånes Hembygdsförbund ingår. Nätverket ska arbeta strategiskt med kulturmiljöfrågor, delta i genomförandet av Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö samt öka kunskapsöverföringen mellan nätverkets aktörer och kommuner. Nätverket arbetar efter en gemensam handlingsplan som sträcker sig fram till 2023.

Ytterligare samverkansmöjligheter ska identifieras under 2020 med kommuner, statliga myndigheter, inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige och internt inom Region Skåne.

Kompetensutveckling

Under 2020 bygger Region Skåne vidare på den kunskap som genererats i den fleråriga satsningen på forskning kring museernas kompetensbehov som avslutades 2019 med spridningsseminariet "Museernas nya hybridkompetenser". Resultatet visar att lärande och kunskapsdelande inom kulturarvssektorn och i relation till andra kunskapsfält bör utvecklas ytterligare.

Samverkan med Malmö universitet om kulturpedagogik

För att kunskapsutveckla den samlade kulturpedagogiken i Skåne har Region Skåne inlett ett samarbete med Malmö universitet, Institutionen för samhälle, kultur och identitet. En arbetsgrupp har bildats med representanter från kulturarvschefsnätverket, det kulturpedagogiska nätverket, Malmö universitet, Lunds universitet och Kulturförvaltningen. Samarbetet ska bland annat skapa en regional gemenskap för lärande inom det kulturarvspedagogiska området som även ska initiera forskning inom området.

Samverkan mellan kulturarvsaktörer och bibliotek

Region Skåne vill stimulera till ett ökat samarbete mellan kulturarvs- och bibliotekspersonal kring läsning och litteraturfrämjande insatser för små barn. Under 2020 kommer fokus ligga på samarbete med regional biblioteksverksamhet i det nationella projektet Bokstart kring språkutvecklande insatser. Trelleborgs museum och Landskrona museum deltar initialt i satsningen inom ramen för Bokstart Skåne. För museerna kan det handla om metodutveckling och tvärsektoriella samarbeten för att nå ny publik.

Bokstart Skåne

Välkommen till Skåne

Välkommen till Skåne är ett utvecklingsprojekt som vill öppna upp olika samhällsarenor för nyanlända i Skåne, bland annat bibliotek och museer. På museerna får deltagarna får ta del av historien bakom samhället de kommit till, människorna som levt här och vad som påverkat utvecklingen. De får också ta del av den breda verksamhet som erbjuds till barnfamiljer. Region Skånes kulturförvaltning är med och samordnar den del av projektet som rör bibliotek och museer, med fokus på erfarenhetsutbyte, metodtips och nätverk.

Välkommen till Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter