Referenspersoner för upphandling av konstnärliga tjänster

Region Skåne söker konstnärer, konstkonsulter eller konstkuratorer som vill vara med och bedöma vilka anbud som bör gå vidare till en andra urvalsomgång vid upphandling av konstnärliga tjänster.

De kommande åren gör Region Skåne stora investeringar i utveckling och modernisering av sjukhusområdena i Helsingborg, Malmö och Lund. Det innebär att stora investeringar även görs i den konstnärliga gestaltningen på de nya sjukhusområdena. Konstnärliga gestaltningar behövs för att skapa attraktiva, levande och välkomnande mänskliga miljöer med höga arkitektoniska och konstnärliga värden både inom och i anslutning till sjukhusområdena.

Referenspersonernas uppdrag

Första stegen till en upphandling tas genom publicering av uppdrag och därefter kommer anbud från konstnärer in. Arbetet som referensperson innebär:

 • Att läsa igenom de portfolios som leverantörerna lämnar in i anbudet för den aktuella upphandlingen. Anbudsunderlag för bedömning lämnas ut vid uppstartsmöte med projektledare konst.
 • Att bedöma den konstnärliga prestationen, enligt kriterier i aktuellt förfrågningsunderlag.
 • Att rekommendera vilka anbud som bör gå vidare till urvalsomgång 2 för den aktuella upphandlingen. Bedömningen och rekommendationer gås igenom med projektledare konst på referensgruppsmöte för den aktuella upphandlingen.
 • Att delta i referensgruppsmöte vars längd och omfattning baseras på mängden anbud som inkommit i den aktuella upphandlingen.
 • Att referenspersonens roll enbart är rådgivande och projektledare konst fattar beslut i enlighet med rådande upphandlingsförfarande och delegationsordning.

Uppdragets villkor

 • Uppdraget sker under sekretess, och kan genomföras på distans.
 • Uppdraget avser deltagande i 1 (en) upphandling i taget, med möjlighet till att delta som referensperson i bedömning vid ytterligare upphandlingar av konstnärliga tjänster i Region Skåne.
 • Uppdraget kan genomföras av konstnärer, konstkonsulter, konst curator, och så vidare. Meriterande är om hen tidigare har deltagit i bedömning av konstnärlig prestation, arbetat med offentlig konst, eller har kunskap om skånskt kulturliv.
 • Uppdragets referensgruppsmöte hålls inom Region Skånes sjukhusområde, till exempel Malmö, Lund eller Helsingborg.
 • Arvoderingen är 4500 kronor per dag, avser F-skatt och utbetalas efter fullgjort arbete. Reseersättning utgår för resor med kollektivtrafik upp till 1000 kronor, mot uppvisande av kvitto vid fakturering.
 • Arvoderingen inkluderar ersättning för inläsning av anbudsinlämnarens "portfolio", skriftlig bedömning och rekommendation samt tid avsatt för referensgruppsmöten. Bedömningen genomföras över en tiodagarsperiod. Antalet bedömnings dagar avgörs av antalet inkomna anbud vid det aktuella upphandlingstillfället.
 • Referenspersoner får inte ha lämnat anbud i den aktuella upphandlingen, eller ha liknande uppdrag i annan referens- eller arbetsgrupp som innefattar bedömning av konstnärlig prestation inom Region Skånes kulturliv.
 • Det åligger referenspersonen att uppge eventuellt jäv. Vid uppkommen jävsituation i det enskilda fallet med ett anbud, tas den berörda referenspersonen ur bedömningsprocessen för detta anbud.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter