• Mosaikbäcken slingrar sig igenom lekområdet Trollskogen på Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg. Mosaikkonstnär Pia Mortensen har ansvarat för iordningställande av bäcken med hjälp av elever från Drottninghögskolan och Slottvångsskolan. Foto: Anders Ebefeldt, Studio-e

  • Barnvisning på Glimmingehus, Nordens bäst bevarade medeltida borg. Foto: Riksantikvarieämbetet

  • Föreningar och kommunanställda aktiva i projektet "KONTEXT - att låta tingen tala" går kurs i hur man producerar och redigerar film. Fridhems folkhögskola, oktober 2018. Foto: Sven Persson

Kulturarv

Skåne har en utvecklad struktur inom kulturarvssektorn med statliga, regionala och kommunala museer, arkiv-, hembygds- och hemslöjdsverksamhet.

Kulturarv avser såväl immateriella som materiella uttryck, såsom traditioner, språk, konstnärliga verk, hantverkskunnande, arkiv- och föremålssamlingar, historiska lämningar samt kulturmiljöer och kulturlandskap. Kulturarv är inte statiskt utan något som människor enskilt och/eller i grupp ständigt omformulerar och förändrar över tid. Skåne har en utvecklad struktur inom kulturarvssektorn med statliga, regionala och kommunala museer, arkiv-, hembygds- och hemslöjdsförbund. Förbunden är paraplyorganisationer för medlemsföreningar och bedriver utbildningar genom konsulentverksamhet.

Kulturarvet är under ständig utveckling. I en allt mer komplex omvärld har kulturarvsaktörer såsom museer och kulturarvsförbund en särskild roll när det gäller att bidra med kunskap, forskning, bildning, berättelser och kritisk reflektion.

Kulturarvssektorn verkar genom att samla in, bearbeta och förmedla kunskap om kulturarv och arkiv i enlighet med ICOM:s (International Council of Museums) och ICA:s (International Council on Archives) regelverk. Arbetet med kulturarv är till viss del reglerat i lagstiftning. Museilagen (2017:563) framhäver museernas ansvar för kunskap, allsidighet, öppenhet och för att aktivt förvalta sina samlingar och slår fast att offentliga museer ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhällets utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Kulturmiljölagen (1988:950) anger grundläggande bestämmelser till skydd för det gemensamma kulturarvet och betonar att skydd och vård av kulturmiljön är en nationell angelägenhet. Ansvaret delas av alla, såväl enskilda som myndigheter. Tillsammans med plan- och bygglagen (2010:900), som reglerar samhällets fysiska utveckling, är kulturmiljölagen ett viktigt verktyg i samhällsplaneringen.

Samlingarna i Skåne kännetecknas av allt ifrån byggnader, föremål, textilier och berättelser till arkivhandlingar och levande samlingar. Det finns också ett rikt immateriellt kulturarv som till exempel kunskaper om äldre slöjd- och hantverkstekniker. Flera av samlingarna är av världsklass. Tillsammans står kulturarvssektorn för en omfattande utställnings-, pedagogik-, arkiv- och kursverksamhet med såväl nationell som internationell kvalitet och som på olika sätt når mer än en och en halv miljon besökare per år i Skåne.

Kulturarvssektorn är en viktig del av besöksnäringen och kulturturismen. Kulturarvsaktörerna står med sin kunskap, sina samlingar och sin verksamhet för en kontinuitet och ger människor ett historiskt perspektiv på dagens och framtidens samhälle. Kulturarvsaktörerna arbetar också med att stödja kommunerna i deras arbete med kulturarvs- och kulturmiljöfrågor och spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen.

Prioriterade insatser under 2021

Barn och unga

Det samlade kulturarvspedagogiska arbetet riktat till barn och unga är fortsatt ett prioriterat område. Utvecklingsprojektet ”Bokstart och museerna” som påbörjades 2020 slutförs och Kulturförvaltningen planerar för en kunskapsdelande insats i slutet av året.

Region Skåne fortsätter att delfinansiera utvecklingsprojektet ”På varje plats – kulturpedagogik för barn och unga i Skåne”. Projektgruppen ska bland annat utveckla metoder för att arbeta med elever i skolans närmiljö. Den huvudsakliga målgruppen är kommuner i Skåne som saknar närliggande regionalt finansierade kulturarvsinstitutioner även om det slutliga målet är att nå fler skolbarn.

Kunskapshöjande insatser

Region Skåne bjuder två gånger om året in kulturarvschefsnätverket till kulturarvsmöten. I fokus på vårens kulturarvsmöte är målgruppen äldre. Mötet blir ett gemensamt kulturarvs- och bibliotekschefsmöte och genomförs i slutet av maj. Höstens kulturarvsmöte tar sin utgångspunkt i gestaltad livsmiljö och kulturmiljö. Det planeras att genomföras i samarbete med bild- och formområdet.

Kulturförvaltningen kommer att bjuda in till två seminarier under året. Ett som bygger på erfarenheterna från förra årets utvecklingsarbete med BoostHbg och ett där större projekt om Södra Östersjön presenteras.

Under 2021 är barn och unga med funktionsnedsättning en prioriterad målgrupp. Kulturförvaltningen ingår i ett samarbete med Länsstyrelsen Skåne om ett metodutvecklingsprojekt som genomförs i några skånska kommuner. Under året kommer förvaltningen söka samverkan med barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne för att undersöka hur vi tillsammans kan bygga vidare på metodutvecklingsprojektets resultat.

Även området nationella minoriteter ska fortsätta utvecklas via gemensamt lärande och kunskapsdelande under året. Under våren kommer en behovsinventering att göras bland verksamhetsstödmottagarna inom kulturarvsområdet. Utifrån inventeringen planerar Kulturförvaltningen för kunskapshöjande insatser under hösten.

Samverkansgruppen för kulturarvspedagogisk utveckling och teori (Skutt) fortsätter att arrangera seminarier. Årets tema för de fyra seminarierna är ”fakta och fiktion”. Skutts seminarier riktar sig till alla som är intresserade av kulturarvsfrågor samt kulturarvspedagogisk utveckling, metod och teori. Utöver seminarierna fortsätter Skutt att undersöka vilka områden som är intressanta för samarbete och gemensam forskning.

Kommunsamverkan kring kulturarv

Under 2021 har Region Skåne ökat fokus på samverkan med kommunerna, och mellan kommunerna och kulturarvsaktörerna, för att utveckla och lyfta fram lokal historia, besöksmål, platser och kulturmiljöer. Dessa teman är också centrala i dialogen med övriga sydlän.

De verksamheter som arbetar med regionalt finansierad kulturmiljövård samlas i nätverket Kulturmiljö Skåne. Syftet med nätverket är ökad samverkan mellan olika kulturmiljöaktörer och kommuner i samhällsplaneringsfrågor för att nå bättre målkvalitet gentemot de nationella kulturmiljömålen. Nätverket ska arbeta strategiskt med kulturmiljöfrågor, delta i genomförandet av Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö samt öka kunskapsöverföringen mellan nätverkets aktörer och kommuner.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.