Nätverk kultursamordnare barn och unga

I samverkansprocessen kring Regional kulturplan för Skåne har kommunerna pekat ut flera kommunala barn- och ungafrågor som angelägna. Ett sätt att stödja frågorna är nätverket kultursamordnare barn och unga, som Region Skånes kulturförvaltning är sammankallande för.

Nätverkets roll och syfte

Nätverket verkar för att stärka barn- och ungkulturen i regionen och handlar om lärande, erfarenhetsutbyte, dialog, omvärldsanalys samt prioriterade sakfrågor. Nätverket är en resurs för att stärka barn- och ungkulturfrågor och för att belysa frågornas betydelse för kommun såväl som för Region Skåne. För att utveckla barn- och ungaområdet måste frågorna måste man ofta samarbeta över förvaltningsgränser och/eller politiska sakområden.

Nätverkets medlemmar

Nätverket består av kommunala samordnare för barn- och ungkultur som utses av respektive kommun. Samordnarna har ibland olika roller, befattningar och ansvar i kommunerna men alla arbetar med samordning av barn- och ungkultur.

Möten

Nätverket träffas 2-3 gånger per år. En kommun/samordnare brukar vara värd för mötet, vilket innebär att hen får ett tillfälle att berätta om satsningar och utmaningar i arbetet med barn- och unga i den egna kommunen. Många gånger är mötena ”armkroksmöten”, det vill säga kultursamordnaren har i uppdrag att ta med sig en kulturskolechef, rektor eller personal från barnavårdscentralen och så vidare. 

Under vinterhalvåret prioriteras goda kommunikationer, vilket ofta innebär att mötet äger rum i en stad med tågförbindelse. Ibland är nätverkets möten förlagda på kulturinstitution, som då agerar värd och får presentera sin verksamhet.

Utifrån nätverkets valda fokus bjuds ibland externa aktörer in. Dessa medverkar under den tid som avsätts och lämnar därefter mötet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter