Biblioteket i lokalsamhället

Folkbiblioteken är viktiga mötesplatser som bidrar till att stärka ortens eller stadsdelens attraktivitet, människors förståelse för varandra och känslan av samhörighet.

På biblioteken finns utrymme för medskapande, socialt läsande och lärande, utbyte av erfarenheter och kunskaper. För att biblioteken ska utnyttja sin fulla potential behöver de bredda sina kontaktytor och nå en större andel av befolkningen.

Diskussionen om vad som är folkbibliotekets och bibliotekspersonalens uppgift är viktig, men också att hitta nya vägar för att möta invånarna, alltid med hänsyn till det enskilda bibliotekets förutsättningar och det lokala sammanhanget.

Särskilt angeläget är detta när det gäller bibliotekens prioriterade målgrupper. Här är samarbeten med lokala aktörer som exempelvis barnhälsovård, intresse- och brukarorganisationer, myndigheter, föreningar och skola viktiga. Samverkan kräver flexibilitet och nytänkande, ett ständigt lärande och anpassade resurser.

Bibliotekspersonalen behöver utifrån hänsyn till det enskilda bibliotekets förutsättningar och det lokala sammanhanget pröva nya vägar för att uppfylla sin uppgift att vara till för alla.

Region Skåne vill fortsätta att stödja bibliotek som vidareutvecklar sin roll i lokalsamhället genom att främja kunskapsutveckling, metodutveckling och samarbeten.

I begreppet Biblioteket i lokalsamhället inkluderas begreppet biblioteket som kulturhus, som används i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Forskningsstudier

Tre av de skånska kulturhusprojekten, i Ängelholm, Burlöv och Skurup följdes åren 2012 och 2013 av Johanna Rivano Eckerdal, forskare i biblioteks- och informationsvetenskap, vid Lunds universitet. I rapporten "Att dela en helhetsbild" analyseras hur kulturhustanken har formulerats och realiserats på de lokala biblioteken.

Åren 2014 och 2015 bedrev samma forskare en uppföljande studie som resulterat i en ny rapport: "Glädjen i att tvingas tänka nytt – En studie av verksamhetsutveckling vid två folkbibliotek i Skåne". Studien undersöker om och i så fall hur idéer och verksamheter från de två avslutade kulturhusprojekten på Ängelholms bibliotek och biblioteket i Arlöv (Burlövs kommun) lever vidare i den ordinarie verksamheten.

Att biblioteka

I den senare rapporten formulerar Johanna Rivano Eckerdal biblioteksverksamhet som ett verb istället för ett substantiv: att biblioteka. Det innebär att bilden av biblioteket som ett konstant tillstånd, som eventuellt är hotat och måste försvaras, ersätts av förståelsen av bibliotek som ett ständigt görande och blivande.

För att kunna "biblioteka" på bästa sätt krävs politikers stöd och uppdrag och allmänhetens förtroende, vilket kräver ett kontinuerligt prövande av verksamheten gentemot det omgivande samhället. Denna dialog är en del av det professionella utförandet, menar Rivano Eckerdal.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter