Bildkonst, fotografi, form och design

Skåne har genom sina institutioner, konsthallar, konstmuseer, fria aktörer, gallerier, organisationer och professionella kulturskapare ett stort utbud av bild- och formkonst.

Ett flertal konstorganisationer arbetar med att stärka förutsättningarna för professionell konstnärlig verksamhet. Många konstnärer väljer också att bosätta sig och arbeta med Skåne som bas. Tillsammans utgör dessa aktörer ett omfattande och varierat konstliv i hela Skåne, som uppmärksammas nationellt såväl som internationellt. 

Ett flertal kulturskolor erbjuder barn och unga möjligheten att skapa och ta del av konst. Utbildningsmöjligheterna i Skåne är goda och finns på såväl förberedande nivå på folkhögskolor som på universitet och högskola med mycket hög kvalitet. 

Region Skånes roll är att stärka Skåne som bildkonst-, fotografi-, form- och designregion genom att utveckla områdets infrastruktur. Region Skåne har utifrån genomförda analyser av området, förstärkta och nya verksamhetsbidrag fått en tydligare relation till områdets aktörer. En utvecklad dialog med dessa nyckelaktörer är nödvändig för fortsatt utveckling av området. Inom ramen för kultursamverkansmodellen finns också den särskilda uppgiften Konst- och kulturfrämjande verksamhet, bildkonst, som innebär specifika främjandeinsatser riktade till bildkonstområdet.

I utvecklingsarbetet med områdenas infrastrukturer ingår att bredda intresset för bildkonst och form, stärka konstens ställning och främja samarbetet mellan kulturskapare, institutioner och andra aktörer. Bildkonsten behöver fortsatt stöd för att utveckla olika arenor/mötesplatser. Det behöver också skapas möjligheter för att arbeta mer offensivt med den kompetens som finns på området, till exempel inom det fria kulturlivet.

Region Skåne vill: 

  • stärka Skåne som bildkonst-, fotografi-, form- och designregion
  • främja intresset för och tillgången till bildkonst, fotografi, form och design
  • stärka villkoren för konstnärligt skapande och förbättra konstnärers arbetsmiljöer inom bildkonst, form och design
  • stärka kopplingen mellan design, arkitektur, bildkonst och samhällsutveckling

Hela texten om bildkonst, fotografi, form och design i regional kulturplan för Skåne (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter