Internationellt kultursamarbete

Skånes unika position som en del av en transnationell region ska tillvaratas och utvecklas inom konstområdena och kulturlivet. Den europeiska dimensionen och samarbetet i Öresundsregionen ska vara väsentliga inslag i den skånska kulturpolitiken. 
Kulturnämnden ser det som en angelägen, viktig och stimulerande del av kulturutvecklingen att skapa resurser och utveckla kompetens för ett ökat internationellt utbyte. Den kulturella mångfalden i Skåne ska tas tillvara som en resurs för att utveckla regionen.
 
Nämndens målsättning är att antalet kulturprojekt med EU-stöd ska öka i Skåne samt att de internationella utbytena/samarbetena med kulturaktörer ska öka.

Prioriterade insatser under 2018

Under 2018 ligger fokus på att öka kulturskaparnas möjligheter att delta i internationella nätverk och EU-projekt. Exempelvis är det möjligt att söka utvecklingsbidrag för medfinansiering av EU-projekt från Kulturförvaltningen. Utvecklingsbidrag är öppen för ansökan två gånger per år, mellan den 2 januari och 1 februari, samt mellan den 20 augusti och den 15 september.

International Resorse Office (IRO)

Trans Europe Halles i Lund får bidrag från Region Skåne för initiativet International Resource Office (IRO), som stöttar skånska kulturverksamheter med regionalt verksamhets- och/eller projektbidrag, med kompetensutveckling, projektutveckling och internationellt kontaktarbete när det gäller ansökningar om EU-projekt. Flera ansökningar om EU-projekt med skånska aktörer har tagits fram.

Trans Europe Halles är en europeisk organisation med säte i Lund. Organisationen har stor erfarenhet av internationellt samarbete och EU-projekt. Verksamheten faciliterar också projektutveckling i alla dess faser, även när den egna organisationen inte är en aktiv part i det enskilda projektet.

International Resorse Office

Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte

Under 2018 arrangerar kulturnämnden ett nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, kulturdepartementet och Nordiska ministerrådet. Mötet äger rum i Malmö den 8-9 maj för att stärka det lokala och regionala perspektivet i det nordiska samarbetet.

Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter