Internationellt kultursamarbete

Skånes unika position som en del av en transnationell region ska tillvaratas och utvecklas inom konstområdena och kulturlivet. Den europeiska dimensionen och samarbetet i Öresundsregionen ska vara väsentliga inslag i den skånska kulturpolitiken. 
Kulturnämnden ser det som en angelägen, viktig och stimulerande del av kulturutvecklingen att skapa resurser och utveckla kompetens för ett ökat internationellt utbyte. Den kulturella mångfalden i Skåne ska tas tillvara som en resurs för att utveckla regionen.
 
Kulturnämnden fastställde under hösten 2011 en strategi för sitt internationella arbete. Nämndens målsättning är att antalet kulturprojekt med EU-stöd ska öka i Skåne samt att de internationella utbytena/samarbetena med kulturaktörer ska öka.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter