Skåne nod för gestaltad livsmiljö

Arkitektur, form och designområdet är en central fråga kopplad till samhällsutvecklingen. Området gestaltad livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas av sin omgivning.

Arkitektur, form och design är uttryck för kultur och samhällsutveckling i vår tid. I dåtid, nutid och framtid gestaltar dessa uttryck våra livsmiljöer. I stadens utformning såväl som i naturen och på jordklotet. Gestaltad livsmiljö är därför både en kulturfråga och ett tvärsektoriellt område, och lika mycket en löpande process som olika kulturuttryck.

Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design

Utredningen "Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design SOU 2015:88" är utgångspunkten för hur regeringens nationella arkitektur-, form- och designpolitik ska utformas framöver. Syftet med regeringens utredning och ställningstagande är att stärka arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen.

Arkitektur, form och design omfattar alla av människan skapade miljöer – offentliga rum, byggnader, landskap, anläggningar, interiörer, tjänster, produkter och processer. Inte bara tätortsmiljöer utan även landsbygden är idag starkt präglad av människans verksamheter och fysiska påverkan. Ett medvetet arbete med arkitektur, form och design är en grundläggande förutsättning för att åstadkomma hållbara och attraktiva livsmiljöer av god kvalitet med människan som utgångspunkt.

Form/Design Center - en nod för gestaltad livsmiljö

Med utgångspunkt från utredningens förslag har Form/Design Center sedan 2016 satsat på att såväl stärka och utveckla verksamhetens inriktning med fokus på fördjupning och samhällsrelevans som samverkan med andra aktörer från offentlig sektor, akademi och innovationsmiljöer. Malmö stad och Region Skåne verkar tillsammans för att Malmö/Skåne, genom Form/Design Center, ska ha en aktiv roll inom den nya politiken.

Hösten 2017 tillkännagav regeringen att man avser stärka förutsättningarna för en mötesplats för arbetet med arkitektur, form och design och hållbara gestaltade livsmiljöer i södra Sverige genom ett bidrag till Form/Design Center med 3 miljoner kronor årligen för 2018-2020. 

Kulturminister Alice Bah Kuhnke besökte under hösten Form/Design Center och deltog i samtal med representanter för Region Skåne och Malmö stad om centret som en regional nod för områdena arkitektur, form och design i södra Sverige.

Prioriterade insatser under 2018

En regional nod för arkitektur, form och design med nationell betydelse

En mångfald av kulturinstitutioner, starka forskningsmiljöer, stark kulturdriven näring, i kombination med djup erfarenhet om den dynamiska strukturomvandling som pågår i stad såväl som på landsbygd, bildar en stark kunskapsbas. Med denna bakgrund bedriver kulturnämnden ett fördjupat samarbete med regionala utvecklingsnämnden och med Malmö stad för att utveckla en regional nod och mötesplatsfunktioner för form, design och arkitektur med nationell betydelse.

Utgångspunkten för det fördjupade samarbetet är de utmaningar som identifieras i Skåne, men också regeringens utredningar och kommande ny politik för arkitektur, form och design.

Forskartjänst med inriktning på gestaltad livsmiljö

Ett samarbete med Arkitekturutbildningen vid Lunds tekniska högskola pågår och ska utvecklas, bland annat i form av en gemensam forskartjänst med inriktning på gestaltad livsmiljö. För att stimulera till ökad delaktighet och för att motverka demokratiskt underskott, är det nödvändigt att bygga upp och stödja olika mötesplatser riktade till intressenter som kommuner, medborgare, politiker och bransch.

Strategi för arkitektur form och design

Kulturförvaltningen och avdelningen för regional utveckling ska under året ta fram en strategi för Region Skånes arbete med arkitektur form och design.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter