• Imad Mosamem ska få eget lånekort och letar efter bra böcker tillsammans med mamma Wazma Mosamem på Sjöbo bibliotek. Foto: Kulturförvaltningen

  • Familjeträffar på biblioteket är en del av projektet Läslusten i Sjöbo. Foto: Kulturförvaltningen

  • Oscar, Magnus och Julia Forsstedt pysslar tillsammans utanför Biblioteksbussen på Malmöfestivalen. Foto: Kulturförvaltningen

Biblioteksutveckling

Region Skåne ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Skåne som handlar om att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i regionen samt att erbjuda olika former av stöd och utvecklingsmedel.

Regional biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken

Region Skåne ansvarar för den regionala biblioteksverksamheten, förlagd på Region Skånes kulturförvaltning, samt för sjukhusbibliotekens verksamheter, förlagda på hälso- och sjukvårdsförvaltningarna Skånes sjukhus nordost, Skånes sjukhus nordväst och Skånes universitetssjukvård.

Kulturförvaltningen bedriver regional biblioteksverksamhet i Skåne bland annat genom att fördela statliga och regionala stöd till utvecklingsprojekt på folkbibliotek och anordna, samt ge stöd till, kompetensutveckling för bibliotekspersonal. Fokus ligger på gemensamt lärande, forskning för utveckling och samarbete samt nätverk och dialog. Kulturförvaltningen främjar genom regional biblioteksverksamhet även likvärdig tillgång till litteratur, information och kultur genom att stärka infrastrukturen och mediesamarbetet mellan biblioteken.

I dialog med folkbiblioteken i Skåne har Kulturförvaltningen identifierat några utmaningar och teman för insatser inom vart och ett av dessa fyra utvecklingsområden. Detta är vägledande för den regionala biblioteksverksamhetens insatser och bidragsgivning under perioden 2017–2021:

  • Demokrati och fri åsiktsbildning
  • Folkbibliotek för alla
  • Digitalisering
  • Litteratur– och läsfrämjande

Sjukhusbiblioteken är en sjukhusövergripande resurs för personal, sjukvårdsledning, forskare och studerande samt patienter, närstående och allmänhet. De verkar som en effektiv informationsverksamhet för att säkra kvalitet i vården, men är också mötesplatser och verktyg för forskning, lärande, hälsa och kultur.

Läs mer om sjukhusbiblioteken 

Under 2021 tar den regionala biblioteksverksamheten och sjukhusbiblioteken fram en ny gemensam regional biblioteksplan, som ska vara färdigställd i november.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.