Beviljade stöd till biblioteksutveckling

Region Skånes regionala biblioteksverksamhet ska främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.
  • Eslövs stadsbibliotek får 21 700 kronor för att genomföra en halvdags utbildning om hur man kan öka barns och ungas delaktighet i verksamheten. Utbildningen ska genomföras av Perspektivbyrån. Syftet med projektet är att få ökad kunskap för att långsiktigt kunna arbeta med demokrati och fri åsiktsbildning mot barn och unga inom biblioteksverksamheten.

  • Ystad bibliotek får 35 000 kronor för att arrangera en kompetensutvecklingsdag om HBTQ+/Normkreativitet och att höra alla röster. Syftet med utbildningsinsatsen är att få inspiration och verktyg för att arbeta med dessa frågor och att hitta praktiska sätt som är anpassade för det egna biblioteket och för samarbetet med andra bibliotek och andra kulturaktörer.

  • Biblioteken i Kävlinge kommun får 35 000 kronor till ett projekt som med filmskapande som metod undersöker hur Kungliga bibliotekets rekommendationer för fjärrlån efterlevs i Skåne, med ett visst fokus på Sydväst och Kävlinge. Detta för att belysa de eventuella svårigheter som uppstått sedan pandemin, men också för att försöka finna den utvecklingspotential som finns i Skåne vad gäller fjärrlån och mediesamarbete. Det är också ett sätt för Kävlinges bibliotekspersonal att lära sig filmmediet och göra detta till en del av den ordinarie verksamheten. Projektet pågår mellan november 2021 och juni 2022.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till ett projekt som med utgångspunkt från en multimediakiosk i Löwenströmska trädgården utanför Stadsbiblioteket i Lund, skapa en trygg och välkomnande plats för berättelser och delaktighet. I projektet ingår att arbeta fram nya former för läsfrämjande och digitalisering som blir tillgängligt för alla utomhus. Genom en digital, interaktiv "multimediakiosk" i parken vill Folkbiblioteken i Lund nå fler barn och vuxna än dem som självmant hittar in till biblioteket och skapa ett mervärde i parken och staden.

   I projektet ska metoder och aktiviteter kopplade till sagokiosken utvecklas. Samarbete ska etableras med andra (till exempel lokala författare, berättare, kulturskola, förskola, skola, kulturaktörer, Visit Lund, föreningar) kring innehållet i sagokiosken. Bibliotekspersonalen ska utforska metoder och aktiviteter för prioriterade målgrupper, till exempel barn med annat modersmål än svenska, barn med funktionsnedsättningar, småbarnsfamiljer, förskolegrupper och klasser, för att med utgångspunkt från Sagokiosken, utveckla arbetet med läsfrämjande, berättande och digital delaktighet.

  • Biblioteken i Svedala får 35 000 kronor till ett projekt för att genomföra ett byte av klassifikationssystem med övergång från SAB till Dewey enligt rekommendationen från Svensk biblioteksförening. Detta ska göras i samband med flytt till nya lokaler i Svedala hösten 2021. Praktiskt innebär det katalogarbete och praktiska göranden med ny hylluppställning och skyltning. Arbetet börjar i Svedala, och med erfarenheterna därifrån går arbetet sedan vidare med biblioteken i Bara och Klågerup.

  • Lomma bibliotek får 35 000 kronor till ett projekt som med hjälp av en särskild läsfrämjande metod, Shared Reading, ska stötta människor som lider av långvarig hjärntrötthet med kognitiv påverkan (orsakad av exempelvis förvärvad hjärnskada, stress och utbrändhet).

   En bibliotekarie och en logoped, båda utbildade i den läsfrämjande metoden Shared Reading, ska i samarbete med vårdenheter i den öppna vården i Lomma kommun, erbjuda cirklar i Shared Reading. Cirklarna riktar sig speciellt till hjärntrötta och äger rum på Lomma bibliotek. Takten är långsammare än i "vanliga" Shared Reading-cirklar och mer inriktad på samtal och kommunikation associerad till texten i första hand, än texten i sig.

  • Eslövs stadsbibliotek får 35 000 kronor till en infrastruktursatsning på en utställningsverksamhet. Biblioteket ska, med hjälp av en projektledare, bygga upp ett systematiskt arbetssätt för att jobba med utställningar och göra det möjligt för både privatpersoner, förskolor, föreningar, intresseorganisationer med flera att ställa ut. Under de sex veckor då projektledaren är deltidsanställd ska en bokningskalender skapas och ett stöd för hur en utställning genomförs tas fram så att det finns en tillgänglig struktur för bibliotekspersonal att ta över i framtiden.

   Projektledaren kommer även att bedriva uppsökande verksamhet med så många aktörer i kommunen som möjligt, exempelvis förskolor, skolor, handarbetsföreningar, integrationsföreningar, föreningar för nationella minoriteter, kulturskolan, konstföreningar och så vidare, och bjuda in till samarbete. Minst en utställning ska planeras in och genomföras under hösten 2021.

  • Hässleholms stadsbibliotek får 35 000 kronor för att under andra halvåret 2021 bygga upp en digital och fysisk plattform för alla kommuninvånare i Hässleholm där de kan söka inspiration att förbättra sin hälsa med hjälp av litteratur. Bibliotekspersonalen vill bidra till kommunens hälsoarbete och hitta olika aktörer att samarbeta med, till exempel inom den nya gemensamma fritids- och kulturförvaltningen och med företagshälsovården. I arbetet med Hälsohörnan ska personalen, förutom att samla relevant litteratur och information, också anordna mindre föreläsningar och workshops och själva göra en inspirationsfilm om vardagsmotion.

  • Lomma bibliotek får 35 000 kronor för att under våren 2021 ta reda på hur världens bästa bibliotek ser ut. Biblioteket ska ta hjälp av en sociolog med bibliotekserfarenhet för att genomföra och marknadsföra en enkät som riktas till alla invånare i Lomma kommun. Enkäten ska identifiera olika användarstilar, behov och förväntningar på biblioteksrummet. Genom att analysera enkätsvaren hoppas biblioteket få idéer om aktiviteter/utbud/tjänster som intresserar besökare och även få in svar och synpunkter från icke-användare och lågfrekventa användare. Resultatet ska redovisas i form av en rapport.

  • Helsingborgs bibliotek får 270 000 kronor för att, i samarbete med Institutionen för psykologi vid Lunds universitet, utveckla biblioteksorganisationen så att dess struktur och kultur blir mer hållbar i relation till förändrade roller, arbetsuppgifter och teknikstress/digitalisering. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete Den hälsosamma arbetsplatsen, som pågick 2014-2016. Projektet kommer att kombinera kompetensutveckling och interaktion med all bibliotekspersonal. Det kommer också att vara ett forskningsprojekt där resultatet bland annat kommer att bli i form av föreläsningar och artiklar.

  • Kristianstad bibliotek får 120 000 kronor för att under 2021 ta fram en gemensam medieplan för biblioteken inom SNOKA-samarbetet. Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna för biblioteken i delregionen att, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, i högre grad bli självförsörjande när det gäller medier. En del av arbetet är att ta fram en gemensam fjärrlånepolicy. Den kommande medieplanen ska ge personalen bättre möjligheter att möta invånarnas behov och bidra till en likvärdig tillgång till information och litteratur. Möjligheten till samordnade inköp ska undersökas

  • Lomma bibliotek får 150 000 kronor för att under våren 2021 tillsammans med biblioteken i Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge utreda samarbetsformer som kan leda till en modell för en ny typ av mediesamarbete. Utredningen ska utgöra beslutsunderlag för kommande mediesamarbete för de deltagande kommunerna. Mediesamarbetet ska leda till en bättre och mer likvärdig service för invånarna i de deltagande kommunerna. Tillgången till medier ska öka och fjärrlånen minska. Efter projektets avslutande ska samtliga ingående bibliotek vara anslutna till den nationella bibliotekskatalogen, Libris, vilket förväntas underlätta mediesamarbetet.

  • Malmö stadsbibliotek har med stöd av experimentspår kunnat starta upp arbetet med Debutantscen Malmö. Både debutanterna och deras förlag har visat stort intresse för en sådan scen. Malmö stadsbibliotek får 216 000 kronor för att genomföra fyra debutanttillfällen under 2021. Syftet är att Debutscen Malmö ska kunna utvecklas som en intressant plats för debutanter och deras förlag. Genom ett fördjupat samarbete med skrivutbildningarna i Skåne kan Debutantscen Malmö även vara en intressant plats för aspirerande författare.

  • Ängelholms kommun får 195 000 kronor för att under 2021 utveckla nya former av berättande och skapande med hjälp av teknik. Ambitionen är att låta barn möta litterära världar på flera sätt: genom läsning och genom virtual reality (VR). De kommer även att utifrån litteratur arbeta med eget skapande som dokumenteras i VR-format. Målgruppen är skolbarn på låg- och mellanstadiet. Projektet kommer att ske i samarbete med skolor i kommunen och tillsammans med lärare kommer bibliotekspersonalen att arbeta tematiskt mot årskurserna 2 och 3.

  • Landskrona stadsbibliotek får 28 200 kronor för att arrangera två halvdagsförläsningar med workshoppar på temat lågaffektivt bemötande. Till arrangemangen ska personal från Landskrona och från övriga folkbibliotek i Skåne bjudas in.

  • Helsingborgs bibliotek får 60 000 kronor för att tillsammans med övriga bibliotek i Familjen Helsingborg lära sig mer om hur de kan genomföra lovaktiviteter online för barn, unga och deras vuxna. Projektet är extra viktigt nu när arrangemang på plats i biblioteket kanske inte är möjlig.

   Tillsammans med den ungdomsdrivna organisationen Hemkodat ska bibliotekspersonal få fortbildning i livesändningar och livechat för att kunna genomföra exempelvis programmeringsworkshoppar. Hemkodat arbetar för att utveckla barns och ungas intresse för kunskap inom teknik och programmering.

  • Folkbiblioteken i Lund får ytterligare 15 000 kronor för att kunna arrangera föreläsningen med Jonna Bornemark som planerades under 2019. Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hennes forskning är relevant för bibliotek eftersom den ökade tilliten till kvantifierbara resultat även återfinns i bibliotekens verksamhet. Det är också intressant samtala om hennes idéer angående auktoriteter i förhållande till bibliotekens mål om ökad delaktighet.

  • Biblioteken vid Lunds universitet får 120 000 kronor för att arrangera en föreläsningsdag med titeln Algoritmer & källkritik. Dagen ska innehålla ett antal föreläsningar, såsom: Kathy O'Neill - Weapons of Math Destruction, Jutta Haider -"Algoritmer och källkritik", Källkritik by­rån -källkritik och källtillit?, Carl Heath, det demokratiska samtalet - desinformation och källtillit och Mattias Cederholm - Källkritik, Fake News & faktagranskning.

  • Sjöbo kommun får 40 000 kronor för att arrangera en föreläsning med Emanuel Karlsten. Emanuel Karlsten är journalist och föreläsare. I föreläsningen ställs frågor som: Hur stärker vi förtroendet för demokratin? Svenskarnas förtroende för myndigheter, medier och institutioner är högt, men polariserat. Utmaningen är att nå dem som känner sig svikna av samhället och som söker sig allt djupare ner i digitala kaninhål med alternativa, falska sanningar. Bibliotek har en unik roll som en sekulär kyrka i byn. Hur ser vi till att vara en samlande yta, som fångar upp och hjälper vidare den som slutat tro att någon lyssnar på dem?

  • Helsingborgs bibliotek får 70 000 kronor till ett projekt som ska öka bibliotekspersonalens kompetens i det arabiska språket och därmed förbättra interkulturell kommunikation i möten med arabisktalande besökare. Arabiska är det näst största språket i Sverige och det finns många fördomar och stor okunskap kring språket och den arabiska kulturen. Utbildningen ska ske vid fyra kurstillfällen, med två timmar per tillfälle och två veckors mellanrum.

  • Helsingborgs bibliotek får 42 000 kronor för att producera två filmer med föreläsningar kring vilken roll biblioteket kan spela i barn och ungas digitala liv. Filmerna ska lyfta olika tema såsom digitalt berättande, spelkunnighet, programmering, medie- och informationskunnighet (MIK) med mera. Filmerna ska visa hur Helsingborgs bibliotek arbetar med dessa frågor. Filmerna ska spridas via Digiteket.

  • Stadsbiblioteket i Malmö får 100 000 kronor för att formge och trycka en metodbok om barns delaktighet som tagits fram inom Biblioteken i Malmö (BIM). Under det senaste året har BIM bedrivit utvecklingsarbete kring de minsta barnens delaktighet i biblioteksverksamheten. Inom ramen för Stärkta bibliotek driver BIM ett utvecklingsprojekt för delaktighet för barn 0-8 år som avslutas i maj 2020. De har samlat erfarenheter, goda exempel och konkreta metoder från alla biblioteken i Malmö om hur delaktighet för de minsta barnen kan göras till en del av det vardagliga arbetet och hur BIM därmed kan följa barnkonventionens krav på barns inflytande och delaktighet.

  • Ängelholms bibliotek får 30 000 kronor till ett projekt som ska utveckla en modell som breddar och fördjupar läsupplevelsen och underlättar språkutvecklingen med hjälp av flera olika medier: text, bild, ljud och film. Projektet vänder sig till SFI-elever. Fyra läsecirklar ska planeras och genomföras i samarbete med personal från SFI­utbildningen under 2021.

   Läsecirklarna kommer bland annat att innehålla högläsning, egen läsning, fördjupande samtal om ord och textens innehåll och filmvisning. Personalen ska ta fram bildkort för att förklara svåra ord. Möjligheten att kombinera läsning på svenska med läsning på modersmålet genom resursen Världens bibliotek ska undersökas.

  • Landskrona stadsbibliotek får 33 000 kronor för att under våren och sommaren 2021 hitta former för att fortsätta att mötas och prata om böcker även under en pandemi. De fysiska mötena i form av till exempel språkcaféer och klassbesök stängs ner, men bibliotekspersonalen i Landskrona vill undersöka hur de kan fortsätta arbetet med att förmedla litteratur, underlätta lärande och fungera som mötesplats. Upplägget till satsningen med Sommarboken utgör inspiration. Personalen ska i projektet förmedla lättläst litteratur och anordna digitala möten där deltagarna presenterar de böcker de har läst.

  • Hässleholms bibliotek får 35 000 kronor till en förstudie inför inrättandet av ett Digitalt rum på stadsbiblioteket i Hässleholm. Bibliotekspersonalen vill undersöka vilken digital verksamhet som bör finnas, vilka förändringar i lokalerna som behöver göras, hur de kan genomföra mobila aktiviteter för att nå ut till fler, samt vilka aktörer de kan samarbeta med.

   Under projekttiden ska personalen att göra studiebesök på några bibliotek som har Digidelcenter eller Lärcenter. Förstudien är tänkt att resultera i en ansökan till Stärkta bibliotek alternativt Internetstiftelsen.

  • Husiebiblioteket får 35 000 kronor för att etablera ny samverkan med en förskolas språkombud för att kunna fortbilda och inspirera förskolepersonalen och ge dem verktyg att väcka barnens läsglädje och öka deras läsförståelse. Tillsammans med återSKAPA ska Husiebiblioteket arbeta fram en ny manual för vägledning och inspiration till förskolan.

   Husiebibliotekets barn- och ungabibliotekarie kommer att genomföra en pilotstudie på en nybyggd storförskola, Granbackens förskola. Där ska kontakt med förskolans språkombud etableras. Genom återSKAPAs Läs- och Skapaväskor ska barnen tillsammans med förskolepersonalen få ta del av en upplevelsebaserad högläsningsstund med tillhörande skaparverkstad efteråt. Barnen som ska vara delaktiga i projektet under höstterminen 2020 är förskolans samtliga 5-åringar.

  • Malmö stadsbibliotek får 30 500 kronor för att undersöka bilderbokens betydelse. Personalen på Malmö stadsbibliotek ska undersöka vad som händer när utvalda barnböcker flyttas till vuxenavdelningen och om bilderböcker kan väcka läslust hos vuxna. De ska även synliggöra bilderboken som genre i hela biblioteket. Under projektet ska bilderboksutgivningen analyseras och böcker som kan vara relevanta för en bredare publik än barn 0-8 år ska identifieras. Arbetet och urvalet ska göras gemensamt av personal som tillhör både barn och vuxenavdelningen. Även föräldrar och barn som besöker barnavdelningen Kanini kan uppmuntras att ge förslag på titlar. Ett antal bilderböcker kommer sedan att placeras på vuxenavdelningen.

   I projektet ingår att analysera utlåningstal samt intervjua besökarna och observera hur de använder sig av materialet. Inom ramarna för projektet ska personalen också fördjupa sig kring genreöverskridande läsning genom omvärldsbevakning, litteraturstudier och studiebesök.

  • KRUT, Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor för att under hösten 2020 prova ett digitalt format för en skrivkurs som utgår från KRUT:s målgrupp med äldre barn och unga vuxna. Kursen är en övning i uttrycka både känslor och åsikter och att skriva för förändring. Projektet är ett steg i ett planerat större krafttag för att stärka målgruppens röst i samhället och skapa samhörighet. Kursledare är författaren och skrivpedagogen Henrik Johansson.

  • Folkbiblioteken i Lund får 25 000 kronor till en digital installation kring Njals saga som är designad av en isländsk byrå och producerad av Fredriksbergs bibliotek i Danmark. Projektet ska främja samarbetet med våra nordiska grannländer och med andra kulturbärande institutioner i vårt närområde och lyfta fram vårt gemensamma litterära kulturarv. I projektet ingår bland annat föreläsning och workshops om Uppåkra, sagostund för barn på temat fornnordiska sagor och föreläsning om isländsk litteratur. Personalen på Lunds stadsbibliotek producerar själva ett bildspel som kommenterar och kompletterar installationen.

  • Biblioteken i Örkelljunga får 30 000 kronor till en förstudie som bland annat ska kartlägga behoven i kommunen inför att verksamheten byggs ut med en liten skåpbil. Medel för skåpbilen har kommunen fått genom den statliga satsningen Stärkta bibliotek och syftet är att göra det möjligt för biblioteken att möta kommuninvånarna med ett anpassat innehåll. Förstudien ska även identifiera målgrupper, uppdatera samarbetspartners, skräddarsy turtider för bilen samt förbereda implementeringen av projektet i övrig verksamhet.

  • Helsingborgs bibliotek får 35 000 kronor till ett projekt som ska undersöka möjligheterna till och konsekvenserna av att genomföra Shared reading-verksamhet digitalt. Helsingborgs bibliotek vill både undersöka möjligheten att en Shared reading-grupp ställer om till digitala möten och att nya digitala grupper formas. I projektet ingår också att införskaffa den tekniska utrustning och de licenser och upphovsrätter som krävs för att genomföra den digitala satsningen.

  • Biblioteken i Malmö får 35 000 kronor för att utveckla biblioteken i enlighet med behov och önskemål hos malmöbor, särskilt när det gäller de som är prioriterade målgrupper. För att kunna göra detta ska Biblioteken i Malmö via ett digitalt verktyg, Sensemaker, samla in mer kunskap om Malmöbors upplevelser av vilka värden bibliotek har. Biblioteken i Malmö är en av flera aktörer i Malmö som kommer att genomföra pilotprojekt med det digitala verktyget. Fortbildning och workshops kommer att erbjudas de som driver de olika pilotprojekten via Digitala Malmö och Forward Malmö som håller ihop arbetet. Det innebär att det finns möjlighet att ha erfarenhetsutbyte med andra pilotprojekt, vilket gynnar det gemensamma lärandet.

  • Kristianstads kommun/Stadsbiblioteket får 30 000 kronor för att utveckla bibliotekens arbete inom mångspråk och minoritetsspråk i Skåne Nordost. Arbetet innefattar både barn, unga och vuxna. Genom att åka på studiebesök till Världslitteraturhuset i Göteborg och till biblioteken i Angered samt Bergsjön vill bibliotekspersonalen i Skåne Nordost få kunskap och inspiration. När studiebesöken har genomförts kommer personalen att analysera och bearbeta det inhämtade materialet för att komma fram till vilka områden de vill fortsätta utveckla.

  • Biblioteken i Malmö får 35 000 kronor till ett delprojekt inom pilotprojektet Läsambassadörerna. Projektet är ett samarbete mellan Biblioteken i Malmö, studieförbundet Sensus och Tillsammans i förening. Projektet ska genomföras i sommar. 60 Ung i sommar-praktikanter och sex handledare ska arbeta läsfrämjande på nya sätt för att nå barn och unga i Malmö och inspirera till läsning. Delprojektet Läsambassadörerna trots restriktioner ska säkra att det läsfrämjande arbetet går att genomföra oavsett Covid-19-situationen sommaren 2020. Projektmedlen ska bekosta en handledare som tillsammans med sina praktikanter etablerar samverkan mellan olika läsfrämjande aktörer och tar fram en version av Läsambassadörerna som kan genomföras trots eventuella restriktioner.

  • Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor till projektet Författarscen Debutant som är tänkt att vara ett forum för unga debutförfattare att nå och kommunicera med sina läsare. Antalet debuterande författare ökar ständigt, medan det samtidigt råder brist på fysiska platser för läsare, författare och förlag att mötas. KRUT på Malmö stadsbibliotek har under 2019 påbörjat ett arbete för att underlätta för unga författare som vill träffa och ha dialog med sina läsare. Författarscen Debutant ska drivas av KRUT tillsammans med unga författare, läsare och förlag och vara till för alla som är intresserade av den unga litteraturen.

   Bidraget går till projektets första fas där två externa personer med stor förlagsvana och med erfarenhet och intresse för debutförfattare engageras för att gå igenom förlagens utgivning under detta år och föreslår intressanta författare som kan framträda på KRUT/Malmö stadsbibliotek.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till projektet Hip hop som läs- och skrivfrämjande aktivitet. Projektet ska inspirera unga och unga vuxna till eget skrivande och att stärka dem i deras skrivprocess. Genom att arbeta utåtriktat och samarbeta med fritidsgårdar vill Folkbiblioteken i Lund nå de unga och unga vuxna som sällan besöker bibliotekets övriga aktiviteter. Hiphop-projektet är en del av det större projektet Lund Läser. En del i programserien under Lund Läser kommer att ägnas åt hiphop som ingång till läsning och skrivande. Detta görs genom att bjuda in någon som dels kan hålla en föreläsning om hiphop, dels hålla workshops i att skriva hiphop-texter. Programmen kommer att läggas på Stadsbiblioteket samt på ett eller två stadsdelsbibliotek där det finns möjlighet till samarbete med fritidsgårdarna/mötesplatserna för att nå unga och unga vuxna.

  • Kristianstad bibliotek får 35 000 kronor till ett läs- och litteraturfrämjande arbete som riktar sig till personer i åldersgruppen 13-18 år. Innehållet i projektet har arbetats fram i samverkan med en referensgrupp bestående av ungdomar. Tillsammans med Revolution Poetry, ett poesikollektiv och en plattform för unga spoken word-artister, utformas en programpunkt under Kristianstad bokfestival. Till programpunkten ska alla Kristianstads 14-åringar bjudas in. Detta kräver tre storsamlingar för att inkludera Kristianstad kommuns cirka 1000 ungdomar i denna åldersgrupp, samt deras svensklärare. Bidraget ska främst användas för att arvodera spoken word-poeterna.

   Scenframträdandet är tänkt som ett startskott för ett spoken word-experiment som därefter ska genomföras under det kommande läsåret 20/21 i samverkan mellan Kristianstad folkbibliotek, skolbibliotek samt elever och svensklärare i Kristianstads grundskolor. Arbetet med att utforska poesi genom workshops i spoken word, hiphop och rap i undervisningen kommer att avslutas med ett lokalt Spoken Word-arrangemang med medverkande ungdomar från Kristianstads grundskolor. Detta kommer att äga rum på Kristianstads stadsbibliotek under vårterminen 2021 och förhoppningsvis även som en programpunkt under Kristianstad Bokfestival i september 2021.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor för att inom projektet Digitalt Lärcentrum lära ut grundläggande IT-kunskap för nyanlända. Personalen på Folkbiblioteken i Lund har identifierat nyanlända som en grupp som är i stort behov av digital kunskap. Att navigera i alla digitala tjänster är svårt och många människor behöver hjälp med att lära sig hantera en dator. Målet är att nyanlända enklare kan röra sig i digitala landskapet och på så sätt snabbare hitta sin plats i samhället.

   Grundläggande IT-kurser ska under 2020 hållas på språken arabiska, dari och tigrinja i samarbete med föreningen Eos Cares. Kurserna består av 4-5 kurstillfällen på varje språk. Kurserna hålls på Lunds stadsbibliotek och om det är möjligt även på något eller några av stadsdelsbiblioteken. I samband med kurserna informerar också bibliotekspersonalen om bibliotekets digitala tjänster

  • Åstorps bibliotek får 34 000 kronor till ett bokstartsprojekt som riktas till förskolorna i kommunen. Genom att kombinera bokstart och kommunens kulturgaranti är tanken att skapa ett heltäckande koncept för förskoleeleverna, med fokus mot läsfrämjande insatser.

   Biblioteket kommer att dela ut böcker under året. Kommunens förskolor kommer få ut bokpaket med åldersanpassat innehåll. De barn som fyller 3 år under 2020 kommer få en bok hemskickad till sig. Boken som biblioteket delar ut kommer vara kopplad till en teaterföreställning som är baserad på boken. Kommunens kulturgaranti kommer erbjuda förskolorna att se föreställningen.

  • Eslövs bibliotek får 120 000 kronor för att utveckla nya arbetsmetoder som ska minska digitalt utanförskap. I första hand ska de fokusera på målgruppen äldre som inte använder biblioteket. Fler ska få erfarenheter av hur digitaliseringen kan berika och förenkla livet och ge fler förståelse för hur digitaliseringen påverkar samhället.

  • Folkbiblioteken i Lund får 120 000 kronor för att skapa ett digitalt lärcentrum, en flexibel digital miljö för att möta föränderliga behov. I samband med det ska de hitta metoder och verktyg för att bättre nå ut med bibliotekets digitala erbjudande till de invånare som behöver digital stöttning i kommunen. I första hand vill de nå personer som inte använder biblioteket idag.

  • Hässleholms bibliotek får 120 000 kronor för att göra biblioteket mer tillgängligt för målgruppen nyanlända och personer som inte har svenska som modersmål. De ska utveckla sitt arbete för att ta emot frågor om det digitala samhället från målgrupperna.

  • Sjöbo bibliotek får 120 000 kronor för att hitta sätt att kommunicera med befintliga och potentiella användare. De ska nå ut med information och hitta digitala lösningar som är tillgängliga och underlättar för biblioteksanvändarna. De kommer bland annat att använda sig av kommunens ungdomsråd som en resurs i arbetet.

  • Malmö stad får 150 000 kronor för att genomföra digital kompetensutvecklingsdag för bibliotekspersonal. Den digitala kompetensutvecklingsdagen har en röd tråd, den börjar med en global trendspaning kring den digitala utvecklingen inom litteraturområdet, via det nationella läget och avslutas med hur digital utveckling kan ske på lokal nivå. Dagen ska stärka bibliotekspersonalen i sin yrkesroll i den digitala världen, genom att ge dem metoder och verktyg som direkt kan tillämpas på det egna biblioteket.

  • Folkbiblioteken i Lund får 100 000 kronor för att arrangera en kompetensutvecklingsdag om hbtq. Syftet är att spetsa bibliotekens kompetens kring hbtq-litteratur och läsfrämjande arbete med fokus på hbtq samt bemötande och hur trygga rum kan skapas på biblioteket. Dagen ska innehålla föreläsningar kring hbtq-litteratur i stort och besök från författare.

   Bidraget ska även användas till att starta ett nätverk i Skåne med fokus på övergripande arbete med hbtq-frågor på bibliotek. Tanken är att nätverket framöver ska träffas regelbundet, minst en gång per år. Nätverket ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte inom hbtq-frågor samt en plattform för gemensamt arbete med hbtq-frågor på bibliotek. Några idéer är exempelvis att man i nätverket skulle kunna ta fram gemensamma boktipslistor, arbeta med ämnesord i katalogen, boka gemensamma utbildningar för personal samt gemensamt arbeta med hur bibliotek kan bli bättre på bemötande och att skapa trygga rum på biblioteket.

  • Landskrona stadsbibliotek får 29 000 kronor för att arrangera en dag med föreläsningar, workshops och nätverkande med rubriken ”En dag för fortbildning och nätverkande för oss som verkar i områden med social oro, del 3”. Dagen ska innehålla olika föreläsningar bland annat av en forskare (ännu inte bestämt vem) och en person från Bellevuegårdsbiblioteket, Malmö som ska prata om bemötande och samsyn och hur vi skapar ett tryggt biblioteksrum. På eftermiddagen blir det eventuellt ett studiebesök eller fler föreläsare. Det ska finnas möjlighet till nätverkande och diskussioner under dagen.

  • Folkbiblioteken i Lund får 15 000 kronor för att arrangera en föreläsning med Jonna Bornemark, filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hon har bland annat skrivit den omtalade boken ”De omätbaras renässans - en uppgörelse med pedanternas världsherravälde” där hon diskuterar vår övertro till siffror och statistik. Hennes forskning är relevant för bibliotek eftersom den ökade tilliten till kvantifierbara resultat även återfinns i bibliotekens verksamhet. Det är också intressant att höra och samtala om hennes idéer angående auktoriteter i förhållande till bibliotekens mål om ökad delaktighet.

  • Malmö universitetsbibliotek får 51 000 kronor till studiecirkeln ”Möjligheternas bibliotek - lärande i det livslånga biblioteket”. Målet är att underlätta biblioteksbesökarens rörelse mellan olika bibliotekstyper beroende på behov och livssituation, med andra ord medborgarens rörelse genom det livslånga biblioteket. I fokus för projektet står biblioteksrummets möjligheter att signalera öppenhet och uppmuntra till deltagande. De deltagande bibliotekarierna ska också lära av varandra och skapa förutsättningar för ett fortsatt erfarenhetsutbyte som kan inspirera andra bibliotek i Skåne till gränsöverskridande samarbete. Max åtta personer kan delta i studiecirkeln, och de ska arbeta i olika bibliotekstyper: två personer från ett folkbibliotek, två personer från ett sjukhusbibliotek, två personer från ett skolbibliotek och två personer från Malmö universitetsbibliotek.

  • Landskrona bibliotek får 25 000 kronor för att arrangera en dag med föreläsningar, workshops och nätverkande med rubriken ”En dag för fortbildning och nätverkande för oss som verkar i områden med social oro”. Dagen innehåller en föreläsning med Ola Pilerot, universitetslektor vid Högskolan i Borås samt goda exempel från bibliotek i Landskrona, Malmö och Helsingborg och på eftermiddagen studiebesök. Det ska finnas möjlighet till nätverkande, diskussioner och workshops. Detta är en uppföljning till vårens uppskattade kompetensdag: En dag för bibliotek och mötesplatser i Skåne som verkar i områden med socioekonomiska utmaningar.

  • Helsingborgs bibliotek får 16 000 kronor för att publicera en antologi med skrivarcirkelns texter. Syftet med projektet är att sprida kunskapen om skrivarcirkel som genomfördes på Helsingborgs bibliotek genom att publicera en antologi med skrivarcirkelns texter, men även med korta tips om hur biblioteken kan starta sina egna skrivarcirklar. Antologin skickas ut till samtliga bibliotek i Skåne. Helsingborgs bibliotek vill även organisera en inspirationsträff, där projektledare Nina Pascoal berättar om skrivcirkels arbetsmetod, mål och lärdomar.

  • Helsingborgs bibliotek får 63 600 kronor för att dela erfarenheter av sitt utvecklingsarbete med digital delaktighet inom den nationella satsningen Digidel genom att ställa ut på Bokmässan i Göteborg i september 2019. Det finns två spår. Det första spåret är Helsingborgs arbete med digital delaktighet på biblioteken i Helsingborg i samarbete med andra, till exempel SFI och LSS-boende. Det andra spåret riktar sig mot Helsingborgs arbete med teknik och barn kopplat till berättande genom IT-verkstäder för olika åldersgrupper. Under mässan finns det möjlighet att ställa frågor, men biblioteket kommer även att visa upp verksamheten och erbjuda möjlighet att prova på.

  • Kirsebergs bibliotek i Malmö får 270 000 kronor för en fördjupning och kunskapsdelning av projektet Läs-och återskapa runtom i Skåne kring skapande och läsförståelse. Projektet är en fortsättning på Läs och återskapa som var ett projekt där Biblioteket Masten 2 i Malmö och återSKAPA - ett centrum för kreativt återbruk, design och utbildning - tog fram ett koncept för att bidra till en läsfrämjande kultur för barn. Tillsammans tog de fram fem olika väskor som innehåller både en bok och skaparmaterial som kan användas för att skapa en fördjupad läsupplevelse.

   Kirsebergs bibliotek ska tillsammans med Masten 2 skapa 30 väskor med bok och skaparmaterial och hålla i workshops för de bibliotek som deltar i projektet. Biblioteket kommer att få testa att prenumerera på 4 olika bokväskor, påfyllnadsmaterial, manual till väskan och även få 3 till 4 fortbildnings-/inspirationstillfällen/prova på workshops med ÅterSKAPA.

  • Folkbiblioteken i Lund får 26 000 kronor till en utställning som ska uppmärksamma att Lunds stadsbibliotek fyller 50 år under 2020. Utställningen ska skapas tillsammans med barn. Projektet med utställningen är tänkt att fungera som ett avstamp för ett fördjupat delaktighetsarbete och dialog med barn kring vad ett bibliotek är idag och vad de hoppas och vill att biblioteket ska vara i framtiden. I förlängningen ska projektet bidra till att biblioteket blir en plats för alla, där barnen känner sig delaktiga. Bidraget ska användas till att anlita personer som kan hålla i framtagningen av utställningen tillsammans med barnen i samband med påsklovet. Stadsbibliotekets personal ska också erbjudas fördjupning och fortbildning för att längre fram själva kunna hålla liknande workshops och bygga utställningar tillsammans med barn.

  • Biblioteken i Staffanstorps kommun får 35 000 kronor till ett projekt som ska öka intresset för läsning i alla åldrar bland invånarna i Staffanstorps kommun. Bibliotekspersonalen vill sätta fokus på vikten av tidiga läsaktiviteter för barn och medverka till att fler barn får läsande vuxenförebilder. Fler personer i alla åldrar ska delta i den återkommande läsaktiviteten Sommarboken genom att upplägget görs om och blir mer inkluderande. För att höja intresset för Sommarboken kommer olika kringaktiviteter som boktips, sagostund, pyssel kopplat till böcker, föreläsning och författarbesök att anordnas på biblioteken. Sommarbokshäften med ny grafisk utformning kommer att tas fram.

  • Ängelholms kommun får 35 000 kronor för att under 2020 utforska nya, digitala, sätt att arbeta med lässtimulans och läsinspiration och att utveckla nya former av berättande och skapande med hjälp av ny teknik. Bibliotekspersonalen kommer under projektets gång att arbeta fram varianter på aktiviteter som kan fördjupa läsupplevelsen. Ambitionen är att låta barn och unga möta litterära världar på flera sätt, genom läsning och genom virtual reality (VR). Målgruppen är skolbarn på låg- och mellanstadiet. Bibliotekspersonalen kommer att etablera kontakt med barnen på olika sätt, dels genom ett redan inarbetat projekt - Skaparbibblan -och dels genom de klassbesök som regelbundet genomförs på biblioteket.

  • Kristianstad bokfestival får 35 000 kronor till ett projekt som ska prova ett nytt arbetssätt för att göra poesi tillgänglig för fler. En portabel diktstol liknande den katolska kyrkans biktstol ska tas fram och placeras på Kristianstad bokfestival 2020. På den ena sidan kommer besökaren att sitta och på den andra uppläsaren/poeten. Besökaren väljer bland ett urval dikter och ber om en uppläsning. Efter bokfestivalen kommer diktstolen att turnera runt på kommunens bibliotek och användas i olika arrangemang, till exempel vid pop up-aktiviteter. Bibliotekspersonalen ska arbeta med passande texturval för olika målgrupper och även undersöka olika format för diktstolen där också familjemedlemmar eller elever i skolklasser kan läsa för varandra.

  • Biblioteken i Malmö får 23 000 kronor för att genomföra två dagars pop-up-verksamhet i en butikslokal på köpcentret Emporia i Malmö den 18-19 oktober 2019. Syftet är att visa upp bibliotekens aktiviteter och utbud, bredda människors bild av vad biblioteken kan erbjuda och på så sätt locka nya målgrupper. Temat för de två dagarna är mångspråk, tillgänglighet och barn & unga.

   Biblioteken i Malmö kommer under dagarna på Emporia ha en biblioteksdisk där besökare kan skaffa bibliotekskort, låna böcker och ställa frågor. På en interaktiv Malmökarta i storformat visas alla biblioteken i Malmö som 3D-figurer för att besökarna ska kunna se var deras närmsta bibliotek finns. Med hjälp av ett fotobås med olika bakgrunder bjuder biblioteken in till aktivitet och spridning i sociala medier. I lokalen erbjuds också ett lugnt häng i en läshörna. En workshop kommer också att genomföras under dagarna av en journalist med mångkulturell kompetens.

  • Bjuvs kommun får 25 000 kronor till ett projekt som ska se till att både bibliotekets besökare och personal har relevanta och välfungerande digitala verktyg. Under hösten 2019 och våren 2020 ska bibliotekspersonalen inventera behovet av teknisk support och digitala verktyg. Resultatet ska användas som underlag i samarbete med IT-avdelningens personal så att de tillsammans kan ta fram arbetssätt så att beställningar av tekniska produkter eller tjänster blir rätt från början. Projektet handlar om att stärka bibliotekspersonalens beställarkompetens såväl som IT-personalens kunskap om och förståelse för biblioteksverksamhetens specifika förutsättningar.

  • Helsingborgs bibliotek får 35 000 kronor till projektet "Lättlästa samtal" - inspirationsdag för lärare inom svenska för invandrare (SFI) i Helsingborgs stad samt bibliotekarier inom Familjen Helsingborg. Projektet är en fortsättning på den satsning som bibliotek inom Familjen Helsingborg gjort inom läsfrämjande och digital kompetens riktat mot elever inom SFI de senaste åren. Inspirationsdagen ska stärka bibliotekens samarbete med stadens SFI-anordnare och få fler lärare att använda sig av lättläst litteratur i undervisningen.

   Inspirationsdagen är också en fortbildning för de bibliotekarier som ingår i Familjen Helsingborgs mångspråksgrupp. Jonas Asklund, lektor i svenska vid Kristianstad högskola, och Josefin Schygge, SFI-lärare och författare av lättläst litteratur, ska hålla varsin föreläsning om lättläst litteratur för vuxna.

   Josefin Schygge ska även leda en workshop i form av en bokcirkel kring en av sina böcker. Under dagen medverkar också Vilja förlag som berättar om sin utgivning och sina tjänster. Bibliotekspersonal visar ljudbokstjänsten Biblio och presenterar de bokcirkelkassar med lättlästa böcker som finns att låna.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor för att lyfta kunskap om Sveriges nationella minoriteter i kommunen. I och med revideringen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska de under hösten 2019 göra information om dessa grupper lätt att nå. De ska sprida kunskap om de nationella minoriteterna till sina besökare genom en utställning. Kulturutövare som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska vara med och skapa innehållet i de arrangemang som anordnas i anslutning till utställningen. Detta kan till exempel vara författarbesök, teaterföreställningar, musik, sagostunder och filmvisningar.

   Arrangemangen kommer att äga rum i olika lokaler på biblioteken i Lund. Utställningen är tänkt att pågå från den 5 november till den 6 december på Lunds stadsbibliotek och ska sedan gå på turné till stadsdelsbiblioteken.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till ett projekt som ska utforska olika former för att stimulera barns fantasi och digitala skapande med flera sinnen. Under hösten 2019 vill Lunds stadsbibliotek öka sitt utbud av digitala, skapande aktiviteter riktade mot barn.

   Kring årsskiftet gjordes en uppfräschning av Lunds Stadsbiblioteks sagoskåp, med bland annat ommålning och nya sagotäcken. Tanken är att utvidga användningsområdet för denna plats och öppna upp för nya sorters medskapande berättande - inte bara den traditionella sagostunden. Det kan handla om digital ljudlooping där barnen tillsammans skapar berättelser och/eller poesi genom att loopa olika ljud tillsammans, eller digitala interaktiva sagostunder där barnen gestaltar berättelser genom olika ljud-/ljuseffekter.

   Personer som kan hålla digitala workshopar i ljudlooping samt digitala sagostunder kommer att anlitas. Personal på Lunds stadsbibliotek kommer också att ges möjlighet till fortbildning för att längre fram själva kunna hålla liknande workshops. Visst material till workshops kommer att köpas in.

  • Bibliotek Familjen Helsingborg får 31 500 kronor till ett projekt som ska öka tillgängligheten till biblioteksverksamheten för alla. Bibliotek Familjen Helsingborg vill genom en förstudie under hösten 2019 undersöka förutsättningarna för att ta bort förseningsavgifterna i samtliga elva kommuner i samarbetet. Genom att förenkla kravhanteringen vill man skapa möjligheter att lägga mer av bibliotekspersonalens tid på mötet med allmänheten.

   I förstudien vill biblioteken undersöka följande frågeställningar: Hur många personaltimmar läggs på kravhanteringen idag? Hur många arbetstimmar kräver föreslagen ändring att man fortsatt lägger på kravhanteringen och hur många timmar kan omfördelas till andra arbetsuppgifter? Hur kan vi effektivisera bibliotekens kravhantering genom slopade förseningsavgifter eller slopade ersättningskrav? Finns en enklare kravmodell som är mer användarvänlig för alla? Vilka erfarenheter finns i de nationella och internationella försök som gjorts att ta bort förseningsavgifterna? Projektet genomförs genom intervjuer (såväl internt som externt) samt studier av tillgängligt material.

   Projektrapporten ska fungera som ett beslutsunderlag för hur Bibliotek Familjen Helsingborg ska arbeta vidare med frågan.

  • Biblioteken i Staffanstorp får 35 000 kronor till ett projekt som ska öka tillgängligheten för besökarna på Staffanstorps och Hjärups bibliotek. I projektet ska företaget Begripsam genomföra en fysisk inventering av lokalerna för att kartlägga eventuella hinder för besökarna. Resultatet sammanställs i en rapport tillsammans med förslag på förbättringsåtgärder och prioriteringar. Bibliotekspersonalen kommer därefter att göra en plan för hur förslagen på förbättringar ska genomföras. Hela projektet beräknas ta sammanlagt ett år.

  • Landskrona stadsbibliotek får 35 000 kronor för att i samverkan med andra lokala aktörer bygga upp ett digidelcenter på Landskrona stadsbibliotek. Verksamheten ska i första hand bemannas av bibliotekets personal. I projektet ingår en processledarutbildning samt planering och genomförande av workshops för personalens kompetenshöjning.

  • Rosengårdsbiblioteket i Malmö får 35 000 kronor för att genomföra kompetenshöjande aktiviteter med fokus på mångspråk, delaktighet och barn och unga inför planeringen av ett nytt Rosengårdsbibliotek 2020/2021. Genom att göra studiebesök till exempel museer och andra bibliotek vill de lära sig av andras projekterfarenheter. De tre teamen på Rosengårdsbiblioteket (Barn & unga, Vuxna och Vuxnas lärande) ska planera och testa nya tankar som sedan kan implementeras i den nya verksamheten.

  • Svedala bibliotek får 35 000 kronor för att skriva en metodhandbok där biblioteket beskriver hur man kan ta sig an arbetet med att utveckla sin lokala samling till en levande lokalhistorisk resurs. Svedala fick biblioteksutvecklingsbidrag 2018 för att utveckla Svedalarummet. Biblioteket har integrerat lokalsamlingen i sin övriga verksamhet och har byggt upp samverkan med föreningar och engagerade medborgare. Genom att skriva en metodhandbok kan deras erfarenheter och lärdomar spridas till andra bibliotek. Ett sådant verktyg skulle kunna underlätta för andra bibliotek att börja arbeta aktivt med sina lokala samlingar och i och med det ta vara på den resurs den lokala historien kan vara för kommunens invånare.

  • Biblioteken i Malmö får 35 000 kronor till ett projekt som ska vidareutveckla former för möten, skapande och högläsning med serier som utgångspunkt. Målgruppen är barn i åldern 9-14 år. Projektet ska genomföras i stadsdelen Nydala och på Malmö stadsbibliotek i samverkan med projektet Seriestorm. Under hösten och vintern 2019/20 ska barn i workshops både ta fram högläsningsversioner av existerande seriealbum och göra egna serier med ljudeffekter till.

  • Bjuvs bibliotek får 35 000 kronor för att ta reda på hur bibliotekslokalerna på huvudbiblioteket och en filial i Bjuvs kommun på ett bättre sätt kan möta de behov som finns hos olika målgrupper. Mellan april och oktober ska personalen göra en kartläggning av besökarnas behov som senare är tänkt att leda till en förändring i biblioteksrummet. I projektet ingår också en workshop för personalen och inspirerande studiebesök till verksamheter som arbetat med delaktighet under förändringsarbeten.

  • Landskrona stadsbibliotek får 20 000 kr till projektet Nell & Draken. Landskrona bibliotek och Landskrona museum ska arrangera i en serie gemensamma pop up-arrangemang runt om i staden under sommaren 2019. De ska genomföra workshops, skaparaktiviteter och scenkonstprogram för barn mellan 0 och 16 år i olika delar av staden. Tanken med att möta barnen utomhus och nära deras hem är att sänka trösklarna för dem att ta del av bibliotekets och museets aktiviteter. Förhoppningen är också att skapa en ökad rörlighet för barnen mellan stadens olika delar. Projektet är också tänkt att fördjupa samarbetet mellan biblioteket och museet.

  • Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor för att under våren 2019 undersöka möjligheterna för samarbete med lokalt verksamma organisationer kring en tematiserad utställnings-och evenemangsverksamhet (författarworkshop, bokcirklar, filmvisning) utanför bibliotekslokalerna.

   Malmö stadsbibliotek vill pröva sätt att nå ut till målgruppen unga mellan 13 och 25 år på platser där det inte finns bibliotek. Utställnings-och evenemangsverksamheten i projektet rör reflektioner kring Black Panther Partys sociala verksamhet i USA på 1970-talet med paralleller till Hela Malmös verksamhet i Nydala under 2010-talet.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor för att utforska former för att integrera digitala spel som uttrycksform i bibliotekets verksamhet. Under våren 2019 ska spelträffar för barn mellan 7 och 12 år arrangeras. Barnen kommer att ha möjlighet att påverka innehållet i spelträffarna. Vid det sista tillfället medverkar spelrecensenten Effie Karabuda. Främst är tanken att locka barn som vill spela men ännu inte funnit någon ingång till spelvärlden. Parallellt med spelträffarna ska fortbildning anordnas för personal som möter barn och unga så att de kan bli bättre i sin hantering och förmedling av TV-spel. För att genomföra fortbildningen engageras en spelkunnig person.

  • Höörs bibliotek får 250 000 kronor för att förankra arbetet med att förändra biblioteksrummet och verksamheten för målgruppen 9-13 år hos alla som arbetar på biblioteket. Personalen ska också öka kunskaperna om och förståelsen för målgruppens behov. Detta ska ske genom gemensam kunskapsinhämtning. Genom studieresor, kompetensutveckling kring delaktighetsarbete tillsammans med personer som har specialistkompetens och arbete tillsammans med målgruppen skapas förutsättningar för ett förändrat rum och verksamhet inför 2021.

  • Klippans bibliotek får 135 000 kronor för att omvandla biblioteksrummet till en mötesplats som är bättre anpassad till invånarnas behov och förväntningar. Ortens lokala identitet ska också få större plats i rummet och i verksamheten. Tillsammans med en konsult ska bibliotekspersonalen under ett år både arbeta med hur de själva tar sig an sitt uppdrag och planera och genomföra aktiviteter för att få in synpunkter från olika målgrupper.

  • Landskrona stadsbibliotek får 250 000 kronor till ett projekt som lyfter fotoböckerna bland den litteratur som sprids till biblioteken genom Kulturrådets distributionsstöd. Projektet innebär ett samarbete mellan stadens institutioner, föreningsliv och fotografer. Valet att lyfta unga och kvinnor som föreläsare är ett sätt att bredda intresset för foto och fotolitteraturen. Fotointresserade med funktionsvariation ska ges särskilda möjligheter att ingå i arbetet.

  • Malmö stadsbibliotek får 50 000 kronor för att tillsammans med personal från Rosengårdsbiblioteket och en journalist och författare från Syrien genomföra kompetensutveckling i vardagsarabiska för biblioteksanställda. Bibliotekspersonalens kunskap om det arabiska språket ska förbättra kontakten med arabisktalande besökare. Vid tre kurstillfällen om arabiska språket kommer deltagarna att få en allmän orientering i arabisktalandes kultur i form av en workshop med kursmaterial.

  • Skurups kommun får 75 000 kronor till ett projekt som ska öka läsandet, läslusten och läskunnigheten hos barn i kommunen. Under sommarmånaderna 2020 ska den interaktiva utställningen LasseMaja och Cirkusmysteriet finnas på Skurups bibliotek. Läsfrämjande aktiviteter i samband med utställningen förbereds i nära samarbete med kommunens skolor och fritidshem.

  • Svedala bibliotek får 200 000 kronor för ett projekt där publika arrangemang planeras, marknadsförs, utvärderas och genomförs av ungdomar för att utöka ungdomars möjlighet till inflytande över kommunens kulturutbud. I denna process ska en metod för arrangemangskunskap utvecklas. Projektet vänder sig i första hand till 13 - 18-åringar, en prioriterad målgrupp men som ibland kan orsaka stök när de väl besöker biblioteken. Genom projektet vill biblioteket hitta en form som ökar ungdomarnas möjlighet att själva aktivt delta och forma verksamheten. Marknadsföringen av projektet och kontakten med ungdomarna kommer att ske med för kommunen upparbetade kanaler.

  • Svedala bibliotek får 250 000 kronor för att under 2020 utveckla ett nytt sätt att arbeta för att skapa en mer flexibel biblioteksverksamhet för att nå ut till nya grupper på nya platser. En projektledare ska leda arbetet till nya nätverk och arenor i samarbete med en referensgrupp bestående av kultur- och bibliotekschef samt bibliotekspersonal. Genom unga biblioteksambassadörer och aktivt föreningssamarbete ska biblioteksverksamheten förankras i kommunen.

  • Kerstin Önnebo enskild firma får 60 000 kronor till projektet Poddkalas. Projektet ska stödja nya skånska talanger och lokala författarskap inom det litterära området. Aktiviteterna innebär bland annat att författare får scenträning i till exempel hur författarsamtal kan gå till, publik läsning samt coaching. Det kan även innebära erfarenhetsutbyte mellan nya talanger som möter erfarna författare, debutantstöd i form av att lyfta och sprida nya och lokala författare samt att ge skrivpedagoger en mediearena att verka från. Poddkalasen sker i samverkan med utvalda lokalbibliotek i Skåne. För många författare är biblioteken deras främsta arbetsgivare och en utvecklingsarena för författarskapet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.