Developer in residence

Genom att anställa en utvecklare från det digitala området, till exempel en programmerare eller en interaktionsdesigner, kan en verksamhet utveckla sina förutsättningar för produktion och distribution digitalt.

Eftersom projekten löper under en längre tid, oftast ungefär ett år, så kan utvecklaren delta i det löpande arbetet. På så sätt öppnas möjligheten både till att arbeta med utvecklingsprojekt och att kunna påverka den organisation man befinner sig i. Projektanställningen ger också utvecklaren en möjlighet att lära sig mer om kultursektorns behov och utmaningar.

Samtliga utlysningar har riktat sig till Region Skånes  verksamhetsbidragsmottagare. Skälet till att det är verksamhetsbidragsmottagare som kan söka är den långsiktiga relation som kulturnämnden har till dem och den önskade utveckling som projekten ska ge i erfarenheter, arbetssätt och kompetens.

Uppehåll för sökbara utvecklingsmedel under 2019

Regionfullmäktige har beslutat om ett besparingskrav på kulturnämndens budget för 2019. Kulturnämnden har därför beslutat att göra uppehåll när det gäller utlysningar av utvecklingsbidrag och andra sökbara medel under 2019. Det innebär att även bidraget till developer in residense inte kommer att utlysas under 2019.

Värdet av att få en ny blick på sin verksamhet

De kompetensutvecklande delarna i Developer in residence-projekt är flera. Bland annat ges en ökad möjlighet till att förstå vilka behov som finns när digital kompetens finns i organisationen. Projekten har gett ökad kunskap till den digitala utvecklaren om hur arbetet på en institution fungerar. Institutionen har fått större teknisk kompetens och en ökad förståelse för hur viktigt det är att digitala utvecklare kommer in i tidigt vid digitalt utvecklingsarbete.

Enligt de projektredovisningar som har kommit in hittills lyfts värdet av att få en ny blick på verksamheten från någon med annan erfarenhet och kunskap. I redovisningarna står till exempel att Developer in residence-projektet har gett en ökad medvetenhet om digital teknik i verksamheten, ökade resurser och förändringar i prioriteringar. De ökade samarbetena gav också sparade resurser tack vare gemensamma inköp. Andra erfarenheter är hur man kan använda digitala medier i en institution och att det ger nya sätt att ta del av historisk kunskap, musik och miljöer. "Teknik på rätt plats, vid rätt tillfälle och för rätt målgrupp" som det står i en av redovisningarna.

Mer om satsningen

Målet med satsningen är att skapa bättre förutsättningar för Skånes kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur samt att öka medborgarnas möjligheter att ta del av kultur digitalt.

Skåne stärks genom insatsen som en attraktiv produktionsplats för konst och kultur. Satsningen ska bidra till att utveckla Skåne som en öppen och attraktiv region i enlighet med Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 och den regionala utvecklingsstrategin – Det öppna Skåne 2030.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter