Bildkonst, fotografi, form och design

Skåne har genom sina institutioner, konsthallar, konstmuseer, fria aktörer, gallerier, organisationer och professionella kulturskapare ett stort utbud av bild- och formkonst.

Ett flertal konstorganisationer arbetar med att stärka förutsättningarna för professionell konstnärlig verksamhet. Många konstnärer väljer också att bosätta sig och arbeta med Skåne som bas. Tillsammans utgör dessa aktörer ett omfattande och varierat konstliv i hela Skåne, som uppmärksammas nationellt såväl som internationellt. 

Ett flertal kulturskolor erbjuder barn och unga möjligheten att skapa och ta del av konst. Utbildningsmöjligheterna i Skåne är goda och finns på såväl förberedande nivå på folkhögskolor som på universitet och högskola med mycket hög kvalitet. 

Region Skånes roll är att stärka Skåne som bildkonst-, fotografi-, form- och designregion genom att utveckla områdets infrastruktur. Region Skåne har utifrån genomförda analyser av området, förstärkta och nya verksamhetsbidrag fått en tydligare relation till områdets aktörer. En utvecklad dialog med dessa nyckelaktörer är nödvändig för fortsatt utveckling av området. Inom ramen för kultursamverkansmodellen finns också den särskilda uppgiften Konst- och kulturfrämjande verksamhet, bildkonst, som innebär specifika främjandeinsatser riktade till bildkonstområdet.

I utvecklingsarbetet med områdenas infrastrukturer ingår att bredda intresset för bildkonst och form, stärka konstens ställning och främja samarbetet mellan kulturskapare, institutioner och andra aktörer. Bildkonsten behöver fortsatt stöd för att utveckla olika arenor/mötesplatser. Det behöver också skapas möjligheter för att arbeta mer offensivt med den kompetens som finns på området, till exempel inom det fria kulturlivet.

Region Skåne vill: 

  • stärka Skåne som bildkonst-, fotografi-, form- och designregion
  • främja intresset för och tillgången till bildkonst, fotografi, form och design
  • stärka villkoren för konstnärligt skapande och förbättra konstnärers arbetsmiljöer inom bildkonst, form och design
  • stärka kopplingen mellan design, arkitektur, bildkonst och samhällsutveckling

Hela texten om bildkonst, fotografi, form och design i regional kulturplan för Skåne (pdf)

Prioriterade insatser under 2018

En regional nod för arkitektur, form och design med nationell betydelse

En mångfald av kulturinstitutioner, starka forskningsmiljöer, stark kulturdriven näring, i kombination med djup erfarenhet om den dynamiska strukturomvandling som pågår i stad såväl som på landsbygd, bildar en stark kunskapsbas. Med denna bakgrund bedriver kulturnämnden ett fördjupat samarbete med regionala utvecklingsnämnden och med Malmö stad för att utveckla en regional nod och mötesplatsfunktioner för form, design och arkitektur med nationell betydelse.

Utgångspunkten för det fördjupade samarbetet är de utmaningar som identifieras i Skåne, men också regeringens utredningar och kommande ny politik för arkitektur, form och design.

Forskartjänst med inriktning på gestaltad livsmiljö

Ett samarbete med Arkitekturutbildningen vid Lunds tekniska högskola pågår och ska utvecklas, bland annat i form av en gemensam forskartjänst med inriktning på gestaltad livsmiljö. För att stimulera till ökad delaktighet och för att motverka demokratiskt underskott, är det nödvändigt att bygga upp och stödja olika mötesplatser riktade till intressenter som kommuner, medborgare, politiker och bransch.

Gemensam strategi för gestaltad livsmiljö - arkitektur, form och design

Kulturförvaltningen och avdelningen för regional utveckling har under 2018 tillsammans tagit fram "Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö - arkitektur, form och design". Den 20 september 2018 tog Region Skånes kulturnämnd beslut om strategin och den 28 september ska regionala utvecklingsnämnden ta sitt beslut om strategin.

Ärendet på kulturnämndens sammanträde 20 september

Region Skånes strategi

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård samt utveckling av näringsliv, kollektivtrafik, samhällsplanering, infrastruktur och kultur. Region Skåne har ett stort ansvar kopplat till arkitektur, form och design. Det finns förväntningar bland olika aktörer att Region Skåne tar en tydlig och aktiv roll.

Strategin för gestaltad livsmiljö syftar till att området ska stärkas för att möta rådande samhällsutmaningar och ge förutsättningar för goda och hållbara livsmiljöer ur såväl ekonomiskt, kulturellt, socialt och miljömässigt perspektiv. Strategin synliggör Region Skånes ansvar och möjligheter till samordning och prioriteringar av strategiska insatser.

Resurscenter för konst i nordöstra Skåne

För att på sikt hitta modeller som kan förstärka förutsättningarna för konstnärlig produktion och samtidigt underlätta medborgarnas eget skapande, inleds i samarbete med Bromölla kommun ett utvecklingsarbete. Kommunen bedriver ett utvecklingsarbete inom bild- och formområdet tillsammans med Ifö Center och det pågående arbetet har strategiskt betydelse sett till det kulturpolitiska samarbete som är under utveckling i södra Sverige. Utvecklingsarbetet har sikte på att hitta former för en verkstadsmodell som stödjer såväl professionella kulturlivets produktion inom bild och form som att stimulera medborgarnas eget skapande.

Region Skånes konstsamling

Arbetet med underhåll, katalogisering, inventering samt tillgängliggörande av konstsamlingen har förstärkts och är från och med 2016 ett långsiktigt arbete med särskilda satsningar från kulturnämnden.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter