Barn och unga

Att regelbundet få uppleva konst och kultur i olika former är en rättighet – och särskilt viktigt under uppväxten. Barn och ungas kulturella behov och rättigheter uppmärksammas nationellt, regionalt och lokalt. 

Region Skånes arbete med utveckling av kulturlivet med fokus på barn och unga utgår från FN:s barnkonvention, de nationella kulturpolitiska och ungdomspolitiska målen och avser barn och unga upp till 25 år. Det innebär att barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur, möjlighet till eget skapande och att tillägna sig olika estetiska språk, oavsett uppväxtvillkor och individuella förutsättningar. Ur detta perspektiv är det viktigt att utveckla kulturens kopplingar till skolans verksamhet, där alla barn finns.

Barns och ungas bästa ska vara utgångspunkten för beslut. Barn och unga ska vara delaktiga och kunna påverka utbud och kulturutveckling som rör dem, såväl regionalt som lokalt. Utbud och aktiviteter ska upplevas angelägna, präglas av kvalitet och bestå av en mångfald av uttryck. Det är speciellt viktigt att unga hittar estetiska uttrycksformer och upplever att kulturlivet är tillgängligt, inkluderande och meningsskapande.

Prioriterade insatser under 2017

Bästa Biennalen!

Bästa Biennalen! är en konstfestival för barn, unga och andra nyfikna som arrangeras vartannat år. Hösten 2017 är det dags för tredje festivalen; från den 21 oktober till den 5 november. Konstinstitutioner, kommuner och fria aktörer inom konst från hela Skåne deltar i festivalen. Ystad konstmuseum är huvudman och projektägare för biennalen och får verksamhetsbidrag från Region Skåne. I Bästa biennalen ingår också en årlig konstpedagogisk konferens.

Bidraget "Ung kraft" - erfarenhetsdelning och ny utlysning

Under 2016 hade fem kulturinstitutioner i Skåne unga vuxna projektanställda för att utveckla verksamheten och för att nätverka med unga inom folkbildning, bibliotek, teater, dans och musik/allmän kultur. Under 2017 ska dessa verksamheter och en forskare från Lunds universitet som följt projekten berätta om vad de gjort och hur det har gått. En ny utlysning sker den 15 september, sista ansökningsdag är den 16 oktober. En förändring från förra ansökningsperioden är att man nu söker för två år.

Ny regional resurs för designpedagogik

Form/Design Center ska under 2017 utveckla den pedagogiska verksamheten och samarbetet som inletts med kommunerna Helsingborg, Kristianstad och Ystad. Institutionen får mer pengar i verksamhetsbidrag för att vara ett regionalt resurscentrum för fältet form, design och arkitektur.

Barns och ungas fritidsvanor

Under 2017 genomför Region Skåne en kulturvaneundersökning med fokus på fritid bland barn och unga i årskurs 5 och 8 samt år 2 i gymnasiet. Undersökningen genomförs tillsammans med Myndigheten för kulturanalys samt 5 andra regioner och beräknas vara klar under hösten 2017.

BUFF på sjukhus

BUFF är en internationell filmfestival för barn och unga som äger rum varje år i Malmö och som verkar under hela året för att främja film för barn och unga. I samverkan med barnsjukvården och sjukhusskolorna i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad ska projektet ta fram ett koncept för att göra BUFFs filmutbud och kringaktiviteter tillgängliga för barn och unga som på grund av sin hälsa inte kan komma till festivalen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter