Gestaltningsuppdrag Strategiska projekt, Nya sjukhuset Malmö

Yrkesverksamma konstnärer inom Bild & Form, Dans, Film, Musik, Teater samt Design kan lämna anbud till gestaltningsuppdrag för Strategiska projekt med fokus på hållbar utveckling.

De kommande åren gör Region Skåne en omfattande investering i utveckling och modernisering av Malmös sjukhusområde. Målet är mer vård, förbättrad arbetsmiljö och ett akutsjukhus som är väl rustat att möta framtidens krav.

Malmö sjukhusområde ligger i hjärtat av Malmö, omgärdat av vägar, grönområden och bostäder. Flera gång- och cykelstråk sträcker sig genom området. Sjukhusområdet består av flera byggnader, alla uppförda i olika tidsepoker, där huvudbyggnaden i betong uppfördes 1975. Efter drygt 40 år genomgår sjukhuset nu en omfattande totalrenovering i flera etapper. Samtidigt som de nya service- och vårdbyggnaderna uppförs skapas förutsättningar för ytterligare åtgärder på sjukhusområdet i Malmö.

Uppdraget - strategiska projekt

Ett sjukhusområde är både vårdmiljö och vardag, och utgörs av både offentliga miljöer, avancerad högteknologisk verksamhet och ska aktivt tillgängliggöras för staden, och utvecklas i takt med samhällets föränderlighet.

Sjukhusmiljön har många syften och många olika typer av besök. Förutom att vara en arbetsplats och en plats för vård och hälsa är det en del av staden som många söker sig till, eller strömmar igenom, av många anledningar som exempelvis rekreation. Stadens offentliga rum och platser är också platser där oförutsedda möten kan uppstå.

För detta spelar utveckling och inspiration av områdets befintliga generella kvalité i form av sociala och tematiska/strategiska projekt en viktig roll för att understryka karaktärsfulla upplevelsekvalitéer. De strategiska konstnärliga gestaltningarna skapar oförutsägbara värdemarkörer och möjligheter under den transformationsperiod som leder fram till ett färdigställande av Nya Sjukhusområdet Malmö.

Strategiska projekt kan medverka till att skapa såväl fysiska som mentala miljöer, perspektiv och erfarenheter för sjukhusområdets aktörer. De strategiska projekten möjliggör för kvalitativa och varierande konstnärlig upplevelse och produktion i ett oförutsägbart sammanhang. Att låta de strategiska projekten tillfälligt ta utrymme i NSM innebär ett möte med ny publik och deltagare bortanför de traditionella konstinstitutionerna.

De strategiska projekten ska ha en varaktighet om minst 3 år, ska ha en tydlig redovisnings- och dokumentationsform som möjliggör för sjukhusområdets aktörer att ta del av avslutat strategiskt projekt i framtiden.

Although this procurement is written in Swedish, there is nothing that prevents English-speaking artists from submitting their tender. The project can be completed in English.

This procurement is not translated into English, due to the risk of contradiction beeing impending between requirements written in Swedish and English.

Ladda ner hela beskrivningen av uppdraget (pdf)

Arvode och budget

Det utgår ett arvode för skiss om 50 000 SEK exklusive moms till dem som får skissuppdrag. Inlämnade skissuppdrag ska innefatta budget för att genomföra själva uppdraget.

Avtal avseende skissuppdrag kommer tecknas med max nio (9) konstnärer. Efter inlämnade och godkända skissförslag kommer option om fortsatt genomförandeuppdrag utlösas med en (1) till fem (5) av dessa konstnärer.

Lämna anbud i TendSign senast den 11 november

All information om uppdraget och hur du lämnar anbud finns i TendSign som är Region Skånes verktyg för upphandlingar. Klicka på knappen nedan för att komma direkt till uppdraget eller sök på "Gestaltningsuppdrag Strategiska projekt" när du loggat in.

Stöter du på bekymmer med systemet så kan TendSign support hjälpa dig.

TendSign support

Logga in i TendSign

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter