Barn och unga

Att regelbundet få uppleva konst och kultur i olika former är en rättighet – och särskilt viktigt under uppväxten. Barn och ungas kulturella behov och rättigheter uppmärksammas nationellt, regionalt och lokalt. 

Region Skånes arbete med utveckling av kulturlivet med fokus på barn och unga utgår från FN:s barnkonvention, de nationella kulturpolitiska och ungdomspolitiska målen och avser barn och unga upp till 25 år. Det innebär att barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur, möjlighet till eget skapande och att tillägna sig olika estetiska språk, oavsett uppväxtvillkor och individuella förutsättningar. Ur detta perspektiv är det viktigt att utveckla kulturens kopplingar till skolans verksamhet, där alla barn finns.

Barns och ungas bästa ska vara utgångspunkten för beslut. Barn och unga ska vara delaktiga och kunna påverka utbud och kulturutveckling som rör dem, såväl regionalt som lokalt. Utbud och aktiviteter ska upplevas angelägna, präglas av kvalitet och bestå av en mångfald av uttryck. Det är speciellt viktigt att unga hittar estetiska uttrycksformer och upplever att kulturlivet är tillgängligt, inkluderande och meningsskapande.

Barns och ungas kulturvanor och livsstil – en fördjupad undersökning under 2019

I februari 2016 genomförde Region Skåne och Kommunförbundet Skåne Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016 bland skolelever i årskurs 6 och 9 samt gymnasiets årskurs 2 i alla Skånes 33 kommuner. Totalt svarade nära 27 400 elever och enkäten var en uppföljning av motsvarande undersökning som genomfördes år 2012.

Undersökningen 2016 utmynnade i en rapport: Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - en undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa, som presenterades i slutet av 2016. Syftet med undersökningen är att kunna följa utvecklingen över tid inom de aktuella områdena och att ta fram underlag till Region Skånes och kommunernas förebyggande folkhälsoarbete.

Region Skånes kulturförvaltning vill nu fördjupa undersökningen från 2016 genom att låta Sociologiska institutionen vid Lunds universitet gå igenom materialet och undersöka eventuella samband mellan barns och ungas kulturvanor och livsstil. Resultatet ska vara klart vid halvårsskiftet 2019.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter