Region Skånes konstsamling

I Region Skåne är bildkonsten en självklar del för att skapa hälsofrämjande, attraktiva och stimulerande miljöer. Det finns närmare 33 000 verk i konstsamlingen som består av bland annat måleri, fotografier, skulpturer, textila bilder, grafiska verk och fasta konstnärliga gestaltningar.

Totalt finns cirka 5000 konstnärer representerade, de flesta verksamma i Skåne. De första konstverken köptes in redan på 1960-talet av dåvarande landstinget.

En aktiv konstsamling

Konstsamlingen finns i de lokaler som Region Skåne har verksamhet i eller vårdavtal med. Den största delen av samlingen finns inom hälso- och sjukvården som till exempel väntrum, entréer och mottagningar, men även i till exempel konferensrum och andra miljöer inom Region Skåne.

Med Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö – arkitektur, form och design (2018) följer en helhetssyn på formandet av livsmiljön där människan och människans behov är utgångspunkt för utformning. Perspektivet innefattar förutom arkitektur, form och design, även konst, historiska sammanhang och sociala värden.

Målet med konstnärlig gestaltning är att vara del av en attraktiv och välkomnande arbets- och vårdmiljö, och stärka helhetsintrycket i den offentliga miljön inom Region Skånes verksamhetsområden och fastighetsbestånd.

Samtidigt stärker Region Skåne konstlivet genom att ge konstnärer konstnärliga gestaltningsuppdrag och möjlighet att bli representerade i samlingen. Genom att göra inköp främst från utställningar, gallerier och konstinstitutioner i Skåne främjas utställningsmöjligheter för konstnärer och på så sätt stärks infrastrukturen för bildkonsten.

Under 2022 presenterar institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet en studie om förmedling och tillgängliggörande av Region Skånes konstsamling. Studien har genomförts under 2021 och ska vara ett kunskapsunderlag för en strategi för förmedling.

Konstservice

På uppdrag av Region Skånes kulturnämnd förvaltas, produceras och förmedlas Region Skånes konstsamling av Regionfastigheter och Konstservice. Regionfastigheter ansvarar för ägande och utveckling av Region Skånes ägda och förhyrda fastigheter. Regionfastigheter och Kulturförvaltningen har ett nära samarbete för att utveckla konstsamlingen.

Vilken konst som upphandlas via konstnärliga gestaltningsuppdrag eller köps in till konstsamlingen styrs av den plats där den ska placeras. Konstservice tittar på den verksamhet som bedrivs och hur patientmålgruppen ser ut, men även på hur inredningen och arkitekturen ser ut.

Vid alla inköp och sammansättningar av kollektioner eftersträvas en bred spridning vad gäller konstnärskap, material, uttryck och tekniker.

Inköp av lös konst ska göras med jämn fördelning mellan könen och bestå av samtidskonst och konsthantverk med hög konstnärlig kvalitet av idag verksamma konstnärer. Inköpen kan även inkludera verk av konceptuell karaktär.

Fast konstnärlig gestaltning är en del av en genomtänkt, sammanhållen och välkomnande arbets- och vårdmiljö. Region Skåne värnar om den konstnärliga processen och bjuder in konstnären i tidiga planerings- och byggprocesser. Exempel på fast konstnärlig gestaltning kan vara bearbetning av material, tillägg av arkitektoniska beståndsdelar, tillägg av teckning, måleri, video, skulptur och andra konstnärliga utryck eller konstnärliga konceptuella verk, metoder och strategier.

Medel för konstinköp

Samtliga Region Skånes inköp omfattas av lagen om offentlig upphandling. För 2022 har kulturnämnden avsatt 1 miljon kronor för inköp av lös konst. Till detta tillkommer medel via bygginvestering vid ny- och ombyggnationer, för både lös konst och fast konstnärlig gestaltning.

Konstservice/Regionfastigheter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.