Barn och unga

Att regelbundet få uppleva konst och kultur i olika former är en rättighet – och särskilt viktigt under uppväxten. Barn och ungas kulturella behov och rättigheter uppmärksammas nationellt, regionalt och lokalt. 

Region Skånes arbete med utveckling av kulturlivet med fokus på barn och unga utgår från FN:s barnkonvention, de nationella kulturpolitiska och ungdomspolitiska målen och avser barn och unga upp till 25 år. Det innebär att barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur, möjlighet till eget skapande och att tillägna sig olika estetiska språk, oavsett uppväxtvillkor och individuella förutsättningar. Ur detta perspektiv är det viktigt att utveckla kulturens kopplingar till skolans verksamhet, där alla barn finns.

Barns och ungas bästa ska vara utgångspunkten för beslut. Barn och unga ska vara delaktiga och kunna påverka utbud och kulturutveckling som rör dem, såväl regionalt som lokalt. Utbud och aktiviteter ska upplevas angelägna, präglas av kvalitet och bestå av en mångfald av uttryck. Det är speciellt viktigt att unga hittar estetiska uttrycksformer och upplever att kulturlivet är tillgängligt, inkluderande och meningsskapande.

Prioriterade insatser under 2018

Kulturcrew – i sydväst, sydost och nu också i nordväst

Kulturcrew Skåne nordväst är den tredje delregionen som fått bidrag för att lära unga om arrangörskap inom kulturområdet. Kommunerna i nordväst som deltar i samarbete med UNGA Musik i Syd och Riksteatern Skåne: Skurup (huvudägare), Burlöv, Lomma, Kävlinge, Vellinge och Trelleborg. Under 2017 fick även Kulturcrew Skåne sydost (huvudägare Ystad) medel och sedan tidigare har Kulturcrew Skåne sydväst (huvudägare Vellinge) medel.

Ung Kultur Möts (UKM) – regional festival i Lomma

2018 ansvarar Lomma kommun för den regionala UKM-festivalen som ger unga kulturutövare en arena och möjlighet att planera och genomföra UKM-festivalen samt nätverka över kommungränser, med stöd av vuxna. Under festivalen arrangeras bland annat utbildningar för unga och möjlighet att uppträda och ställa ut med professionell teknik och förutsättningar. Lomma kommun ansvarar också för att ett urval av skånska ungdomar deltar i Riksfestivalen under 2018.

Bidraget Ung kraft och ny utlysning

Under 2018 och 2019 kommer Musik i Syd, Skånes konstförening och Trelleborgs museum att med hjälp av Ung kraft-bidrag arbeta med unga och unga vuxna för att öka målgruppens delaktighet och inflytande i kulturlivet. En forskningsrapport om de fem första Ung kraft-projekten 2016 visade att mer än ett års projektarbete behövdes för att implementera metoder för att arbeta kontinuerligt med ung delaktighet i verksamheten. Under våren 2018 kommer en ny utlysning.

Hållbar lokal infrastruktur inom film och rörlig bild för barn och unga

Under 2018 inleder Eslövs kommun ett arbete med att hitta metoder för att tillgängliggöra, samordna och utveckla pedagogiska insatser och estetiska lärprocesser inom film och rörlig bild samt övrig barnkultur i kommunens regi.

Tillsammans med en följeforskare ska man inventera och analysera befintligt arbetssätt samt undersöka framgångsfaktorer och hinder i arbetet med estetiska lärprocesser och skola. Man ska också samla in erfarenheter från olika kommunala organisationer och kulturaktörer som verkar inom fältet. Materialet ska vara klart under hösten 2019 och ska spridas till intresserade.

InnoCarnival Skåne 2018 

Malmö stad genomför för tredje gången InnoCarnival Skåne under 2018. InnoCarnival är ett skolprojekt med regionalt stöd, som ger lärare och elever i fjorton kommuner kunskap om innovationsarbete och hållbar utveckling. Projektet har inneburit kreativa lärprocesser och inspirationsseminarier i höst och avslutas med en innovationskarneval på Malmö Live 5-6 april 2018, för grundskolan och gymnasiet, högskola samt skolledare och tjänstemän inom utbildningsområdet.

BOKSTART i Skåne

Region Skåne ska tillsammans med tre kommuner (Sjöbo, Landskrona och Åstorp) initiera det nationella projektet Bokstart som är en satsning på små barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet. Syftet är att tidigt stimulera språkutveckling genom att föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse.

Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, förskola och barnhälsovård och utgår från varje enskild familjs och barns behov. Samarbete med det civila samhället är viktigt i språk- och läsfrämjande insatser som riktar sig till småbarnsfamiljer

Digitaliserat pedagogiskt material

Tillsammans med forskare från Malmö högskola ska Månteatern undersöka hur digitaliserad scenkonst och digitaliserat pedagogiskt material kan nå ut till skolan och hur det kan användas i skolans undervisning. Månteatern arbetar redan med att skapa pedagogiskt material för att förstärka den digitala produkten men det är svårt att nå ut. Projektet kan generera kunskap och erfarenhet om hur digitala och digitaliserade scenkonstproduktioner kan nå publik i och utanför skolans värld.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter