• Moderna Museet Malmö är ett av fyra museer som medverkar i språkfrämjande projektet Bokstart Skåne. Foto: Sandra Dolck Wall

  • Nätverket för offentlig konst i Skåne var på nätverksmöte och studiebesök på Herlevs hospital i november 2019. Konstnärlig gestaltning av Poul Gernes.

  • Ifö Center i Bromölla är en av verksamheterna som presenteras i foldern Resurscentrum och kollektivverkstäder i Skåne. Foto: Ann-Christine Påhlsson

  • Bild från Statens konstråd

Bildkonst, form och design

Skåne har genom sina institutioner, konsthallar, konstmuseer, fria aktörer, gallerier, organisationer och professionella kulturskapare ett stort utbud av bild- och formkonst.

Ett flertal konstorganisationer och centrumbildning­ar arbetar med att stärka förutsättningarna för professionell konstnärlig verksamhet inom området. På flera platser i Skåne finns det olika resurscentra och kollektivverkstäder som professionella bild- och formkonst­närer har möjlighet att nyttja. Många konstnärer väljer också att bosätta sig och arbeta med Skåne som bas. Utbildningsmöjligheterna i Skåne är goda. Universitet, högskolor och folkhögskolor erbjuder en mångfald av konstnärliga utbildningar med hög kvalitet.

Inom ramen för studieförbundens och konstföreningarnas kursverksam­heter finns ett rikt kursutbud av bildkonst och form. Tillsammans bidrar dessa aktörer till ett omfattande och varierat konstliv i hela Skåne, som uppmärksammas nationellt såväl som internationellt.

På kommunal nivå finns det många kulturskolor som erbjuder barn och unga möjligheten att skapa och ta del av konst. Därutöver finns ett rikt utbud hos institutioner, festivaler/biennaler samt konstfrämjande verk­samheter där barn och unga kan möta professionell bildkonst, form och design i hela Skåne.

Konstnärlig gestaltning i Region Skåne

Den offentliga konsten har en viktig roll att spela för att miljöer ska få en genomtänkt gestaltning och för att stärka estetiska och sociala värden. När Region Skåne uppför nya byggnader är konsten en naturlig del av byggprocessen och en viss del av budgeten för byggkostnaden avsätts alltid för konstnärlig gestaltning. Det innebär att Region Skåne är en stor beställare av konst. Det gäller lös konst i form av till exempel målningar och skulpturer samt permanent konstnärlig gestaltning skapad för specifika platser, miljöer och sammanhang. Kommunernas och Region Skånes satsningar sammantaget gör att den offentliga konsten har stor närvaro i Skåne.

Konstnärlig gestaltning i Region Skåne

Region Skånes roll är att verka för att Skåne ska fortsätta vara en stark bildkonst-, form- och designregion genom att stötta de institutioner, organisationer och andra aktörer som utgör områdets infrastruktur. I samverkan med relevanta aktörer stöttar och stimulerar Region Skåne kompetensutveckling, kunskapsutbyten och professionella nätverk för såväl konstnärlig produktion som förmedling och kontakter med publiken. Utvecklingsarbetet omfattar att bredda intresset för bildkonst, form och design, stärka konstens ställning och främja samarbetet mellan kulturska­pare, institutioner, kommuner och andra aktörer.

Prioriterade insatser under 2022

Samtidskonstdagarna 2022

Samtidskonstdagarna återkommer årligen och ingår i ett permanent uppdrag som Statens konstråd har. Samtidskonstdagarna är en samlingsplats för att prata om samtidskonstens förutsättningar och utvecklingsfrågor i hela landet samt för att tillsammans lyfta konstaktörernas angelägna frågor. Under de senaste åren har Samtidskonstdagarna genomgått en förändring från en enstaka årlig branschträff till en kontinuerlig dialogprocess. 

Samtidskonstdagarna 2022

Barn och unga

Kommunala kulturgarantier är en strukturerad modell för att säkra barns och ungas rätt till konst och kultur. Garantierna bygger ofta på samspel mellan kommunala medel och regionala insatser och stöd. För att främja ett brett möte med många olika konst- och kulturformer för barn och unga, ska regionala stöd för konstområdena bild och form, litteratur och serier samt film och rörlig bild tas fram under 2022. Förslaget tas fram i dialog med konstfältet samt kommuner. 

Nätverket för offentlig konst i Skåne (NOKS)

Nätverket för offentlig konst i Skåne bildades 2018. Nätverket drivs av kommunerna i Skåne för att förbättra och utveckla arbetet med offentlig konstnärlig gestaltning i Skåne. Syftet är att höja konstens status och skapa en mer central roll för konsten i planeringen och byggandet av gemensamma offentliga rum. 

Nätverket började med att göra en kartläggning i Skånes 33 kommuner och tog fram en rapport. Rapporten ger en bild av hur arbetet med offentlig konst bedrivs i kommunerna och listar gemensamma angelägna frågeställningar som exempelvis riktlinjer, upphandlingsförfarande, inköp och förvaltning av offentlig konst. NOKS har en styrgrupp med platt struktur där man gemensamt tar ansvar utifrån sina respektive kompetenser och yrkesroller. 2022 består styrgruppen av tjänstemän från Kristianstads, Bromöllas och Lunds kommuner. 

NOKS har från start både haft ekonomiskt och strategiskt stöd från Region Skåne. Under 2022 kommer Region Skåne tillsammans med NOKS undersöka möjligheten att ta fram och förverkliga en modell för en slags plattform för kunskapsdelning som ska stärka kommunerna i deras arbete med offentlig konst. 

Den 24 maj 2022 gör NOKS en studieresa till Halmstad och möter Resurscentrum Konst i Halland. Dagen innehåller både inspiration och erfarenhetsutbyte med föreläsningar om bland annat offentlig konst och stadsutveckling i Varberg och Helsingborg. 

Region Skånes konstsamling

På uppdrag av Region Skånes kulturnämnd förvaltas och förnyas Region Skånes konstsamling av Regionfastigheter och Konstservice. Regionfastigheter ansvarar för ägande och utveckling av Region Skånes ägda och förhyrda fastigheter. Regionfastigheter och Kulturförvaltningen har ett nära samarbete för att utveckla samlingen. Under 2022 arbetar vi bland annat med att se över uppdraget att förvalta konstsamlingen och hur de båda förvaltningarna samarbetar på bästa sätt.  

Region Skånes konstsamling

Resurscentrum och kollektivverkstäder i Skåne

I Skåne finns fem konstnärsdrivna kollektivverkstäder – KKV Grafik Malmö, KKV Monumental, KKV Textiltryck Malmö, KKV Nordvästra Skåne och Mediaverkstaden Skåne – vilka är unika och centrala resurser som gör professionell konstnärlig produktion möjlig. Utöver dessa finns även två resurscentra för konstnärlig produktion, Keramiskt Center i Höganäs och Ifö Center i Bromölla. Verksamheterna samarbetar för konstnärlig utveckling genom workshops, fortbildning och konstnärssamtal. 

På initiativ av verkstäderna så har en folder tagits fram tillsammans med Region Skåne. I foldern presenteras de olika platserna, vilka resurser som finns och hur man kommer i kontakt med dem. Foldern är en del av ett pågående utvecklingsarbete att stärka konstnärligt skapande och dess produktionsplatser i Skåne.

Resurscentrum och kollektivverkstäder i Skåne

Konst längs vandringsleder i Skåne

Sedan flera år tillbaka bedriver Region Skåne ett utvecklingsarbete för bildkonst i det offentliga rummet kopplat till vandrings- och cykelleder i Skåne. Arbetet sker i samverkan med Stiftelsen Skånska Landskap, avdelningen för regional utveckling, Tourism in Skåne, Event in Skåne, externa konstaktörer och ett antal skånska kommuner. Projekten verkar i gränslandet mellan bildkonst, kulturella och kreativa näringar, turism, besöksnäring, hälsa och miljö. Syftet är att locka ut fler människor i naturen och gynna folkhälsan, stärka besöksnäringen, gynna lokalsamhällen samt producera konst och ge uppdrag till konstnärer.  

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige är ett interregionalt nätverk och samarbete mellan Region Skåne, Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköping, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige pågår ett utvecklingsarbete med fokus på bildkonst och form. Ambitionen är att genom utvecklingsarbete och gemensamma insatser synliggöra den professionella bild- och formkonsten i södra Sverige, nationellt och internationellt.

Under 2022 fokuseras arbetet kring tre spår: Samarbeten och samarrangemang av publika aktiviteter och särskilda satsningar, stimulera och utveckla residensprogram och stärka och utveckla konstnärliga produktionsplattformar, samt skapa en arena för konstkritik i Sydsverige. Bästa Biennalen är ett exempel på ett överskridande samarbete mellan regionerna, som lett till att fler barn och unga fått ta del av konst och konstnärligt skapande, samtidigt som fler konstnärskap synliggörs. 

Regionsamverkan Sydsverige - bild och form

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.