Kultur och hälsa

Region Skåne är långt framme i arbetet om hur kultur på olika sätt kan verka förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande. Insatserna rör främst äldreomsorgen, psykiatrin och barn- och ungdomssjukvården.

Området kultur och hälsa är tvärsektoriellt och avser kultursektorns samverkan med hälso- och sjukvården, omsorgen samt folkhälsoområdet. Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem.

Forskningen har också visat att kultur kan förkorta vårdtider och vara en resurs i rehabiliteringsarbete. Begreppet kultur och hälsa är därför komplext och har många ingångar och inriktningar.

Region Skåne arbetar framförallt med kunskapsspridning, nätverksbyggande och stöd till verksamheter och projekt. Visionen är att kultur ska bli en naturlig och självklar del i hälso- och sjukvårdens och äldreomsorgens vardag.

Region Skåne fördelar stöd till kulturaktörer och till de prioriterade områdena barn- och ungdomssjukvård, psykiatri och äldreomsorg. Detta ger patienter, boende och personal nya möjligheter att ta del av kultur genom att kulturorganisationer, institutioner eller professionella kulturutövare kommer till dem. I längre samarbetsprojekt mellan kulturaktörer och vårdens företrädare sker ett utbyte och man får möjlighet att lära av varandra.

Region Skåne vill

  • arbeta tvärpolitiskt inom Region Skåne med området kultur och hälsa inom ramen för beslutad strategi och handlingsplan
  • utveckla ett strategiskt arbete tillsammans med Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner
  • främja kunskapsökningen inom området kultur och hälsa
  • stärka möjligheterna för kulturlivets aktörer att ingå i kultur- och hälsasamarbeten
  • medverka till spridning av Kultur på recept i Skåne

Hela texten om kultur och hälsa i regional kulturplan för Skåne (pdf)

Hur ska utvecklingsarbetet bedrivas?

Sprida kunskap

Ökad kunskap om kultur och hälsa är nödvändig för fortsatt utveckling inom området. Region Skånes kulturförvaltning bidrar till kunskapsspridningen genom fortbildningar, seminarier och hemsidor, men även genom nätverksbygge och skapande av tvärsektoriella arenor för möten. Kunskapsspridningen riktar sig både till kultursektorn och till de som jobbar inom områdena hälso- och sjukvård och vård- och omsorg.

Bidrag

Region Skåne fördelar årliga verksamhetsbidrag till institutioner som på olika sätt erbjuder kultur i vård och omsorg.

Clownronden är en ideell förening som består av en grupp professionella artister med inriktning på mötet mellan sjuka barn, deras anhöriga och personal. Riksteatern Skåne, Konstfrämjandet Skåne och Musik i Syd erbjuder scenkonst-, konst- respektive musikprojekt till kommunernas äldreomsorg. Riksteatern Skåne erbjuder även subventionerade barn- och ungdomsföreställningar inom barn- och ungdomssjukvården.

Förutom de verksamhetsbidrag som fördelas inom området finns också möjlighet att söka bidrag till projekt och goda idéer för att bidra till utvecklingen av området.

Bidrag till kultur i vården-projekt

Beviljade kultur i vården-projekt 2014, 2015 och 2016

Kultur på recept

Kultur på recept har drivits som ett gemensamt projekt av Region Skåne, Helsingborgs stad och FINSAM Helsingborg. Kulturnämnden har gett stöd till följeforskning som fokuserat på projektets process. Hälso- och sjukvården har ansvarat för den medicinska utvärderingen. Kultur på recept skulle kunna vara ett komplement i effektiv rehabilitering. För kulturförvaltningen i Helsingborg har projektet inneburit en utveckling av metoder när det gäller att möta nya grupper.

Kultur på recept 2.0

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter