Kultur och hälsa

Region Skåne är långt framme i arbetet om hur kultur på olika sätt kan verka förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande. Insatserna rör främst äldreomsorgen, psykiatrin och barn- och ungdomssjukvården.

Området kultur och hälsa är tvärsektoriellt och avser kultursektorns samverkan med hälso- och sjukvården, äldreomsorgen, funktionshinderområdet samt olika aktörer som verkar förebyggande inom ett brett folkhälsoområde. Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Forskningen har också visat att kultur kan förkorta vårdtider och vara en resurs i rehabiliteringsarbete.

Region Skåne arbetar framförallt med kunskapsspridning, med att initiera samverkan samt med stöd till verksamheter och projekt.

De kulturaktörer i Skåne som erhåller verksamhetsbidrag för regelbundna insatser i inom kultur och hälsa-området är Clownronden, Riksteatern Skåne, Konstfrämjandet Skåne och Musik i Skåne. Andra kulturaktörer och kommuner kan beviljas medel för utvecklingsprojekt inom kultur och hälsa-området genom Region Skåne övriga bidragsformer.

Region Skåne vill

  • arbeta tvärpolitiskt inom Region Skåne med området kultur och hälsa inom ramen för beslutad strategi och handlingsplan
  • utveckla ett strategiskt arbete tillsammans med Skånes Kommuner
  • främja kunskapsökningen inom området kultur och hälsa
  • stärka möjligheterna för kulturlivets aktörer att ingå i kultur- och hälsasamarbeten
  • medverka till spridning av Kultur på recept i Skåne

Hela texten om kultur och hälsa i regional kulturplan för Skåne (pdf)

Utvärderingsguide för kultur- och hälsaprojekt

Konst- och kulturaktiviteter blir allt vanligare i sjukvården och i hälsofrämjande sammanhang. Det innebär också ett ökat behov av att kunna dokumentera effekterna av kultur- och hälsaprojekt. Primärvårdens utbildningsenhet i Region Skåne har tagit fram en guide som ska underlätta och ge tips inför sådant arbete. Flera kulturaktörer i Skåne med erfarenhet av kultur- och hälsaverksamhet har bidragit till guiden genom att dela med sig av sina utmaningar och behov i samband med utvärderingsarbete.

Utvärderingsguiden beskriver lämpliga metoder och verktyg. De verktyg som presenteras är alla validerade och fria att använda utan kostnad.

Utvärderingsguide för Kultur och hälsa

Prioriterade insatser under 2020

Handlingsplan och strategi för kultur och hälsa

Under året fortsätter kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla området kultur och hälsa enligt strategi och handlingsplan som antagits av de båda nämnderna. De prioriterade målgrupperna för verksamheten är barn, äldre och personer med psykisk ohälsa. Visionen är att kultur ska bli en naturlig och självklar del i hälso- och sjukvårdens vardag.

Ett resultat av hälso- och sjukvårdsnämndens och kulturnämndens fördjupade samarbete är inrättandet av en gemensam tjänst med forskarkompetens. Tjänsten är gemensamt finansierad och är placerad vid Kompetenscentrum för primärvård i Skåne (KCP).

Strategisk grupp för kultur och hälsa

Som ett led i arbetet med att skapa förutsättningar för ökad samverkan mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har det bildats en strategisk grupp för kultur och hälsa. Gruppen består av personer med utvecklingsansvar inom berörda områden. Vid gruppens möten diskuteras lämpliga insatser för att förverkliga strategins och handlingsplanens intentioner.

Strategisk grupp för kultur och hälsa

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter