Skånes Dansteater berättar om sitt Ung kraft och Dance across borders

Ung kraft – ett projektbidrag för att göra unga och unga vuxna delaktiga i kulturlivet

Tidigare Ung kraftprojekt visar att mer tid behövs för att realisera modeller för ung delaktighet. Under 2018 startar fem tvååriga projekt inom olika konstområden.

På kulturnämndens sammanträde i juni 2018 fick Teater 23 i Malmö och Östra Skånes konstnärsgrupp (ÖSKG) på Österlen bidrag för att projektanställa unga och unga vuxna under 2018-2019 för att utveckla och främja ungas och unga vuxnas inflytande och delaktighet i verksamheterna.

I december 2017 fick Trelleborgs museum, Skånes konstförening och Musik i Syd bidrag till sina Ung kraft-projekt.

Teater 23 får 400 000 kronor till ett projekt som ska nå ut och inkludera unga boende i bostadsområdet Lindängen i Malmö.

Östra Skånes konstnärsgrupp får 360 000 kronor för att skapa aktiviteter med och för unga och unga vuxna där olika konstnärliga och kulturella uttryck undersöks för att aktivera och genera ett ökat deltagande hos målgruppen.

Musik i Syd får 400 000 kronor till projektet "Ung kraft Kulturkvarteret". I projektet ska Musik i Syd och biblioteket i Kristianstad arbeta för att ge unga och unga vuxna inflytande och delaktighet både vad gäller utbud och verksamheternas arbetssätt.

Skånes konstförening får 300 000 kronor till projektet Södra Sofielunds Museum. I projektet ska Skånes konstförening utveckla en mötesplats för unga i och utanför området Södra Sofielund/Seved i Malmö.

Trelleborgs museum får 425 000 kronor till projektet Amuse-um. Med projektet vill museet skapa ett ungdomsråd för att ge unga och unga vuxna ökad delaktighet och inflytande i museets verksamhet.

Vid bedömningen av ansökningar har projekt prioriterats som har en organisation med goda förutsättningar för att stödja unga och unga vuxna, en vilja att engagera fler unga och unga vuxna samt en tydlig målsättning och en två-årig plan och budget för hur arbetet och erfarenheterna ska förvaltas i förlängningen. Hänsyn har tagits till regional spridning, att få in fler konst- och kulturområden samt förutsättningar att arbeta med erfarenhetsspridning.

Projekten innebär aktiviteter, nätverksarbete och olika processer med och för unga och unga vuxna samt erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan såväl Ung kraft-aktörer som intresserade av ung delaktighet.

Bakgrund

Återkommande regionala kulturvaneundersökningar visar att unga och unga vuxna (16-29 år) är de mest kulturaktiva men att de inte tar del av de stora kulturinstitutionernas utbud i särskild stor utsträckning. För att stimulera och öka unga och unga vuxnas inflytande och delaktighet i det offentligt finansierade kulturlivet har projektbidraget Ung kraft utlysts.

Projektbidragets syfte är att sätta fokus på ungas och unga vuxnas kulturutövande, att stimulera kulturaktörernas arbete med åldersgruppen och att främja utbud och verksamhet som är angelägen och relevant för målgruppen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter