Kultur i skolan

Konst och kultur ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande. Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen. Estetiska och kreativa lärprocesser ger elever och skolan verktyg och kunskaper om hur man kan påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

Syfte och mål

Barn ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande, språk och musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Barn ska ges möjligheter att prova och utforska olika kunskaper och erfarenheter.

Länksamling för Kultur i skolan

Region Skånes uppdrag

Region Skåne ska främja samverkan mellan kultur och skola och verka för att kulturutbudet för skolan präglas av kvalitet och mångfald.

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som söks en gång om året hos Statens kulturråd och är tänkt att vara ett komplement till skolornas egen budget för kulturverksamhet i skolan. Bidraget ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Sedan bidragets start 2008 har alla kommuner och ett visst antal friskolor i Skåne fått Skapande skola-medel. Alla kommuner söker oftast inte varje år. Cirka 120 000 elever beräknas ta del av cirka 25 miljoner kronor under läsåret 2017-2018, vilket är cirka 70 procent av alla grundskolelever i Skåne.

Utöver de 177 miljoner som årligen betalas ut till landets skolor fördelar Kulturrådet 10 miljoner kronor till Skapande förskola för kulturinsatser i förskolan. Insatserna riktar sig till förskolans 4–5-åringar och knyter an till förskolans olika teman eller språkutvecklande arbete. Förskolor i områden där tillgången till kultur bedöms vara låg har prioriterats. I Skåne har Hässleholm, Sjöbo, Åstorp samt Svalöv Montessori fått medel för vårterminen 2018.

Trenden är att allt fler elever tar del av Skapande skola då allt fler kommuner söker Skapande skola-medel för alla sina elever. Men eftersom potten inte ökat har Skapande skola-medel/elev minskat för varje år vilket gör att Kulturrådet efterlyser prioriteringar från skolhuvudmännen.

Kulturrådet vill se riktade insatser, särskilt i kommuner som har skolor där tillgången till kultur skiljer sig åt då man vill fokusera på att utjämna klyftor mellan skolor och främja en jämlik tillgång till kultur. De ser gärna att Skapande skola-medel används till fler högkvalitativa, fördjupande kulturinsatser för ett färre antal elever än "tomtebloss" för alla. Urvalet elever kan till exempel utgå ifrån socioekonomiska variabler, geografiskt avstånd eller stadier/årskurser där kulturinsatser kan förväntas ha särskild betydelse.

Kommuner och friskolor i Skåne som fått Skapande skola-medel

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter