• Kim DeMånes väggmålning ”Abstrakt Komiks Palas”, Ifö Center i Bromölla i nordöstra Skåne. Foto: Kulturförvaltningen

Skåne nod för gestaltad livsmiljö

För att ta tillvara potentialen i arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö som verktyg i samhällsbygget krävs förmåga att anlägga tvärsektoriella perspektiv och se till helheten.

Området gestaltad livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas av sin omgivning.

Gemensam strategi för gestaltad livsmiljö - arkitektur, form och design

Kulturförvaltningen och avdelningen för regional utveckling tog 2018 tillsammans fram "Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö - arkitektur, form och design". Region Skånes kulturnämnd och regionala utvecklingsnämnden fattade i september 2018 beslut i sina respektive nämnder om den gemensamma strategin för området.

Strategin gör Region Skånes roll tydlig kopplat till området arkitektur, form och design och den gestaltade livsmiljön. Detta förhållningssätt bygger på en helhetssyn, där det är människans behov som bildar utgångspunkt i formandet av livsmiljön och därmed våra invånares vardag.

Strategin fokuserar på vad arkitektur, form och design gör, det vill säga hur dessa på olika sätt formar samhället. Området tillhandahåller verktyg och metoder som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling och till individers möjlighet att ta plats i samhället och ha inflytande i sin vardag. Insatsområdet är viktigt för att Region Skåne ska nå den målbild som finns i den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.

Sveriges nya nationella politik för arkitektur, form och design: "Politik för gestaltad livsmiljö", med dess starka skrivningar om det offentliga som förebild gör att många aktörer nu måste prioritera dessa frågor, och sätta arkitektur, form och design högt upp på agendan. Den nu framtagna regionala strategin synliggör Region Skånes ansvar och möjligheter till samverkan och är ett stöd i Region Skånes prioritering av insatser. Region Skåne kan med detta skapa legitimitet, relevans, samla aktörer och driva ett strategiskt utvecklingsarbete.

Fyra strategiska insatsområden pekas ut i strategin

  • Gestaltad livsmiljö ska genomsyra Region Skånes verksamheter
  • Öka kunskapen om gestaltad livsmiljö och dess betydelse för samhällsutvecklingen
  • Öka samverkan med offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor samt akademi
  • Öka möjligheterna att genomföra och finansiera insatser som utvecklar området gestaltad livsmiljö

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård samt utveckling av näringsliv, kollektivtrafik, samhällsplanering, infrastruktur och kultur. Region Skåne har ett stort ansvar kopplat till arkitektur, form och design. Det finns förväntningar bland olika aktörer att Region Skåne tar en tydlig och aktiv roll. Tvärsektoriellt samarbete är gynnsamt för det helhetsperspektiv som krävs för att lösa samhällets stora komplexa utmaningar.

Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design

Utredningen "Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design SOU 2015:88" är utgångspunkten för hur regeringens nationella arkitektur-, form- och designpolitik ska utformas framöver. Syftet med regeringens utredning och ställningstagande är att stärka arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen.

Arkitektur, form och design omfattar alla av människan skapade miljöer – offentliga rum, byggnader, landskap, anläggningar, interiörer, tjänster, produkter och processer. Inte bara tätortsmiljöer utan även landsbygder är idag starkt präglad av människans verksamheter och fysiska påverkan. Politik för gestaltad livsmiljö ger alla som arbetar med stadsbyggnad, arkitektur, design, konst och kulturarv stöd och argument. I propositionen förklaras varför omsorgsfull gestaltning i planering, byggande och förvaltning är viktigt. Grundläggande perspektiv är att utveckling av vår byggda miljö ska användas som verktyg för att skapa ett hållbart samhälle med människan i centrum.

Form/Design Center - en nod för gestaltad livsmiljö

Med utgångspunkt från utredningens förslag har Form/Design Center sedan 2016 satsat på att såväl stärka och utveckla verksamhetens inriktning med fokus på fördjupning och samhällsrelevans som samverkan med andra aktörer från offentlig sektor, akademi och innovationsmiljöer. Malmö stad och Region Skåne verkar tillsammans för att Malmö/Skåne, genom Form/Design Center, ska ha en aktiv roll inom den nya politiken.

Hösten 2017 tillkännagav regeringen att man avser stärka förutsättningarna för en mötesplats för arbetet med arkitektur, form och design och hållbara gestaltade livsmiljöer i södra Sverige genom ett bidrag till Form/Design Center med 3 miljoner kronor årligen under perioden 2018-2020. Det särskilda uppdraget har möjliggjort en uppväxling och uppgradering av Form/Design Centers ordinarie verksamhet.

Regeringen beslutade hösten 2020 att det årliga statliga bidraget från och med budgetåret 2021 ska permanentas. I regeringsbeslutet från Kulturdepartementet står att: ”Form/Design Center ska med utgångspunkt i politikområdet gestaltad livsmiljö verka för att vara en mötesplats för arkitektur, form, design och konsthantverk och samverkan med relevanta lokala, regional och nationella aktörer inom området.”

Se filmen Röster om Form/Design Center

Konst och gestaltad livsmiljö

I politiken för gestaltad livsmiljö framhålls den offentliga konstens avgörande roll för ett mer hållbart samhällsbygge, bland annat för att konsten både kan förstärka befintliga och bidra till nya värden – såväl estetiska som sociala. Konstnärer har under århundraden spelat en viktig roll i gestaltningen av gemensamma rum och bidragit till unika platser och boendemiljöer runt om i landet. Genom konst och konstnärliga processer kan även invånarnas perspektiv och specifika kunskap om platsen ofta tas tillvara. Att ett konstverk genomförs visar på omsorg och en vilja att investera i den lokala miljön.

Statens konstråd om Konst och gestaltad livsmiljö

Samarbete med Arkitektskolan/Institutionen för Arkitektur & Byggd miljö vid Lunds universitet

Kulturförvaltningen har sedan 2017 ett avtal om samarbete med Arkitektskolan och Institutionen för Arkitektur & Byggd miljö vid Lunds universitet. 

Överenskommelse om samarbete mellan Region Skåne och Arkitektskolan/Institutionen för Arkitektur & Byggd miljö vid Lunds universitet

Regionernas roll i gestaltad livsmiljö

Boverket har 2019-2020 genomfört en förstudie med fokus på regional utveckling. Förstudiens innehåll återfinns i rapporten ”Regionernas roll i gestaltad livsmiljö”.

Regionernas roll i gestaltad livsmiljö

GLAP – Gestaltad livsmiljö genom arkitektur och pedagogik

Utgångspunkten för projektet är att öka barns och ungas inflytande på våra gemensamma livsmiljöer. GLAP vill skapa samverkan mellan skolan och de som ansvarar för våra fysiska miljöer genom ett undersökande, gemensamt arbete med skolor och samhällsplanerare i fyra kommuner i Skåne: Båstad, Simrishamn, Sjöbo och Ystad.

I projektet används metoden Arkitekter i skolan - en metod för dialog med barn och unga om arkitektur och stadsutveckling. GLAP samordnas av PLATSKULTUR och stöds av Region Skåne och pågår under perioden april 2021-september 2022.

Se film om projektet på plattformen Vimeo, lösenord: Arkitekt

Gestaltad livsmiljö genom arkitektur och pedagogik 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.