• Moderna Museet Malmö är ett av fyra museer som medverkar i språkfrämjande projektet Bokstart Skåne. Foto: Sandra Dolck Wall

Bildkonst, form och design

Skåne har genom sina institutioner, konsthallar, konstmuseer, fria aktörer, gallerier, organisationer och professionella kulturskapare ett stort utbud av bild- och formkonst.

Ett flertal konstorganisationer arbetar med att stärka förutsättningarna för professionell konstnärlig verksamhet. Många konstnärer väljer också att bosätta sig och arbeta med Skåne som bas. Tillsammans utgör dessa aktörer ett omfattande och varierat konstliv i hela Skåne, som uppmärksammas nationellt såväl som internationellt. 

Ett flertal kulturskolor erbjuder barn och unga möjligheten att skapa och ta del av konst. Utbildningsmöjligheterna i Skåne är goda och finns på såväl förberedande nivå på folkhögskolor som på universitet och högskola med mycket hög kvalitet. 

Region Skånes roll är att stärka Skåne som bildkonst-, fotografi-, form- och designregion genom att utveckla områdets infrastruktur. Region Skåne har utifrån genomförda analyser av området, förstärkta och nya verksamhetsbidrag fått en tydligare relation till områdets aktörer. En utvecklad dialog med dessa nyckelaktörer är nödvändig för fortsatt utveckling av området. Inom ramen för kultursamverkansmodellen finns också den särskilda uppgiften Konst- och kulturfrämjande verksamhet, bildkonst, som innebär specifika främjandeinsatser riktade till bildkonstområdet.

I utvecklingsarbetet med områdenas infrastrukturer ingår att bredda intresset för bildkonst och form, stärka konstens ställning och främja samarbetet mellan kulturskapare, institutioner och andra aktörer. Bildkonsten behöver fortsatt stöd för att utveckla olika arenor/mötesplatser. Det behöver också skapas möjligheter för att arbeta mer offensivt med den kompetens som finns på området, till exempel inom det fria kulturlivet.

Region Skåne vill: 

  • stärka Skåne som bildkonst-, fotografi-, form- och designregion
  • främja intresset för och tillgången till bildkonst, fotografi, form och design
  • stärka villkoren för konstnärligt skapande och förbättra konstnärers arbetsmiljöer inom bildkonst, form och design
  • stärka kopplingen mellan design, arkitektur, bildkonst och samhällsutveckling

Hela texten om bildkonst, fotografi, form och design i regional kulturplan för Skåne (pdf)

Prioriterade insatser under 2020

Deltagarersättning för att medverka på Samtidskonstdagarna i oktober 21-23 oktober

Varje år arrangeras Samtidskonstdagarna av Statens konstråd. År 2020 blir Samtidskonstdagarna  en digital konferens som äger rum den 21–23 oktober. Samtidskonstdagarna samlar konstorganisationer från hela Sverige för att diskutera aktuella frågor som berör dem. För att dessa samtal ska få en bra grund och goda förutsättningar är det angeläget att konstaktörer från det fria kulturlivet finns representerade.

Region Skåne ville göra det möjligt för aktörer i Skåne att delta och utlyste därför ett stöd i form en deltagarersättning som bestod av ett arvode om 5000 kronor per deltagare. Konstorganisationer och kollektivverkstäder kunde söka ersättning för max 2 deltagare. Totalt delade Region Skåne ut deltagarersättning till 8 personer.

Stödet skulle ge fler utövare från fria kulturlivet möjlighet att närvara på samtidskonstdagarna så att verksamma från Skåne var representerade. 

Beviljade deltagarersättningar

Bokstart och museerna

Region Skåne har fått 1 miljon kronor från Kulturrådet för att fortsätta utveckla Bokstart i Skåne, en satsning som ska stimulera språkutveckling hos små barn (0-3 år). Ett nytt fokus för 2020 är Bokstart och museerna. Under året kommer fyra skånska museer att medverka inom Bokstart. Det är Wanås Konst, Landskrona museum, Trelleborgs museum och Moderna Museet Malmö som ska utforska hur de skulle kunna arbeta på ett språkfrämjande sätt mot målgruppen barn 0-3 år och vuxna i deras närhet. 

Skånes verkstäder för konstnärligt skapande

I Skåne finns sex verkstäder för professionellt konstnärligt skapande med stöd av både hemkommun och Region Skåne. I 2020 års budget valde Region Skånes kulturnämnd att stärka de ekonomiska förutsättningarna för verkstäderna, då villkor för konstnärligt skapande är ett prioriterat område. Region Skånes kulturförvaltning samordnar därför inledningsvis ett gemensam dialog med fokus på stärkt samverkan och en utvecklingspotential mellan verkstäderna i Skåne tillsammans med kommunerna.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter