Beviljade bidrag till biblioteksutveckling

Region Skånes regionala biblioteksverksamhet ska främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

 • Biblioteksutveckling, kunskapsdelning 2018
  • Båstads bibliotek, Biblioterapeutisk läsande och skrivande (34 100 kr)

   Båstads bibliotek får 34 100 kronor för att arrangera en studiecirkel för biblioteksanställda inom Familjen Helsingborg. Studiecirkeln är ett sätt att dela med sig från en utbildning i biblioterapi vid Ersta Sköndal Bräcke högskola som personal från Båstad bibliotek kunde delta i tack vare experimentspårsbidrag från Region Skåne.

   Genom utbildningen "biblioterapeutisk läsande och skrivande" erbjöds deltagarna upplevelsen av ett fördjupat förhållningssätt till litteraturen och en utveckling av sitt sätt att tänka kring skönlitteratur. Studiecirkel erbjuder även möjlighet att bygga upp ett nätverk inom Familjen Helsingborg kring att arbeta med skönlitteratur för vuxna.

  • Malmö Stadsbibliotek, KRUT:s metodbok (50 000 kr)

   Malmö Stadsbibliotek får 50 000 kronor för att kunna trycka metodhandboken KRUT och genomföra kunskapsdelning i form av "invigningen" för mötesplatsen KRUT.

 • Biblioteksutvecklingsprojekt 2018
  • Östra Göinge kommun: Läsfrämjande (50 000 kr)

   Östra Göinge kommun får 50 000 kronor för att undersöka hur man kan använda digitala verktyg inom sitt läsfrämjande arbete med och för barn och unga. I samarbete med skolan uppmuntras barn att skapa sina egna boktips som senare lagras med en QR kod. Barn och unga stimuleras till läsning och får nya digitala verktyg för att göra sitt eget bokbestånd tillgängligt i biblioteksrummet.

  • Svedala kommun: Svedalarummet (250 000 kr)

   Svedala kommun får 250 000 kronor till projektet Svedalarummet som ska utveckla och förnya lokalsamlingen för att på ett bättre sätt göra innehållet mer tillgängligt och relevant för invånare i alla åldrar i kommunen. Detta ska ske genom bred samverkan med aktörer i lokalsamhället såsom kommunarkiv, hembygdsföreningar, skolan med mera. En museipedagog ska anställas för att driva projektet i samverkan med andra professioner.

 • Biblioteksutveckling, kompetensutveckling 2018
  • Malmö universitetsbibliotek (34 000 kr)

   Malmö universitetsbibliotek får 34 000 kronor för att arrangera en dag kring länkad data med namnet "Drömmar om framtidens sökning – länkad datas möjligheter för biblioteken". Syftet med dagen är att lära sig mer om vad länkad data innebär för biblioteken och dess användare.

   Dagen ska innehålla framtidsspaning med inspirerande föreläsare som till exempel:
   David Haskyia, Riksantikvarieämbetet
   Maria Gustafsson Friberger, forskare i datavetenskap som har skrivit om den semantiska webben
   Martin Persson, Lunds universitetsbibliotek som med utgångspunkt från LIBRIS XL ställer frågan vad innebär det att kataloginnehållet har öppen länkad data?
   Moderator är Malmö universitets bibliotekschef Sara Kjellberg.

  • Landskrona bibliotek (32 000 kr)

   Landskrona bibliotek får 32 000 kronor för att arrangera en dag med det preliminära namnet "En dag för bibliotek i Skåne som verkar i socialt belastade områden: utmaningar och lösningar". De ska bjuda in lokala föreläsare från LAB, Rosengårdsbiblioteket, Landskrona stadsbibliotek, IDEA Drottninghög med flera. Bjarne Stenqvist ska också bjudas in som senast skrivit "Kliv fram! Bibliotek, segregation och integration" till nationell biblioteksstrategi. Det ska finnas möjlighet till nätverkande, diskussioner och workshops.

  • Malmö Stadsbibliotek, Deweydagen (30 000 kr)

   Malmö Stadsbibliotek får 30 000 kronor för att arrangera Deweydagen under hösten 2018 för bibliotekspersonal i Skåne. Malmö stadsbibliotek tillhör de första bibliotek i Skåne som har bytt sitt klassifikationssystem till Dewey. På Deweydagen kommer de att berätta om processen dit, vad de har gjort, vilka konsekvenser det fick och hur de har arbetat. Kungliga bibliotek, BTJ, Adlibris och ABM i Lund medverkar under dagen.

   Dewey är ett klassifikationssystem för att sortera böcker inom olika ämnesområden på bibliotek. Ett klassifikationssystem som i första hand används av universitets- och forskningsbibliotek. Så småningom ska alla svenska bibliotek använda systemet, oavsett vilket bibliotek du besöker ska det vara lätt att hitta och fungera på samma sätt.

  • Malmö Stadsbibliotek, Paraply för demokrati (85 550 kr)

   Malmö Stadsbibliotek får 85 550 kronor för att under hösten 2018 organisera tre kompetensutvecklingsinsatser inom området demokrati och fri åsiktsbildning för bibliotekspersonal i Skåne. Temana är HBTQ, begreppet demokrati och medie- och informationskunnighet (MIK).

 • Biblioteksutveckling, experimentspår 2018
  • Lomma bibliotek, Visionsdagar med sikte på framtiden (35 000 kr)

   Lomma bibliotek får 35 000 kronor för att arrangera två visionsdagar för hela personalstyrkan. Syftet med projektet är att på sikt göra Lomma biblioteksverksamhet bättre anpassad till samtiden. Fokus är digital utveckling och medborgarservice och projektet ska ge stöd för en ansökan till Stärkta bibliotek under 2019 genom att en behovsanalys tas fram. Syftet med visionsdagarna är att ta fram idéer för hur verksamheten kan utvecklas de närmaste fem åren, utifrån framtidsspaningar och styrdokument. En extern aktör tas in för att leda processen som ska leda till att en verksamhetsplan för de närmaste fem åren tas fram.

  • Svalövs kommun, Förstudie Kvicka bibliotek (35 000 kr)

   Svalövs kommun får 35 000 kronor för att göra en förstudie som svarar på frågan Hur kan Svalövs bibliotek genom benchmarking bli bättre på att fånga upp nya behov och utveckla verksamheten i förhållande till de prioriterade målgrupperna och uppdraget? En extern konsult ska under våren ta fram en rapport med förslag på konkreta förändringar i organisationen för att göra den bättre anpassad för att kunna bedriva en aktiv biblioteksutveckling.

  • Lomma bibliotek, Visionsdagar med sikte på framtiden (35 000 kr)

   Lomma bibliotek får 35 000 kronor för att arrangera två visionsdagar för hela personalstyrkan. Syftet med projektet är att på sikt göra Lomma biblioteksverksamhet bättre anpassad till samtiden. Fokus är digital utveckling och medborgarservice och projektet ska ge stöd för en ansökan till Stärkta bibliotek under 2019 genom att en behovsanalys tas fram. Syftet med visionsdagarna är att ta fram idéer för hur verksamheten kan utvecklas de närmaste fem åren, utifrån framtidsspaningar och styrdokument. En extern aktör tas in för att leda processen som ska leda till att en verksamhetsplan för de närmaste fem åren tas fram.

  • Klippans bibliotek, Bokcirkel med SFI (25 500 kr)

   Klippans bibliotek får 25 500 kronor till projektet "Bokcirkel med SFI". Projektet ska ge nyanlända i Klippan en bra ingång i svenska språket och göra biblioteket till en självklar del i deras lärande. Under våren 2019 ska ett kombinerat språkcafe och bokcirkel hållas en gång i veckan för SFI­utbildningens nivå 1 och de som tillhör de grundläggande vuxenutbildnings­grupperna. Eleverna kommer också att få ta del av ett författarbesök.

  • Landskrona stadsbibliotek, Utveckla den kulturella scenen för nya möten i lokalsamhället (35 000 kr)

   Landskrona stadsbibliotek får 35 000 kronor för att tillsammans med kulturutövare, forskare, pedagoger och andra kulturinstitutioner möjliggöra en öppen, tillgänglig och dynamisk scen i Landskrona. Genom gemensamma arrangemang kring olika ämnen på olika platser under två dagar vill man verka för tillkomst av nya samarbetskonstellationer som kan leda till förnyelse och inspiration för publik såväl som kulturutövare.

  • Biblioteken i Staffanstorp, Hållbara biblioteket (35 000 kr)

   Biblioteken i Staffanstorp får 35 000 kronor för att genom projektet Hållbara biblioteket ge barn och vuxna ny kunskap, inspiration och medvetenhet när det gäller miljö och hållbarhet. Detta ska uppnås genom olika aktiviteter såsom workshop i slöjd och återbruk, föreläsningar och barnteater på biblioteken.

  • Lomma bibliotek, Lomma möter Haparanda (30 000 kr)

   Lomma bibliotek får 30 000 kronor för att genom projektet "Lomma möter Haparanda" uppmärksamma det berikande i att så många språk talas i Sverige och skapa en större medvetenhet om de nationella minoriteterna i majoritetssamhället. Lomma bibliotek samarbetar med Haparanda bibliotek och kommer att bjuda in kommuninvånarna på de två orterna att diskutera språk, litteratur och erfarenheter och utforska likheter och olikheter på de två orterna.

  • Osby bibliotek, Ta makten (35 000 kr)

   Osby bibliotek får 35 000 kronor för att ta fram en vandringsutställning med unga som målgrupp med utgångspunkt från boken "Ta makten, för att det funkar". Tanken är att skapa en utställning med illustrationer, texter och interaktiva moment som ska locka till läsning och ökad kunskap kring psykisk hälsa. Projektet är ett samarbete mellan Osby bibliotek, Osby Kultur och skolbibliotek samt förlaget Olika och författaren och illustratören till boken. Utställningen skapas och ställs ut i Osby konsthall som delar lokal med biblioteket.

  • Båstads bibliotek, 2020 - Ord och människor, att skapa möten genom berättelser. (35 000 kr)

   Båstads bibliotek får 35 000 kronor för att genom berättande skapa möten mellan människor i Båstad. Två grupper där den ena enbart består av elever på gymnasiets IM­-program och den andra av personer i olika åldrar ska arbeta med skrivuppgifter om barndom, minnen och drömmar. Skrivövningarna leds av författaren Torgny Karnstedt. I slutet av projektet sammanförs grupperna för samtal om texterna.

  • Vellinge bibliotek, VR-labbet (35 000 kr)

   Vellinge bibliotek får 35 000 kronor för att kunna anställa timvikarier för att ordinarie personal, tillsammans med målgruppen, ska kunna utveckla metoder för att arbeta med nya typer av berättande genom Virtual Reality-teknik (VR).

   Vellinge bibliotek fick bidrag till en satsning på VR från Kulturrådets utlysning Stärkta bibliotek våren 2018. Målgruppen är äldre barn och ungdomar. Ett särskilt VR-rum kommer att uppföras i bibliotekets barn-och ungdomsavdelning.

  • Hässleholms bibliotek, 2020 - Hässleholms bibliotek på spåret (35 000 kr)

   Hässleholms bibliotek får 35 000 kronor för att göra en förstudie och ett underlag för en ansökan till Kulturrådets Stärkta bibliotek under 2019. Personalen vill undersöka hur nuvarande verksamhet fungerar på biblioteket och vilka aktiviteter och rumsliga aktiviteter som är önskvärda. För att få ny kunskap och inspiration kommer personalen att göra studiebesök på andra bibliotek belägna i kulturhus.

  • Båstads bibliotek, Kultur och hälsa (35 000 kr)

   Båstads bibliotek får 35 000 kronor för att med dansen i fokus lyfta det hälsofrämjande i kulturen. Biblioteket ska bjuda in deltagare från olika målgrupper till aktiviteter där dans kopplas ihop med litteratur, film och musik i workshops, samtal och föredrag. Tilltänkta samarbetspartners är ABF och lokala föreningar.

  • Skurups bibliotek, Koll på – MIK (35 000 kr)

   Skurups bibliotek får 35 000 kronor till projektet Koll på – MIK. Projektets ska öka medie- och informationskunnigheten hos invånarna i kommunen genom fortbildning av både bibliotekspersonal och allmänhet. Biblioteket ska samarbeta med det lokala föreningslivet och arrangera föreläsningar och workshops.

  • Biblioteken i Staffanstorp, LibLab (35 000 kr)

   Biblioteken i Staffanstorp får 35 000 kronor som experimentspårsbidrag för att utveckla bibliotekets arbete med områdena folkbildning, digital delaktighet och biblioteken som mötesplats och kulturarena. Fler barn, unga och vuxna ska få ökad kunskap om teknik och kunna mötas på biblioteket. Biblioteket kommer att erbjuda olika aktiviteter inom naturvetenskap och teknik under samlingsnamnet LibLab. Det kommer att ges tillfälle till att prova på naturvetenskapliga experiment och olika typer av programmering. Aktiviteterna kommer att genomföras med hjälp av en kunnig lärare.

  • Landskrona stadsbibliotek, Populärvetenskaplig bokcirkel (15 245 kr)

   Landskrona stadsbibliotek får 15 245 kronor till ett projekt som ska bredda Landskrona biblioteks läs- och litteraturfrämjande verksamhet genom att arrangera bokcirklar kring populärvetenskaplig litteratur. Titlarna väljs ut i samarbete med forskare inom humaniora och naturvetenskap.

  • Folkbiblioteken i Lund, Bibblan på Stadshallen LAB (35 000 kr)

   Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till projektet Bibblan på Stadshallen LAB. Projektet ska pröva nya former för att arbeta med bibliotekens uppdrag. I dialog med användarna kommer biblioteket att ta fram modeller för möjlig ny verksamhet. Projektet kommer att äga rum i den lokal som går under namnet Stadshallen LAB. Kultur- och fritidsförvaltningen i Lund fyller lokalen med verksamhet under våren 2018 för att starta ett samtal med lundaborna om framtiden för Stadshallen. Folkbiblioteken disponerar lokalen under april månad.

  • Tomelilla kommun, Bokstart Tomelilla (35 000 kr)

   Tomelilla kommun får 35 000 kronor till ett projekt som ska ge föräldrar förutsättning att tidigt planera för barnens kontakt med litteratur och hjälpa dem förstå sin egen roll när det gäller barnens språkutveckling. Biblioteket i Tomelilla vill nå föräldrar med Bokstart redan innan barnen föds. Detta sker genom ett samarbete med barnavårdscentralen och den lokala mödravården. Projektet ska skapa en överenskommelse med barnavårdscentralen i Tomelilla där syfte, mål, roll- och ansvarsfördelning i samarbetet klargörs.

  • Hässleholms bibliotek: Här och nu – tankeväckande samtal om vår tid (27 550 kr)

   Hässleholms bibliotek får 27 550 kronor till ett projekt som ska öka förståelsen för var och ens möjligheter att påverka samhället. Biblioteket vill göra en föreläsningsserie om aktuella frågor för att stimulera engagemang och delaktighet. Föreläsningsserien med efterföljande samtal är ett samarbete mellan Vinslövs bibliotek, studieförbundet NBV och nätverket Ett Vinslöv för alla. Särskilt fokus kommer att ligga på att engagera unga och att stimulera till åldersöverskridande dialog.

 • Biblioteksutveckling, kunskapsdelning 2017
  • Eslövs bibliotek, Artikel om Kreativiteket (20 000 kr)

   Eslövs bibliotek får 20 000 kronor för att skriva en längre och en kortare reflekterande text kring deras arbete med Kreativiteket på Eslövs bibliotek. Den längre texten kan fungera som en inspiration och en guide för bibliotekarier på mindre bibliotek som vill arbeta med makerverksamhet. Den kortare artikeln skrivs för Biblioteksbladet.

   Eslövs bibliotek fick biblioteksutvecklingsbidrag 2016 för att utveckla sin satsning på bibliotekets maker space – Kreativiteket.

  • Hjärups bibliotek, Artikel om Digital Skillshare (10 000 kr)

   Hjärups bibliotek i Staffanstorps kommun får 10 000 kronor för att skriva en artikel till Biblioteksbladet om Digital Skillshare. Artikeln ska fördjupa och konkretisera frågan om hur folkbiblioteket kan bli en aktör att räkna med i en digital tid.

   Staffanstorps kommun fick biblioteksutvecklingsbidrag 2016 för att undersöka hur biblioteken kan arbeta utifrån Digital Skillshare och artikeln är den del i spridningen av projektet.

 • Biblioteksutveckling, kompetensutveckling 2017
  • Folkbiblioteken i Lund: Digitala workshops (120 000 kr)

   Folkbiblioteken i Lund får 120 000 kronor för att genomföra fyra utbildningstillfällen kring digital kompetens för bibliotekspersonal i Skåne under hösten 2017. Folkbiblioteken i Lund vill höja deras gemensamma digitala kompetens i organisationen för att vara bättre rustade och kunna möta och vägleda sina besökare. Vid fyra utbildningstillfällen bjuds aktuella föreläsare in inom en rad olika ämnen inom fältet digitala tjänster, informationskompetens och kommunikation. Varje utbildningstillfälle avslutas med en workshop eller gemensam diskussion med fokus på gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och idéer som kan tas med i den egna verksamheten. Bibliotekspersonal i Skåne bjuds in till föreläsningarna.

  • Helsingborgs bibliotek: MIK- föreläsningsserie kring Medie- och informationskompetens (61 940 kr)

   Helsingborgs bibliotek får 61 940 kronor för att genomföra en föreläsningsserie (tre tillfällen) kring medie- och informationskompetens för bibliotekspersonal i Skåne under hösten 2017. I dagens digitala och föränderliga värld behöver biblioteken ha kompetens och förmåga att problematisera det som sker på internet och dess kanaler. Hur förhåller bibliotekspersonal sig till och hur arbetar de med källkritik, filterbubblor, alternativa nyheter eller vad vet bibliotek om vad barn och ungdomar gör på nätet. Föreläsare med olika infallsvinklar kring dessa ämnen har bjudits in och efter föreläsningen genomförs en workshop. Syftet är att bibliotekspersonal både får fördjupade kunskaper men också börjar fundera på hur bibliotek kan utveckla sitt arbetssätt kring dessa frågor.

  • Helsingborgs Bibliotek: Värdskap utanför bibliotekslokalerna (55 750 kr)

   Helsingborgs Bibliotek får 55 750 kronor för att genomföra två halvdagsutbildningar i bemötande och värdskap för bibliotekspersonal i Skåne. Utbildningarna äger rum den 4 oktober 2017 i Kristianstad och den 6 oktober 2017 i Helsingborg. För att nå alla invånare behöver bibliotek i allt högre grad arbeta utanför sina ordinarie lokaler. Bibliotekspersonal behöver möta människor i deras vardag och befinna sig där deras målgrupper är. Biblioteken prövar sig fram genom att ha pop upp-verksamhet på stranden, lekplatser och skapar tillfälliga bibliotek vid köpcentra och är närvarande vid festivaler och andra arrangemang i städerna. Detta uppsökande arbete kräver säljkompetens, mod och förmåga att locka folk och fånga deras intresse för de tjänster bibliotek har att erbjuda.

   Föreläsningen har rubriken "Värdskap utanför bibliotekslokalerna – hur blir biblioteken mer säljande när de möter människor i andra miljöer". Föreläser gör Anette Svingstedt, universitetslektor för Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet.

  • Kristianstads Bibliotek: Digitalisering på folkbibliotek - MIK-dagar i Kristianstad (53 500 kr)

   Kristianstads Bibliotek får 53 500 kronor för att genomföra en heldagsutbildning vid två tillfällen om Media och Informations Kunskap (MIK) på folkbibliotek för bibliotekspersonal i Skåne under hösten 2017. Det finns många utmaningar för bibliotek inom digitaliseringsområdet. Vilken kompetens ska det finnas på bibliotek och vilka tjänster ska biblioteken erbjuda sina invånare? Det finns ett behov hos biblioteken att definiera gränser och kompetenser. För att kunna fä ett större grepp om digitaliseringsområdet arrangerar Kristianstads bibliotek en heldagsutbildning med diskussion och workshop kring frågan. Maria Alneng, författare till boken "Folkbibliotek i förändring: navigera med medie- och informationskunnighet" ger en introduktion kring MIK-begrepp. Utbildningen är ett sätt att bredda och fördjupa synen på vilken roll digitaliseringen har i bibliotekets verksamhet.

  • Staffanstorp bibliotek, Föreläsning och workshop (25 000 kr)

   Staffanstorp bibliotek får 25 000 kronor för att arrangera en föreläsning och en workshop med Elsebeth Tank. De ska handla om hur strategier kan användas för att legitimera bibliotekens verksamhet med särskilt fokus på förändringsprocesser. Hur säkerställer man bibliotekets särskilda uppdrag kring demokrati och fri åsiktsbildning, folkbibliotek för alla samt litteratur- och läsfrämjande verksamhet när biblioteksverksamhet samlokaliseras med medborgarservice?

   Elsebeth Tank, före detta bibliotekschef på Malmö Stadsbibliotek, skrev om sammanslagning av bibliotek och medborgarservice i Danmark i "Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling", nr 3 2016.

  • Vellinge bibliotek, Kompetensutveckling (24 400 kr)

   Vellinge bibliotek f��r 24 400 kronor för att arrangera en kompetensutvecklingsinsats kring bibliotekens lagstadgade demokratiska uppdrag. Varje dag ställs bibliotek inför svåra ställningstagande i sina demokratiska rum. Nick Jones, konst- och bibliotekschef i Huddinge kommun, kommer utifrån konkreta exempel med medieurval föra resonemang, tänka högt och ställa frågor om biblioteksmedarbetarens roll som tjänsteperson. Hur ett uppdrag kan tolkas fram och om hur aktiva beslut kan tas trots värde, mål- och styrkonflikter. Samtalet kopplas till vardagen på folkbibliotek för såväl chefer som medarbetare.

 • Biblioteksutvecklingsprojekt 2017
  • Bibliotek Masten 2 i Malmö: LÄS och återSKAPA (89 000 kr)

   Bibliotek Masten 2 i Malmö får 89 000 kronor för att skapa en fördjupad läsupplevelse och bidra till en läsfrämjande kultur för barn i åldern 5-12 år. Barnen ska få förutsättningar att ta till sig litteratur genom att levandegöra den. Detta görs genom att skapa koncept för LÄS och återSKAPAväskor med en bok från biblioteket och material från återSKAPAs bank med spill- och restprodukter som kan användas för att skapa något fantasifullt utifrån boken.

   Konceptet utarbetas av personal på biblioteket Masten 2 och återSKAPA i dialog med målgruppen. Under utarbetandet av konceptet kommer workshops att anordnas för att få med både barnens och deras vuxnas perspektiv. Väskorna kommer att finnas för utlån på biblioteket när processen är klar.

   återSKAPA är ett centrum i Malmö för kreativt återbruk, design och utbildning som arbetar med lekfulla designprocesser för att fördjupa ämneskunskaper, öka miljömedvetenhet och stimulera kreativitet, initiativförmåga samt uppfinningsrikedom hos framförallt barn och unga. återSKAPA är uppbyggt kring en unik materialbank med en skapande verkstad som återanvänder industrispill och annat utrensat material från företag och ger det nytt liv.

   Kontakt

   Contact

  • Folkbiblioteken i Lund: Romska sagor (72 000 kr)

   Folkbiblioteken i Lund får 72 000 kronor för att stärka romska barns språkutveckling och läslust genom att spela in och sprida sagofilmer med bilderböcker översatta till det romska språket lovari. Främst vänder sig projektet till romska barn och deras föräldrar. Sagofilmerna ger större möjlighet till spridning än till exempel sagostunder och ska finnas tillgängliga för alla på youtube. De ska också användas i uppsökande verksamhet och marknadsföras i sociala medier, nätverk och samarbeten med andra bibliotek och föreningar.

   Kontakt

   Contact

  • Kristianstad bibliotek: En förändringsresa för att skapa attraktiva biblioteksrum (250 000 kr)

   Kristianstad bibliotek får 250 000 kronor för att genom ett förändringsarbete med det fysiska rummet skapa en långsiktig och ihållande initiativkraft hos bibliotekspersonalen. Projektet bedrivs tillsammans med en konsult, specialiserad på utformning av biblioteksrum. Processen kommer att bestå av två faser där fas ett innehåller faktainsamling, medborgarsamtal och observation av besökare som ska hjälpa personalen att definiera vilka behov av förändring som finns. Under fas två genomförs förändringsåtgärder av rummet på tre av Kristianstads bibliotek, huvudbiblioteket och två filialer.

   Kontakt

   Contact

  • Kristianstads stadsbibliotek: Berättelser – vägar in i språket (100 000 kr)

   Kristianstad stadsbibliotek får 100 000 kronor för att undersöka och utveckla olika metoder att främja läslust hos målgruppen nyanlända med utgångspunkt i skönlitteratur. Exempel på aktiviteter är boksamtal i grupp och sagostunder för vuxna och barn tillsammans. Målgruppen deltar även i planering och uppföljning av aktiviteterna. I projektet deltar samtliga bibliotek i Skåne Nordost, det vill säga Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge bibliotek. Biblioteken samarbetar med SFI, Vuxenutbildningen och andra lokala samarbetspartners i varje kommun för att nå deltagare.

   Kontakt

   Contact

  • Kävlinge kommun: Meröppna bibliotek eller bibliotek som är mer öppna – att utveckla mervärdet under bemannad tid (250 000 kr)

   Kävlinge bibliotek får 250 000 kronor för att öka användarinvolveringen i utvecklingen av biblioteket och därmed dess relevans för lokalsamhället. Utgångspunkten är bibliotekets meröppna verksamhet och hur man kan förändra bibliotekets arbetssätt under den bemannade tiden. I projektet ska de lära sig mer om och testa olika metoder som utgår från designdrivna utvecklingsprocesser, för på så sätt skapa en biblioteksverksamhet som är mer modern och demokratisk. Målen med projektet är att öka hela personalens förståelse för de förändringar biblioteket står inför samt att hitta en bra struktur för att ett prövande arbetssätt blir naturligt.

   Kontakt

   Contact

  • Landskrona stadsbibliotek: Scen för fristadsförfattare/-artister (140 000 kr)

   Landskrona bibliotek får 140 000 kronor för att genomföra en serie möten mellan fristadsförfattare, fristadsartister i samtal med journalister, författare och landsmän till fristadsartisterna under hösten 2017 och våren 2018. Arbetet sker i nära samarbete med Svenska PEN, ICORN, Sydsvenska Dagbladet och fristadskommuner runt om i Sverige. Syftet med projektet är att uppmärksamma yttrandefrihet, bibliotekets roll som demokratisk arena och att utveckla ett alternativ till städer som inte har möjlighet att bli fristad.

   Kontakt

   Contact

  • Malmö stadsbibliotek: ”Hur Lilla Slottet blev Kanini”, följeforskningsrapport och spridningskonferens (70 000 kr)

   Malmö Stadsbibliotek får 70 000 kronor för tryck av och spridningskonferens för följeforskningsrapporten "Hur Lilla Slottet blev Kanini". Forskarna Barbro Johansson och Frances Hultgren från Göteborgs universitet och Borås Högskola, har följt utvecklingen av Kanini, Malmö stadsbibliotekets nya verksamhet för 0-8 åringar. Rapporten applicerar aktuell teori kring barndom, delaktighet och lek på bibliotekspraktiken. Malmö stadsbibliotek vill sprida forskningsrapporten för att göra aktuell forskning inom barnbiblioteksområdet tillgänglig för bibliotekarier, studenter och övriga intresserade.

   Kontakt

   Contact

  • Malmö stadsbibliotek: Påverkan på riktigt: ett delprojekt inom KRUT – en mötesplats för unga på Stadsbiblioteket i Malmö (170 000 kr)

   Malmö stadsbibliotek får 170 000 kronor för att utveckla en metod för att tillsammans med den idéburna sektorn arbeta med unga och unga vuxnas delaktighet på ett jämställt och hållbart sätt. Syftet är att stärka ungas möjlighet att göra sina röster hörda genom film, drama och det skrivna ordet. Arbetet kommer att dokumenteras i en metodhandbok. Projektet ska genomföras på Malmö stadsbibliotek men även ute på andra mötesplatser för unga.

   Kontakt

   Contact

  • Somaliska Kultur och Litteraturföreningen, Somali kulturfestival (70 000 kr)

   Somaliska Kultur och Litteraturföreningen får 70 000 kronor för ett projekt som ska hjälpa lokala bibliotek i Skåne med att få tillgång till och kunna förmedla somalisk litteratur. Biblioteken i Malmö, Tomelilla, Svalöv samt Kristianstads stadsbibliotek deltar. Genom projektet får människor med somaliska som modersmål tillgång till litteraturupplevelser på sitt eget språk.

 • Biblioteksutveckling, experimentspår 2017
  • Hörby bibliotek: Ordfest (26 000 kr)

   Hörby bibliotek får 26 000 kronor till projektet Berättelsernas scen presenterar: Ordfest. Målet är att skapa ett årligen återkommande kulturevenemang för människor från hela Skåne som ska profilera Hörby som Berättelsernas by. Under projektperioden genomförs ett första litteraturevenemang med författarbesök, musik, serieworkshop och mingel. Projektet ska nå ut till personer som är kulturintresserade men som idag inte tar del av bibliotekets litterära engagemang. Projektet är ett samarbete mellan Hörby bibliotek, kulturföreningen Hörby evenemangssällskap och författaren och förläggaren Tomas Ekström.

  • Malmö stadsbibliotek: Nyhetscafe på Skåneturné (35 000 kr)

   Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor till projektet Nyhetscafe på Skåneturné. Projektet ska skapa gemensamma plattformar för samhällsinformation och kontaktskapande, lyfta aktuella frågor för diskussion och främja integration mellan människor. Genom nyhetscaféer kan människor som är nya i Sverige få kunskap om hur samhället fungerar och hur debatten förs i Sverige samtidigt som etablerade svenskar får kunskap om nyanländas och tidigare invandrares perspektiv på olika samhällsfenomen. Till varje nyhetscafe bjuds en särskild gäst in.

   Malmö stadsbibliotek samarbetar i projektet med Studieförbundet Vuxenskolan och konceptet kommer att genomföras på flera bibliotek: Malmö stadsbibliotek, Lunds stadsbibliotek och Klippans bibliotek. Totalt blir det sex träffar under våren, två på respektive bibliotek. Alla nyhetscaféer filmas och läggs ut på Youtube.

  • Båstads bibliotek: Läsa - läka – leva (15 750 kr)

   Båstads bibliotek får 15 750 kronor för projektet Läsa - läka – leva. Projektet innebär ett kunskapsinhämtande inom området biblioterapi inför ett deltagande i ett FINSAM-projekt i samverkan med kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. FINSAM-projektet syftar i sin tur till att ge personer som är sjukskrivna en meningsfull vardag. Biblioterapi är en terapiform där läsning av böcker och litteratursamtal står i fokus.

   I och med kunskapsinhämtandet kommer Båstads bibliotek också att vara en resurs inom ämnet biblioterapi för Region Skånes kulturförvaltning och därigenom för andra bibliotek i Skåne.

  • Örkelljunga kommun: Kulturlyft för Ljungaskog (35 000 kr)

   Örkelljunga kommun får 35 000 kronor för projektet Kulturlyft för Ljungaskog. Örkelljunga bibliotek ska starta ett samarbete med SiS Ungdomshem Ljungaskog för att de flickor mellan 16-20 år som vårdas på hemmet ska kunna ta del av bibliotekens utbud och få en meningsfull fritid. Folkbibliotekens personal kommer under 2018 att genomföra ett femtontal aktiviteter på Ljungaskog med fokus på litteratur- och läsfrämjande och skapande verksamhet. Flickorna är med och formar innehållet i aktiviteterna. Målsättningen är att verksamheten på Ljungaskog ska bli en integrerad del av bibliotekens arbete med att nå ut i lokalsamhället.

  • Helsingborgs bibliotek, Månadens språk (35 000 kr)

   Helsingborgs bibliotek får 35 000 kronor till projektet Månadens språk. Projektet ska på ett lustfyllt sätt lyfta fram, väcka nyfikenhet och sprida information om den språkliga och kulturella mångfald som finns i Helsingborg och världen utanför. Språken som kommer att ingå i projektet är: franska, finska. ryska, klingon, japanska, romani chib, arabiska och thai.

   Ordinarie verksamhet på biblioteket till exempel sagostunder, IT-verkstad, bokcirklar, boktips på webben och i sociala medier kommer att ha fokus på respektive månads språk. I projektet ingår även en after work med föredrag. filmvisning, musikunderhållning etcetera.

  • Lomma bibliotek, Gemensam läsning (30 000 kr)

   Lomma bibliotek får 30 000 kronor för att genom projektet Gemensam läsning (Shared reading) utvidga arbetet till att också omfatta bokcirklar utanför biblioteksrummet. På så sätt kan intresse skapas för bildning som i sin tur främjar läsning hos fler och skapar nya möten mellan människor.

  • Vellinge bibliotek, Vellingebor berättar (35 000 kr)

   Vellinge bibliotek får 35 000 kronor för projektet "Vellingebor berättar: möten mellan generationer". Projektet ska skapa möten och aktiviteter mellan Vellingebor med olika erfarenheter som tillhör olika generationer och bär på olika kulturer.

   Vellinge bibliotek vill uppmuntra till berättande i både ord och bild och utveckla en metod att skapa berättelser och samverka mellan olika grupper. En stor happening ska genomföras på Vellinge bibliotek och därefter görs en berättarturné på övriga bibliotek och andra platser i kommunen. Arbetssättet är processinriktat och de som deltar är med och påverkar utformningen i workshops inför happeningen och turnén.

   Kontakt

   Contact

  • Landskrona stadsbibliotek, Bok och pjäs med Landskrona bibliotek och teater (35 000 kr)

   Landskrona stadsbibliotek får 35 000 kronor för projektet Bok och pjäs med Landskrona bibliotek och teater. Projektet ska utveckla det läsfrämjande arbetet genom nya samarbetspartners och genom att nå nya målgrupper i lokalsamhället. Genom att presentera litterära klassiker i andra rum än biblioteksrummet kan intresset för dem förnyas. I projektet genomförs två bokcirklar inför teaterföreställningar, en guidad visning av teaterlokalen där även de två bokcirklarna äger rum, två teaterföreställningar med rabatterade biljettpriser och två teaterföreställningar med eftersits och inbjuden gäst.

   Kontakt

   Contact

  • Biblioteken i Burlöv, Utveckling av verksamhet för ungdomar och unga vuxna (12 000 kr)

   Biblioteken i Burlöv får 12 000 kronor för projektet Utveckling av verksamhet för ungdomar och unga vuxna. Projektet innebär att Burlövs kommuns nyanställda ungdomsbibliotekarie kommer att delta i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rikskonferens i Stockholm som en förstudie till det nya ansvarsområdet.

   Kontakt

   Contact

  • Folkbiblioteken i Lund, Experimentspår "Maken” (20 000 kr)

   Folkbiblioteken i Lund får 20 000 kronor för projektet "Maken - ett läsfrämjande samarbete mellan Folkbiblioteken i Lund och Lunds teaterförening". Projektet ska hitta nya samarbetsformer och genom samarbetet nå nya målgrupper. I ett gemensamt läs- och teaterfrämjande projekt med Lunds teaterförening genomförs aktiviteter kopplade till teaterföreställningen Maken, baserad på romanen med samma titel, både på biblioteket och på spelplatsen. Aktiviteterna kommer att bestå i läsecirklar, bokpåsar, föreläsning och samarbete med Skrivarpodden.

   Kontakt

   Contact

  • Biblioteken i Svedala, Experiementspår ”KAUS” (35 000 kr)

   Biblioteken i Svedala får 35 000 kronor för projektet "Kultur för alla unga i Svedala kommun" (KAUS). Projektet är ett samarbete mellan biblioteken och Ungas fritid i Svedala som ska sänka trösklarna för ungdomar mellan 13 och 18 år att möta kultur och litteratur. Målet med KAUS är att, genom delaktighet från ungdomarna på Ung Fritids mötesplatser, hitta vägar för att utvidga bibliotekets verksamhet och skapa fler ytor för kreativt skapande, professionella kulturyttringar och läsfrämjande. Projektet ska verka för att skapa mer jämställda platser som känns trygga och är öppna för alla oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Det ska också främja och bredda det integrationsarbete för unga som redan finns idag.

   Projektet inleds med en förstudie där representanter för bibliotek, kultur, Ungas fritid och ungdomar tillsammans bland annat genomför studiebesök på relevanta verksamheter. Förstudien ska sedan mynna ut i en särskild handlingsplan för unga i Svedala kommun.

   Kontakt

   Contact

  • Helsingborgs stadsbibliotek, Experimentspår "Digitala läslyftet" (35 000 kr)

   Helsingborgs stadsbibliotek får 35 000 kronor för ett projekt som ska arbeta med digital inkludering och läsfrämjande för nyanlända. Arbetet görs i samarbete mellan SFI-lärare och bibliotekarier och äger rum under elevernas ordinarie undervisningstid. I projektet ska de nyanlända lära sig hur de kan ladda ner lättlästa digitala böcker, får filmade litteraturtips, arbetar med sök- och källkritik och får digitala redskap för presentationer av arbetet med litteraturen. Genom projektet stärks samarbetet mellan bibliotekarier inom Familjen Helsingborg och SFl-lärare.

   Kontakt

   Contact

  • Höörs bibliotek, Experimentspår ”På jakt efter slukaråldern” (35 000 kr)

   Höörs bibliotek får 35 000 kronor för ett projekt som ska undersöka hur biblioteket når målgruppen 9- 13 år på bästa sätt, både i miljön i det fysiska rummet och på ett läsfrämjande-/litteraturplan med läsglädje. I projektet ska en förstudie genomföras för att få bättre kunskaper om målgruppen 9-13 år och målgruppens vanor och önskemål på fritiden. Genom studiebesök ska goda exempel hittas på hur andra arbetat med målgruppen på andra bibliotek. I projektet ska också möjligheten till nya samarbetsvägar med andra funktioner inom kommunen undersökas.

   Kontakt

   Contact

  • Folkbiblioteken i Lund, Experimentspår inom digitalisering (27 800 kr)

   Folkbiblioteken i Lund får 27 800 kronor för ett projekt som ska minska den digitala klyftan för prioriterade målgrupper. Genom uppsökande verksamhet ska de utveckla organisationens arbete med digital delaktighet och inkludering samt medie- och informationskompetens mot prioriterade grupper utifrån den enskildes behov och förutsättningar.

   I projektet ska organisationer och verksamheter i kommunal regi som arbetar med de för folkbiblioteken prioriterade grupperna identifieras. Former för att arbeta uppsökande ska hittas genom att knyta kontakter med dessa. Under hösten planeras besök på träffpunkter och boenden då det ska informeras om bibliotekets digitala plattformar och beredas möjlighet att använda Legimus (nedladdningstjänst för talböcker) samt erbjudas hjälp att använda informationsteknik.

   Kontakt

   Contact

   Contact

    

 • Biblioteksutvecklingsprojekt 2016
  • Båstad bibliotek: Vi läser film (100 000 kr)

   Båstad bibliotek beviljas 100 000 kronor för projektet "Vi läser film". Syftet är att lyfta fram skönlitteraturen ur ett annat perspektiv. I läsprojektet gör man ett urval av romaner som är eller ska bli filmatiserade och vill på så vis nå nya målgrupper genom att göra kopplingen med rörlig bild. Målgruppen är unga och vuxna i Båstad kommun med specifikt fokus på nya svenskar. Samverkan sker med lokala aktörer som till exempel Bjäre bokhandel, men också samarbeten med föreningen Film i Båstad, Lilla Filmfestivalen, skolor och vuxenutbildningar. En mängd olika lässtimulerande aktiviteter kommer att erbjudas inom projektet.

   Kontaktperson: Jens Nihlén
   E-post: Contact

  • Eslövs bibliotek: Kreativiteket (100 000 kr)

   Eslövs bibliotek beviljas 100 000 kronor för att snabbare kunna utveckla sin satsning på bibliotekets maker space – Kreativiteket. I projektet ska olika aktiviteter genomföras, både planerade och genomförda av bibliotekspersonal men också på initiativ av biblioteksanvändarna. Syftet med projektet är att öka användarnas engagemang och delaktighet i bibliotekets verksamhet och att skapa en mötesplats där besökare kan utbyta kunskaper och information. En hel del av projekttiden kommer att användas till nätverkande för att öka delaktigheten och att utveckla biblioteket till en plats där sociala kontakter skapas mellan besökare och ett lärande mellan besökarna sker.

   Kontaktperson: Per Andersson
   E-post: Contact

  • Folkbiblioteken i Lund: Lund läser (100 000 kr)

   Folkbiblioteken i Lund beviljas 100 000 kronor för "Lund läser", ett stort stadsläsningsprojekt med mål att bli Lunds största bokcirkel. Genom en rad insatser, författarbesök, cirklar, föreläsningar, pop-up bibliotek, teater och musik vill man nå nya besökare. Gymnasieskolan är involverad liksom nybörjarklass i svenska. Samarbete med bland annat Buschwick Book Club. Alla bibliotek i kommunen är med i projektet och böcker kommer att delas ut på oväntade ställen. Man planerar en uppföljning kallad "Lilla Lund läser" som skall kopplas till Litteralund. Projektet har även fått finansiering av Statens kulturråd.

   Kontaktperson: Cecilia Lindgren
   E-post: Contact

   Utvärderingsrapport Lund Läser (pdf)

  • Helsingborg bibliotek: Min första tid i Helsingborg – min nya stad (200 000 kr)

   Helsingborg bibliotek beviljas 200 000 kronor för projektet "Min första tid i Helsingborg – min nya stad". De vill genom projektet få stöd med att prova och utforska hur biblioteken kan utveckla sin roll för nyanlända och som aktör för integration. Helsingborgs bibliotek samlas kring temat: Lyssna, berätta, uppleva, lära och förstå. Genom att knyta Helsingborgs historia till var och ens egen kulturhistoria kan språket, tekniken och det sociala umgänget förena livsvärldar. I projektet bygger de vidare på det samarbetet som redan finns med Volontärcenter genom att fördjupa och utvidga språkcaféerna. Även studieförbunden har en roll i samarbetet.

   Kontaktperson: Monica Ehrenstråle
   E-post: Contact

  • Landskrona bibliotek: Börja ladda fortsätt läsa (300 000 kr)

   Skicka e-post till samtliga på denna lista

   Landskrona bibliotek beviljas 300 000 kronor för projektet "Börja ladda fortsätt läsa". Syftet med projektet är att personer med försvagad syn ska få lära sig att själva ladda ner e-böcker på en läs- eller surfplatta på vilken de fritt kan välja textstorlek. På så sätt slipper de bära hem tunga böcker och kan dessutom låna utan att behöva ta sig till biblioteket. Framförallt får de tillgång till bibliotekens hela utbud av e-media. Landskrona bibliotek ska i samarbete med tio bibliotek i nordvästra Skåne ta fram en metodik som även andra bibliotek i Skåne enkelt ska kunna lära ut. Projektet ska även utbilda en grupp ambassadörer inom till exempel pensionärsföreningar, studenter eller anhöriga så att de i sin tur kan sprida och lära ut metoden till fler.

   Kontaktperson: Susann Ek
   E-post: Contact

  • Landskrona bibliotek: Läsfrämjande samarbete inom Familjen Helsingborg (200 000 kr)

   Landskrona bibliotek beviljas 200 000 kronor för projektet "Läsfrämjande samarbete inom Familjen Helsingborg". De tio kommunerna i Skåne nordväst-samarbetet deltar i projektet. Projektet bygger på det tidigare läslyftprojektet i Landskrona och vänder sig till nyanlända som genomgår Komvux. Det syftar till att ge bättre läsförståelse och skapa läslust. Genom projektet vill man inom Familjen Helsingborg nå fler vuxna med svenska som andraspråk. Samverkan kommer att ske med författarna av de lättlästa böckerna samt ett utvecklat samarbete med Komvux-lärarna.

   Kontaktperson: Susann Ek
   E-post: Contact

  • Malmö stadsområdesförvaltning Öster: Biblioteket som arena för att uppmärksamma barn som anhöriga (50 000 kr)

   Malmö stadsområdesförvaltning Öster beviljas 50 000 kronor för projektet "Biblioteket som arena för att uppmärksamma barn som anhöriga". Projektet vill underlätta för barn som har anhöriga som drabbats av allvarliga svårigheter. Genom att utbilda personalen och utöka samverkan med andra parter vill biblioteket bli bättre på att stödja barn och deras föräldrar med hjälp av insatser med litteratur och olika kulturaktiviteter.

   Kontaktperson: Ann Edlund
   E-post: Contact

  • Sjöbo bibliotek: Läsfrämjande i förskolan (150 000 kr)

   Sjöbo bibliotek beviljas 150 000 kronor för pilotprojektet "Läsfrämjande i förskolan". Ett samarbete mellan förskolor och bibliotek (380 barn och 74 personal) för ökad tillgång till litteratur och konst för att bryta negativ attityd till läsning och sociala mönster. Biblioteken ger sig ut i förskolorna och även föräldrarna skall vara en målgrupp. Återkommande workshops med kulturutövare för att utveckla läsfrämjande metoder. Utbildning med läsambassadör för föräldrar och förskolepersonal, familjeträffar på dagis och bibliotek. Kontinuerligt arbete med barngrupperna. Språken uppmärksammas. Projektet har också fått finansiering av Statens kulturråd.

   Kontaktperson: Hanna Andersson
   E-post: Contact

  • Skurups kommun: Litteratur över gränser, bokcirklar för kvinnor från olika kulturer (50 000 kr)

   Skurups kommun beviljas 50 000 kronor för projektet "Litteratur över gränser, bokcirklar för kvinnor från olika kulturer". Skurups bibliotek vill starta en bokcirkel som ett led i integrationsprocessen och som ett sätt att skapa en mötesplats för kvinnor från olika kulturer för att träffas och utbyta tankar utifrån böcker som väljs att läsa tillsammans. Deltagarna ska dessutom fungera som referensgrupp för bibliotekets inköp av mångspråkslitteratur.

   Kontaktperson: Nina Wictorin
   E-post: Contact

  • Staffanstorp bibliotek: Förstudie - Digital skillshare (49 000 kr)

   Staffanstorp bibliotek beviljas 49 000 kronor för projektet Förstudie - Digital skillshare. De vill göra en förstudie för ett eventuellt framtida projekt med syfte att höja bibliotekspersonalens kompetens inom det digitala området. I förstudien ska de undersöka om projektet går att genomföra för alla biblioteken i sydvästra Skåne, vad det skulle kosta och om vinsterna med projektet matchar kostnaderna.
   Genom projektet vill de möjliggöra kollegialt lärande där de kan lära av varandra och genomföra ett mer omfattande erfarenhetsutbyte. Innehållet ska grundas på personalens egen kompetens och deras behov av ny kompetens.

   Kontaktperson: Emelie Ljungberg
   E-post: Contact

   Rapport: Digital skillshare - förstudie 2017

  • Svedala bibliotek: Barn i det meröppna biblioteket (80 000 kr)

   Svedala bibliotek beviljas 80 000 kronor för att undersöka hur det meröppna biblioteket i högre grad kan tillgängliggöras för barn i åldern 7-12 år, bibliotekets prioriterade målgrupp. Genom att fördjupa kunskapen om meröppna bibliotek ur ett barnperspektiv vill de kunna stödja barnen när de besöker den obemannade biblioteksmiljön. De vill ge barnen inflytande och tillsammans med dem skapa en biblioteksverksamhet som är relevant. De vill titta på metoder som kan förmedla bibliotekariernas kompetens under meröppettiden. I projektet vill de också undersöka om det krävs nya sätt att kommunicera med barnen på och om de kan använda sig av digitala lösningar i kommunikationen.

   Kontaktperson: Eva Thorgilsson
   E-post: Contact

  • Åstorps kommun: Fantastiska filialer (75 000 kr)

   Åstorps kommun beviljas 75 000 kronor i bidrag för "Fantastiska filialer" för att göra en förstudie hur man kan utveckla filialerna i kommunen. Filialerna i kommunen behöver göra en översyn av sina verksamheten och aktivt hitta strategier för att inte i förlängningen bli renodlade skolbibliotek eller endast ett hämtställe för reserverade medier. Åstorps kommun har en ambition att arbeta mot den nationella trenden och ombilda filialerna till levande närbibliotek som möjligen inte skall ha en traditionellt brett och aktuellt bestånd, utan mer fokusera på att bli besökta och angelägna för medborgarna i närsamhället, som aktivt lokalt förankrade kulturhus i mindre skala.

   Kontaktperson: Linda Marmelius
   E-post: Contact

  • Örkelljunga bibliotek: Biblioteket - en möjliggörare (50 000 kr)

   Örkelljunga bibliotek beviljas 50 000 kronor för projektet Biblioteket - en möjliggörare. I projektet vill man stimulera kommunens invånare att bidra med sina kunskaper istället för att enbart passivt ta emot det som erbjuds. De vill undersöka hur de kan utveckla sin roll som möjliggörare. Syftet med projektet är att synliggöra och lyfta delningskulturen och arbeta fram metoder som förstärker detta.

   Kontaktperson: Mattias Persson
   E-post: Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter