Stöd till idéburna organisationer som kan bidra till ökad psykisk hälsa hos unga

Vem kan söka?

Idéburna organisationer med regional verksamhet och där den egna verksamheten bidrar till att uppnå effekten ökat psykiskt välbefinnande hos unga 6 – 25 år.

Verksamheten ska omfatta minst sex kommuner eller nå en betydande andel av sin målgrupp. Med verksamhet menas aktiviteter utifrån den idéburna organisationens ändamål som kommer målgruppen till nytta.

Region Skåne ser samverkan med den idéburna sektorn som viktig för den regionala utvecklingen och vill därför stimulera, stödja och utveckla idéburna organisationer i Skåne som stödjande miljöer för psykiskt välbefinnande hos unga.

Syfte

Syftet med bidraget utgår från Region Skånes målbild Bättre hälsa för fler. Fler barn och unga ska nås av kvalitativa insatser med fokus på psykiskt välbefinnande. Vid bedömningen av föreslagna insatser tas också hänsyn till det sambanden mellan fysisk och psykisk hälsa.

Bidraget ska gå till insatser som dels avser promotion, dvs. hälsofrämjande insatser med fokus på att erbjuda och möjliggöra goda levnadsvanor och livsvillkor, t.ex. hur man gör det möjligt för unga att hantera sin vardag. Dels prevention med fokus på att förebygga sjukdomar och motverka psykisk ohälsa. Detta kan göras genom att reducera riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer.

Aktiviteterna ska fokusera på det som brukar kallas levnadsvanor, exempelvis fysisk aktivitet, matvanor, sömn, tobak, alkohol, narkotika, sexualitet samt sociala nätverk. Goda levnadsvanor och sociala nätverk är en viktig del för att främja psykiskt välbefinnande hos barn och unga.

Summa

Bidrag som kan sökas uppgår till max 600 000 SEK per ansökningsperiod. Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod.

När kan jag söka?

Utlysning sker den 1 juni. Sista ansökningsdag är den 1 september.

Ansökan med separata bifogade dokument mejlas till stod.ideburna.miljo@skane.se

Riktlinjer och kriterier

Bidragsspecifika krav

Dokument som ska bifogas:

 • Årsredovisning, alternativt Årsbokslut eller Förenklat bokslut från året före ansökningsåret. Dokumentet ska vara upprättad på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningsseds samt undertecknad av styrelsen.
 • Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning. För andra företagsformer är det bland annat storleken på företaget som är avgörande för om en årsredovisning behöver upprättas eller inte. Det går att läsa mer om detta i Bokföringslagen kapitel 6, § 1 och § 3.
 • Revisionsberättelse som beskriver ansvarsfrihet för styrelsen och som är undertecknad av revisor
 • Årsmötesprotokoll som är undertecknad av ordförande samt justerad.
 • Verksamhetsberättelse som har antagits vid årsmötet.
 • Aktuella stadgar
 • Verksamhetsplan för kommande år.
 • Budget för insats som enligt ansökan bidraget avser (avser inte hela organisationens verksamhetsplan).

Utvärderings-/fördelningsprinciper

 • Efterfrågade dokument har bifogats, se Bidragsspecifika krav.
 • Insatsen ska ha en regional nytta för Skånes invånare och bidra till att uppfylla den regionala utvecklingsstrategins visionsmål Det öppna Skåne.
 • Verksamheten ska omfatta minst sex kommuner eller nå en betydande andel av sin målgrupp. Med verksamhet menas aktiviteter utifrån föreningens ändamål som kommer målgruppen till nytta.
 • Det sammantagna urvalet av insatser vilka tilldelas medel ska spegla en bredd av de levnadsvanor som beskrivs ovan under fokus för aktiviteterna.
 • Vara genomförbar utifrån inriktning på de planerade aktiviteterna, tidsperiod och budget.
 • Insatsen ska inte endast vara beroende av finansiering av Region Skånes givna bidrag. Ansvariga för organisationen ska säkerställa att organisationen har stadigvarande intäkter från annat håll, såsom till exempel andra bidragsgivare, medlemsavgifter, aktiviteter, etc.
 • En förutsättning för beviljande av bidrag är att den aktuella verksamheten bedöms hålla tillräckligt hög kvalitet
 • Region Skåne bedömer om metoden har möjlighet att uppnå avsett syfte.
 • Region Skåne förbehåller sig rätten att bedöma ansökan utifrån kriterier och riktlinjer beskrivna i detta dokument.
 • Fördelningen av bidrag kommer att baseras på i vilken grad de aktuella verksamheterna bidrar till de beskrivna syftena.

Beslut om bidrag

Folkhälsoberedningen kommer att bereda ansökningar för beslut i Regionala utvecklingsnämnden under november 2022.

Ambitionen är att besked ska lämnas till berörd idéburen organisation när Region Skånes budget fastställts, dvs. senast före januari månads utgång efterföljande år.

Utbetalning av bidrag

Godkända bidrag betalas ut under första kvartalet 2023.

Kommunikation

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det framgå att verksamheten finansieras av Region Skåne. På detta sätt medverkar verksamheten till att invånarna få kännedom att regionala skattemedel bidrar till psykisk hälsa för unga i Skåne.

Miljöarbete

Idéburna organisationer som med sin verksamhet, helt eller delvis, finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. Om verksamheten får bidrag om minst sex prisbasbelopp (291 600 kronor år 2021) ska denna uppfylla en checklista av kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och miljöarbete; Region Skånes miljöbevis. 

Inrapportering av miljöarbete ska ske senast 6 månader från det att verksamheten fått beslut om finansiering av Region Skåne.

Redovisning av bidrag

Redovisning av bidrag ska vara inskickad till stod.ideburna.miljo@skane.se senast 15 mars 2024.

Redovisning ska bestå av (1) en slutrapport. Exempel på frågor här nedan som kommer att mejlas ut.

 • I vilka kommuner som verksamheten har bedrivits
 • Har insatsen har kunnat genomföras som planerats
 • Har kontakten med regional utveckling har fungerat avseende tillgänglighet, information och bemötande
 • Beskriv på vilket sätt som fler barn och unga har nåtts av kvalitativa insatser med fokus på psykiskt välbefinnande.

Redovisningen består även av (2) en ekonomisk redovisning.

 • Den ekonomiska redovisningen ska särredovisas i årsredovisning, årsbokslutet eller det förenklade bokslutet, så att det går att utläsa kostnader och intäkter för den verksamhet som finansierats med bidraget.
 • Det ska följa en röd tråd mellan slutrapportens beskrivning av hur bidraget har använts och de kostnader som framgår av den ekonomiska redovisningen.

KONTAKT

Lene Hansson, Samordnare folkhälsofrågor Region Skåne

Lene.Hansson@skane.se

stod.ideburna.miljo@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.