Stöd till idéburna organisationer som kan bidra till ökad psykisk hälsa hos unga

Vem kan söka?
Insatsen ska ha en regional nytta för Skånes invånare och bidra till att uppfylla den regionala utvecklingsstrategins visionsmål Det öppna Skåne.

Verksamheten ska omfatta minst sex kommuner eller nå en betydande andel av sin målgrupp. Med verksamhet menas aktiviteter utifrån föreningens ändamål som kommer målgruppen till nytta. Fokus för detta bidrag avser förebyggande och främjande insatser, som knyter an till psykiskt välbefinnande.

Syfte
Syftet med bidraget utgår från Region Skånes målbild ”Bättre hälsa för fler”. Fler barn och unga ska nås av kvalitativa insatser med fokus på psykiskt välbefinnande. Vid bedömningen av föreslagna insatser tas också hänsyn till det sambanden mellan fysisk och psykisk hälsa.

Bidraget ska gå till insatser som avser dels promotion, dvs. hälsofrämjande insatser med fokus på att erbjuda och möjliggöra goda levnadsvanor och livsvillkor, t.ex. hur man gör det möjligt för unga att hantera sin vardag. Dels prevention med fokus på att förebygga, dvs. påverka levnadsvanor för att förebygga sjukdomar och motverka psykisk ohälsa. Detta kan göras genom att reducera riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer.

Aktiviteterna ska fokusera på det som brukar benämnas som levnadsvanor som fysisk aktivitet, matvanor, sömn, tobak, alkohol och narkotika, sexualitet samt sociala nätverk. Levnadsvanor och sociala nätverk är en viktig del för att främja psykiskt välbefinnande hos barn- och ung

Ansökan
Utlysning 15 juni 2021. Sista ansökningsdag 1 september.

Ansökningsblankett här.

Riktlinjer för bidrag till idéburen sektor från regionala utvecklingsnämnden här.

Reviderade kriterier för bidrag till idéburna organisationer som kan bidra till ökad psykisk hälsa hos unga här.

Finansiering
Finansiering och tidpunkt för beslut meddelas senare. 

KONTAKT
Lene.hansson@skane.se

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.