Kultur i skolan

Konst och kultur ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande. Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen. Estetiska och kreativa lärprocesser ger elever och skolan verktyg och kunskaper om hur man kan påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

Syfte och mål

Barn ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande, språk och musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Barn ska ges möjligheter att prova och utforska olika kunskaper och erfarenheter.

Länksamling för Kultur i skolan

Region Skånes uppdrag

Region Skåne ska främja samverkan mellan kultur och skola och verka för att kulturutbudet för skolan präglas av kvalitet och mångfald.

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som söks en gång om året hos Statens kulturråd och är tänkt att vara ett komplement till skolornas egen budget för kulturverksamhet i skolan. Bidraget ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Nytt för 2018

I år kunde man för första gången också söka för projekt på förskolorna. Många sökte och konkurrensen var stor. Förskolor i områden som bedöms ha låg tillgång till konst och kultur har prioriterats, 219 000 kronor av Skapande förskolas 10 miljoner kronor går till fyra förskolor i Skåne.

Sedan bidragets start 2008 har alla kommuner och ett visst antal friskolor i Skåne fått Skapande skola-medel. Alla kommuner i Skåne söker inte varje år. Cirka 25 miljoner kronor fördelas till 31 kommuner och 20 friskolor i Skåne under läsåret 2018-2019 .

Trenden är att allt fler elever tar del av Skapande skola då allt fler kommuner söker Skapande skola-medel för alla sina elever. Men eftersom potten inte ökat har Skapande skola-medel/elev minskat för varje år vilket gör att Kulturrådet efterlyser prioriteringar från skolhuvudmännen. Hälften av alla ansökningar var i år var till en avgränsad andel deltagande elever eller hade fokus på vissa konst- och kulturuttryck och vissa har gjort val som förnyar och utvecklar insatser. Men samtidigt vill huvudmännen gärna fortsätta att inkludera alla elever, som en viktig demokratifråga.

Kulturrådet ser att ansökningar för särskolan och förskoleklassen har ökat men att antalet ansökningar för förberedelseklasser halverades. Att förskoleklassen blev obligatorisk från och med läsåret 2018/2019 och att antalet nyanlända har minskat i omfattning kan vara en del av förklaringen.

Ett 40-tal skolhuvudmän planerar insatser kopplade till det samiska folkets eller övriga minoriteters kultur men cirka hälften uppger att de förhåller sig till frågor relaterade till Sveriges i lag erkända fem nationella minoriteter.

Synergieffekter och kulturgarantier

Kulturrådet lyfter också betydelsen av det regionala utbudet vilket de ser som ett betydelsefullt komplement till kommunens egna satsningar. Det finns synergieffekter om man planerar kommunala, regionala och statliga resurser, på det lokala planet, för barn och unga.

Hälften av de sökande i hela landet anger att de har en slags garanti för att barn och unga ska ta del av en kulturupplevelse varje år. I Skåne har 22 av 33 kommuner en kulturgaranti.

Skapande skola-fakta 2018

Kulturrådet fördelar 186,5 miljoner kronor till Skapande skola-aktiviteter i landets grundskolor och förskolor inför läsåret 2018/2019.
261 kommuner, 122 fristående och 2 statliga huvudmän beviljas stöd. Ytterligare 60 fristående skolor deltar i aktiviteter med kommunala huvudmän.

848 000 grundskoleelever och 25 000 förskolebarn berörs av satsningen.
10,3 miljoner går till förskolor i områden som har låg tillgång till konst och kultur.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter