Region Skånes konstsamling

Kulturnämnden ansvarar för Region Skånes konstsamling. Samlingen består av närmare 32 000 verk såsom måleri, fotografier, skulpturer, textila bilder och grafiska verk. De över 5000 konstnärerna har varit/är verksamma framför allt i Skåne.

Konstsamlingens syfte

Region Skånes konstsamling har två syften. Dels att med konstverken skapa bra och stimulerande miljöer för patienter, anhöriga och personal utifrån ett kultur- och hälsaperspektiv, dels stimulera konstlivet i Skåne genom att konstnärer blir representerade med sina verk i samlingen.

Konstverken finns registrerade i en databas. Den löpande driften av samlingen sköts från 2010 av Konstservice/Regionfastigheter enligt särskilt avtal.

Kulturnämnden avsätter årligen 1 miljon kronor för konstinköp.

Inköp

En god spridning vad gäller konstnärskap, material, uttryck och tekniker ska eftersträvas. Inköp ska göras med jämn fördelning mellan könen och bestå av samtidskonst och konsthantverk med hög konstnärlig kvalitet av idag verksamma konstnärer. Inköpen kan även inkludera verk av konceptuell karaktär.

Inköp ska primärt göras på utställningar, gallerier och konstinstitutioner i Skåne för att främja utställningsmöjligheter för konstnärer i regionen.
Samtliga Region Skånes inköp omfattas av lagen om offentlig upphandling.

Vem gör inköpen?

Konsthandläggare inom Konstservice/Regionfastigheter har rätt att köpa in enskilda konstverk till ett värde av 2 prisbasbelopp. För inköp över detta belopp krävs beslut i kulturnämnden.

Konstservice/Regionfastigheter

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter