Kultur och digitalisering

En ökad användning av digitaliseringens möjligheter är en av de kulturpolitiska strategierna i Region Skånes kulturplan. Med det menas att skapa bättre förutsättningar för Skånes kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur.

För invånarna i Skåne ska tillgången till ett kvalitativt digitalt kulturutbud öka, liksom möjligheterna och förmågan att ta del av utbudet.

Genom att satsa på olika initiativ vill Region Skåne ge invånarna i Skåne tillgång till ett brett och varierat digitaliserat kulturutbud, med olika kulturformer och olika uttryck.

Prioriterade insatser 2018

Kulturnämnden har under flera år arbetat aktivt för att utforska de möjligheter och utmaningar som den digitala utvecklingen innebär för kultursektorn, bland annat olika aspekter av distribution av scenkonstproduktioner på digitala plattformar.

Samarbete med Malmö universitet

Under 2018 fortsätter samarbetet med Malmö universitet med fokus på utveckling, forskning och att höja kompetensen hos verksamhetsbidragsmottagarna vad gäller digital utveckling. Under 2017 prioriterade nämnden konstnärlig utveckling samt att inleda ett samarbete inom det digitala området. En överenskommelse träffades mellan Kulturförvaltningen och två av universitetets institutioner.

Förstudie för att stärka samarbetet mellan scenkonstinstitutionerna i Skåne

Ett samarbete med Teaterhögskolan Malmö har inletts för att göra en förstudie inför ett laborativt utvecklingsprojekt 2018–2020. Det långsiktiga målet är att skapa en plattform för samarbete mellan scenkonstinstitutionerna i Skåne med fokus på format, metoder och lärande med hjälp av digitalisering.

Insatserna ska på sikt leda till nya möjligheter för scenisk produktion/output med hjälp av digitala landvinningar. Inledningsvis deltar Malmö Stadsteater, Helsingborgs Stadsteater, Skånes Dansteater och Malmö Opera i förstudien. Ansvarig för förstudiens upplägg, koordination och genomförande är Teaterhögskolan.

Bidrag till developer in residence

Under flera år har verksamhetsbidragsmottagare kunnat söka bidrag för att finansiera en "developer in residence". Under 2018 görs en ny utlysning av bidragsformen med inriktning på kulturverksamheters publikarbete med hjälp av digitala verktyg för att nå nya målgrupper; bakgrunden är bland annat erfarenheter från museisektorn i Nederländerna.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter