Internationell residensutveckling inom kulturområdet

Fler gränsöverskridande möten utvecklar konst- och kulturlivet i Skåne och kan bidra både till ett ökat utbud och till att bredda kontaktytorna mellan svenska och internationella kulturutövare.

För att stärka Skåne som en attraktiv produktionsplats för konst och kultur har Region Skåne avsatt medel för internationell residensutveckling.

Bidraget utlyses en gång om året i tre år (2015-2017) för att göra det möjligt för kulturaktörer i Skåne att bjuda in yrkesverksamma konstnärer och kulturutövare från andra länder till längre eller kortare arbetsvistelser. Kulturaktörerna väljer själva konstnärer och kulturutövare utifrån sina egna kriterier. Bidraget kan användas till kostnader för resor, traktamenten, boende, koordinering/projektledning i samband med residensutveckling.

2017 års ansökningsperiod är den 5 september till den 2 oktober. 

År 2016 fick fem kulturaktörer bidrag för att genomföra och utveckla residens i Skåne

Föreningen Inkonst i Malmö ska tillsammans med Inter Arts Center (IAC) fortsätta etableringen av en internationell residensplattform inom musik, i gränslandet mellan samtida konstmusik, ljudkonst och experimentell klubbkultur.

Landskrona kommun fortsätter att inom ramen för Landskrona Foto bygga upp ett årligt återkommande residensprogram som attraherar konstnärer från hela världen som arbetar med fotografi.

Milvus Artistic Research Center (MARC) i Kivik fick bidrag för att fortsätta etableringen av sitt internationella residensprogram för dans och koreografi. Sedan 2013 har MARC skapat samarbeten och nätverk i sitt närområde, i Skåne och Sverige.

Signal - Center för samtidskonst i Malmö ska starta ett residensprogram för expertbesök och bedriva ett omfattande internationellt nätverksarbete för att skapa och stödja olika samarbeten mellan Malmö-/Skånebaserade konstnärer och utländska aktörer inom bildkonstområdet.

Den ideella föreningen UNICORN – artists in solidarity i Malmö fick bidrag för att utveckla och etablera ett residensprogram för bildkonstnärer i utsatthet genom att erbjuda en fristad, arbetsro och ett stöttande nätverk av kollegor. Residenset 2017 är inriktat på konstnärer som arbetar utifrån ett HBTQIA-perspektiv.

Projekt som bedöms ha ett långsiktigt perspektiv, en tydlig målsättning och tidsplanering, kapacitet att stödja residenskonstnärernas arbetsprocesser, lokal förankring samt ambitioner att skapa kontaktytor och nätverk har prioriterats.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter