Kultur och digitalisering

En ökad användning av digitaliseringens möjligheter är en av de kulturpolitiska strategierna i Region Skånes kulturplan. Med det menas att skapa bättre förutsättningar för Skånes kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur.

För invånarna i Skåne ska tillgången till ett kvalitativt digitalt kulturutbud öka, liksom möjligheterna och förmågan att ta del av utbudet.

Genom olika initiativ vill Region Skåne ge invånarna i Skåne tillgång till ett brett och varierat digitaliserat kulturutbud, med olika kulturformer och olika uttryck.

Bidrag för digital utveckling

Regionfullmäktige har beslutat om ett besparingskrav på kulturnämndens budget för 2019. Kulturnämnden har därför beslutat att göra uppehåll när det gäller utlysningar av utvecklingsbidrag och andra sökbara medel under 2019. Det innebär att även det inte kommer att utlysas några bidrag till digital utveckling under 2019.

Samarbete med Malmö universitet

Under våren 2019 genomförs en enkät i samarbete med Malmö universitet. Enkäten är en uppföljning på de satsningar som gjorts inom det digitala området de senaste åren och kommer att skapa ett underlag för förvaltningens fortsatta arbete.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter