• Skapande skolamedel per kommun läsåret 2019-2020. Brun del visar medel till förskola. OBS! Malmö fick 5 151 000 kronor.

Kultur i skolan

Konst och kultur ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande. Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen. Estetiska och kreativa lärprocesser ger elever och skolan verktyg och kunskaper om hur man kan påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

Syfte och mål

Barn ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande, språk och musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Barn ska ges möjligheter att prova och utforska olika kunskaper och erfarenheter.

Länksamling för Kultur i skolan

Region Skånes uppdrag

Region Skåne ska främja samverkan mellan kultur och skola och verka för att kulturutbudet för skolan präglas av kvalitet och mångfald.

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som söks en gång om året hos Statens kulturråd och är tänkt att vara ett komplement till förskolors och skolors egen budget för kulturverksamhet. Bidragets mål är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande och konstnärlig fördjupning ökar. Genom de konstnärliga processerna kan de kulturella och konstnärliga uttrycken långsiktigt integreras i förskolans och skolans verksamhet.

Nytt för 2019-2020

För läsåret 2019-2020 var ansökningarna från förskolan betydligt fler än tidigare och i kombination med att förskolans extraanslag har försvunnit (10 miljoner) har konkurrensen om medel ökat. Förskolan har fått betydligt mer medel än föregående läsår vilket har gjort att grundskolans medel har minskat. Därför har Kulturrådet prioriterat aktiviteter med elevers möten med konstnärliga uttryck och kreativa processer samt kommuner där man har valt att långsiktigt fördjupa sitt arbete med konstnärliga uttryck i skolan. I de fall där projekten inkluderat besök på kulturinstitutioner har Kulturrådet gett en beslutsnotering om att besöken ska vara kopplade till eget skapande.

Förskolor i områden som bedöms ha låg tillgång till konst och kultur har prioriterats men man har också vägt in hur projekten främjar barns eget skapande och möjligheter att utforska och uttrycka sig genom olika konstuttryck. Även hur projekten förhåller sig till förskolans eget arbete med konst och kultur har spelat roll.

Utfall 2019-2020

Sedan bidragets start 2008 har alla kommuner och ett visst antal friskolor i Skåne fått Skapande skola-medel. Alla kommuner i Skåne söker vanligtvis inte varje år. För läsåret 2019-2020 fördelas cirka 20 miljoner kronor till 29 kommuner och till 18 friskolor. Cirka 20 av kommunerna har fått sänkta medel eller har i flera år i rad, inte sökt alls.

Att observera: i bilden har Malmös 5 151 000 kronor tagits bort från diagrammet eftersom Malmöstapeln blev så hög att kommunerna med lägre värde, knappt syntes.

Eftersom ett antal kommuner har fått medel för vissa förskolor är det svårt att räkna ut Skapande skolamedel per elev/barn per kommun i år.

Skapande skola-fakta 2019-2020

Kulturrådet fördelar cirka 175 miljoner kronor till Skapande skola-aktiviteter i landets grundskolor och förskolor inför läsåret 2019-2020. Cirka 154 miljoner fördelas till grundskolan och 21 miljoner till förskolan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.