Barn och unga

Att regelbundet få uppleva konst och kultur i olika former är en rättighet – och är särskilt viktigt under uppväxten. Barn och ungas kulturella behov och rättigheter uppmärksammas nationellt, regionalt och lokalt. 

Region Skånes arbete med utveckling av kulturlivet med fokus på barn och unga utgår från FN:s barnkonvention, de nationella kulturpolitiska och ungdomspolitiska målen och avser barn och unga upp till 25 år.

Barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur, möjlighet till eget skapande och att tillägna sig olika estetiska språk, oavsett uppväxtvillkor och individuella förutsättningar. Ur detta perspektiv är det viktigt att utveckla kulturens kopplingar till skolans verksamhet, där alla barn finns.

Utifrån Region Skånes policy för barnets rättigheter som tydliggör Region Skånes ansvar gentemot det enskilda barnet respektive mot barn i grupp, ska barn och unga vara delaktiga och kunna påverka utbud och kulturutveckling som rör dem, såväl regionalt som lokalt. Utbud och aktiviteter ska upplevas angelägna, präglas av kvalitet och bestå av en mångfald av uttryck. Unga och unga vuxna ska kunna hitta och pröva estetiska uttrycksformer och uppleva att kulturlivet är tillgängligt, inkluderande och meningsskapande.

Prioriterade insatser under 2022

Ta del av barnrättsutbildning

För att påbörja det barnrättsliga arbetet beslöt Kulturförvaltningen att arrangera och filma en grundutbildning om barnkonventionen och barnrättsarbete för förvaltningens medarbetare och nämnd. Vem som helst kan ta del av utbildningen, som är tillgänglig som tre filmer.

Barnrättsbaserat utvecklingsarbete

Kulturcrew förstärks

För att främja barns och ungas inflytande och delaktighet i kulturlivet förstärks KulturCrew, för att kunna verka mer långsiktigt, för fler kommuner och kulturskolor och för att kunna inkludera fler konst och kulturformer. KulturCrew är ett samarbete mellan Riksteatern Skåne, Musik i Syd och kommuner i Skåne.

Barnrättsarbete med särskilt fokus på barn och unga med funktionsnedsättning

Arbetet med att främja kommunalt barnrättsarbete med särskilt fokus på barn och unga med funktionsnedsättning, i samverkan Länsstyrelsen Skåne, fortsätter. Under 2022 ska förutsättningar och kapacitet i kommunerna stärkas, utifrån barns och ungas rätt till en aktiv fritid, med särskilt fokus på barn och unga med funktionsnedsättning. Klippan, Helsingborg och Eslöv som var pilotkommuner i första omgången, kommer att få sällskap med nya kommuner.

Kultur och skola

Under 2022 redovisar Malmö universitet sin följeforskning av Malmö stads lärarfortbildning Re-flex. Rapporten presenteras på BIBU och kommer att vara en del av det fortsatta arbetet med att främja mötet mellan kultur och skola. För att utveckla och fördjupa samarbetet med lärarutbildningen vid Malmö universitet, inleds ett flerårigt samarbete om film och den rörliga bildens språk, i samverkan med Svenska Filminstitutet och Film i Skåne.

Infrastruktur för området kultur barn och unga

Området kultur barn och unga behöver en utvecklad och förstärkt regional infrastruktur. Syftet med att utveckla infrastrukturen är att underlätta och främja samverkan mellan skola och kulturaktörer samt regional samordning gentemot kommunerna. En förstärkt infrastruktur innebär nya stödformer för litteratur och serier, bild och form samt film och rörlig bild. Dessa konstområden saknar idag regionala subventioner som kan samspela med kommunala medel. Genom att stärka kultursektorns möjligheter att samverka med skolan, främja barns rätt till kultur. Utvecklingsarbetet förväntas pågå under kulturplaneperioden.

Nya berättarformer barn och unga

Barns, ungas och unga vuxnas egna kulturuttryck utgår ofta från den rörliga bilden med digitala och interaktiva berättarformat som kombinerar flera medier och konst- och kulturområden. För att skapa nya berättelser för målgruppen barn och unga ska en utlysning om tvärkonstnärliga berättarformer äga rum under hösten 2022.

Nya berättarformer barn och unga

Bokstart

Samverkan inom Region Skåne förstärks under 2022 för att utveckla en hållbar regional infrastruktur för Bokstart. Samverkan kommer att innebära en bokgåva och dialogläsning vid barnhälsovårdens hembesök när barnet är åtta månader.

För att utvidga det språkfrämjande arbetet till fler arenor kommer Bokstart att utvidgas till allt fler konst- och kulturområden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.