Biblioteksutveckling

Region Skåne ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Skåne som handlar om att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i länet samt att erbjuda olika former av stöd och utvecklingsmedel.

Det skånska bibliotekslandskapet präglas av stor mångfald: här finns både bredd och spets, små och stora bibliotek och alla bibliotekstyper representerade.

Folkbibliotek finns i samtliga skånska kommuner och består av cirka 150 folkbiblioteksenheter (inklusive kombinerade skol- och folkbibliotek) samt ett tiotal bokbussar. I Skåne finns också universitets- och högskolebibliotek, sjukhusbibliotek och skolbibliotek.

Regional Biblioteksplan 2017-2020

Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner och landsting ha en politiskt antagen biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Region Skånes biblioteksplan skrivs fram på uppdrag av och i ett samarbete mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden och ska fastställas av regionfullmäktige.

Den 23 augusti behandlar hälso- och sjukvårdsnämnden planen på sitt sammanträde och den 13 september behandlas den av kulturnämnden. Den 23 oktober behandlas planen i regionfullmäktige.

Biblioteksplanen ska omfatta de biblioteksverksamheter som Region Skåne är huvudman för, det vill säga den regionala biblioteksverksamhet som Region Skånes kulturförvaltning bedriver samt sjukhusbiblioteken, som är organisatoriskt placerade i hälso- och sjukvårdsförvaltningarna Sund, Kryh och SUS.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter