• Mosaikbäcken slingrar sig igenom lekområdet Trollskogen på Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg. Mosaikkonstnär Pia Mortensen har ansvarat för iordningställande av bäcken med hjälp av elever från Drottninghögskolan och Slottvångsskolan. Foto: Anders Ebefeldt, Studio-e

  • Barnvisning på Glimmingehus, Nordens bäst bevarade medeltida borg. Foto: Riksantikvarieämbetet

  • Föreningar och kommunanställda aktiva i projektet "KONTEXT - att låta tingen tala" går kurs i hur man producerar och redigerar film. Fridhems folkhögskola, oktober 2018. Foto: Sven Persson

Kulturarv

Skåne har en utvecklad struktur inom kulturarvssektorn med statliga, regionala och kommunala museer, arkiv-, hembygds- och hemslöjdsverksamhet.

Kulturarv avser såväl immateriella som materiella uttryck, såsom traditioner, språk, konstnärliga verk, hantverkskunnande, arkiv- och föremålssamlingar, historiska lämningar samt kulturmiljöer och kulturlandskap. Kulturarv är inte statiskt utan något som människor enskilt och/eller i grupp ständigt omformulerar och förändrar över tid. Skåne har en utvecklad struktur inom kulturarvssektorn med statliga, regionala och kommunala museer, arkiv-, hembygds- och hemslöjdsförbund. Förbunden är paraplyorganisationer för medlemsföreningar och bedriver utbildningar genom konsulentverksamhet.

Kulturarvet är under ständig utveckling. I en allt mer komplex omvärld har kulturarvsaktörer såsom museer och kulturarvsförbund en särskild roll när det gäller att bidra med kunskap, forskning, bildning, berättelser och kritisk reflektion.

Kulturarvssektorn verkar genom att samla in, bearbeta och förmedla kunskap om kulturarv och arkiv i enlighet med ICOM:s (International Council of Museums) och ICA:s (International Council on Archives) regelverk. Arbetet med kulturarv är till viss del reglerat i lagstiftning. Museilagen (2017:563) framhäver museernas ansvar för kunskap, allsidighet, öppenhet och för att aktivt förvalta sina samlingar och slår fast att offentliga museer ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhällets utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Kulturmiljölagen (1988:950) anger grundläggande bestämmelser till skydd för det gemensamma kulturarvet och betonar att skydd och vård av kulturmiljön är en nationell angelägenhet. Ansvaret delas av alla, såväl enskilda som myndigheter. Tillsammans med plan- och bygglagen (2010:900), som reglerar samhällets fysiska utveckling, är kulturmiljölagen ett viktigt verktyg i samhällsplaneringen.

Samlingarna i Skåne kännetecknas av allt ifrån byggnader, föremål, textilier och berättelser till arkivhandlingar och levande samlingar. Det finns också ett rikt immateriellt kulturarv som till exempel kunskaper om äldre slöjd- och hantverkstekniker. Flera av samlingarna är av världsklass. Tillsammans står kulturarvssektorn för en omfattande utställnings-, pedagogik-, arkiv- och kursverksamhet med såväl nationell som internationell kvalitet och som på olika sätt når mer än en och en halv miljon besökare per år i Skåne.

Kulturarvssektorn är en viktig del av besöksnäringen och kulturturismen. Kulturarvsaktörerna står med sin kunskap, sina samlingar och sin verksamhet för en kontinuitet och ger människor ett historiskt perspektiv på dagens och framtidens samhälle. Kulturarvsaktörerna arbetar också med att stödja kommunerna i deras arbete med kulturarvs- och kulturmiljöfrågor och spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen.

Prioriterade insatser under 2022

Barn och unga

Det samlade kulturarvspedagogiska arbetet riktat till barn och unga är fortsatt ett prioriterat område. Kulturförvaltningen kommer att genomföra en inspirationsdag den 18 maj om utvecklingsprojektet ”Bokstart på nya arenor” som avslutades 2021. Hur kan dans, film, konst, ljud, rörelse och bilderböcker bidra till språkutveckling hos de allra yngsta barnen? Inspirationsdagen riktar sig till läsfrämjande bibliotekarier, kultur- musei- och konstpedagoger.

Region Skåne fortsätter att delfinansiera utvecklingsprojektet ”På varje plats – kulturpedagogik för barn och unga i Skåne”. Projektgruppen ska bland annat utveckla metoder för att arbeta med elever i skolans närmiljö. Den huvudsakliga målgruppen är kommuner i Skåne som saknar närliggande regionalt finansierade kulturarvsinstitutioner även om det slutliga målet är att nå fler skolbarn.

Kunskapshöjande insatser

Region Skåne bjuder två gånger om året in kulturarvschefsnätverket till kulturarvsmöten. Vårens kulturarvsmöte den 2 juni har fokus på tillgänglighet och återstart efter pandemin. Höstens kulturarvsmöte den 12 oktober blir ett gemensamt kulturarvs- och bibliotekschefsmöte på tema kulturens rum och platser.

De nationella minoriteternas kulturarv är en del av det gemensamma svenska kulturarvet. En särskild utbildningsinsats kommer att göras under 2022 för att stötta verksamheter med verksamhetsstöd att växla upp sitt arbete med nationella minoriteter. Utbildningsinsatsen kommer att genomföras tillsammans med bildkonst- form- och designområdet.

Kulturförvaltningen ingår sedan 2021 i ett samarbete med Länsstyrelsen Skåne om ett metodutvecklingsprojekt som genomfördes i några skånska kommuner. Under 2022 kommer förvaltningen söka samverkan med barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne för att undersöka hur vi tillsammans kan bygga vidare på metodutvecklingsprojektets resultat.

Samverkansgruppen för kulturarvspedagogisk utveckling och teori (Skutt) fortsätter att utvecklas. Syftet med samverkan är att erbjuda kompetensutveckling inom det kulturarvspedagogiska området. Under 2022 kommer samverkansparterna undersöka möjligheter till gemensam forskning inom det kulturpedagogiska området.

Kommunsamverkan kring kulturarv

Under 2022 fortsätter Region Skåne att ha fokus på samverkan med kommunerna, och mellan kommunerna och kulturarvsaktörerna för att utveckla och lyfta fram lokal historia, besöksmål, platser och kulturmiljöer. Ambitionen är att öka kunskapen om kulturarvets och kulturmiljöns roll i samhällets utveckling. Under året kommer Region Skåne satsa på tre områden: kommunutbildning Gestaltad livsmiljö, utvecklingsarbete museer och bibliotek och en konferens i samarbete med bland annat Form/Design Center och Lunds tekniska högskola. Konferensen genomförs inom ramen för H22 och kommer att utgå ifrån hållbar utveckling och Agenda 2030 på tema transformation av industrimiljöer och överloppsbyggnader som kan ges nya funktioner.

De verksamheter som arbetar med regionalt finansierad kulturmiljövård samlas i nätverket Kulturmiljö Skåne. Syftet med nätverket är ökad samverkan mellan olika kulturmiljöaktörer och kommuner i samhällsplaneringsfrågor för att nå bättre målkvalitet gentemot de nationella kulturmiljömålen. Nätverket ska arbeta strategiskt med kulturmiljöfrågor, delta i genomförandet av Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö samt öka kunskapsöverföringen mellan nätverkets aktörer och kommuner.

Dialog pågår för att stärka samverkan inom kulturarvsområdet inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.