Stöd till idéburna organisationer som kan bidra till ökad psykisk hälsa hos unga

När kan jag söka?

Sista ansökningsdag för verksamhetsår 2023 har passerat. Avvakta information.

Utbetalning av bidrag

Godkända bidrag (Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 19 januari 2023) för insatser 2023 betalas ut under första kvartalet 2023.

Kommunikation

I både digital och tryckt marknadsföring ska det framgå tydligt att verksamheten finansieras med bidrag från Region Skåne. På så sätt bidrar verksamheten till att öka invånarnas kännedom om att regionala skattemedel bidrar till psykisk hälsa för unga i Skåne.

Miljöarbete

Idéburna organisationer som med sin verksamhet, helt eller delvis, finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. Om verksamheten får bidrag om minst sex prisbasbelopp ska denna uppfylla en checklista av kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och miljöarbete; Region Skånes miljöbevis. 

Inrapportering av miljöarbete ska ske senast 6 månader från det att verksamheten fått beslut om finansiering av Region Skåne.

Redovisning av bidrag

Redovisning av bidrag avseende verksamhetsår 2023 ska vara inskickad till stod.ideburna.miljo@skane.se senast 15 mars 2024.

Redovisning ska bestå av en slutrapport som beskriver följande:

  • De kommuner (minst 6) där insatsen har genomförts alternativt där insatsen har nått en betydande andel av målgruppen.
  • Har insatsen har kunnat genomföras som planerats.
  • Har kontakten med regional utveckling har fungerat avseende tillgänglighet, information och bemötande.
  • Beskriv på vilket sätt som fler barn och unga (6 – 25 år) har nåtts av aktiviteter och kvalitativa insatser med fokus på goda levnadsvanor och psykiskt välbefinnande.

Redovisningen består även av en ekonomisk redovisning.

  • I den ekonomiska redovisningen ska de gå att utläsa kostnader och intäkter för den insats som finansierats med bidraget.
  • Det ska följa en röd tråd mellan slutrapportens beskrivning av hur bidraget har använts och de kostnader som framgår av den ekonomiska redovisningen.
  • Verifikationer kan komma att inhämtas för att styrka kostnader.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.