Konstnärligt gestaltningsuppdrag Nya sjukhusområdet Helsingborg

Region Skåne bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för det konstnärliga gestaltningsuppdraget "Atriumgård" avseende placering i ny vårdbyggnad 23 som färdigställs 2022.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget Atriumgård

Atriumgården är en mycket central plats i byggnaden och det första som möter besökaren när hen stiger in i ny vårdbyggnad 23.

Atriumgården är en mycket central plats i byggnaden och det första som möter besökaren när hen stiger in i ny vårdbyggnad 23. I och omkring atriumgård är reception, publik matsal och konferensyta koncentrerad. Hela atriet omgärdas av glasväggar som möts i ett glastak tio meter upp i byggnaden. Dagsljuset flödar in.

Gestaltningsuppdragets slutliga utformning ska vara skiftande i sin karaktär, och ska i fråga om visualisering, bearbetning och tillägg i utrymmets volym fokusera på ljusfördelning och ljusflöde som huvudsaklig sinnesupplevelse.

Gestaltningsuppdraget ska genom en dynamisk, intresseväckande och välformulerad konstnärlig gestaltning tillföra Atriumgården visuellt välkomnande och orienterande kvaliteter, som främjar samspel och upplevelser med byggnadernas besökare och medarbetare.

I och omkring atriumgård är reception, publik matsal och konferensyta koncentrerad.

Avsikten är att bjuda in 3 konstnär till parallellt skissuppdrag. Efter inlämnat och godkänt skissförslag kommer en konstnär ges fortsatt genomförandeuppdrag. Konstnärer gör en intresseanmälan via länken nedan, för att komma i fråga för skissuppdrag.

Bakgrund ny vårdbyggnad 23

De kommande åren gör Region Skåne en omfattande investering i utveckling och modernisering av Helsingborgs sjukhusområde. Målet är förbättrad vård, arbetsmiljö och ett akutsjukhus som är väl rustat att möta framtidens krav.

Helsingborgs sjukhusområde ligger i hjärtat av Helsingborg, omgärdat av vägar, grönområden och bostäder. Flera gång- och cykelstråk sträcker sig genom området. Sjukhusområdet består av flera byggnader, alla uppförda i olika tidsepoker, där huvudbyggnaden i betong uppfördes 1975. Efter drygt 40 år genomgår lasarettet nu en omfattande totalrenovering i flera etapper. Öster om huvudbyggnaden kommer den nya vårdbyggnaden uppföras, designad efter de krav som Region Skåne har på en modern vårdbyggnad.

Illusstration: Schmidt/Hammer/ Lassen Architects

Den nya vårdbyggnaden för psykiatri och somatiska mottagningar kommer bestå av fyra sammanlänkade kuber med en yta på sammanlagt cirka 45 000 kvadratmeter. Byggnaden får ett modernt uttryck med högt arkitektoniskt värde. Den kopparfärgade plåt- och glasfasaden kommer skifta i tre olika nyanser. Långsmala fönster från golv till tak harmonierar vertikalt med plåtkassetterna i fasaden. Invändigt ger det mycket dagsljus och många utblickar.

Den nya vårdbyggnaden skapas efter höga miljökrav och ska framstå som en läkande grön miljö för både personal och patienter. På taket planteras sedumtak och flera innegårdar ger både ljus och grönska till den invändiga byggnaden. Utåt har byggnaden kontakt med staden och de gröna ytorna som sträcker sig mellan byggnaderna och ut i stadsrummet.

Konst i sjukhusmiljö

Ett sjukhusområde är både vårdmiljö och vardag. Det är en specifik plats i det offentliga rummet, en plats som bygger på kunskap och beprövad erfarenhet. Det finns idag en stark medvetenhet om att arkitekturens utformning är betydelsefull för den läkande miljön, att det som förmedlas våra sinnen i vårdmiljöns gestaltning, dess helhet och rumsliga intryck, påverkar individens välbefinnande och läkningsprocess.

Att söka vård kan för många människor handla om att vara i en utsatt position, en situation i livet när stöd, frågor och svar och omsorg krävs. I de stunderna krävs ibland ett mod. Konstnärlig gestaltning är i denna stund ett grundläggande estetiskt och betydelsebärande inslag i vård- och arbetsmiljön. Den bidrar till identitetsskapandet och aktiverar orienterbarhet av platser genom platsspecifika konstnärliga gestaltningar, och synliggör på så sätt oväntade kontaktytor, förmedlar budskap ur oväntade synvinklar och får oss att samtala och ställa frågor till oss själva och andra.

Det är i upplevelsen av och interaktionen med sammanhanget som konstnärlig gestaltning blir värdeskapande och främjar kulturella och sociala samspel.

Kravspecifikation för uppdraget

De slutligt utformade konstnärliga gestaltningarna ska genom sin omfattning vara av högt konstnärligt egenvärde, vara beständig och hållbar över tid, både uttrycksmässigt och materialmässigt, vara innehållsmässigt komplex, vara aktiv del av en visuellt attraktiv miljö samt prägla platsen i samklang med arkitekturen.

De konstnärliga gestaltningarna ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär ett nära samarbete med konstnärlig projektledare, byggprojektledare, arkitekter, konsult med flera.

Detaljspecifika krav för gestaltningsuppdraget presenteras vid startmöte för parallellt skissuppdrag vecka 11 2018, på projektkontoret Nya sjukhusområdet Helsingborg

Budget

Skissarvode 

Skissarvode om 50 000 SEK exklusive moms avser att täcka kostnader för:

 • Material
 • Transport
 • Resor
 • Logi

Konstnärligt arvode

Konstnärligt arvode om 250 000 SEK exklusive moms vid genomförande av skissförslag och avser att täcka kostnader för:

 • Konstnärligt arvode och försäkring för uppdragets utförande och nödvändig medverkan i projektering, produktion, bearbetning, montering, samt i samverkan med berörda personer, myndigheter, organisationer, intressenter och vid användning av assistenter.
 • Material, transport och assistans till nödvändig originalframställan vid uppdragets utförande.
 • Resor & logi för uppdragets utförande vid nödvändig medverkan i projektering, bearbetning, produktion, montering och samverkan.
 • Upprätthållande av Miljöchecklista, Drift- och Underhållsinstruktioner enligt specifikation.

Kostnadsram för genomförande

Kostnadsram för genomförande beräknas till 1 500 000 SEK exklusive moms och hanteras inom ramen för byggprojektet och avser att täcka kostnader för produktion.

Kostnadsram för byggrelaterad projektering och byggnadstekniska åtgärder hanteras inom byggprojektets budget.

Tidplan (preliminär)

 • Ansökningsperiod: 2018-01-08 – 2018-02-02
 • Urvalsomgång 1: vecka 6 2018, beslut om vilka konstnärer som inbjuds till urvalsomgång 2
 • Urvalsomgång 2: vecka 9 2018, beslut om vilka konstnärer som tilldelas skissuppdrag
 • Uppstartsmöte skissuppdrag: vecka 11 2018, Projektkontor Nya sjukhusområdet Helsingborg
 • Skissperiod: vecka 11-23
 • Avstämningsmöte: vecka 16 2018, konstnärens ateljé
 • Skissinlämning: 2018-06-06
 • Optionsbeslut: vecka 24 2018, val av konstnär för genomförande av konstnärlig gestaltning samt beslut om tidpunkt för utlösande av option.
 • Projektering och produktion av konstverket följer huvudtidplan för byggproduktion av ny vårdbyggnad 23, Nya sjukhusområdet Helsingborg
 • Montering/installation av konstverk samordnas med byggprojektet

Kvalificering

Ansökande konstnär ska ha en sådan ekonomisk ställning att hen kan genomföra ett gestaltningsuppdrag, samt ska ha en sådan teknisk och yrkesmässig kapacitet att hen ska kunna genomföra ett uppdrag, som motsvarar omfattning, typ av beställare och genomförandet med mera, enligt gällande "Riktlinjer för fast Konstnärliga gestaltningar inom Region Skånes fastighetsbestånd".

I samband med intresseanmälan av konstnärlig tjänst/eventuella skissuppdrag/ utförandeuppdrag ska hen uppfylla följande minimikrav för att kvalificera sig.

 1. Ska ha 5-årig konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande.
 2. Ska vid begäran uppvisa registerutdrag för F-skatt

Intresseanmälan

Intresseanmälan skulle lämnats elektroniskt via Region Skånes upphandlingssystem TendSign senast den 2 februari 2018. 

Uppdragsgivare

Region Skåne är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Regionfastigheter projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter