Kulturarv

Skåne har en utvecklad struktur inom kulturarvssektorn med statliga, regionala och kommunala museer, arkiv-, hembygds- och hemslöjdsverksamhet. Kulturarvsförbunden är paraplyorganisationer för medlemsföreningar och driver egna utbildningar genom konsulentverksamhet.

Tillsammans står kulturarvssektorn för en omfattande utställnings-, pedagogik-, arkiv- och kursverksamhet med såväl nationell som internationell kvalitet och som på olika sätt når mer än en och en halv miljoner besökare per år. Kulturarvssektorn är en viktig del av besöksnäringen.

Region Skåne stödjer ett flertal kulturarvsaktörer i deras regionala roll som kunskaps-, dialog- och samarbetspartner för bland annat Skånes kommuner och den idéburna sektorn. Region Skåne verkar för ett ökat samarbete med statliga myndigheter och förbund inom kulturarvssektorn.

Region Skåne vill

  • främja tvärsektoriellt samarbete för att nå och angå nya målgrupper så att fler invånare i Skåne ska uppleva kulturarv som angeläget och tillgängligt
  • ge kulturarvsaktörerna bättre förutsättningar att arbeta med metodutveckling och olika lärandeprocesser
  • stärka kulturarvsaktörernas arbete med kulturmiljöer och utveckla samverkan med övriga samhällssektorer i samhällsplaneringsfrågor
  • stärka kulturarvsaktörernas möjligheter att arbeta mer internationellt och ingå i forskningsprojekt för att utveckla verksamheten

Hela texten om kulturarv i regional kulturplan för Skåne (pdf)

Prioriterade insatser under 2018

Samverkansplattform för kulturarv

Region Skåne ska utveckla kulturarvssektorn i Skåne genom att initiera och koordinera kunskapsutvecklade insatser, med bidrag och initiera samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Utvecklingsarbetet bedrivs tillsammans med kulturarvsaktörerna utifrån en samverkansplattform för kulturarv.

Samverkansplattform för kulturarv

Bidrag till kunskapsdelning inom kulturarvsområdet

För att uppmuntra och stimulera kulturarvsaktörer i Skåne till mer gemensamt lärande, kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte införs ett nytt bidrag som kan sökas löpande under 2018.

Bidrag till kunskapsdelning inom kulturarvsområdet

Samverkan med Malmö universitet om kulturpedagogik

För att kunskapsutveckla den samlade kulturpedagogiken i Skåne har Region Skåne inlett ett samarbete med Malmö universitet, Institutionen för samhälle, kultur och identitet. Samarbetet är i uppstartsfasen och en referensgrupp har bildats med två museichefer, två kulturpedagoger från det kulturpedagogiska nätverket i Skåne, samt en representant från Region Skåne och en från Malmö Universitet.

Välkommen till Skåne

Välkommen till Skåne är ett utvecklingsprojekt som vill öppna upp olika samhällsarenor för nyanlända i Skåne, bland annat bibliotek och museer. På museerna får deltagarna får ta del av historien bakom samhället de kommit till, människorna som levt här och vad som påverkat utvecklingen. De får också ta del av den breda verksamhet som erbjuds till barnfamiljer. Region Skånes kulturförvaltning är med och samordnar den del av projektet som rör bibliotek och museer, med fokus på erfarenhetsutbyte, metodtips och nätverk.

Välkommen till Skåne

Översyn kulturarvsförbundens regionala arbete

Under 2017 gjordes en översyn av museiområdet genom en utredning om museernas regionala arbete med fokus på samverkan och förmedling. I utredningen kartlades och analyserades de regionalt finansierade museernas samverkan och förmedlingsverksamhet för barn och unga under perioden 2014–2016. Arbetet fortsätter och under 2018 görs en motsvarande översyn av kulturarvsförbundens regionala arbete.

Rapport 2017: Kartläggning och analys av museernas arbete med samverkan och förmedling

Museilag och nya statliga direktiv

Kulturarvsområdet är under ständig utveckling och förändring. Regeringen införde under föregående år en museilag och stärkte inför 2018 kulturmiljöns betydelse i samhällsplaneringen genom flera myndighetsdirektiv. Statens kulturråd förtydligade och stärkte kulturmiljövårdens roll i kultursamverkansmodellen. Under 2018 kommer Kulturförvaltningen dels se över konsekvenser av museilagen och de nya statliga direktiven, dels fortsätta dialogen med länsstyrelsen, de tre regionala museerna, Helsingborgs museer och Skånes Hembygdsförbund kring rollfördelning i det regionala kulturmiljöarbetet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter