Barn och unga

Att regelbundet få uppleva konst och kultur i olika former är en rättighet – och är särskilt viktigt under uppväxten. Barn och ungas kulturella behov och rättigheter uppmärksammas nationellt, regionalt och lokalt. 

Region Skånes arbete med utveckling av kulturlivet med fokus på barn och unga utgår från FN:s barnkonvention, de nationella kulturpolitiska och ungdomspolitiska målen och avser barn och unga upp till 25 år.

Barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur, möjlighet till eget skapande och att tillägna sig olika estetiska språk, oavsett uppväxtvillkor och individuella förutsättningar. Ur detta perspektiv är det viktigt att utveckla kulturens kopplingar till skolans verksamhet, där alla barn finns.

Barns och ungas bästa ska vara utgångspunkten för beslut. Barn och unga ska vara delaktiga och kunna påverka utbud och kulturutveckling som rör dem, såväl regionalt som lokalt. Utbud och aktiviteter ska upplevas angelägna, präglas av kvalitet och bestå av en mångfald av uttryck. Unga och unga vuxna ska kunna hitta och pröva estetiska uttrycksformer och uppleva att kulturlivet är tillgängligt, inkluderande och meningsskapande.

Stöd till barnrättsutbildning

Kulturförvaltningen erbjuder kulturaktörer ett utbildningsstöd på 10 000 kronor för att arrangera barnrättsutbildning för egen verksamhet samt samarbetspartners.

Stöd till barnrättsutbildning

Region Skånes policy för barnets rättigheter

Policy för barnets rättigheter är ett av Region Skånes styrande dokument och antogs av regionfullmäktige i juni 2020. Policyn anger inriktningen för arbetet med barnkonventionen och tydliggör Region Skånes ansvar gentemot det enskilda barnet respektive mot barn i grupp samt att arbetsmetoder har sin grund i barnkonventionen och att beslutsfattande sker i enlighet med barnets bästa.

Region Skånes policy för barnets rättigheter

Se filmad grundutbildning om barnrättsarbete

För att påbörja det barnrättsliga arbetet beslöt Kulturförvaltningen att arrangera en grundutbildning om barnkonventionen och barnrättsarbete för förvaltningens medarbetare och nämnd. Utbildningen ska ses som ett inledande steg och kommer att följas av flera insatser.

Barnrättsbaserat utvecklingsarbete

Möten med konst och kultur är språkutveckling för små barn

Satsningen Bokstart riktar sig till samhällets yngsta invånare och försöker skapa strukturer och en medvetenhet hos och tillsammans med olika aktörer om språkutvecklingens betydelse, för både individen och samhället. Tillsammans med strategiska samarbetspartners såsom kommuner, BVC, förskolor, kulturlivet – och inte minst barnets föräldrar – verkar Region Skånes kulturförvaltning för barns tidiga språkinlärning. Family literacy program som Bokstart har i Skåne kompletterats med fler konst- och kulturformer, såsom museer och filmaktörer.

Bokstart Skåne

Möten med konst och kultur i skolan

För att främja konst och kultur under skoltid samverkar Region Skåne med universiteten i Lund och Malmö. Bland annat finansieras en följeforskning på Malmö universitet av en fortbildningskurs som stärker lärare i att arbeta aktivt med hela kulturlivet. Genom kursen får de en bredare kännedom om estetiska uttrycksformer och hur de kan användas i undervisningen. Syftet är att främja elevers möjlighet att få ta del av konst och kultur. Kursen arrangeras av Pedagogisk Inspiration i Malmö stad.

För att utveckla kulturpedagogiken samverkar Region Skåne med Malmö universitet och en arbetsgrupp med representanter från kulturarvschefsnätverket, det kulturpedagogiska nätverket, Lunds universitet och Kulturförvaltningen. Samarbetet ska bland annat skapa en regional gemenskap för lärande inom det kulturarvspedagogiska området som även ska initiera forskning inom området.

Ung delaktighet i kulturlivet

Under 2020 slutförs fem Ung kraft-projekt vars syfte är att stärka ungas och unga vuxnas delaktighet och inflytande i kulturlivet. Ung kraft sätter fokus på ungas och unga vuxnas kulturutövande, att stimulera kulturaktörernas arbete med åldersgruppen och att främja utbud och verksamhet som är angelägen och relevant för målgruppen.

Ung kraft

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.