TITA - ESS MAX IV

Strategier och behov kring ESS och MAX IV

Forskningsanläggningarna ESS och MAX IV är under etablering i Lund. Region Skåne arbetar tillsammans med offentliga aktörer för att Skåne ska kunna maximera samhällsnyttan och fånga upp spin-off-effekter av etableringen.

Av de cirka 18 miljarder kronor som forskningsanläggningarna ESS och MAX IV kostar att bygga står Sverige för cirka 8 miljarder kronor. Enbart byggnationen och den framtida driften av anläggningarna ger det regionala näringslivet chans till nya affärer och teknikspridning.

I ett bredare perspektiv finns möjligheten till ett stärkt innovationsklimat, forskningssamhälle och höjd konkurrenskraft för näringslivet. Med det följer sannolikt nya företagsetableringar och en ökad inflyttning av människor med efterfrågade och attraktiva kompetenser.

MAX IV invigdes i juni 2016, och ESS beräknas vara i drift 2019.

TITA

Under 2010 – 2012 bedrev Region Skåne i samarbete med 42 andra offentliga aktörer i Skåne och Blekinge projektet "ESS MAX IV i regionen - TITA". Förkortningen står för Tillväxt och Innovation (TI) samt Tillgänglighet och Attraktivitet (TA).

Rapporter

Projektets slutrapporter kan laddas ned här.

Strategier och resultat

Av projektets resultat framgår tydligt vilka insatser som krävs för att både region och nation ska få ut största möjliga effekt av ESS och MAX IV. För att säkra spridningseffekter i hela regionen ska vi:

 • Stärka näringslivets konkurrens- och innovationskraft
 • Bygga en stark utbildningsregion
 • Skapa dynamiska forskningsmiljöer
 • Öka tillgängligheten i hela regionen
 • Utveckla regionens internationella attraktivitet

Bland de omedelbara behov som identifierats av TITA finns:

 • Behovet av att bygga upp starka kopplingar mellan industri, akademi och anläggningar och av att skapa stödfunktioner både för leverans till och industriell användning av ESS och MAX IV.
 • Nödvändigheten av satsningar inom skolan som leder till ett ökat intresse för naturvetenskapliga och tekniska utbildningsval.
 • Betydelsen av att integrera forskningsanläggningarna med utbildningssystemet för att skapa möjligheter för teknikutveckling och spridningseffekter för industrin.
 • Behovet av en öppen innovationsarena för att skapa en stark innovationsmiljö kring anläggningarna. Den behövs för att skapa den beredskap och snabbhet som krävs för att regionen ska vara en bra mottagare av nya idéer och verksamheter.
 • Nödvändigheten av ett ökat bostadsbyggande och av transportinfrastruktursatsningar för att öka tillgängligheten till ESS och MAX IV från hela regionen .
 • Behovet av att utveckla det goda värdskapet och göra regionen internationellt attraktiv för människor och företag, bland annat genom att säkra tillgången till internationella skolor och olika typer av bostäder.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter