• Moderna Museet Malmö är ett av fyra museer som medverkar i språkfrämjande projektet Bokstart Skåne. Foto: Sandra Dolck Wall

  • Nätverket för offentlig konst i Skåne var på nätverksmöte och studiebesök på Herlevs hospital i november 2019. Konstnärlig gestaltning av Poul Gernes.

  • Ifö Center i Bromölla är en av verksamheterna som presenteras i foldern Resurscentrum och kollektivverkstäder i Skåne. Foto: Ann-Christine Påhlsson

  • Bild från Statens konstråd

Bildkonst, form och design

Skåne har genom sina institutioner, konsthallar, konstmuseer, fria aktörer, gallerier, organisationer och professionella kulturskapare ett stort utbud av bild- och formkonst.

Ett flertal konstorganisationer och centrumbildning­ar arbetar med att stärka förutsättningarna för professionell konstnärlig verksamhet inom området. På flera platser i Skåne finns det olika resurscentra och kollektivverkstäder som professionella bild- och formkonst­närer har möjlighet att nyttja. Många konstnärer väljer också att bosätta sig och arbeta med Skåne som bas. Utbildningsmöjligheterna i Skåne är goda. Universitet, högskolor och folkhögskolor erbjuder en mångfald av konstnärliga utbildningar med hög kvalitet.

Inom ramen för studieförbundens och konstföreningarnas kursverksam­heter finns ett rikt kursutbud av bildkonst och form. Tillsammans bidrar dessa aktörer till ett omfattande och varierat konstliv i hela Skåne, som uppmärksammas nationellt såväl som internationellt.

På kommunal nivå finns det många kulturskolor som erbjuder barn och unga möjligheten att skapa och ta del av konst. Därutöver finns ett rikt utbud hos institutioner, festivaler/biennaler samt konstfrämjande verk­samheter där barn och unga kan möta professionell bildkonst, form och design i hela Skåne.

Den offentliga konsten har en viktig roll att spela för att miljöer ska få en genomtänkt gestaltning och för att stärka estetiska och sociala värden. När Region Skåne uppför nya byggnader är konsten en naturlig del av byggprocessen och en viss del av budgeten för byggkostnaden avsätts alltid för konstnärlig gestaltning. Det innebär att Region Skåne är en stor beställare av konst. Det gäller lös konst i form av till exempel målningar och skulpturer samt permanent konstnärlig gestaltning skapad för specifika platser, miljöer och sammanhang. Kommunernas och Region Skånes satsningar sammantaget gör att den offentliga konsten har stor närvaro i Skåne.

Region Skånes roll är att verka för att Skåne ska fortsätta vara en stark bildkonst-, form- och designregion genom att stötta de institutioner, organisationer och andra aktörer som utgör områdets infrastruktur. I samverkan med relevanta aktörer stöttar och stimulerar Region Skåne kompetensutveckling, kunskapsutbyten och professionella nätverk för såväl konstnärlig produktion som förmedling och kontakter med publiken. Utvecklingsarbetet omfattar att bredda intresset för bildkonst, form och design, stärka konstens ställning och främja samarbetet mellan kulturska­pare, institutioner, kommuner och andra aktörer.

Prioriterade insatser under 2021

Portfoliovisningar med Statens konstråd

I Statens konstråds regleringsbrev för budgetåret 2021 har myndigheten tilldelats 25 miljoner kronor i extra inköpsmedel för att "öka statens förvärv av konst, en satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen". För att sprida inköpen över hela landet samarbetar Statens konstråd med Konstkonsulenterna i Sverige och kommer att arrangera portfoliovisningar i varje region.

I Skåne äger portfoliovisningarna rum 25 och 27 augusti, 2021. För att få delta i en portfoliovisning har yrkesverksamma konstnärer kunnat ansöka via ett open call. Ansökan var öppen från 3-12 maj 2021. En extern jury har valt ut 75 konstnärer som ska vara med på en portfoliovisning. Varje konstnärspresentation är 15 minuter och visningarna är öppna för en större professionell publik i huvudsak curatorer och intendenter vid konsthallar och museer i hela landet. Moderna Museet kommer också att delta.

Är du curator och/eller intendent på konstmuseum eller konsthall i Skåne - eller någon annanstans i världen - och vill anmäla ditt intresse för att delta den 25 och 27 augusti? Anmäl dig via Statens konstråds anmälningsformulär senast den 18 augusti.

Statens konstråd - Curatoriellt deltagade portfoliovisningar

Samtidskonstdagarna 2021

Liksom i fjol, kommer du som är konstnär och boende i Skåne, verksam inom konstorganisation eller kollektivverkstad i Skåne - kunna söka deltagarersättning för att medverka i den digitala konferensen Samtidskonstdagarna som Statens konstråd arrangerar 20-23 oktober (man kan välja att delta en eller flera dagar). Temat för årets konferens är Konst och demokrati. Konferensen är kostnadsfri men förutsätter en investering i form av tid. Region Skåne vill göra det möjligt för aktörer i Skåne att delta och därför kommer det att finnas möjlighet att söka deltagarersättning i form av ett arvode om 6000 kr/deltagare. Konstorganisationer och kollektivverkstäder kan söka ersättning för max 2 deltagare. Totalt kommer deltagarersättning att beviljas för 10 personer. Ansökningsperioden är öppen mellan den 7-16 september.

Samtidskonstdagarna är en konferens för dig som arbetar i konstfältet och som vill utveckla det tillsammans med andra!  Samtidskonstdagarna återkommer årligen och ingår i ett permanent uppdrag som Statens konstråd har fått om att främja samtidskonstens utveckling och spridning med särskilt fokus på att stärka konstaktörer. 

Samtidskonstdagarna 2021 - Statens konstråd

Barn och unga

Kommunala kulturgarantier är en strukturerad modell för att säkra barns och ungas rätt till konst och kultur. Garantierna bygger ofta på samspel mellan kommunala medel och regionala insatser och stöd. För att främja ett brett möte med många olika konst- och kulturformer för barn och unga, ska regionala stöd för konstområdena bild och form, litteratur och serier samt film och rörlig bild tas fram under 2021 med sikte att etableras från och med 2022.

Nätverket för offentlig konst i Skåne (NOKS)

Nätverket för offentlig konst i Skåne bildades 2018. Nätverket drivs av kommunerna i Skåne, med syfte att förbättra och utveckla hanteringen av offentlig konstnärlig gestaltning i Skåne och därmed höja konstens status och skapa en mer central roll för konsten i planeringen och byggandet av gemensamma offentliga rum. Nätverket initierades 2016 av Kristianstads kommun i samverkan med Landskrona Stad och Höörs kommun med syfte att genomföra en förstudie samt bilda ett nätverk för offentlig konst med årliga återkommande nätverksträffar för kommunerna i Skåne.

Initialt genomfördes en kartläggning i Skånes 33 kommuner och en rapport sammanställdes. Rapporten ger en bild av hur arbetet med offentlig konst bedrivs i kommunerna samt listar gemensamma angelägna frågeställningar som exempelvis riktlinjer, upphandlingsförfarande, inköp och förvaltning av offentlig konst. NOKS har en styrgrupp med platt struktur där man gemensamt tar ansvar utifrån sina respektive kompetenser och yrkesroller. 2021 består styrgruppen av tjänstemän från Kristianstads, Bromöllas, Ängelholms och Lunds kommun.

NOKS har från start både haft ekonomiskt och strategiskt stöd från Region Skåne. Under 2021 kommer Region Skåne tillsammans med NOKS undersöka möjligheten att ta fram och förverkliga en modell för en slags plattform för kunskapsdelning som stärker kommunerna i deras arbete med offentlig konst.

Region Skånes konstsamling

På uppdrag av Region Skånes kulturnämnd förvaltas och förnyas Region Skånes konstsamling av Konstservice. Konstservice är en del av förvaltningen Regionfastigheter som ansvarar för ägande och utveckling av Region Skånes ägda och förhyrda fastigheter. Konstservice och Kulturförvaltningen har ett nära samarbete för att utveckla samlingen. Under 2021 arbetar vi bland annat med att se över uppdraget att förvalta konstsamlingen och hur de båda förvaltningarna samarbetar på bästa sätt.

Konstnärlig gestaltning i Region Skåne

Resurscentrum och kollektivverkstäder i Skåne

I Skåne finns fem konstnärsdrivna kollektivverkstäder – KKV Grafik Malmö, KKV Monumental, KKV Textiltryck Malmö, KKV Nordvästra Skåne och Mediaverkstaden Skåne – vilka är unika och centrala resurser som möjliggör professionell konstnärlig produktion. Utöver dessa finns även två resurscentra för konstnärlig produktion, Keramiskt Center i Höganäs och Ifö Center i Bromölla.

På initiativ av verkstäderna så har en folder tagits fram tillsammans med Region Skåne. I foldern presenteras de olika platserna, vilka resurser som finns och hur man kommer i kontakt med dem. Foldern är en del av ett pågående utvecklingsarbete att stärka konstnärligt skapande och dess produktionsplatser i Skåne.

Resurscentrum och kollektivverkstäder i Skåne

Konst längs vandringsleder i Skåne

Sedan flera år tillbaka har Region Skåne bedrivit ett utvecklingsarbete för bildkonst i det offentliga rummet kopplat till vandrings- och cykelleder i Skåne. I dagsläget finns flera projekt och initiativ längs lederna och arbetet med konst sker i samverkan mellan Kulturförvaltningen, avdelningen regional utveckling, Tourism in Skåne, Event in Skåne samt ett antal kommuner. Syftet är att locka ut fler människor i naturen och gynna folkhälsan, stärka besöksnäringen, gynna lokalsamhällen samt producera konst och ge uppdrag till konstnärer. Under 2020 har ledutvecklingen blivit än mer aktuell eftersom intresset för att vistas ute i naturen har ökat kraftigt i och med coronapandemin.

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige är ett interregionalt nätverk och samarbete mellan Region Skåne, Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköping, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige pågår ett utvecklingsarbete med fokus på bildkonst och form. Ambitionen är att genom utvecklingsarbete och gemensamma insatser synliggöra den professionella bild- och formkonsten i södra Sverige, nationellt och internationellt.

Under 2021 fokuseras arbetet kring tre spår: Samarbeten och samarrangemang av publika aktiviteter och särskilda satsningar, stimulera och utveckla residensprogram och stärka och utveckla konstnärliga produktionsplattformar, samt skapa en arena för konstkritik i Sydsverige.

Regionsamverkan Sydsverige - bild och form

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.