Kultur och digitalisering

En ökad användning av digitaliseringens möjligheter är en av de kulturpolitiska strategierna i Region Skånes kulturplan. Med det menas att skapa bättre förutsättningar för Skånes kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur.

För invånarna i Skåne ska tillgången till ett kvalitativt digitalt kulturutbud öka, liksom möjligheterna och förmågan att ta del av utbudet.

Genom att satsa på olika initiativ vill Region Skåne ge invånarna i Skåne tillgång till ett brett och varierat digitaliserat kulturutbud, med olika kulturformer och olika uttryck.

Prioriterade insatser 2017

Kulturnämnden fortsätter under 2017 att verka för kompetensutveckling inom det digitala området.

Medel inom denna särskilda satsning fördelas till fyra insatsområden:

  • Öppen utlysning till kreativ och konstnärlig utveckling med hjälp av digitala teknologier. Utlysningen ska i första hand rikta sig till det fria kulturlivet och medlen ska kunna användas till konstnärlig produktion och förmedling.
  • Forskningssamarbetsavtal med Malmö högskola. Anslaget ska användas till forskning om digitalisering inom kulturområdet. Syftet med medlet är att öka kunskapen och kompetensen om digital kultur.
  • Kompetensutveckling om det digitala området, i första hand för kulturnämndens verksamhetsbidragsmottagare och med utgångspunkt i de digitala strategier som verksamheterna har formulerat.
  • Som stöd för fortsatt utveckling ska en referensgrupp med experter inom det digitala området bildas. Referensgruppen ska i första hand användas för att bistå vid formulering och urval vid utlysningen till kreativ och konstnärlig utveckling samt till omvärldsbevakning inom det digitala fältet.

Region Skånes kulturförvaltning och Malmö högskola har inlett ett samarbete kring forskning och kompetensutveckling inom området där kultur och digitala frågor möts. Syftet med samarbetet är att fortsätta utvecklingsarbete och kunskapsuppbyggnad för kulturnämndens verksamhetsbidragsmottagare.

Bakgrund

Sedan 2010 har Region Skånes kulturförvaltning arbetat med digitala frågor inom kultursektorn. 2015 ställdes krav på alla mottagare av verksamhetsbidrag att de skulle formulera digitala strategier för sin verksamhet, för att utveckla det digitala arbete som pågår hos de skånska kulturaktörerna.

Kravet på strategier var också ett sätt att sätta de digitala frågorna på verksamheternas agenda. För att underlätta arbetet med att formulera strategier erbjöd kulturförvaltningen kompetensutveckling inom området under 2015. Även fortsättningsvis har det erbjudits fortbildning inom det digitala området.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter