• Film, musik, konst, foto, teater och skrivande är exempel på utbildningar med kulturprofil som skånska folkhögskolor erbjuder. Foto: Kulturförvaltningen

Folkhögskolor

Folkhögskolan är en egen utbildningsform för vuxna. Skolorna erbjuder bildnings- och utbildningsmöjligheter för alla. I Skåne finns 18 folkhögskolor som drivs av folkrörelser eller andra organisationer.

Folkhögskolan kan vara en utbildningsform för den som inte slutfört sin grundskole- och/eller gymnasieutbildning, en så kallad allmän kurs kan ge behörighet till högskolestudier respektive yrkeshögskolestudier och är exempel på folkhögskolans utbildningsvägar. Folkhögskolan erbjuder även särskilda kurser bland annat inom kulturområdet, vilka ofta är förberedande för högre konstnärliga studier. Vid sidan av kärnverksamheten bedriver folkhögskolor även kurser på uppdrag, som SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) och Etableringskurs för nyanlända.

Av Sveriges 155 folkhögskolor drivs 113 av folkrörelser eller andra organisationer och resterande drivs av regioner/landsting. Varje folkhögskola bestämmer självständigt vilken profil den egna skolan ska ha samt vilka kurser den ska anordna. Folkhögskolan finansieras genom stadsbidrag och landstingsbidrag.

Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan

17 folkhögskolor i Skåne är medlemmar i Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan. Föreningen, som är ideell, bildades 2012 och får sedan 2016 verksamhetsbidrag från Region Skåne.

Huvuduppgiften för föreningen är att var till stöd för folkhögskolornas utveckling genom att genomföra omvärldsbevakning och kompetensutveckling med fokus folkhögskolorna i Skåne och att aktivt delta i arbetet med implementeringen av "Överenskommelsen mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne".

I uppdraget ingår även att samverka med folkbildningens övriga aktörer, ha dialog med kommuner och myndigheter samt stärka och utveckla samverkan med konst- och kulturlivets institutioner och organisationer.

Skånes folkhögskolor i samverkan

Folkhögskolor som utvecklingsaktörer

Region Skåne stärker och utvecklar sin dialog med folkhögskolorna genom den tvärsektoriella överenskommelsen med folkbildningen i Skåne och kulturnämnden vill genom den regionala kulturplanen även särskilt stärka folkhögskolornas betydelse som utbildningsaktör för det professionella kulturlivet.

Region Skåne har genom rapporten "Folkhögskolan – en del av Skånes kompetensförsörjning" belyst folkhögskoleutbildningarnas möjlighet att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden och därigenom folkhögskolorna som resurs i kompetensförsörjningen, som är ett viktigt fokusområde för Region Skåne inom kompetensförsörjning och arbetsmarknad.

Folkhögskolor i Skåne

Karta över folkhögskolor i Skåne

Interaktiv karta över alla folkhögskolor i Skåne med adress och webbadress

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter