Konst- och kulturfrämjande verksamhet, bildkonst

Region Skånes roll är att stärka Skåne som bildkonst-, fotografi-, form- och designregion genom att utveckla områdets infrastruktur.

Region Skåne har utifrån genomförda analyser av området, förstärkta och nya verksamhetsbidrag fått en tydligare relation till områdets aktörer. En utvecklad dialog med dessa nyckelaktörer är nödvändig för fortsatt utveckling av området.

Inom ramen för kultursamverkansmodellen finns den särskilda uppgiften Konst- och kulturfrämjande verksamhet, bildkonst som innebär specifika främjandeinsatser i form av utvecklingsmedel riktade till bildkonstområdet.

I utvecklingsarbetet med infrastrukturen ingår att

  • bredda intresset för bildkonst och form
  • stärka konstens ställning och
  • främja samarbetet mellan kulturskapare, institutioner och andra aktörer.

Bildkonsten behöver fortsatt stöd för att utveckla olika arenor/mötesplatser. Det behöver också skapas möjligheter för att arbeta mer offensivt med den kompetens som finns på området, till exempel inom det fria kulturlivet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter