Kulturutveckling

Målet för Region Skånes kulturutvecklingsarbete är att medborgarna i Skåne ska ha tillgång till ett kulturutbud med stor mångfald, innehållande både bredd och spets och som präglas av kvalitet och nytänkande.

Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till medborgarnas välbefinnande och till regionens utveckling.

Barn och ungas kulturella behov är prioriterade i all vår verksamhet.

Vårt arbete

Region Skånes kulturförvaltning arbetar processinriktat tillsammans med kommunerna och kulturlivets intressenter med utveckling av film och rörlig bild, teater, dans, nycirkus, musik, bildkonst och form, bibliotek och kulturarv, litteratur, digital kultur, folkbildning, kultur och hälsa samt kultur för barn och unga. Vi arbetar även med främjandet av kulturella och kreativa näringar.

Vi initierar och utvärderar insatser utifrån de strategiska kulturpolitiska målen. Vi handlägger regionala och statliga medel till kommuner, kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. Vi stödjer kulturaktörer genom utvecklingsbidrag och projektbidrag.

Medarbetarna har bred och djup kompetens inom olika kultur- och konstområden och har välutvecklade nätverk regionalt, nationellt och internationellt. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter