Biblioteksutveckling

Region Skåne ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Skåne som handlar om att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i länet samt att erbjuda olika former av stöd och utvecklingsmedel.

Regional biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken

Kulturförvaltningen ansvarar för regional biblioteksverksamhet i Skåne bland annat genom att fördela statliga och regionala bidrag till utvecklingsprojekt på folkbibliotek och anordna samt ge bidrag till fortbildning för bibliotekspersonal. Fokus ligger på gemensamt lärande, forskning för utveckling och samarbete samt nätverk och dialog. Kulturförvaltningen främjar genom regional biblioteksverksamhet även likvärdig tillgång till litteratur, information och kultur genom att stärka infrastrukturen och mediesamarbetet mellan biblioteken.

  • Demokrati och fri åsiktsbildning
  • Folkbibliotek för alla
  • Digitalisering
  • Litteratur– och läsfrämjande

I dialog med folkbiblioteken i Skåne har Kulturförvaltningen identifierat några utmaningar och teman för insatser inom vart och ett av dessa fyra utvecklingsområden. Detta är vägledande för den regionala biblioteksverksamhetens insatser och bidragsgivning under perioden 2017–2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter