Kulturarv

Skåne har en utvecklad struktur inom kulturarvssektorn med statliga, regionala och kommunala museer, arkiv-, hembygds- och hemslöjdsverksamhet. Kulturarvsförbunden är paraplyorganisationer för medlemsföreningar och driver egna utbildningar genom konsulentverksamhet.

Tillsammans står kulturarvssektorn för en omfattande utställnings-, pedagogik-, arkiv- och kursverksamhet med såväl nationell som internationell kvalitet och som på olika sätt når mer än en och en halv miljoner besökare per år. Kulturarvssektorn är en viktig del av besöksnäringen.

Region Skåne stödjer ett flertal kulturarvsaktörer i deras regionala roll som kunskaps-, dialog- och samarbetspartner för bland annat Skånes kommuner och den idéburna sektorn. Region Skåne verkar för ett ökat samarbete med statliga myndigheter och förbund inom kulturarvssektorn.

Region Skåne vill

  • främja tvärsektoriellt samarbete för att nå och angå nya målgrupper så att fler invånare i Skåne ska uppleva kulturarv som angeläget och tillgängligt
  • ge kulturarvsaktörerna bättre förutsättningar att arbeta med metodutveckling och olika lärandeprocesser
  • stärka kulturarvsaktörernas arbete med kulturmiljöer och utveckla samverkan med övriga samhällssektorer i samhällsplaneringsfrågor
  • stärka kulturarvsaktörernas möjligheter att arbeta mer internationellt och ingå i forskningsprojekt för att utveckla verksamheten

Hela texten om kulturarv i regional kulturplan för Skåne (pdf)

Prioriterade insatser under 2019

Samverkansplattform för kulturarv

Region Skåne ska utveckla kulturarvssektorn i Skåne genom att initiera och koordinera kunskapsutvecklade insatser, med bidrag och initiera samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Utvecklingsarbetet bedrivs tillsammans med kulturarvsaktörerna utifrån en samverkansplattform för kulturarv.

Samverkansplattform för kulturarv

Samverkan med Malmö universitet om kulturpedagogik

För att kunskapsutveckla den samlade kulturpedagogiken i Skåne har Region Skåne inlett ett samarbete med Malmö universitet, Institutionen för samhälle, kultur och identitet. En arbetsgrupp har bildats med representanter från kulturarvschefsnätverket, det kulturpedagogiska nätverket, Malmö universitet, Lunds universitet och Kulturförvaltningen. Samarbetet ska bland annat skapa en regional gemenskap för lärande inom det kulturarvspedagogiska området som även ska initiera forskning inom området.

Välkommen till Skåne

Välkommen till Skåne är ett utvecklingsprojekt som vill öppna upp olika samhällsarenor för nyanlända i Skåne, bland annat bibliotek och museer. På museerna får deltagarna får ta del av historien bakom samhället de kommit till, människorna som levt här och vad som påverkat utvecklingen. De får också ta del av den breda verksamhet som erbjuds till barnfamiljer. Region Skånes kulturförvaltning är med och samordnar den del av projektet som rör bibliotek och museer, med fokus på erfarenhetsutbyte, metodtips och nätverk.

Välkommen till Skåne

Kulturarvspedagogik till fler skånska kommuner

Under 2017 gjordes en översyn av museiområdet genom en utredning om museernas regionala arbete med fokus på samverkan och förmedling. I utredningen kartlades och analyserades de regionalt finansierade museernas samverkan och förmedlingsverksamhet för barn och unga under perioden 2014–2016. Under 2018 gjordes en motsvarande översyn av kulturarvsförbundens regionala arbete. Som en följd av utredningarna ligger fokus 2019 på hur den pedagogiska verksamheten som bedrivs av museer och kulturarvsförbund kan nå fler barn och unga i fler skånska kommuner.

Rapport 2017: Kartläggning och analys av museernas arbete med samverkan och förmedling

Rapport 2018: Kartläggning och analys av de skånska kulturarvsförbunden

Museilag och kulturmiljö

Kulturarvsområdet är under ständig utveckling och förändring. Regeringen införde en museilag 2017 och stärkte inför 2018 kulturmiljöns betydelse i samhällsplaneringen genom flera myndighetsdirektiv. Som ett led i att öka kunskapen om museilagen planerar Kulturförvaltningen att genomföra en fortbildningsinsats för förtroendevalda och tjänstemän inom kulturarvssektorn under 2019.

Statens kulturråd förtydligade och stärkte kulturmiljövårdens roll i kultursamverkansmodellen under 2018 och samtidigt bildades nätverket Kulturmiljö Skåne där Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, de tre regionala museerna, Helsingborgs museer, Riksarkivet och Skånes Hembygdsförbund ingår. Nätverket ska under våren 2019 gemensamt beskriva vad som ska uppnås inom det regionalt finansierade kulturmiljöarbetet framöver.

Forskning

Hösten 2019 planerar Kulturförvaltningen att genomföra en spridningskonferens där resultaten från det treåriga forskningsprojektet Våra museer – strategisk kompetensförsörjning och tjänsteutveckling för en kulturarvssektor i utveckling med samhället kommer att presenteras och diskuteras.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter