Kultur och hälsa

Region Skåne är långt framme i arbetet om hur kultur på olika sätt kan verka förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande. Insatserna rör främst äldreomsorgen, psykiatrin och barn- och ungdomssjukvården.

Området kultur och hälsa är tvärsektoriellt och avser kultursektorns samverkan med hälso- och sjukvården, omsorgen samt folkhälsoområdet. Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem.

Forskningen har också visat att kultur kan förkorta vårdtider och vara en resurs i rehabiliteringsarbete. Begreppet kultur och hälsa är därför komplext och har många ingångar och inriktningar.

Region Skåne arbetar framförallt med kunskapsspridning, nätverksbyggande och stöd till verksamheter och projekt. Visionen är att kultur ska bli en naturlig och självklar del i hälso- och sjukvårdens och äldreomsorgens vardag.

Region Skåne fördelar stöd till kulturaktörer och till de prioriterade områdena barn- och ungdomssjukvård, psykiatri och äldreomsorg. Detta ger patienter, boende och personal nya möjligheter att ta del av kultur genom att kulturorganisationer, institutioner eller professionella kulturutövare kommer till dem. I längre samarbetsprojekt mellan kulturaktörer och vårdens företrädare sker ett utbyte och man får möjlighet att lära av varandra.

Region Skåne vill

  • arbeta tvärpolitiskt inom Region Skåne med området kultur och hälsa inom ramen för beslutad strategi och handlingsplan
  • utveckla ett strategiskt arbete tillsammans med Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner
  • främja kunskapsökningen inom området kultur och hälsa
  • stärka möjligheterna för kulturlivets aktörer att ingå i kultur- och hälsasamarbeten
  • medverka till spridning av Kultur på recept i Skåne

Hela texten om kultur och hälsa i regional kulturplan för Skåne (pdf)

Handlingsplan och strategi för kultur och hälsa

Under året fortsätter kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla området kultur och hälsa enligt strategi och handlingsplan som antagits av de båda nämnderna. De prioriterade målgrupperna för verksamheten är barn, äldre och personer med psykisk ohälsa. Insatserna kommer framöver få ökat fokus på den så kallade Nära vården.

Strategisk grupp för kultur och hälsa

Som ett led i arbetet med att skapa förutsättningar för ökad samverkan mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har det bildats en strategisk grupp för kultur och hälsa. Gruppen består av personer med utvecklingsansvar inom berörda områden. Vid gruppens möten diskuteras lämpliga insatser för att förverkliga strategins och handlingsplanens intentioner.

Strategisk grupp för kultur och hälsa

Uppehåll för sökbara utvecklingsmedel under 2019

Regionfullmäktige har beslutat om ett besparingskrav på kulturnämndens budget för 2019. Kulturnämnden har därför beslutat att göra uppehåll när det gäller utlysningar av utvecklingsbidrag och andra sökbara medel under 2019. Det innebär att även bidraget till kultur i vården-projekt inte kommer att utlysas under 2019. 

Beviljade bidrag till kultur i vården-projekt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter