Beviljade bidrag till biblioteksutveckling

Region Skånes regionala biblioteksverksamhet ska främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

 • Biblioteksutveckling, experimentspår 2018
  • Hässleholms bibliotek: Här och nu – tankeväckande samtal om vår tid (27 550 kr)

   Hässleholms bibliotek får 27 550 kronor till ett projekt som ska öka förståelsen för var och ens möjligheter att påverka samhället. Biblioteket vill göra en föreläsningsserie om aktuella frågor för att stimulera engagemang och delaktighet. Föreläsningsserien med efterföljande samtal är ett samarbete mellan Vinslövs bibliotek, studieförbundet NBV och nätverket Ett Vinslöv för alla. Särskilt fokus kommer att ligga på att engagera unga och att stimulera till åldersöverskridande dialog.

 • Biblioteksutveckling, kunskapsdelning 2017
  • Eslövs bibliotek, Artikel om Kreativiteket (20 000 kr)

   Eslövs bibliotek får 20 000 kronor för att skriva en längre och en kortare reflekterande text kring deras arbete med Kreativiteket på Eslövs bibliotek. Den längre texten kan fungera som en inspiration och en guide för bibliotekarier på mindre bibliotek som vill arbeta med makerverksamhet. Den kortare artikeln skrivs för Biblioteksbladet.

   Eslövs bibliotek fick biblioteksutvecklingsbidrag 2016 för att utveckla sin satsning på bibliotekets maker space – Kreativiteket.

  • Hjärups bibliotek, Artikel om Digital Skillshare (10 000 kr)

   Hjärups bibliotek i Staffanstorps kommun får 10 000 kronor för att skriva en artikel till Biblioteksbladet om Digital Skillshare. Artikeln ska fördjupa och konkretisera frågan om hur folkbiblioteket kan bli en aktör att räkna med i en digital tid.

   Staffanstorps kommun fick biblioteksutvecklingsbidrag 2016 för att undersöka hur biblioteken kan arbeta utifrån Digital Skillshare och artikeln är den del i spridningen av projektet.

 • Biblioteksutveckling, kompetensutveckling 2017
  • Folkbiblioteken i Lund: Digitala workshops (120 000 kr)

   Folkbiblioteken i Lund får 120 000 kronor för att genomföra fyra utbildningstillfällen kring digital kompetens för bibliotekspersonal i Skåne under hösten 2017. Folkbiblioteken i Lund vill höja deras gemensamma digitala kompetens i organisationen för att vara bättre rustade och kunna möta och vägleda sina besökare. Vid fyra utbildningstillfällen bjuds aktuella föreläsare in inom en rad olika ämnen inom fältet digitala tjänster, informationskompetens och kommunikation. Varje utbildningstillfälle avslutas med en workshop eller gemensam diskussion med fokus på gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och idéer som kan tas med i den egna verksamheten. Bibliotekspersonal i Skåne bjuds in till föreläsningarna.

  • Helsingborgs bibliotek: MIK- föreläsningsserie kring Medie- och informationskompetens (61 940 kr)

   Helsingborgs bibliotek får 61 940 kronor för att genomföra en föreläsningsserie (tre tillfällen) kring medie- och informationskompetens för bibliotekspersonal i Skåne under hösten 2017. I dagens digitala och föränderliga värld behöver biblioteken ha kompetens och förmåga att problematisera det som sker på internet och dess kanaler. Hur förhåller bibliotekspersonal sig till och hur arbetar de med källkritik, filterbubblor, alternativa nyheter eller vad vet bibliotek om vad barn och ungdomar gör på nätet. Föreläsare med olika infallsvinklar kring dessa ämnen har bjudits in och efter föreläsningen genomförs en workshop. Syftet är att bibliotekspersonal både får fördjupade kunskaper men också börjar fundera på hur bibliotek kan utveckla sitt arbetssätt kring dessa frågor.

  • Helsingborgs Bibliotek: Värdskap utanför bibliotekslokalerna (55 750 kr)

   Helsingborgs Bibliotek får 55 750 kronor för att genomföra två halvdagsutbildningar i bemötande och värdskap för bibliotekspersonal i Skåne. Utbildningarna äger rum den 4 oktober 2017 i Kristianstad och den 6 oktober 2017 i Helsingborg. För att nå alla invånare behöver bibliotek i allt högre grad arbeta utanför sina ordinarie lokaler. Bibliotekspersonal behöver möta människor i deras vardag och befinna sig där deras målgrupper är. Biblioteken prövar sig fram genom att ha pop upp-verksamhet på stranden, lekplatser och skapar tillfälliga bibliotek vid köpcentra och är närvarande vid festivaler och andra arrangemang i städerna. Detta uppsökande arbete kräver säljkompetens, mod och förmåga att locka folk och fånga deras intresse för de tjänster bibliotek har att erbjuda.

   Föreläsningen har rubriken "Värdskap utanför bibliotekslokalerna – hur blir biblioteken mer säljande när de möter människor i andra miljöer". Föreläser gör Anette Svingstedt, universitetslektor för Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet.

  • Kristianstads Bibliotek: Digitalisering på folkbibliotek - MIK-dagar i Kristianstad (53 500 kr)

   Kristianstads Bibliotek får 53 500 kronor för att genomföra en heldagsutbildning vid två tillfällen om Media och Informations Kunskap (MIK) på folkbibliotek för bibliotekspersonal i Skåne under hösten 2017. Det finns många utmaningar för bibliotek inom digitaliseringsområdet. Vilken kompetens ska det finnas på bibliotek och vilka tjänster ska biblioteken erbjuda sina invånare? Det finns ett behov hos biblioteken att definiera gränser och kompetenser. För att kunna fä ett större grepp om digitaliseringsområdet arrangerar Kristianstads bibliotek en heldagsutbildning med diskussion och workshop kring frågan. Maria Alneng, författare till boken "Folkbibliotek i förändring: navigera med medie- och informationskunnighet" ger en introduktion kring MIK-begrepp. Utbildningen är ett sätt att bredda och fördjupa synen på vilken roll digitaliseringen har i bibliotekets verksamhet.

  • Staffanstorp bibliotek, Föreläsning och workshop (25 000 kr)

   Staffanstorp bibliotek får 25 000 kronor för att arrangera en föreläsning och en workshop med Elsebeth Tank. De ska handla om hur strategier kan användas för att legitimera bibliotekens verksamhet med särskilt fokus på förändringsprocesser. Hur säkerställer man bibliotekets särskilda uppdrag kring demokrati och fri åsiktsbildning, folkbibliotek för alla samt litteratur- och läsfrämjande verksamhet när biblioteksverksamhet samlokaliseras med medborgarservice?

   Elsebeth Tank, före detta bibliotekschef på Malmö Stadsbibliotek, skrev om sammanslagning av bibliotek och medborgarservice i Danmark i "Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling", nr 3 2016.

  • Vellinge bibliotek, Kompetensutveckling (24 400 kr)

   Vellinge bibliotek får 24 400 kronor för att arrangera en kompetensutvecklingsinsats kring bibliotekens lagstadgade demokratiska uppdrag. Varje dag ställs bibliotek inför svåra ställningstagande i sina demokratiska rum. Nick Jones, konst- och bibliotekschef i Huddinge kommun, kommer utifrån konkreta exempel med medieurval föra resonemang, tänka högt och ställa frågor om biblioteksmedarbetarens roll som tjänsteperson. Hur ett uppdrag kan tolkas fram och om hur aktiva beslut kan tas trots värde, mål- och styrkonflikter. Samtalet kopplas till vardagen på folkbibliotek för såväl chefer som medarbetare.

 • Biblioteksutvecklingsprojekt 2017
  • Bibliotek Masten 2 i Malmö: LÄS och återSKAPA (89 000 kr)

   Bibliotek Masten 2 i Malmö får 89 000 kronor för att skapa en fördjupad läsupplevelse och bidra till en läsfrämjande kultur för barn i åldern 5-12 år. Barnen ska få förutsättningar att ta till sig litteratur genom att levandegöra den. Detta görs genom att skapa koncept för LÄS och återSKAPAväskor med en bok från biblioteket och material från återSKAPAs bank med spill- och restprodukter som kan användas för att skapa något fantasifullt utifrån boken.

   Konceptet utarbetas av personal på biblioteket Masten 2 och återSKAPA i dialog med målgruppen. Under utarbetandet av konceptet kommer workshops att anordnas för att få med både barnens och deras vuxnas perspektiv. Väskorna kommer att finnas för utlån på biblioteket när processen är klar.

   återSKAPA är ett centrum i Malmö för kreativt återbruk, design och utbildning som arbetar med lekfulla designprocesser för att fördjupa ämneskunskaper, öka miljömedvetenhet och stimulera kreativitet, initiativförmåga samt uppfinningsrikedom hos framförallt barn och unga. återSKAPA är uppbyggt kring en unik materialbank med en skapande verkstad som återanvänder industrispill och annat utrensat material från företag och ger det nytt liv.

   Kontakt

   Contact

  • Folkbiblioteken i Lund: Romska sagor (72 000 kr)

   Folkbiblioteken i Lund får 72 000 kronor för att stärka romska barns språkutveckling och läslust genom att spela in och sprida sagofilmer med bilderböcker översatta till det romska språket lovari. Främst vänder sig projektet till romska barn och deras föräldrar. Sagofilmerna ger större möjlighet till spridning än till exempel sagostunder och ska finnas tillgängliga för alla på youtube. De ska också användas i uppsökande verksamhet och marknadsföras i sociala medier, nätverk och samarbeten med andra bibliotek och föreningar.

   Kontakt

   Contact

  • Kristianstad bibliotek: En förändringsresa för att skapa attraktiva biblioteksrum (250 000 kr)

   Kristianstad bibliotek får 250 000 kronor för att genom ett förändringsarbete med det fysiska rummet skapa en långsiktig och ihållande initiativkraft hos bibliotekspersonalen. Projektet bedrivs tillsammans med en konsult, specialiserad på utformning av biblioteksrum. Processen kommer att bestå av två faser där fas ett innehåller faktainsamling, medborgarsamtal och observation av besökare som ska hjälpa personalen att definiera vilka behov av förändring som finns. Under fas två genomförs förändringsåtgärder av rummet på tre av Kristianstads bibliotek, huvudbiblioteket och två filialer.

   Kontakt

   Contact

  • Kristianstads stadsbibliotek: Berättelser – vägar in i språket (100 000 kr)

   Kristianstad stadsbibliotek får 100 000 kronor för att undersöka och utveckla olika metoder att främja läslust hos målgruppen nyanlända med utgångspunkt i skönlitteratur. Exempel på aktiviteter är boksamtal i grupp och sagostunder för vuxna och barn tillsammans. Målgruppen deltar även i planering och uppföljning av aktiviteterna. I projektet deltar samtliga bibliotek i Skåne Nordost, det vill säga Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge bibliotek. Biblioteken samarbetar med SFI, Vuxenutbildningen och andra lokala samarbetspartners i varje kommun för att nå deltagare.

   Kontakt

   Contact

  • Kävlinge kommun: Meröppna bibliotek eller bibliotek som är mer öppna – att utveckla mervärdet under bemannad tid (250 000 kr)

   Kävlinge bibliotek får 250 000 kronor för att öka användarinvolveringen i utvecklingen av biblioteket och därmed dess relevans för lokalsamhället. Utgångspunkten är bibliotekets meröppna verksamhet och hur man kan förändra bibliotekets arbetssätt under den bemannade tiden. I projektet ska de lära sig mer om och testa olika metoder som utgår från designdrivna utvecklingsprocesser, för på så sätt skapa en biblioteksverksamhet som är mer modern och demokratisk. Målen med projektet är att öka hela personalens förståelse för de förändringar biblioteket står inför samt att hitta en bra struktur för att ett prövande arbetssätt blir naturligt.

   Kontakt

   Contact

  • Landskrona stadsbibliotek: Scen för fristadsförfattare/-artister (140 000 kr)

   Landskrona bibliotek får 140 000 kronor för att genomföra en serie möten mellan fristadsförfattare, fristadsartister i samtal med journalister, författare och landsmän till fristadsartisterna under hösten 2017 och våren 2018. Arbetet sker i nära samarbete med Svenska PEN, ICORN, Sydsvenska Dagbladet och fristadskommuner runt om i Sverige. Syftet med projektet är att uppmärksamma yttrandefrihet, bibliotekets roll som demokratisk arena och att utveckla ett alternativ till städer som inte har möjlighet att bli fristad.

   Kontakt

   Contact

  • Malmö stadsbibliotek: ”Hur Lilla Slottet blev Kanini”, följeforskningsrapport och spridningskonferens (70 000 kr)

   Malmö Stadsbibliotek får 70 000 kronor för tryck av och spridningskonferens för följeforskningsrapporten "Hur Lilla Slottet blev Kanini". Forskarna Barbro Johansson och Frances Hultgren från Göteborgs universitet och Borås Högskola, har följt utvecklingen av Kanini, Malmö stadsbibliotekets nya verksamhet för 0-8 åringar. Rapporten applicerar aktuell teori kring barndom, delaktighet och lek på bibliotekspraktiken. Malmö stadsbibliotek vill sprida forskningsrapporten för att göra aktuell forskning inom barnbiblioteksområdet tillgänglig för bibliotekarier, studenter och övriga intresserade.

   Kontakt

   Contact

  • Malmö stadsbibliotek: Påverkan på riktigt: ett delprojekt inom KRUT – en mötesplats för unga på Stadsbiblioteket i Malmö (170 000 kr)

   Malmö stadsbibliotek får 170 000 kronor för att utveckla en metod för att tillsammans med den idéburna sektorn arbeta med unga och unga vuxnas delaktighet på ett jämställt och hållbart sätt. Syftet är att stärka ungas möjlighet att göra sina röster hörda genom film, drama och det skrivna ordet. Arbetet kommer att dokumenteras i en metodhandbok. Projektet ska genomföras på Malmö stadsbibliotek men även ute på andra mötesplatser för unga.

   Kontakt

   Contact

  • Somaliska Kultur och Litteraturföreningen, Somali kulturfestival (70 000 kr)

   Somaliska Kultur och Litteraturföreningen får 70 000 kronor för ett projekt som ska hjälpa lokala bibliotek i Skåne med att få tillgång till och kunna förmedla somalisk litteratur. Biblioteken i Malmö, Tomelilla, Svalöv samt Kristianstads stadsbibliotek deltar. Genom projektet får människor med somaliska som modersmål tillgång till litteraturupplevelser på sitt eget språk.

 • Biblioteksutveckling, experimentspår 2017
  • Hörby bibliotek: Ordfest (26 000 kr)

   Hörby bibliotek får 26 000 kronor till projektet Berättelsernas scen presenterar: Ordfest. Målet är att skapa ett årligen återkommande kulturevenemang för människor från hela Skåne som ska profilera Hörby som Berättelsernas by. Under projektperioden genomförs ett första litteraturevenemang med författarbesök, musik, serieworkshop och mingel. Projektet ska nå ut till personer som är kulturintresserade men som idag inte tar del av bibliotekets litterära engagemang. Projektet är ett samarbete mellan Hörby bibliotek, kulturföreningen Hörby evenemangssällskap och författaren och förläggaren Tomas Ekström.

  • Malmö stadsbibliotek: Nyhetscafe på Skåneturné (35 000 kr)

   Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor till projektet Nyhetscafe på Skåneturné. Projektet ska skapa gemensamma plattformar för samhällsinformation och kontaktskapande, lyfta aktuella frågor för diskussion och främja integration mellan människor. Genom nyhetscaféer kan människor som är nya i Sverige få kunskap om hur samhället fungerar och hur debatten förs i Sverige samtidigt som etablerade svenskar får kunskap om nyanländas och tidigare invandrares perspektiv på olika samhällsfenomen. Till varje nyhetscafe bjuds en särskild gäst in.

   Malmö stadsbibliotek samarbetar i projektet med Studieförbundet Vuxenskolan och konceptet kommer att genomföras på flera bibliotek: Malmö stadsbibliotek, Lunds stadsbibliotek och Klippans bibliotek. Totalt blir det sex träffar under våren, två på respektive bibliotek. Alla nyhetscaféer filmas och läggs ut på Youtube.

  • Båstads bibliotek: Läsa - läka – leva (15 750 kr)

   Båstads bibliotek får 15 750 kronor för projektet Läsa - läka – leva. Projektet innebär ett kunskapsinhämtande inom området biblioterapi inför ett deltagande i ett FINSAM-projekt i samverkan med kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. FINSAM-projektet syftar i sin tur till att ge personer som är sjukskrivna en meningsfull vardag. Biblioterapi är en terapiform där läsning av böcker och litteratursamtal står i fokus.

   I och med kunskapsinhämtandet kommer Båstads bibliotek också att vara en resurs inom ämnet biblioterapi för Region Skånes kulturförvaltning och därigenom för andra bibliotek i Skåne.

  • Örkelljunga kommun: Kulturlyft för Ljungaskog (35 000 kr)

   Örkelljunga kommun får 35 000 kronor för projektet Kulturlyft för Ljungaskog. Örkelljunga bibliotek ska starta ett samarbete med SiS Ungdomshem Ljungaskog för att de flickor mellan 16-20 år som vårdas på hemmet ska kunna ta del av bibliotekens utbud och få en meningsfull fritid. Folkbibliotekens personal kommer under 2018 att genomföra ett femtontal aktiviteter på Ljungaskog med fokus på litteratur- och läsfrämjande och skapande verksamhet. Flickorna är med och formar innehållet i aktiviteterna. Målsättningen är att verksamheten på Ljungaskog ska bli en integrerad del av bibliotekens arbete med att nå ut i lokalsamhället.

  • Helsingborgs bibliotek, Månadens språk (35 000 kr)

   Helsingborgs bibliotek får 35 000 kronor till projektet Månadens språk. Projektet ska på ett lustfyllt sätt lyfta fram, väcka nyfikenhet och sprida information om den språkliga och kulturella mångfald som finns i Helsingborg och världen utanför. Språken som kommer att ingå i projektet är: franska, finska. ryska, klingon, japanska, romani chib, arabiska och thai.

   Ordinarie verksamhet på biblioteket till exempel sagostunder, IT-verkstad, bokcirklar, boktips på webben och i sociala medier kommer att ha fokus på respektive månads språk. I projektet ingår även en after work med föredrag. filmvisning, musikunderhållning etcetera.

  • Lomma bibliotek, Gemensam läsning (30 000 kr)

   Lomma bibliotek får 30 000 kronor för att genom projektet Gemensam läsning (Shared reading) utvidga arbetet till att också omfatta bokcirklar utanför biblioteksrummet. På så sätt kan intresse skapas för bildning som i sin tur främjar läsning hos fler och skapar nya möten mellan människor.

  • Vellinge bibliotek, Vellingebor berättar (35 000 kr)

   Vellinge bibliotek får 35 000 kronor för projektet "Vellingebor berättar: möten mellan generationer". Projektet ska skapa möten och aktiviteter mellan Vellingebor med olika erfarenheter som tillhör olika generationer och bär på olika kulturer.

   Vellinge bibliotek vill uppmuntra till berättande i både ord och bild och utveckla en metod att skapa berättelser och samverka mellan olika grupper. En stor happening ska genomföras på Vellinge bibliotek och därefter görs en berättarturné på övriga bibliotek och andra platser i kommunen. Arbetssättet är processinriktat och de som deltar är med och påverkar utformningen i workshops inför happeningen och turnén.

   Kontakt

   Contact

  • Landskrona stadsbibliotek, Bok och pjäs med Landskrona bibliotek och teater (35 000 kr)

   Landskrona stadsbibliotek får 35 000 kronor för projektet Bok och pjäs med Landskrona bibliotek och teater. Projektet ska utveckla det läsfrämjande arbetet genom nya samarbetspartners och genom att nå nya målgrupper i lokalsamhället. Genom att presentera litterära klassiker i andra rum än biblioteksrummet kan intresset för dem förnyas. I projektet genomförs två bokcirklar inför teaterföreställningar, en guidad visning av teaterlokalen där även de två bokcirklarna äger rum, två teaterföreställningar med rabatterade biljettpriser och två teaterföreställningar med eftersits och inbjuden gäst.

   Kontakt

   Contact

  • Biblioteken i Burlöv, Utveckling av verksamhet för ungdomar och unga vuxna (12 000 kr)

   Biblioteken i Burlöv får 12 000 kronor för projektet Utveckling av verksamhet för ungdomar och unga vuxna. Projektet innebär att Burlövs kommuns nyanställda ungdomsbibliotekarie kommer att delta i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rikskonferens i Stockholm som en förstudie till det nya ansvarsområdet.

   Kontakt

   Contact

  • Folkbiblioteken i Lund, Experimentspår "Maken” (20 000 kr)

   Folkbiblioteken i Lund får 20 000 kronor för projektet "Maken - ett läsfrämjande samarbete mellan Folkbiblioteken i Lund och Lunds teaterförening". Projektet ska hitta nya samarbetsformer och genom samarbetet nå nya målgrupper. I ett gemensamt läs- och teaterfrämjande projekt med Lunds teaterförening genomförs aktiviteter kopplade till teaterföreställningen Maken, baserad på romanen med samma titel, både på biblioteket och på spelplatsen. Aktiviteterna kommer att bestå i läsecirklar, bokpåsar, föreläsning och samarbete med Skrivarpodden.

   Kontakt

   Contact

  • Biblioteken i Svedala, Experiementspår ”KAUS” (35 000 kr)

   Biblioteken i Svedala får 35 000 kronor för projektet "Kultur för alla unga i Svedala kommun" (KAUS). Projektet är ett samarbete mellan biblioteken och Ungas fritid i Svedala som ska sänka trösklarna för ungdomar mellan 13 och 18 år att möta kultur och litteratur. Målet med KAUS är att, genom delaktighet från ungdomarna på Ung Fritids mötesplatser, hitta vägar för att utvidga bibliotekets verksamhet och skapa fler ytor för kreativt skapande, professionella kulturyttringar och läsfrämjande. Projektet ska verka för att skapa mer jämställda platser som känns trygga och är öppna för alla oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Det ska också främja och bredda det integrationsarbete för unga som redan finns idag.

   Projektet inleds med en förstudie där representanter för bibliotek, kultur, Ungas fritid och ungdomar tillsammans bland annat genomför studiebesök på relevanta verksamheter. Förstudien ska sedan mynna ut i en särskild handlingsplan för unga i Svedala kommun.

   Kontakt

   Contact

  • Helsingborgs stadsbibliotek, Experimentspår "Digitala läslyftet" (35 000 kr)

   Helsingborgs stadsbibliotek får 35 000 kronor för ett projekt som ska arbeta med digital inkludering och läsfrämjande för nyanlända. Arbetet görs i samarbete mellan SFI-lärare och bibliotekarier och äger rum under elevernas ordinarie undervisningstid. I projektet ska de nyanlända lära sig hur de kan ladda ner lättlästa digitala böcker, får filmade litteraturtips, arbetar med sök- och källkritik och får digitala redskap för presentationer av arbetet med litteraturen. Genom projektet stärks samarbetet mellan bibliotekarier inom Familjen Helsingborg och SFl-lärare.

   Kontakt

   Contact

  • Höörs bibliotek, Experimentspår ”På jakt efter slukaråldern” (35 000 kr)

   Höörs bibliotek får 35 000 kronor för ett projekt som ska undersöka hur biblioteket når målgruppen 9- 13 år på bästa sätt, både i miljön i det fysiska rummet och på ett läsfrämjande-/litteraturplan med läsglädje. I projektet ska en förstudie genomföras för att få bättre kunskaper om målgruppen 9-13 år och målgruppens vanor och önskemål på fritiden. Genom studiebesök ska goda exempel hittas på hur andra arbetat med målgruppen på andra bibliotek. I projektet ska också möjligheten till nya samarbetsvägar med andra funktioner inom kommunen undersökas.

   Kontakt

   Contact

  • Folkbiblioteken i Lund, Experimentspår inom digitalisering (27 800 kr)

   Folkbiblioteken i Lund får 27 800 kronor för ett projekt som ska minska den digitala klyftan för prioriterade målgrupper. Genom uppsökande verksamhet ska de utveckla organisationens arbete med digital delaktighet och inkludering samt medie- och informationskompetens mot prioriterade grupper utifrån den enskildes behov och förutsättningar.

   I projektet ska organisationer och verksamheter i kommunal regi som arbetar med de för folkbiblioteken prioriterade grupperna identifieras. Former för att arbeta uppsökande ska hittas genom att knyta kontakter med dessa. Under hösten planeras besök på träffpunkter och boenden då det ska informeras om bibliotekets digitala plattformar och beredas möjlighet att använda Legimus (nedladdningstjänst för talböcker) samt erbjudas hjälp att använda informationsteknik.

   Kontakt

   Contact

   Contact

    

 • Biblioteksutvecklingsprojekt 2016
  • Båstad bibliotek: Vi läser film (100 000 kr)

   Båstad bibliotek beviljas 100 000 kronor för projektet "Vi läser film". Syftet är att lyfta fram skönlitteraturen ur ett annat perspektiv. I läsprojektet gör man ett urval av romaner som är eller ska bli filmatiserade och vill på så vis nå nya målgrupper genom att göra kopplingen med rörlig bild. Målgruppen är unga och vuxna i Båstad kommun med specifikt fokus på nya svenskar. Samverkan sker med lokala aktörer som till exempel Bjäre bokhandel, men också samarbeten med föreningen Film i Båstad, Lilla Filmfestivalen, skolor och vuxenutbildningar. En mängd olika lässtimulerande aktiviteter kommer att erbjudas inom projektet.

   Kontaktperson: Jens Nihlén
   E-post: Contact

  • Eslövs bibliotek: Kreativiteket (100 000 kr)

   Eslövs bibliotek beviljas 100 000 kronor för att snabbare kunna utveckla sin satsning på bibliotekets maker space – Kreativiteket. I projektet ska olika aktiviteter genomföras, både planerade och genomförda av bibliotekspersonal men också på initiativ av biblioteksanvändarna. Syftet med projektet är att öka användarnas engagemang och delaktighet i bibliotekets verksamhet och att skapa en mötesplats där besökare kan utbyta kunskaper och information. En hel del av projekttiden kommer att användas till nätverkande för att öka delaktigheten och att utveckla biblioteket till en plats där sociala kontakter skapas mellan besökare och ett lärande mellan besökarna sker.

   Kontaktperson: Per Andersson
   E-post: Contact

  • Folkbiblioteken i Lund: Lund läser (100 000 kr)

   Folkbiblioteken i Lund beviljas 100 000 kronor för "Lund läser", ett stort stadsläsningsprojekt med mål att bli Lunds största bokcirkel. Genom en rad insatser, författarbesök, cirklar, föreläsningar, pop-up bibliotek, teater och musik vill man nå nya besökare. Gymnasieskolan är involverad liksom nybörjarklass i svenska. Samarbete med bland annat Buschwick Book Club. Alla bibliotek i kommunen är med i projektet och böcker kommer att delas ut på oväntade ställen. Man planerar en uppföljning kallad "Lilla Lund läser" som skall kopplas till Litteralund. Projektet har även fått finansiering av Statens kulturråd.

   Kontaktperson: Cecilia Lindgren
   E-post: Contact

   Utvärderingsrapport Lund Läser (pdf)

  • Helsingborg bibliotek: Min första tid i Helsingborg – min nya stad (200 000 kr)

   Helsingborg bibliotek beviljas 200 000 kronor för projektet "Min första tid i Helsingborg – min nya stad". De vill genom projektet få stöd med att prova och utforska hur biblioteken kan utveckla sin roll för nyanlända och som aktör för integration. Helsingborgs bibliotek samlas kring temat: Lyssna, berätta, uppleva, lära och förstå. Genom att knyta Helsingborgs historia till var och ens egen kulturhistoria kan språket, tekniken och det sociala umgänget förena livsvärldar. I projektet bygger de vidare på det samarbetet som redan finns med Volontärcenter genom att fördjupa och utvidga språkcaféerna. Även studieförbunden har en roll i samarbetet.

   Kontaktperson: Monica Ehrenstråle
   E-post: Contact

  • Landskrona bibliotek: Börja ladda fortsätt läsa (300 000 kr)

   Landskrona bibliotek beviljas 300 000 kronor för projektet "Börja ladda fortsätt läsa". Syftet med projektet är att personer med försvagad syn ska få lära sig att själva ladda ner e-böcker på en läs- eller surfplatta på vilken de fritt kan välja textstorlek. På så sätt slipper de bära hem tunga böcker och kan dessutom låna utan att behöva ta sig till biblioteket. Framförallt får de tillgång till bibliotekens hela utbud av e-media. Landskrona bibliotek ska i samarbete med tio bibliotek i nordvästra Skåne ta fram en metodik som även andra bibliotek i Skåne enkelt ska kunna lära ut. Projektet ska även utbilda en grupp ambassadörer inom till exempel pensionärsföreningar, studenter eller anhöriga så att de i sin tur kan sprida och lära ut metoden till fler.

   Kontaktperson: Susann Ek
   E-post: Contact

  • Landskrona bibliotek: Läsfrämjande samarbete inom Familjen Helsingborg (200 000 kr)

   Landskrona bibliotek beviljas 200 000 kronor för projektet "Läsfrämjande samarbete inom Familjen Helsingborg". De tio kommunerna i Skåne nordväst-samarbetet deltar i projektet. Projektet bygger på det tidigare läslyftprojektet i Landskrona och vänder sig till nyanlända som genomgår Komvux. Det syftar till att ge bättre läsförståelse och skapa läslust. Genom projektet vill man inom Familjen Helsingborg nå fler vuxna med svenska som andraspråk. Samverkan kommer att ske med författarna av de lättlästa böckerna samt ett utvecklat samarbete med Komvux-lärarna.

   Kontaktperson: Susann Ek
   E-post: Contact

  • Malmö stadsområdesförvaltning Öster: Biblioteket som arena för att uppmärksamma barn som anhöriga (50 000 kr)

   Malmö stadsområdesförvaltning Öster beviljas 50 000 kronor för projektet "Biblioteket som arena för att uppmärksamma barn som anhöriga". Projektet vill underlätta för barn som har anhöriga som drabbats av allvarliga svårigheter. Genom att utbilda personalen och utöka samverkan med andra parter vill biblioteket bli bättre på att stödja barn och deras föräldrar med hjälp av insatser med litteratur och olika kulturaktiviteter.

   Kontaktperson: Ann Edlund
   E-post: Contact

  • Sjöbo bibliotek: Läsfrämjande i förskolan (150 000 kr)

   Sjöbo bibliotek beviljas 150 000 kronor för pilotprojektet "Läsfrämjande i förskolan". Ett samarbete mellan förskolor och bibliotek (380 barn och 74 personal) för ökad tillgång till litteratur och konst för att bryta negativ attityd till läsning och sociala mönster. Biblioteken ger sig ut i förskolorna och även föräldrarna skall vara en målgrupp. Återkommande workshops med kulturutövare för att utveckla läsfrämjande metoder. Utbildning med läsambassadör för föräldrar och förskolepersonal, familjeträffar på dagis och bibliotek. Kontinuerligt arbete med barngrupperna. Språken uppmärksammas. Projektet har också fått finansiering av Statens kulturråd.

   Kontaktperson: Hanna Andersson
   E-post: Contact

  • Skurups kommun: Litteratur över gränser, bokcirklar för kvinnor från olika kulturer (50 000 kr)

   Skurups kommun beviljas 50 000 kronor för projektet "Litteratur över gränser, bokcirklar för kvinnor från olika kulturer". Skurups bibliotek vill starta en bokcirkel som ett led i integrationsprocessen och som ett sätt att skapa en mötesplats för kvinnor från olika kulturer för att träffas och utbyta tankar utifrån böcker som väljs att läsa tillsammans. Deltagarna ska dessutom fungera som referensgrupp för bibliotekets inköp av mångspråkslitteratur.

   Kontaktperson: Nina Wictorin
   E-post: Contact

  • Staffanstorp bibliotek: Förstudie - Digital skillshare (49 000 kr)

   Staffanstorp bibliotek beviljas 49 000 kronor för projektet Förstudie - Digital skillshare. De vill göra en förstudie för ett eventuellt framtida projekt med syfte att höja bibliotekspersonalens kompetens inom det digitala området. I förstudien ska de undersöka om projektet går att genomföra för alla biblioteken i sydvästra Skåne, vad det skulle kosta och om vinsterna med projektet matchar kostnaderna.
   Genom projektet vill de möjliggöra kollegialt lärande där de kan lära av varandra och genomföra ett mer omfattande erfarenhetsutbyte. Innehållet ska grundas på personalens egen kompetens och deras behov av ny kompetens.

   Kontaktperson: Emelie Ljungberg
   E-post: Contact

   Rapport: Digital skillshare - förstudie 2017

  • Svedala bibliotek: Barn i det meröppna biblioteket (80 000 kr)

   Svedala bibliotek beviljas 80 000 kronor för att undersöka hur det meröppna biblioteket i högre grad kan tillgängliggöras för barn i åldern 7-12 år, bibliotekets prioriterade målgrupp. Genom att fördjupa kunskapen om meröppna bibliotek ur ett barnperspektiv vill de kunna stödja barnen när de besöker den obemannade biblioteksmiljön. De vill ge barnen inflytande och tillsammans med dem skapa en biblioteksverksamhet som är relevant. De vill titta på metoder som kan förmedla bibliotekariernas kompetens under meröppettiden. I projektet vill de också undersöka om det krävs nya sätt att kommunicera med barnen på och om de kan använda sig av digitala lösningar i kommunikationen.

   Kontaktperson: Eva Thorgilsson
   E-post: Contact

  • Åstorps kommun: Fantastiska filialer (75 000 kr)

   Åstorps kommun beviljas 75 000 kronor i bidrag för "Fantastiska filialer" för att göra en förstudie hur man kan utveckla filialerna i kommunen. Filialerna i kommunen behöver göra en översyn av sina verksamheten och aktivt hitta strategier för att inte i förlängningen bli renodlade skolbibliotek eller endast ett hämtställe för reserverade medier. Åstorps kommun har en ambition att arbeta mot den nationella trenden och ombilda filialerna till levande närbibliotek som möjligen inte skall ha en traditionellt brett och aktuellt bestånd, utan mer fokusera på att bli besökta och angelägna för medborgarna i närsamhället, som aktivt lokalt förankrade kulturhus i mindre skala.

   Kontaktperson: Linda Marmelius
   E-post: Contact

  • Örkelljunga bibliotek: Biblioteket - en möjliggörare (50 000 kr)

   Örkelljunga bibliotek beviljas 50 000 kronor för projektet Biblioteket - en möjliggörare. I projektet vill man stimulera kommunens invånare att bidra med sina kunskaper istället för att enbart passivt ta emot det som erbjuds. De vill undersöka hur de kan utveckla sin roll som möjliggörare. Syftet med projektet är att synliggöra och lyfta delningskulturen och arbeta fram metoder som förstärker detta.

   Kontaktperson: Mattias Persson
   E-post: Contact

 • Biblioteksutvecklingsprojekt 2015
  • Svedala bibliotek: Profilbibliotek för seniorer (30 000 kr)

   Svedala bibliotek beviljas bidrag om 30 000 kr för projektet "Profilbibliotek Senior". Projektet syftar till att utveckla metoder och samverkan för att utveckla den uppsökande biblioteksverksamheten. Biblioteket ska i samverkan med omsorgsförvaltningen, brukare, personal och anhöriga utveckla ett målgruppsanpassat arbetssätt genom att arbeta fram en pilot: profilbibliotek senior. Metoden/piloten ska sedan kunna användas i andra sammanhang för att komma närmare invånarna och kunna erbjuda bättre service för invånare med begränsad möjlighet att ta sig till ordinarie bibliotekslokaler.

  • Lindängenbiblioteket, Malmö stad: Förstudie till ett nytt bibliotek/kulturhus på Lindängen (200 000 kr)

   Lindängenbiblioteket, Malmö stad, beviljas stöd om 200 000 kronor för projektet "Förstudie kring ett nytt bibliotek/kulturhus på Lindängen". Lindängenbiblioteket och stadsområdesförvaltning söder ska i samverkan med medborgare och aktörer i lokalsamhället undersöka hur framtidens mötesplats/kulturhus kan bidra till ett socialt hållbart Lindängen. Genom kunskapsutveckling, lokalt och internationellt, metodutveckling, brukarinvolvering och nätverk ska projektet rusta biblioteket att bättre möta en mångspråkig befolkning och stärka bibliotekets roll i ett interkulturellt lokalsamhälle. Projektet ska också undersöka och utveckla förutsättningarna för möten mellan bibliotekspersonal och invånare, i samarbete med forskare på Malmö högskola, och hur återkoppling kan ske till dem som har deltagit i medborgardialog.

  • Kristianstads stadsbibliotek: Mångspråk Skåne NO 3.0 (100 000 kr)

   Kristianstads stadsbibliotek beviljas bidrag om 100 000 kronor för kompetensutveckling kopplat till utvecklingen av den mångspråkiga biblioteksverksamheten. Med utgångspunkt från erfarenheterna av tidigare, regionalt finansierade, mångspråksprojekt i Skåne nordost, ska biblioteket arrangera en seminarieserie för bibliotekspersonal i Skåne för att höja kvaliteten på arbetet gentemot den prioriterade målgruppen som är personer med annat modersmål än svenska. Seminarierna kan fokusera på läget i världen, områden eller länder som människor flyr eller har flytt ifrån, olika läsvanor, analfabetism och bemötande av personer med olika språklig, kulturell eller utbildningsbakgrund.

  • Folkbiblioteken i Lund: Förstudie gemensam katalog och mediesamarbete Skåne sydväst (85 000 kr)

   Folkbiblioteken i Lund beviljas 85 000 kronor för projektet "Förstudie gemensam katalog och mediesamarbete Skåne sydväst". Syftet är att undersöka möjligheten för en katalogsammanslagning i Skåne sydväst och utveckla mediesamarbetet mellan biblioteken i kommunerna Eslöv, Höör, Kävlinge, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. Biblioteken ska inom projektet undersöka befintliga samarbetsmodeller och hur arbetet med en gemensam katalog ska organiseras när det gäller exempelvis ekonomi, transporter, låneregler och systemparametrar.

  • Ystads bibliotek: Medieplan för Bibliotek Skåne Sydost (240 000 kr)

   Ystads bibliotek beviljas bidrag om 240 000 kronor för projektet "Medieplan för Bibliotek Skåne Sydost". Syftet är att ta fram en gemensam medieplan för biblioteken i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystads kommun. Arbetet är ett steg i ett fördjupat kommunöverskridande mediesamarbete. Biblioteken ska inom projektet bland annat undersöka om funktioner (till exempel medieinköp) kan samordnas, utvecklingsmöjligheter kring logistiken som minimerar transporternas negativa miljöpåverkan samt påbörja ett gemensamt mediestrategiskt arbete i syfte att ta fram en gemensam medieplan för de fem kommunerna.

 • Läsfrämjandeprojekt 2015
  • Studiefrämjandet: Läsfrämjande spelkultur (75 000 kr)

   Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge får 75 000 kronor för projektet ”Läsfrämjande spelkultur” som riktar sig till ungdomar intresserade av japansk ungdoms- och spelkultur. Projektet ska öka nyfikenheten på att både läsa och skriva den japanska diktformen Haiku samt att läsa och skriva scenario för spel. 

  • Höllvikens bibliotek: Ett eget rum (100 000 kr)

   Höllvikens bibliotek, Vellinge kommun, beviljas 100 000 kronor för projektet "Ett eget rum". Inom projektet ska Höllvikens bibliotek utveckla det läsfrämjande arbetet för unga i åldrarna 9-13 år. Biblioteket ska genom att inhämta kunskap, idéutveckling och utveckling av målgruppsarbetet, hitta vägar att bättre stimulera barnen att hitta sin läslust och kreativitet.

  • Landskrona stadsbibliotek: LäslyftVux i Landskrona (45 000 kr)

   Landskrona stadsbibliotek beviljas bidrag om 45 000 kronor för projektet "LäslyftVux i Landskrona". Syftet är att utveckla metoder och samarbeten för att ge eleverna inom vuxenutbildningen bättre läsförståelse och väcka deras lust till läsning. Dels genom att stärka samarbetet mellan pedagoger och bibliotek, dels genom bokprat och författarträffar. Målgruppen är vuxna med svag läsförståelse och annat modersmål än svenska. Projektet ska också skapa en gemensam pedagogisk grund för det lässtimulerande arbetet för vuxenstuderande, för att bättre utnyttja den unika kompetensen hos bibliotekarier och pedagoger. Samverkan ska ske med SFI, GRUV (Grundläggande vuxenutbildning) och GY (gymnasieutbildningen) i Landskrona.

  • Malmö stadsbibliotek: Litteratur för läsare från Somalia och somalisk litteratur för läsare (200 000 kr)

   Malmö stadsbibliotek beviljas bidrag om 200 000 kronor för projektet ”Litteratur för läsare från Somalia och somalisk litteratur för läsare”. Syftet är att stärka läsintresset i den somaliska språkgruppen och öka kunskapen om somalisk litteratur/författare bland läsare. Projektet rymmer aktiviteter som Festival på Garaget, läsecirklar, sagostunder, författarbesök, studieresa till ”Somali Week Festival” i London samt samverkan mellan stadsbiblioteket och stadsdelsbiblioteken, somaliska litteratur- och kulturfestivalen och somaliska kulturföreningar i regionen.

 • Läsfrämjandeprojekt 2014
  • ABF Malmö: Brev från verkställigheten (50 000 kr)

   Genom en skrivarcirkel i brevform inspirerad av bland annat Writers in Prison Network vill man främja skrivande hos kvinnliga fångar, skapa gemenskap, sprida berättelser samt öka samarbetet mellan kulturlivet och olika sociala skyddsnät i regionen. Samarbete etableras mellan poeter, författare, forskare och kriminalvården.

  • ABF Skåne: Fram för boken hör och häpna (50 000 kr)

   För att öka lust och läsvana bland vuxna och unga vuxna vill ABF Skåne introducera högläsning som metod och konstform både i studiecirkel och publikt. I projektet kommer samverkan kring läsfrämjande öka mellan ABF och biblioteken i Skåne.

  • ABF Österlen: Flerspråkig bokcirkel i Borrby (30 000 kr)

   Projektet syftar till att bilda en flerspråkig studiecirkel för unga vuxna där alla utgår från samma material på det egna modersmålet, medan diskussionen sker på svenska. Genom skönlitterära texter vill man öka läskunnighet och läsförståelse hos målgruppen nyanlända unga vuxna.

  • Bilda Syd: Word 2.0 (50 000 kr)

   Projektet syftar till att skapa läs- och skrivarlust med hiphopens fyra element som verktyg (dans, rap, DJ-ing och graffiti). Bilda syd vill utveckla förmågan att i ord och genom musiken utforska hinder och möjligheter.

   En grupp med inriktning på litteratur, läsande och skrivande ska stödja och inspirera gruppernas arbete. Man skapar mötesplatser där ungdomar från olika städer kan utbyta erfarenheter och idéer. Projektet ska utveckla samarbetet med studieförbundet Bilda och bibliotek som är aktiva i de aktuella områdena.

  • Bilda Syd: Word! - The Story (50 000 kr)

   Projektet syftar till att skapa läs- och skrivlust hos ungdomar genom hiphopens fyra element – dans, rap, DJ-ing och graffiti. Man vill utveckla förmågan att i ord och genom musiken utforska hinder och möjligheter. Genom projektet ska kreativa möten mellan de deltagande ungdomarna i Malmö, Kristianstad, Helsingborg och Staffanstorp äga rum. Detta är en fortsättning av vårens projekt.

  • Burlövs bibliotek: Utformning av läsprojekt när ungdomar själva får bestämma (30 000 kr)

   Biblioteket vill, tillsammans med en referensgrupp av ungdomar från högstadiet på skolor i Åkarp och Burlöv, utforska nya sätt att arbeta läsfrämjande och reflektera över metoder.

   Målet är att utveckla arbetet mot en grupp som biblioteket har svårt att nå för att få in det i ordinarie verksamhet och man vill göra ungdomarna delaktiga från planeringsstadiet.

  • Folkuniversitetet: Flerspråkiga bokcirklar (20 000 kr)

   Genom en flerspråkig studiecirkel där alla utgår från samma material men från sitt eget modersmål och diskussionen sker på svenska vill man öka läskunnighet och läsförståelse för att kunna tillgodogöra sig främst skönlitterära texter.

   I projektet ska man öka samverkan mellan bibliotek, familjecentral och Folkuniversitetet i några stadsdelar i Helsingborg samt utveckla metoden för flerspråkig studiecirkel.

  • Hässleholms bibliotek: Cirklar på vattnet (15 000 kr)

   Många som är inskrivna på behandlingar eller har andra kontakter med socialtjänsten har också läs- och skrivsvårigheter. Tillsammans med Socialförvaltningen ska biblioteket genomföra två bokcirklar med lättläst för vuxna klienter, varav en grupp invandrarkvinnor. I läsecirklarna kommer bibliotekarie och terapeut att arbeta tillsammans.

  • Höganäs bibliotek: Handplockade böcker för dig (35 000 kr)

   När föräldrar väntar på barn som tränar på Höganäs Sportcenter har de ofta yngre syskon med. För dem vill man göra en inbjudande bokhörna och ta fram färdiga bokpåsar att läsa på plats och låna hem med hjälp av centrats personal. Det kommer också att finnas bokpåsar för vuxna. Aktiviteter kring läsning kommer att genomföras på centrat och det kommer att tas fram information om läsning.

  • Kristianstads stadsbibliotek: Litterär Salong för unga (75 000 kr)

   Projektet vänder sig till unga vuxna 16-25 år. Upplägget är fem salonger med minst två inbjudna författare var gång, bokcirklar, skrivworkshops och inspelade podcast. Var salong har ett tema med hög aktualitet för målgruppen som ungas arbetsvillkor, poesi som politisk handling, etnicitet och kulturellt kapital. Projektet sker i samarbete med kulturhuset Barbacka, gymnasieskolor, Folkuniversitetet och Kristianstadsbladet.

  • Landskrona stad: LAB – Lära Arbeta Bo (75 000 kr)

   Med avstamp i vandringsutställningen Varning! Läsning pågår, ska man utveckla en metodik för att via olika aktiviteter locka fram berättelser och väcka lust till läsning som i sin tur kan bidra till ökad språkförståelse och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Målgrupp är i första hand flickor och unga kvinnor i socialt utsatta familjer och grupper i Landskrona. Projektet vill hitta hållbarhet och synergieffekter i samverkan mellan kommunala förvaltningar, bostadsbolag, fria kulturarbetare och organisationer i den idéburna sektorn.  Projektet löper över flera år och har även fått stöd av Kulturrådet. Projektet beviljades 25 000 kronor i vårens projektomgång.

  • Landskrona stad: LAB Lära Arbeta Bo (25 000 kr)

   Med avstamp i vandringsutställningen "Varning! Läsning pågår", ska man utveckla en metodik för att via olika aktiviteter locka fram berättelser och väcka lust till läsning som i sin tur kan bidra till ökad språkförståelse, och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

   Projektet vill hitta hållbarhet och synergieffekter i samverkan mellan kommunala förvaltningar, bostadsbolag, fria kulturarbetare och organisationer i den idéburna sektorn. Målgrupp är i första hand flickor och unga kvinnor i socialt utsatta familjer och grupper i Landskrona. Projektet löper över flera år och har även fått stöd av Statens Kulturråd.

  • Malmö stadsbibliotek: Litteratur i mellanrummen (80 000 kr)

   Stadsbiblioteket vill i samarbete med Folkuniversitetet testa olika metoder för att skapa och använda mellanrum i staden där läsfrämjande och folkbildande broar eller möten kan uppstå och generera ett ökat intresse för läsning.

   • Genom att organisera insatser i studiecirkelformat genom film, böcker och studiebesök/samtal
   • Genom att samla målgruppen till nya oväntade platser i staden
   • Genom att arbeta uppsökande med pop-up-bibliotek, i detta fall i form av en lådcykel

   Målgrupp för projektet är unga vuxna i åldern 19-26 år.

  • Staffanstorps bibliotek: Språkglädjen (50 000 kr)

   Barn 0-6 år utgör 10 procent av Staffanstorps befolkning. Staffanstorps bibliotek vill tillsammans med familjecentralen, öppna förskolan, BVC-mottagningar och kommunens resurscentrum skapa hållbara strukturer för samarbete runt små barns språkutveckling.

   Utifrån projektmedlemmarnas erfarenheter och kunskap tänker man göra ett urval av media som sedan ska finnas i språkstimulerande väskor att låna från institutionerna. Instruktionsmaterial på olika språk, i text och som film, kommer att produceras och projektet marknadsföras via logoped och utvecklingspedagog till bl a förskolor, dagbarnvårdare och demonstreras för föräldrar och personal.

  • Studiefrämjandet Skåne/Blekinge: Läshundar och folkbildning (40 000 kr)

   Genom att genomföra läsfrämjande åtgärder med läshundar för ungdomar inom högstadiet undersöks hur man inom ordinarie verksamhet och tillsammans med en av medlemsorganisationerna kan stödja elever i skolan. Man vill tillsammans med Brukshundsklubben utveckla konceptet med läshundar i alla studiefrämjandets avdelningar i Skåne.

  • Trelleborgs bibliotek: Läsjakten (50 000 kr)

   Projektet syftar till att på ett kravlöst och lustfyllt sätt öka läslusten och läsförmågan hos pojkar som vistas i idrottsmiljö och är ett samarbete mellan biblioteket och Trelleborgs kultur- och fritidsförvaltning. Ishockeyföreningen Trelleborg Vikings skall utmana en eller flera andra idrottsklubbar i kommunen i läsning. Böcker placeras ut i idrottshallarna och tas med på läger, matcher etcetera. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter