Kulturarv

Skåne har en utvecklad struktur inom kulturarvssektorn med statliga, regionala och kommunala museer, arkiv-, hembygds- och hemslöjdsverksamhet. Kulturarvsförbunden är paraplyorganisationer för medlemsföreningar och driver egna utbildningar genom konsulentverksamhet.

Tillsammans står kulturarvssektorn för en omfattande utställnings-, pedagogik-, arkiv- och kursverksamhet med såväl nationell som internationell kvalitet och som på olika sätt når mer än en och en halv miljoner besökare per år. Kulturarvssektorn är en viktig del av besöksnäringen.

Region Skåne stödjer ett flertal kulturarvsaktörer i deras regionala roll som kunskaps-, dialog- och samarbetspartner för bland annat Skånes kommuner och den idéburna sektorn. Region Skåne verkar för ett ökat samarbete med statliga myndigheter och förbund inom kulturarvssektorn.

Region Skåne vill

  • främja tvärsektoriellt samarbete för att nå och angå nya målgrupper så att fler invånare i Skåne ska uppleva kulturarv som angeläget och tillgängligt
  • ge kulturarvsaktörerna bättre förutsättningar att arbeta med metodutveckling och olika lärandeprocesser
  • stärka kulturarvsaktörernas arbete med kulturmiljöer och utveckla samverkan med övriga samhällssektorer i samhällsplaneringsfrågor
  • stärka kulturarvsaktörernas möjligheter att arbeta mer internationellt och ingå i forskningsprojekt för att utveckla verksamheten

Hela texten om kulturarv i regional kulturplan för Skåne (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter