Kultur i skolan

Konst och kultur ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande. Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen. Estetiska och kreativa lärprocesser ger elever och skolan verktyg och kunskaper om hur man kan påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

Syfte och mål

Barn ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande, språk och musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Barn ska ges möjligheter att prova och utforska olika kunskaper och erfarenheter.

Länksamling för Kultur i skolan

Region Skånes uppdrag

Region Skåne ska stimulera till ökad dialog mellan skolan och kulturlivet och verka för att kulturutbudet för skolan präglas av kvalitet och mångfald. 

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som söks en gång om året hos Statens kulturråd och är tänkt att vara ett komplement till skolornas egen budget för kulturverksamhet i skolan. Bidraget ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Sedan bidragets start 2008 har alla kommuner och ett visst antal friskolor i Skåne fått Skapande skola-medel. Alla kommuner söker inte varje år. Cirka 120 000 elever beräknas ta del av cirka 25 miljoner kronor under läsåret 2017-2018, vilket är över 70 procent av alla grundskolelever i Skåne.

Utöver de 177 miljoner som betalats ut till landets skolor 2017 fördelar Kulturrådet 12 miljoner kronor till Skapande förskola för att barn i glesbygd ska få se teater-, dans-, musik- och cirkusföreställningar. Satsningen beräknas nå 5 600 barn.

Trenden är att kommunerna söker Skapande skola-medel för alla sina elever. Eftersom potten inte ökat har detta medfört att peng/elev har minskat för varje år. Kulturrådet efterlyste därför prioriteringar från skolhuvudmännen i årets ansökningsomgång. Man ville se riktade insatser, särskilt i kommuner som har skolor där tillgången till kultur skiljer sig åt. Man ser hellre att Skapande skola-medel används till fler högkvalitativa, fördjupande kulturinsatser för ett färre antal elever än "tomtebloss" för alla. Urvalet elever kunde till exempel utgå ifrån socioekonomiska variabler, geografiskt avstånd eller stadier/årskurser där kulturinsatser kunde förväntas ha särskild betydelse.

Kulturrådets bild är dock att kommuner oftast vill fortsätta inkludera alla elever i sina Skapande skola-insatser.

Kommuner och friskolor i Skåne som fått Skapande skola-medel

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter