Barn och unga

Att regelbundet få uppleva konst och kultur i olika former är en rättighet – och särskilt viktigt under uppväxten. Barn och ungas kulturella behov och rättigheter uppmärksammas nationellt, regionalt och lokalt. 

Region Skånes arbete med utveckling av kulturlivet med fokus på barn och unga utgår från FN:s barnkonvention, de nationella kulturpolitiska och ungdomspolitiska målen och avser barn och unga upp till 25 år. Det innebär att barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur, möjlighet till eget skapande och att tillägna sig olika estetiska språk, oavsett uppväxtvillkor och individuella förutsättningar. Ur detta perspektiv är det viktigt att utveckla kulturens kopplingar till skolans verksamhet, där alla barn finns.

Barns och ungas bästa ska vara utgångspunkten för beslut. Barn och unga ska vara delaktiga och kunna påverka utbud och kulturutveckling som rör dem, såväl regionalt som lokalt. Utbud och aktiviteter ska upplevas angelägna, präglas av kvalitet och bestå av en mångfald av uttryck. Det är speciellt viktigt att unga hittar estetiska uttrycksformer och upplever att kulturlivet är tillgängligt, inkluderande och meningsskapande.

Prioriterade insatser under 2016

Bästa Biennalen!

Bästa Biennalen! är en konstfestival för barn, unga och andra nyfikna. Region Skåne har från och med 2016 gett Ystad konstmuseum ett extra bidrag för att vara huvudman och projektägare för biennalen. I Bästa biennalen ingår också en årliga konstpedagogisk konferens.

Bidraget "Ung kraft" och forskning

Fem kulturinstitutioner i Skåne har fått del av bidraget "Ung kraft" för att under 2016 utveckla sin verksamhet med och för unga och unga vuxna. Projekten kommer att följas av forskare. Syftet med projektbidraget Ung kraft är att öka unga och unga vuxnas delaktighet och inflytande i det offentligt stödda kulturlivet.

Barns och ungas eget skapande: film, digitala spel och transmedia

För att förstärka barns och ungas eget skapande inom området film, digitala spel och transmedia, har Film i Skåne fått ett förstärkt projektbidrag. Den strategiska satsningen stärker insatsområdet Barn och Unga i Handlingsplan Rörlig Bild: film, digitala spel och transmedia 2015-2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter