Internationell residensutveckling inom kulturområdet

Fler gränsöverskridande möten utvecklar konst- och kulturlivet i Skåne och kan bidra både till ett ökat utbud och till att bredda kontaktytorna mellan svenska och internationella kulturutövare.

För att stärka Skåne som en attraktiv produktionsplats för konst och kultur har Region Skåne avsatt medel för internationell residensutveckling.

Bidraget utlyses en gång om året för att göra det möjligt för kulturaktörer i Skåne att bjuda in yrkesverksamma konstnärer och kulturutövare från andra länder till längre eller kortare arbetsvistelser. Kulturaktörerna väljer själva konstnärer och kulturutövare utifrån sina egna kriterier.

Bidrag på upp till 250 000 kronor kan sökas för att täcka kostnader för resor, traktamenten, boende, koordinering/projektledning i samband med residensutveckling. Ansökningsperioden 2018 är 1 september - 10 oktober. Beslut tas den 8 november. 

År 2017 fick sex kulturaktörer bidrag för att genomföra och utveckla residens i Skåne

Föreningen ARNA i Fågelriket fick 250 000 kronor för projektet "Art, Ecology & Science". Projektet är Sveriges första residens med inriktning på materialvetenskap, strukturbiologi och nanoteknologi samt ett program för kulturellt erfarenhetsutbyte mellan biosfärområden.

Kulturföreningen Inkonst i Malmö fick 250 000 kronor för att bygga vidare på den internationella residensplattform för samtida och tvärkonstnärliga scenkonstuttryck som påbörjades för flera år sedan. Projektet är ett samarbete mellan Inkonst och Inter Arts Center.

Seriefrämjandet fick 170 000 kronor för att fortsätta att utveckla arbetet med internationella residensplatser för serieskapare i Seriestaden Malmö. Syftet är att kunna erbjuda serieskapare från olika delar av världen möjlighet att arbeta på Seriecenter i Malmö, samt att öka utbytet mellan den svenska seriekulturen och resten av världen.

Wanås Konst fick 106 000 kronor för att med sin residenssatsning skapa utrymme för konstnärer och konstnärsgrupper som i sin konstnärliga praktik tar aktiv del i samhället och skapar dialog med grupper i platsspecifika projekt. Det är konstnärer som har som metod att samarbeta med och involvera lokalbefolkningen i projekt med en publik komponent.

UNICORN – Artists in Solidarity fick 110 000 kronor för att utveckla och etablera ett residensprogram i Malmö för att stödja bildkonstnärer i utsatthet. Genom att erbjuda en fristad, arbetsro och ett stöttande nätverk av kollegor är ambitionen att bidra till att Skåne blir en region med en levande diskussion om konstnärers villkor i Sverige och världen.

Ystads konstmuseum fick 164 000 kronor för att genom Bästa Biennalen (konstbiennal med fokus på barn och unga) etablera ett residensprogram för konstnärer som är intresserade av deltagarinvolverande konstproduktion och sociala processer i sitt konstnärskap och som främst arbetar med barn och unga.

Projekt som bedöms ha ett långsiktigt perspektiv, en tydlig målsättning och tidsplanering, kapacitet att stödja residenskonstnärernas arbetsprocesser, lokal förankring samt ambitioner att skapa kontaktytor och nätverk har prioriterats.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter