Beviljade stöd till biblioteksutveckling

Region Skånes regionala biblioteksverksamhet ska främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.
  • Biblioteken i Malmö får 285 600 kronor för projektet Läsambassadörerna det trippla åtagandet där unga Malmöbor arbetar som läsambassadörer under sommaren 2022. De genomgår en utbildning och får handledning under arbetet.

   Läsfrämjande verksamhet erbjuds dels i det offentliga rummet, dels via biblioteken och via verksamheter och aktörer som Läsambassadörerna samarbetar med, som öppna förskolor, föreningar och sommarläger. Läsfrämjande aktiviteter med fokus på särskilt prioriterade målgrupper genomförs.

   Läsambassadörerna läser tillsammans med barn och unga, tipsar om böcker, berättar, informerar om biblioteksverksamhet och inspirerar barn och unga att hitta ingångar till språk, böcker och läsning.

  • Lomma kommun får 110 000 kronor för att kunna öppna Digidelcenter på kommunens bibliotek i Lomma och Bjärred. Lomma kommun arbetar aktivt med att digitalisera den kommunala servicen enligt en av Kommunstyrelsen antagen digital agenda. Biblioteket vill satsa på två spår:

   • hands on hjälp till seniorer, varav många har en funktionsnedsättning
   • MIK för vuxna till en bredare allmänhet

   Projektet ska hjälpa verksamheten med implementeringen, både internt på biblioteken och externt. Digidelcenter skapar bättre möjligheter att hantera invånarnas utmaningar med den pågående digitaliseringen.

  • Folkbiblioteken i Lund får 50 000 kronor för att arrangera två heldagsutbildningar för personal inom vård- och omsorgsverksamheter som har intresse av att utbilda sig till läsombud. Genom utbildningen får de en fördjupning i hur de kan arbeta med läsning, litteratur och information med sina brukare. Utbildningstillfällena äger rum i Malmö respektive Kristianstad och ska ge personal inom vård- och omsorgsverksamheter verktyg för att kunna arbeta med läsning, litteratur och information på sina arbetsplatser. De ska även få en ökad förståelse för vikten att arbeta med dessa frågor. Utbildningstillfällena ska också främja kontakt mellan deltagarna och folkbiblioteksverksamheten – en kontakt som kan utvecklas till ett fortsatt samarbete i respektive kommun, efter avslutad utbildning.

  • Lindholmen science park får 150 000 kronor för att arrangera konferensen Future of Democracy Summit under H22 City Expo den 13 juni 2022. Future of Democracy etablerades under 2021. Initiativet leds av nationella innovations- och samverkansplattformarna AI Sweden och Medier & demokrati. Fokus är gränslandet mellan teknik och demokrati med nyckelfrågan hur digitalisering och artificiell intelligens framgångsrikt och tillitsskapande moderniserar och stärker samhället samtidigt som omvandlingen sker på ett demokratiskt hållbart sätt. Future of Democracy Summit under H22 City Expo kommer i huvudsak fokusera på två spår:

   • demokrati, påverkan och säkerhet
   • frågan hur det offentliga Sverige kan moderniseras med ny teknik

   Vilka möjligheter finns för en bättre och mer resurseffektiv samhällsservice?

  • Kävlinge kommun får 34 000 kronor till ett projekt som ska arrangera bokcirklar för deltagare i daglig verksamhet. Bibliotekspersonal ska, tillsammans med deltagare i daglig verksamhet och personal, undersöka vilken typ av böcker, form och genre, som bokcirkelns deltagare kan läsa och diskutera gemensamt tillsammans med en cirkelledare. Tillsammans med bokcirkelns deltagare och utifrån deras intresse och förutsättningar ska ett författarbesök planeras och genomföras. En inspirations föreläsning kommer också att anordnas för intresserade stödpersoner inom daglig verksamhet och för bibliotekarier i kommunen, med möjlighet för andra intresserade bibliotekarier utanför kommunen att delta.

  • Ystads bibliotek får 35 000 kronor för att tillsammans med danskompani Memory Wax undersöka om barn mellan 2 och 5 år kan hitta ett sätt att kommunicera via dans. Kan barn och vuxna mötas på ett nytt sätt genom dansen? Projektet är även en kompetensutvecklingsinsats för bibliotekspersonalen.

  • Biblioteken i Höganäs får 120 000 kronor för att under 2022 genomföra ett projekt som ska lägga grunden för framtidens bibliotek i Höganäs kommun. Utgångspunkten är social hållbarhet genom inflytande från bibliotekets prioriterade målgrupper – barn och unga, personer med funktionsvariationer och personer med annat modersmål än svenska. I projektet ska målgrupperna bjudas in till medborgardialoger om behov av biblioteksverksamhet och biblioteksmiljöerna. Bibliotekspersonalen ska också höja sin kompetens om delaktighetsmetoder och användningsområden för dessa.

  • Biblioteken i Malmö får 210 000 kronor för att under de kommande två åren arbeta med ett delprojekt med redaktioner till ett större projekt, kallat Rum för demokrati. Syftet är att demokratisera det offentliga rummet och bredda det offentliga samtalet. I arbetet med arrangemang ska grupper, som kallas redaktioner, arbeta fram innehållet. Dessa redaktioner ska förstärkas med sakkunniga med specialkompetens inom området som behandlas. De sakkunniga kan vara personer som till exempel tillhör nationella minoriteter och/eller representanter för folkbildning, civilsamhället och universitet.

  • Bjuvs bibliotek får 83 812 kronor för att under våren 2022 utveckla programverksamheten för barn och ungdomar med hjälp av nya digitala metoder och verktyg. Ambitionen är att stärka den digitala kompetensen hos barn- och ungdomsbibliotekarierna i Bjuvs kommun genom studiebesök och workshops som kommer att handla om digitala boktips, kreativt skapande med greenscreen, Microbit och digitala makerspace. I projektet kommer tre workshops att hållas med barn- och ungdomsbibliotekarierna med öppen inbjudan till andra bibliotekarier i Skåne. En workshop kommer att hållas med både bibliotekarier och barn som deltagare.

  • Burlövs bibliotek får 132 000 kronor för att under 2022 utvidga den läs- och litteraturfrämjande verksamheten med skrivfrämjande aktiviteter. Läsning, skrivande och språkutveckling hänger tätt ihop. Burlövs bibliotek vill uppmuntra till kreativitet och ge människor möjlighet att tillägna sig språket på nya sätt. Den skrivfrämjande verksamheten kommer att rikta sig till en bred målgrupp med särskild inriktning på unga och personer med annat modersmål än svenska. Stödet kommer att användas för att anlita utbildade skrivpedagoger.

  • Hässleholms bibliotek får 130 000 kronor för att under 2022 göra en översyn av bibliotekets fysiska och kognitiva tillgänglighet inför skapandet av en särskild lugn plats i biblioteksrummet, kallad Bersån, anpassad för personer med funktionsvariationer. Processen ska ske med hjälp av workshops, dialog- och fokusgrupper med berörda besökare, och i samarbete med berörda föreningar och förvaltningar. För att få ett gediget underlag till Bersån ska biblioteket dessutom konsultera till exempel Begripsam och en arkitekt med specialkompetens. Ett mål med projektet är att personalen på biblioteket ska få ökad kunskap och medvetenhet om tillgänglighet och anpassning, samt de lagar som styr detta.

  • Perstorps bibliotek får 251 072 kronor för att under våren och sommaren 2022 arbeta uppsökande gentemot två av bibliotekets prioriterade grupper: nya svenskar som kan lite eller ingen svenska, samt äldre personer som inte kan, vill eller vågar ta sig till biblioteket själva. Genom hembesök och pop up-bibliotek vill biblioteket erbjuda hjälp med exempelvis digitala frågor, Boken kommer och andra tjänster och aktiviteter. Ambitionen är att samverka med bland annat hemtjänst och en folkhögskola i kommunen. Syftet är att fler ska få kunskap om det som biblioteket har att erbjuda den enskilda individen.

  • Simrishamns bibliotek får 150 000 kronor för att under 2022 utveckla den kognitiva tillgängligheten på biblioteket. Projektet är en fortsättning på tidigare arbete med rumslig utveckling inom Stärkta bibliotek. Syftet är att göra biblioteket tillgängligt, tydligt och tryggt vad gäller intryck, funktioner, skyltning och navigation, samt att öka kunskapen i personalen om kognitiv tillgänglighet. Underlag och kunskap ska införskaffas med hjälp av Begripsam och en konsult, samt genom utbildningar och studiebesök. Arbetet kommer att ske tillsammans med målgruppen som är besökare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av olika slag.

  • Kävlinge och Löddeköpinge Bibliotek får 10 000 kronor för att skapa en fortbildningskurs till plattformen Digiteket i hur de olika digitala databaserna inom släktforskning fungerar. Släktforskning är en populär fritidssysselsättning som ofta görs på folkbibliotek som har tillgång till olika släktforskningsresurser. Bibliotekspersonal är sällan utbildade i hur dessa program fungerar och har därför inte förmåga att handleda släktforskarna och hjälpa dem vidare. Bibliotekarier i Kävlinge kommun har en fördjupande kunskap i släktforskningsresurser och ska med en digital kurs på plattformen Digiteket dela sina kunskaper och erfarenheter.

  • Eslövs stadsbibliotek får 120 000 kronor till en förstudie som ska utforska möjligheterna med ett kreativt residens på folkbibliotek för att genom det stärka förutsättningarna för communitykonst och –kultur/deltagarbaserad kultur i en kommun. Förstudien ska tas fram under perioden 2021-12-01 till och med 2022-05-31.

  • Helsingborgs bibliotek får 89 000 kronor till ett projekt som ska vidareutveckla den digitala verksamheten för barn, unga och deras vuxna, genom ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal i familjen Helsingborg. Projektet är en fortsättning på ett tidigare kompetensutvecklingsprojekt med fokus på programmering. I projektet ska de arrangera en utbildningsdag, där bibliotekarier inom Familjen Helsingborg delar kunskap och erfarenheter från digital programverksamhet med varandra och med andra bibliotekarier i Skåne. De kommer även anordna en programserie med digitala lov- och helgaktiviteter och workshops som är öppna för alla men har fokus på barn, unga och deras vuxna.

  • Eslövs stadsbibliotek får 21 700 kronor för att genomföra en halvdags utbildning om hur man kan öka barns och ungas delaktighet i verksamheten. Utbildningen ska genomföras av Perspektivbyrån. Syftet med projektet är att få ökad kunskap för att långsiktigt kunna arbeta med demokrati och fri åsiktsbildning mot barn och unga inom biblioteksverksamheten.

  • Ystad bibliotek får 35 000 kronor för att arrangera en kompetensutvecklingsdag om HBTQ+/Normkreativitet och att höra alla röster. Syftet med utbildningsinsatsen är att få inspiration och verktyg för att arbeta med dessa frågor och att hitta praktiska sätt som är anpassade för det egna biblioteket och för samarbetet med andra bibliotek och andra kulturaktörer.

  • Garaget, Biblioteken i Malmö får 35 000 kronor ett läs och litteraturfrämjande projekt genom kropp, konst och dans. Syftet är att ge biblioteksbesökarna nya perspektiv och verktyg för att närma sig läsning, litteratur och biblioteksrummet. Detta görs genom att använda dans och konstnärliga metoder, med målet att verka läs-, litteratur- och hälsofrämjande. Projektet genomförs under mars månad 2022 av den konstnärliga duon Brewer & Blennow.

   Ett interaktivt konstverk, kallat ”Läsfåtölj” som bjuder in besökare och uppmanar till att både läsa och lyssna på nya vis ska installeras på biblioteken. Projektet kommer att arbeta aktivt mot olika målgrupper som besöker biblioteket och utveckla metoder för att närma sig kropp och litteratur på nya vis.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor för att ta fram och genomföra en utbildning för läsecirkelledare för målgruppen äldre. Syftet är att de ska känna sig trygga med och ha goda kunskaper om att leda läsecirklar på egen hand. Utbildningen ska ge grundläggande bok- och bibliotekskunskap och bidra med läsinspiration. Under 7–8 sammankomster ska deltagarna få kunskaper om och möjlighet att diskutera kring olika sätt att genomföra en läsecirkel och olika samtalsmetoder kring litteratur. De introduceras för vad biblioteket kan erbjuda, som lokaler, litteratur och rådgivning. De lär sig söka och beställa litteratur på biblioteket på egen hand, och ges en introduktion till hur de kan använda olika digitala resurser, som Legimus och e-ljudböcker. Deltagarna får kunskap om bibliotekets genreindelningar och bibliotekspersonal ska hålla bokprat om böcker som passar att använda i läsecirkel. Inspirationsföreläsning med läsecirkelspedagog och något författar- eller förlagsbesök ingår också.

  • Helsingborgs bibliotek får 25 781 kronor för projektet Bokstart - läslust och samtal med teater kring boken. Syftet med projektet är att ge föräldrar och barn en möjlighet att fortsätta samtal och lek kring boken hemma efter besöket på biblioteket genom att kombinera läsning och teater. En teaterföreställning, "Vem är arg?", baserad på Stina Wirséns bilderbok ska visas för barn och vuxna på biblioteket. Biblioteket ska sedan erbjuda en workshop för barnen och föräldrarna efter föreställningen där material delas ut som uppmuntrar till vidare arbete och samtal kring boken och föreställningen.

  • Helsingborgs bibliotek får 30 000 kronor till ett projekt somd ska ge personalen på biblioteket mer kunskap om bemötande och inkludering av målgruppen som är trippelt prioriterad: barn och unga med funktionsnedsättning och som har annat modersmål än svenska. Syftet med projektet är att under våren 2022 genomföra en förstudie där de interna och externa resurser som krävs för att nå gruppen inventeras.

  • Biblioteket i Svedala kommun får 30 000 kronor för projektet Bokstart med Memory Wax. Syftet är att undersöka om biblioteken i Svedala kan hitta nya sätt att arbeta språkstimulerande med barn 0–3 år och deras vuxna genom att samarbeta med andra aktörer, i detta fall danskompaniet Memory Wax. Under våren 2022 ska bibliotekspersonalen erbjuda barn och deras vuxna en dansföreställning i kombination med en efterföljande workshop där de får möjlighet att tillsammans bearbeta sin upplevelse. Personalen ska skicka med material hem för att samtalet mellan barnet och den vuxne ska fortsätta även efter att de lämnat biblioteket. Med materialet kommer också en bok till den vuxne, med förhoppning om att skapa fler läsande förebilder i små barns närhet.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till projektet ”Demokrati – att göra skillnad”. Syftet är att inför valet 2022 synliggöra demokrati för de boende i Lund, på ett lättillgängligt språk som kan nå ut och fram till så många som möjligt. Fokus ska vara medborgares rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Samtliga evenemang samt texter och kommunikationsmaterial ska vara på lätt svenska eller översatt till andra språk.

   Folkbiblioteken i Lund har genom Stärkta bibliotek valt att satsa på att målgruppsanpassa sina stadsdelsbibliotek. Tre av stadsdelsbiblioteken har fokus på nyanlända och nya i Sverige. En programserie ska genomföras på dessa bibliotek, med evenemang som knyter an till det överliggande temat. Personal som arbetar med projektet ska också delta på lokala evenemang utanför biblioteken och åka ut till mötesplatser i kommunen.

   Exempel på program kan vara att bjuda in barn att "ta över biblioteket", visa unga hur man kan göra sin röst hörd även då man inte får rösta, hjälpa till med att skriva medborgarförslag och berätta hur man gör för att engagera sig i lokalsamhället och påverka på många olika sätt. Detta ska uppnås genom samarbete med lokala föreningar och aktörer men även med engagerade privatpersoner som kan bidra med idéer och nätverk för att på så sätt kunna nå ut till så många som möjligt

  • Stadsbiblioteket i Malmö/KRUT får 35 000 kronor för att undersöka hur verksamheten KRUT på Malmö stadsbibliotek kan starta ett nytt samarbete med ungdomar som praktiserat på biblioteket. I samarbete med Tidskriften Mana, Krut och Ung i sommar Malmö fick 15 ungdomar från hela Malmö en praktikplats på stadsbiblioteket sommaren 2021 där de fick utbildning inom antirasism och diskrimineringsfrågor. Hur kan deras intresse och engagemang fångas upp på bästa sätt? Projektet ska skapa förutsättningar för att de unga ska kunna organisera en egen antirasistisk plattform på KRUT under namnet KOLL. Utöver detta ska också idéer gemensamt arbetas fram för hur innehållet i KOLL-projektet kan bli en del av skolutbildningen.

  • Skurups bibliotek får 35 000 kronor till ett projekt som ska främja språkutvecklingen för barn i åldrarna 0–1 år. Tillsammans med Barnhälsovården i Skurup och Rydsgård ska bibliotekspersonalen under 2022 bjuda in alla föräldrar med barn 0–1 år för att berätta om biblioteket, visa de olika avdelningarna och tipsa om böcker, sånger, rim och ramsor. En rytmikpedagog kommer att ha en barnföreställning som är cirka 20 minuter för 10 barn per gång. Stödet ska användas till föreställningarna med rytmikpedagogen.

  • Lomma kommun får 35 000 kronor för projektet Skrivardagen. Bjärreds och Lommas bibliotek ska tillsammans med två skrivpedagoger arrangera skrivardagar för unga vuxna och vuxna i april 2022. Skrivardagarna ska inspirera och uppmuntra kommuninvånare att utveckla sitt eget skrivande. Dagarna innefattar skrivövningar i grupper, individuell textrespons/feedback, samtal om skrivteknik, skrivprocessen och författaryrket med många möjligheter att ställa frågor.

   Ett syfte med projektet är att uppmuntra till kreativitet och eget skrivande. Bjärreds och Lommas bibliotek vill utveckla och bredda sin verksamhet genom att uppmuntra till eget skapande och delaktighet. Ett syfte är också att genom skrivardagar skapa en arena där skrivande kommuninvånare och personer som vill komma igång med skrivandet kan träffas och utbyta erfarenheter.

  • Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor för att utveckla biblioteksbussens verksamhet. Projektet ska undersöka hur verksamheten på ett genomtänkt och hållbart sätt kan nå de prioriterade målgrupperna barn och unga, barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar, samt äldre personer med långt avstånd till sitt närmaste folkbibliotek. Bibliotekspersonalen vill undersöka hur olika samarbeten med andra förvaltningar och externa aktörer i staden kan fördjupa och bredda det läsfrämjande arbetet.

   I projektet ska de kartlägga olika verksamheters - såsom särskolor, dagliga verksamheter, LSS-boenden, vårdboenden och förskolors - avstånd till biblioteken i samarbete med Stadsbyggnadskontoret. De ska testa ett digitalt bokningssystem och göra intervjuer och workshops med medarbetare inom organisationen samt med medarbetare inom andra förvaltningar. De ska även besöka andra kommuners biblioteksbussverksamhet för att få inspiration.

  • Biblioteken i Kävlinge kommun får 35 000 kronor till ett projekt som med filmskapande som metod undersöker hur Kungliga bibliotekets rekommendationer för fjärrlån efterlevs i Skåne, med ett visst fokus på Sydväst och Kävlinge. Detta för att belysa de eventuella svårigheter som uppstått sedan pandemin, men också för att försöka finna den utvecklingspotential som finns i Skåne vad gäller fjärrlån och mediesamarbete. Det är också ett sätt för Kävlinges bibliotekspersonal att lära sig filmmediet och göra detta till en del av den ordinarie verksamheten. Projektet pågår mellan november 2021 och juni 2022.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till ett projekt som med utgångspunkt från en multimediakiosk i Löwenströmska trädgården utanför Stadsbiblioteket i Lund, skapa en trygg och välkomnande plats för berättelser och delaktighet. I projektet ingår att arbeta fram nya former för läsfrämjande och digitalisering som blir tillgängligt för alla utomhus. Genom en digital, interaktiv "multimediakiosk" i parken vill Folkbiblioteken i Lund nå fler barn och vuxna än dem som självmant hittar in till biblioteket och skapa ett mervärde i parken och staden.

   I projektet ska metoder och aktiviteter kopplade till sagokiosken utvecklas. Samarbete ska etableras med andra (till exempel lokala författare, berättare, kulturskola, förskola, skola, kulturaktörer, Visit Lund, föreningar) kring innehållet i sagokiosken. Bibliotekspersonalen ska utforska metoder och aktiviteter för prioriterade målgrupper, till exempel barn med annat modersmål än svenska, barn med funktionsnedsättningar, småbarnsfamiljer, förskolegrupper och klasser, för att med utgångspunkt från Sagokiosken, utveckla arbetet med läsfrämjande, berättande och digital delaktighet.

  • Biblioteken i Svedala får 35 000 kronor till ett projekt för att genomföra ett byte av klassifikationssystem med övergång från SAB till Dewey enligt rekommendationen från Svensk biblioteksförening. Detta ska göras i samband med flytt till nya lokaler i Svedala hösten 2021. Praktiskt innebär det katalogarbete och praktiska göranden med ny hylluppställning och skyltning. Arbetet börjar i Svedala, och med erfarenheterna därifrån går arbetet sedan vidare med biblioteken i Bara och Klågerup.

  • Lomma bibliotek får 35 000 kronor till ett projekt som med hjälp av en särskild läsfrämjande metod, Shared Reading, ska stötta människor som lider av långvarig hjärntrötthet med kognitiv påverkan (orsakad av exempelvis förvärvad hjärnskada, stress och utbrändhet).

   En bibliotekarie och en logoped, båda utbildade i den läsfrämjande metoden Shared Reading, ska i samarbete med vårdenheter i den öppna vården i Lomma kommun, erbjuda cirklar i Shared Reading. Cirklarna riktar sig speciellt till hjärntrötta och äger rum på Lomma bibliotek. Takten är långsammare än i "vanliga" Shared Reading-cirklar och mer inriktad på samtal och kommunikation associerad till texten i första hand, än texten i sig.

  • Eslövs stadsbibliotek får 35 000 kronor till en infrastruktursatsning på en utställningsverksamhet. Biblioteket ska, med hjälp av en projektledare, bygga upp ett systematiskt arbetssätt för att jobba med utställningar och göra det möjligt för både privatpersoner, förskolor, föreningar, intresseorganisationer med flera att ställa ut. Under de sex veckor då projektledaren är deltidsanställd ska en bokningskalender skapas och ett stöd för hur en utställning genomförs tas fram så att det finns en tillgänglig struktur för bibliotekspersonal att ta över i framtiden.

   Projektledaren kommer även att bedriva uppsökande verksamhet med så många aktörer i kommunen som möjligt, exempelvis förskolor, skolor, handarbetsföreningar, integrationsföreningar, föreningar för nationella minoriteter, kulturskolan, konstföreningar och så vidare, och bjuda in till samarbete. Minst en utställning ska planeras in och genomföras under hösten 2021.

  • Hässleholms stadsbibliotek får 35 000 kronor för att under andra halvåret 2021 bygga upp en digital och fysisk plattform för alla kommuninvånare i Hässleholm där de kan söka inspiration att förbättra sin hälsa med hjälp av litteratur. Bibliotekspersonalen vill bidra till kommunens hälsoarbete och hitta olika aktörer att samarbeta med, till exempel inom den nya gemensamma fritids- och kulturförvaltningen och med företagshälsovården. I arbetet med Hälsohörnan ska personalen, förutom att samla relevant litteratur och information, också anordna mindre föreläsningar och workshops och själva göra en inspirationsfilm om vardagsmotion.

  • Lomma bibliotek får 35 000 kronor för att under våren 2021 ta reda på hur världens bästa bibliotek ser ut. Biblioteket ska ta hjälp av en sociolog med bibliotekserfarenhet för att genomföra och marknadsföra en enkät som riktas till alla invånare i Lomma kommun. Enkäten ska identifiera olika användarstilar, behov och förväntningar på biblioteksrummet. Genom att analysera enkätsvaren hoppas biblioteket få idéer om aktiviteter/utbud/tjänster som intresserar besökare och även få in svar och synpunkter från icke-användare och lågfrekventa användare. Resultatet ska redovisas i form av en rapport.

  • Helsingborgs bibliotek får 270 000 kronor för att, i samarbete med Institutionen för psykologi vid Lunds universitet, utveckla biblioteksorganisationen så att dess struktur och kultur blir mer hållbar i relation till förändrade roller, arbetsuppgifter och teknikstress/digitalisering. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete Den hälsosamma arbetsplatsen, som pågick 2014-2016. Projektet kommer att kombinera kompetensutveckling och interaktion med all bibliotekspersonal. Det kommer också att vara ett forskningsprojekt där resultatet bland annat kommer att bli i form av föreläsningar och artiklar.

  • Kristianstad bibliotek får 120 000 kronor för att under 2021 ta fram en gemensam medieplan för biblioteken inom SNOKA-samarbetet. Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna för biblioteken i delregionen att, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, i högre grad bli självförsörjande när det gäller medier. En del av arbetet är att ta fram en gemensam fjärrlånepolicy. Den kommande medieplanen ska ge personalen bättre möjligheter att möta invånarnas behov och bidra till en likvärdig tillgång till information och litteratur. Möjligheten till samordnade inköp ska undersökas

  • Lomma bibliotek får 150 000 kronor för att under våren 2021 tillsammans med biblioteken i Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge utreda samarbetsformer som kan leda till en modell för en ny typ av mediesamarbete. Utredningen ska utgöra beslutsunderlag för kommande mediesamarbete för de deltagande kommunerna. Mediesamarbetet ska leda till en bättre och mer likvärdig service för invånarna i de deltagande kommunerna. Tillgången till medier ska öka och fjärrlånen minska. Efter projektets avslutande ska samtliga ingående bibliotek vara anslutna till den nationella bibliotekskatalogen, Libris, vilket förväntas underlätta mediesamarbetet.

  • Malmö stadsbibliotek har med stöd av experimentspår kunnat starta upp arbetet med Debutantscen Malmö. Både debutanterna och deras förlag har visat stort intresse för en sådan scen. Malmö stadsbibliotek får 216 000 kronor för att genomföra fyra debutanttillfällen under 2021. Syftet är att Debutscen Malmö ska kunna utvecklas som en intressant plats för debutanter och deras förlag. Genom ett fördjupat samarbete med skrivutbildningarna i Skåne kan Debutantscen Malmö även vara en intressant plats för aspirerande författare.

  • Ängelholms kommun får 195 000 kronor för att under 2021 utveckla nya former av berättande och skapande med hjälp av teknik. Ambitionen är att låta barn möta litterära världar på flera sätt: genom läsning och genom virtual reality (VR). De kommer även att utifrån litteratur arbeta med eget skapande som dokumenteras i VR-format. Målgruppen är skolbarn på låg- och mellanstadiet. Projektet kommer att ske i samarbete med skolor i kommunen och tillsammans med lärare kommer bibliotekspersonalen att arbeta tematiskt mot årskurserna 2 och 3.

  • Landskrona stadsbibliotek får 28 200 kronor för att arrangera två halvdagsförläsningar med workshoppar på temat lågaffektivt bemötande. Till arrangemangen ska personal från Landskrona och från övriga folkbibliotek i Skåne bjudas in.

  • Helsingborgs bibliotek får 60 000 kronor för att tillsammans med övriga bibliotek i Familjen Helsingborg lära sig mer om hur de kan genomföra lovaktiviteter online för barn, unga och deras vuxna. Projektet är extra viktigt nu när arrangemang på plats i biblioteket kanske inte är möjlig.

   Tillsammans med den ungdomsdrivna organisationen Hemkodat ska bibliotekspersonal få fortbildning i livesändningar och livechat för att kunna genomföra exempelvis programmeringsworkshoppar. Hemkodat arbetar för att utveckla barns och ungas intresse för kunskap inom teknik och programmering.

  • Folkbiblioteken i Lund får ytterligare 15 000 kronor för att kunna arrangera föreläsningen med Jonna Bornemark som planerades under 2019. Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hennes forskning är relevant för bibliotek eftersom den ökade tilliten till kvantifierbara resultat även återfinns i bibliotekens verksamhet. Det är också intressant samtala om hennes idéer angående auktoriteter i förhållande till bibliotekens mål om ökad delaktighet.

  • Biblioteken vid Lunds universitet får 120 000 kronor för att arrangera en föreläsningsdag med titeln Algoritmer & källkritik. Dagen ska innehålla ett antal föreläsningar, såsom: Kathy O'Neill - Weapons of Math Destruction, Jutta Haider -"Algoritmer och källkritik", Källkritik by­rån -källkritik och källtillit?, Carl Heath, det demokratiska samtalet - desinformation och källtillit och Mattias Cederholm - Källkritik, Fake News & faktagranskning.

  • Sjöbo kommun får 40 000 kronor för att arrangera en föreläsning med Emanuel Karlsten. Emanuel Karlsten är journalist och föreläsare. I föreläsningen ställs frågor som: Hur stärker vi förtroendet för demokratin? Svenskarnas förtroende för myndigheter, medier och institutioner är högt, men polariserat. Utmaningen är att nå dem som känner sig svikna av samhället och som söker sig allt djupare ner i digitala kaninhål med alternativa, falska sanningar. Bibliotek har en unik roll som en sekulär kyrka i byn. Hur ser vi till att vara en samlande yta, som fångar upp och hjälper vidare den som slutat tro att någon lyssnar på dem?

  • Helsingborgs bibliotek får 70 000 kronor till ett projekt som ska öka bibliotekspersonalens kompetens i det arabiska språket och därmed förbättra interkulturell kommunikation i möten med arabisktalande besökare. Arabiska är det näst största språket i Sverige och det finns många fördomar och stor okunskap kring språket och den arabiska kulturen. Utbildningen ska ske vid fyra kurstillfällen, med två timmar per tillfälle och två veckors mellanrum.

  • Helsingborgs bibliotek får 42 000 kronor för att producera två filmer med föreläsningar kring vilken roll biblioteket kan spela i barn och ungas digitala liv. Filmerna ska lyfta olika tema såsom digitalt berättande, spelkunnighet, programmering, medie- och informationskunnighet (MIK) med mera. Filmerna ska visa hur Helsingborgs bibliotek arbetar med dessa frågor. Filmerna ska spridas via Digiteket.

  • Stadsbiblioteket i Malmö får 100 000 kronor för att formge och trycka en metodbok om barns delaktighet som tagits fram inom Biblioteken i Malmö (BIM). Under det senaste året har BIM bedrivit utvecklingsarbete kring de minsta barnens delaktighet i biblioteksverksamheten. Inom ramen för Stärkta bibliotek driver BIM ett utvecklingsprojekt för delaktighet för barn 0-8 år som avslutas i maj 2020. De har samlat erfarenheter, goda exempel och konkreta metoder från alla biblioteken i Malmö om hur delaktighet för de minsta barnen kan göras till en del av det vardagliga arbetet och hur BIM därmed kan följa barnkonventionens krav på barns inflytande och delaktighet.

  • Ängelholms bibliotek får 30 000 kronor till ett projekt som ska utveckla en modell som breddar och fördjupar läsupplevelsen och underlättar språkutvecklingen med hjälp av flera olika medier: text, bild, ljud och film. Projektet vänder sig till SFI-elever. Fyra läsecirklar ska planeras och genomföras i samarbete med personal från SFI­utbildningen under 2021.

   Läsecirklarna kommer bland annat att innehålla högläsning, egen läsning, fördjupande samtal om ord och textens innehåll och filmvisning. Personalen ska ta fram bildkort för att förklara svåra ord. Möjligheten att kombinera läsning på svenska med läsning på modersmålet genom resursen Världens bibliotek ska undersökas.

  • Landskrona stadsbibliotek får 33 000 kronor för att under våren och sommaren 2021 hitta former för att fortsätta att mötas och prata om böcker även under en pandemi. De fysiska mötena i form av till exempel språkcaféer och klassbesök stängs ner, men bibliotekspersonalen i Landskrona vill undersöka hur de kan fortsätta arbetet med att förmedla litteratur, underlätta lärande och fungera som mötesplats. Upplägget till satsningen med Sommarboken utgör inspiration. Personalen ska i projektet förmedla lättläst litteratur och anordna digitala möten där deltagarna presenterar de böcker de har läst.

  • Hässleholms bibliotek får 35 000 kronor till en förstudie inför inrättandet av ett Digitalt rum på stadsbiblioteket i Hässleholm. Bibliotekspersonalen vill undersöka vilken digital verksamhet som bör finnas, vilka förändringar i lokalerna som behöver göras, hur de kan genomföra mobila aktiviteter för att nå ut till fler, samt vilka aktörer de kan samarbeta med.

   Under projekttiden ska personalen att göra studiebesök på några bibliotek som har Digidelcenter eller Lärcenter. Förstudien är tänkt att resultera i en ansökan till Stärkta bibliotek alternativt Internetstiftelsen.

  • Husiebiblioteket får 35 000 kronor för att etablera ny samverkan med en förskolas språkombud för att kunna fortbilda och inspirera förskolepersonalen och ge dem verktyg att väcka barnens läsglädje och öka deras läsförståelse. Tillsammans med återSKAPA ska Husiebiblioteket arbeta fram en ny manual för vägledning och inspiration till förskolan.

   Husiebibliotekets barn- och ungabibliotekarie kommer att genomföra en pilotstudie på en nybyggd storförskola, Granbackens förskola. Där ska kontakt med förskolans språkombud etableras. Genom återSKAPAs Läs- och Skapaväskor ska barnen tillsammans med förskolepersonalen få ta del av en upplevelsebaserad högläsningsstund med tillhörande skaparverkstad efteråt. Barnen som ska vara delaktiga i projektet under höstterminen 2020 är förskolans samtliga 5-åringar.

  • Malmö stadsbibliotek får 30 500 kronor för att undersöka bilderbokens betydelse. Personalen på Malmö stadsbibliotek ska undersöka vad som händer när utvalda barnböcker flyttas till vuxenavdelningen och om bilderböcker kan väcka läslust hos vuxna. De ska även synliggöra bilderboken som genre i hela biblioteket. Under projektet ska bilderboksutgivningen analyseras och böcker som kan vara relevanta för en bredare publik än barn 0-8 år ska identifieras. Arbetet och urvalet ska göras gemensamt av personal som tillhör både barn och vuxenavdelningen. Även föräldrar och barn som besöker barnavdelningen Kanini kan uppmuntras att ge förslag på titlar. Ett antal bilderböcker kommer sedan att placeras på vuxenavdelningen.

   I projektet ingår att analysera utlåningstal samt intervjua besökarna och observera hur de använder sig av materialet. Inom ramarna för projektet ska personalen också fördjupa sig kring genreöverskridande läsning genom omvärldsbevakning, litteraturstudier och studiebesök.

  • KRUT, Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor för att under hösten 2020 prova ett digitalt format för en skrivkurs som utgår från KRUT:s målgrupp med äldre barn och unga vuxna. Kursen är en övning i uttrycka både känslor och åsikter och att skriva för förändring. Projektet är ett steg i ett planerat större krafttag för att stärka målgruppens röst i samhället och skapa samhörighet. Kursledare är författaren och skrivpedagogen Henrik Johansson.

  • Folkbiblioteken i Lund får 25 000 kronor till en digital installation kring Njals saga som är designad av en isländsk byrå och producerad av Fredriksbergs bibliotek i Danmark. Projektet ska främja samarbetet med våra nordiska grannländer och med andra kulturbärande institutioner i vårt närområde och lyfta fram vårt gemensamma litterära kulturarv. I projektet ingår bland annat föreläsning och workshops om Uppåkra, sagostund för barn på temat fornnordiska sagor och föreläsning om isländsk litteratur. Personalen på Lunds stadsbibliotek producerar själva ett bildspel som kommenterar och kompletterar installationen.

  • Biblioteken i Örkelljunga får 30 000 kronor till en förstudie som bland annat ska kartlägga behoven i kommunen inför att verksamheten byggs ut med en liten skåpbil. Medel för skåpbilen har kommunen fått genom den statliga satsningen Stärkta bibliotek och syftet är att göra det möjligt för biblioteken att möta kommuninvånarna med ett anpassat innehåll. Förstudien ska även identifiera målgrupper, uppdatera samarbetspartners, skräddarsy turtider för bilen samt förbereda implementeringen av projektet i övrig verksamhet.

  • Helsingborgs bibliotek får 35 000 kronor till ett projekt som ska undersöka möjligheterna till och konsekvenserna av att genomföra Shared reading-verksamhet digitalt. Helsingborgs bibliotek vill både undersöka möjligheten att en Shared reading-grupp ställer om till digitala möten och att nya digitala grupper formas. I projektet ingår också att införskaffa den tekniska utrustning och de licenser och upphovsrätter som krävs för att genomföra den digitala satsningen.

  • Biblioteken i Malmö får 35 000 kronor för att utveckla biblioteken i enlighet med behov och önskemål hos malmöbor, särskilt när det gäller de som är prioriterade målgrupper. För att kunna göra detta ska Biblioteken i Malmö via ett digitalt verktyg, Sensemaker, samla in mer kunskap om Malmöbors upplevelser av vilka värden bibliotek har. Biblioteken i Malmö är en av flera aktörer i Malmö som kommer att genomföra pilotprojekt med det digitala verktyget. Fortbildning och workshops kommer att erbjudas de som driver de olika pilotprojekten via Digitala Malmö och Forward Malmö som håller ihop arbetet. Det innebär att det finns möjlighet att ha erfarenhetsutbyte med andra pilotprojekt, vilket gynnar det gemensamma lärandet.

  • Kristianstads kommun/Stadsbiblioteket får 30 000 kronor för att utveckla bibliotekens arbete inom mångspråk och minoritetsspråk i Skåne Nordost. Arbetet innefattar både barn, unga och vuxna. Genom att åka på studiebesök till Världslitteraturhuset i Göteborg och till biblioteken i Angered samt Bergsjön vill bibliotekspersonalen i Skåne Nordost få kunskap och inspiration. När studiebesöken har genomförts kommer personalen att analysera och bearbeta det inhämtade materialet för att komma fram till vilka områden de vill fortsätta utveckla.

  • Biblioteken i Malmö får 35 000 kronor till ett delprojekt inom pilotprojektet Läsambassadörerna. Projektet är ett samarbete mellan Biblioteken i Malmö, studieförbundet Sensus och Tillsammans i förening. Projektet ska genomföras i sommar. 60 Ung i sommar-praktikanter och sex handledare ska arbeta läsfrämjande på nya sätt för att nå barn och unga i Malmö och inspirera till läsning. Delprojektet Läsambassadörerna trots restriktioner ska säkra att det läsfrämjande arbetet går att genomföra oavsett Covid-19-situationen sommaren 2020. Projektmedlen ska bekosta en handledare som tillsammans med sina praktikanter etablerar samverkan mellan olika läsfrämjande aktörer och tar fram en version av Läsambassadörerna som kan genomföras trots eventuella restriktioner.

  • Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor till projektet Författarscen Debutant som är tänkt att vara ett forum för unga debutförfattare att nå och kommunicera med sina läsare. Antalet debuterande författare ökar ständigt, medan det samtidigt råder brist på fysiska platser för läsare, författare och förlag att mötas. KRUT på Malmö stadsbibliotek har under 2019 påbörjat ett arbete för att underlätta för unga författare som vill träffa och ha dialog med sina läsare. Författarscen Debutant ska drivas av KRUT tillsammans med unga författare, läsare och förlag och vara till för alla som är intresserade av den unga litteraturen.

   Bidraget går till projektets första fas där två externa personer med stor förlagsvana och med erfarenhet och intresse för debutförfattare engageras för att gå igenom förlagens utgivning under detta år och föreslår intressanta författare som kan framträda på KRUT/Malmö stadsbibliotek.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till projektet Hip hop som läs- och skrivfrämjande aktivitet. Projektet ska inspirera unga och unga vuxna till eget skrivande och att stärka dem i deras skrivprocess. Genom att arbeta utåtriktat och samarbeta med fritidsgårdar vill Folkbiblioteken i Lund nå de unga och unga vuxna som sällan besöker bibliotekets övriga aktiviteter. Hiphop-projektet är en del av det större projektet Lund Läser. En del i programserien under Lund Läser kommer att ägnas åt hiphop som ingång till läsning och skrivande. Detta görs genom att bjuda in någon som dels kan hålla en föreläsning om hiphop, dels hålla workshops i att skriva hiphop-texter. Programmen kommer att läggas på Stadsbiblioteket samt på ett eller två stadsdelsbibliotek där det finns möjlighet till samarbete med fritidsgårdarna/mötesplatserna för att nå unga och unga vuxna.

  • Kristianstad bibliotek får 35 000 kronor till ett läs- och litteraturfrämjande arbete som riktar sig till personer i åldersgruppen 13-18 år. Innehållet i projektet har arbetats fram i samverkan med en referensgrupp bestående av ungdomar. Tillsammans med Revolution Poetry, ett poesikollektiv och en plattform för unga spoken word-artister, utformas en programpunkt under Kristianstad bokfestival. Till programpunkten ska alla Kristianstads 14-åringar bjudas in. Detta kräver tre storsamlingar för att inkludera Kristianstad kommuns cirka 1000 ungdomar i denna åldersgrupp, samt deras svensklärare. Bidraget ska främst användas för att arvodera spoken word-poeterna.

   Scenframträdandet är tänkt som ett startskott för ett spoken word-experiment som därefter ska genomföras under det kommande läsåret 20/21 i samverkan mellan Kristianstad folkbibliotek, skolbibliotek samt elever och svensklärare i Kristianstads grundskolor. Arbetet med att utforska poesi genom workshops i spoken word, hiphop och rap i undervisningen kommer att avslutas med ett lokalt Spoken Word-arrangemang med medverkande ungdomar från Kristianstads grundskolor. Detta kommer att äga rum på Kristianstads stadsbibliotek under vårterminen 2021 och förhoppningsvis även som en programpunkt under Kristianstad Bokfestival i september 2021.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor för att inom projektet Digitalt Lärcentrum lära ut grundläggande IT-kunskap för nyanlända. Personalen på Folkbiblioteken i Lund har identifierat nyanlända som en grupp som är i stort behov av digital kunskap. Att navigera i alla digitala tjänster är svårt och många människor behöver hjälp med att lära sig hantera en dator. Målet är att nyanlända enklare kan röra sig i digitala landskapet och på så sätt snabbare hitta sin plats i samhället.

   Grundläggande IT-kurser ska under 2020 hållas på språken arabiska, dari och tigrinja i samarbete med föreningen Eos Cares. Kurserna består av 4-5 kurstillfällen på varje språk. Kurserna hålls på Lunds stadsbibliotek och om det är möjligt även på något eller några av stadsdelsbiblioteken. I samband med kurserna informerar också bibliotekspersonalen om bibliotekets digitala tjänster

  • Åstorps bibliotek får 34 000 kronor till ett bokstartsprojekt som riktas till förskolorna i kommunen. Genom att kombinera bokstart och kommunens kulturgaranti är tanken att skapa ett heltäckande koncept för förskoleeleverna, med fokus mot läsfrämjande insatser.

   Biblioteket kommer att dela ut böcker under året. Kommunens förskolor kommer få ut bokpaket med åldersanpassat innehåll. De barn som fyller 3 år under 2020 kommer få en bok hemskickad till sig. Boken som biblioteket delar ut kommer vara kopplad till en teaterföreställning som är baserad på boken. Kommunens kulturgaranti kommer erbjuda förskolorna att se föreställningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.