Biblioteksutveckling

Region Skåne ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Skåne som handlar om att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i länet samt att erbjuda olika former av stöd och utvecklingsmedel.

Det skånska bibliotekslandskapet präglas av stor mångfald: här finns både bredd och spets, små och stora bibliotek och alla bibliotekstyper representerade.

Folkbibliotek finns i samtliga skånska kommuner och består av cirka 150 folkbiblioteksenheter (inklusive kombinerade skol- och folkbibliotek) samt ett tiotal bokbussar. I Skåne finns också universitets- och högskolebibliotek, sjukhusbibliotek och skolbibliotek.

Regional Biblioteksplan 2017-2020

Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner och landsting ha en politiskt antagen biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Region Skånes biblioteksplan skrivs fram på uppdrag av och i ett samarbete mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden och ska fastställas av regionfullmäktige.

Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade planen på sitt sammanträde den 23 augusti och den 13 september behandlades den i kulturnämnden. Regionfullmäktige skulle ha fastställt planen på sitt sammanträde den 23-24 oktober men ärendet bordlades. Regionfullmäktige kommer att behandla planen på nästa sammanträde den 28 november.

Biblioteksplanen ska omfatta de biblioteksverksamheter som Region Skåne är huvudman för, det vill säga den regionala biblioteksverksamhet som Region Skånes kulturförvaltning bedriver samt sjukhusbiblioteken, som är organisatoriskt placerade i hälso- och sjukvårdsförvaltningarna Sund, Kryh och SUS.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter