MU - medverkans- och utställningsersättning

MU är samlingsnamnet för det statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid ersättning. MU står för medverkans- och utställningsersättning och avtalet började gälla den 1 januari 2009. 

MU-avtalet har reviderats. Det omförhandlade statliga ramavtalet gäller från den 1 juli 2014. Tarifferna uppdaterades i januari 2015.

MU-avtalen består av ett ram- och ett normalavtal. MU-ramavtalet har träffats mellan svenska staten och KRO/KIF, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund.

Ramavtal

Ramavtalet reglerar dels hur förhandling ska gå till och hur avtal ska slutas mellan en utställande konstnär och en arrangör i samband med en utställning, dels ersättning till den utställande konstnären för att hans eller hennes verk visas på utställningen.

Normalavtal

MU-normalavtal är ett avtal som har tagits fram gemensamt av flera aktörer från konstscenen och ska användas som grund för det enskilda avtal som ska träffas mellan en utställande konstnär och en arrangör inför en utställning. MU-normalavtal bygger på MU-ramavtalet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter