• Skapande skolamedel per kommun läsåret 2021-2022. I tolv kommuner har även friskolor fått medel. OBS! Malmö kommun fick sammanlagt 6 410 957 kronor, varav kommun fick 6 069 416 kronor.

Kultur i skolan

Konst och kultur ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande. Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen. Estetiska och kreativa lärprocesser ger elever och skolan verktyg och kunskaper om hur man kan uttrycka sig samt påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

Syfte och mål

Barn ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande, språk och musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Barn ska ges möjligheter att prova och utforska olika uttryck, kunskaper och erfarenheter.

Länksamling för Kultur i skolan

Region Skånes uppdrag

Region Skåne ska främja samverkan mellan kultur och skola och verka för att kulturutbudet för skolan präglas av kvalitet och mångfald.

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som söks en gång om året hos Statens kulturråd och är tänkt att vara ett komplement till förskolors och skolors egen budget för kulturverksamhet. Bidragets mål är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande och konstnärlig fördjupning ökar. Genom de konstnärliga processerna kan de kulturella och konstnärliga uttrycken långsiktigt integreras i förskolans och skolans verksamhet.

Nytt för läsåret 2021/2022

Förskolan var borttagen för läsåret 2021/2022 samtidigt som regeringen har förstärkt bidraget med 25 miljoner. Potten är nu cirka 196 miljoner. Med en minskad målgrupp har budgetutrymmet ökat, vilket har inneburit att 96 procent av ansökningarna har beviljats medel och det genomsnittliga beviljade beloppet är 76 procent av de sökta medlen.

En nyhet inför läsåret 21/22 är att huvudmän kan söka bidrag för både för- och efterarbete med skolans pedagoger och kulturaktören.

Kulturrådet uppger att som en följd av pandemin och den digitala utvecklingen som den medfört, har inneburit att många kulturaktörer kan nå fler skolor, oavsett geografiska avstånd. Eleverna kan ta del av en ökad bredd av uttryck och konstformer. De digitala projekten är betydligt fler och man kan också se att många försöker genomföra projekten i mindre elevgrupper. Detta innebär ofta en ökad kostnad då kulturaktören behöver mer tid för arbetet. Många projekt är planerade för att kunna genomföras utomhus vid behov och det finns ofta en plan B för projektens genomförande, såsom flexibla tidsplaner och digitala möten med kulturaktören.

Läsåret 2021/2022 i Skåne

Sedan bidragets start 2008 har alla kommuner och ett visst antal friskolor i Skåne fått Skapande skola-medel. Alla kommuner i Skåne söker inte varje år och i vissa kommuner är det endast friskolor som söker. För läsåret 2021/2022 fördelas lite mer än 25 miljoner kronor till 31 kommuner och 23 friskolor i Skåne, vilket kan jämföras med förra årets 20 miljoner till förskolor och grundskolor i 29 kommuner och till18 friskolor.

Att observera: i bilden har Malmös 6 410 957 kronor tagits bort från diagrammet eftersom Malmöstapeln blev så hög att kommuner och friskolor med lägre värde, inte syntes.

Skapande skola-fakta 2021/2022

Kulturrådet fördelar cirka 196 miljoner kronor till Skapande skola-aktiviteter i landets grundskolor

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.