Skåne nod för gestaltad livsmiljö

Arkitektur, form och designområdet är en central fråga kopplad till samhällsutvecklingen. Området gestaltad livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas av sin omgivning.

Arkitektur, form och design är uttryck för kultur och samhällsutveckling i vår tid. I dåtid, nutid och framtid gestaltar dessa uttryck våra livsmiljöer. I stadens utformning såväl som i naturen och på jordklotet. Gestaltad livsmiljö är därför både en kulturfråga och ett tvärsektoriellt område, och lika mycket en löpande process som olika kulturuttryck.

Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design

Utredningen "Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design SOU 2015:88" är utgångspunkten för hur regeringens nationella arkitektur-, form- och designpolitik ska utformas framöver. Syftet med regeringens utredning och ställningstagande är att stärka arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen.

Arkitektur, form och design omfattar alla av människan skapade miljöer – offentliga rum, byggnader, landskap, anläggningar, interiörer, tjänster, produkter och processer. Inte bara tätortsmiljöer utan även landsbygden är idag starkt präglad av människans verksamheter och fysiska påverkan. Ett medvetet arbete med arkitektur, form och design är en grundläggande förutsättning för att åstadkomma hållbara och attraktiva livsmiljöer av god kvalitet med människan som utgångspunkt.

Regionala noder

I utredningen Gestaltad livsmiljö finns förslag om att bilda en myndighet som hanterar ämnena arkitektur, form och design. Utredningen pekar också på behovet av att ta vara på kunskaper i olika delar av landet liksom behovet av att brett skapa möjligheter till ett genomslag av en nationell strategi via dialog, samverkan och utvecklingsarbete. Ett konkret förslag i utredningen är att satsa på regionala noder. Form/Design Center i Malmö är en av dessa föreslagna platser som med sin bas i erfarenheter och nätverk bidrar till kunskapsspridning och skapande processer med inriktning både gentemot allmänhet och profession.

Form/Design Center - en nod för gestaltad livsmiljö

Med utgångspunkt från utredningens förslag har Form/Design Center sedan 2016 satsat på att såväl stärka och utveckla verksamhetens inriktning med fokus på fördjupning och samhällsrelevans som samverkan med andra aktörer från offentlig sektor, akademi och innovationsmiljöer. Malmö stad och Region Skåne verkar tillsammans för att Malmö/Skåne, genom Form/Design Center, ska ha en aktiv roll/uppdrag inom den nya politiken.

Med sikte på hållbarhet
Hösten 2017 tillkännagav regeringen att man avser stärka förutsättningarna för en mötesplats för arbetet med arkitektur, form och design och hållbara gestaltade livsmiljöer i södra Sverige genom ett bidrag till Form/Design Center med 3 miljoner kronor årligen för 2018-2020. 

Kulturminister Alice Bah Kuhnke besökte under hösten Form/Design Center och deltog i samtal med representanter för Region Skåne och Malmö stad om centret som en regional nod för områdena arkitektur, form och design i södra Sverige.

Riksdagens beslut om statlig budget 2018 togs i november och innefattar satsningen med 3 miljoner årligen till Form/Design Center i Malmö. 

Unik forskartjänst
Region Skåne stödjer området Gestaltad livsmiljö även genom att bidra med finansiering av en halvtidstjänst på Arkitekturutbildningen på Lunds tekniska högskola. Tjänsten har en ny och särskild inriktning på hur arkitektur, form och design samverkar och medverkar till hållbara livsmiljöer samt relaterar till konstnärlig gestaltning och social hållbarhet.

Satsningen är del i Region Skånes arbete för att möta stora utmaningar som en del i den pågående urbaniseringen. Tjänsten kommer att tillsättas under 2018.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter