Stöd till barn- och ungdomsorganisationer

Vem kan söka?

Barn och ungdomsorganisationer med verksamhet i minst sex kommuner.

Organisationens riks- eller moderorganisation ska erhålla statsbidrag från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Region Skåne ser samverkan med den idéburna sektorn som viktig för den regionala utvecklingen och vill därför stimulera, stödja och utveckla Skånes idéburna organisationer som stödjande miljöer för psykisk hälsa hos unga.

Syfte

Syftet med bidraget utgår från Region Skånes målbild Bättre hälsa för fler. Fler barn och unga ska nås av kvalitativa insatser med fokus på psykiskt välbefinnande.

Syftet är också är att skapa förutsättningar för ökade möjligheter för idéburna organisationer att ta en aktiv roll i Skånes hälsofrämjande arbete.

Bidraget ska gå till insatser som dels avser promotion, dvs. hälsofrämjande insatser med fokus på att erbjuda och möjliggöra goda levnadsvanor och livsvillkor, t.ex. hur man gör det möjligt för unga att hantera sin vardag. Dels prevention med fokus på att förebygga sjukdomar och motverka psykisk ohälsa. Detta kan göras genom att reducera riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer.

Fördelning av bidraget

Av det budgeterade anslaget till bidrag för barn- och ungdomsorganisationer som uppnått Kriterier för organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer, fördelas 50 % till grundbidrag och 50 % till verksamhetsbidrag.

När kan jag söka?

Utlysning sker den 1 juni. Sista ansökningsdag är den 1 september.

Ansökan med separata bifogade dokument skickas till stod.barnungdom.miljo@skane.se

Riktlinjer och kriterier

Bidragsspecifika krav

Dokument som ska bifogas:

 • Årsredovisning, alternativt Årsbokslut eller Förenklat bokslut från året före ansökningsåret. Dokumentet ska vara upprättad på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningsseds samt undertecknad av styrelsen.
 • Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning. För andra företagsformer är det bland annat storleken på företaget som är avgörande för om en årsredovisning behöver upprättas eller inte. Det går att läsa mer om detta i Bokföringslagen kapitel 6, § 1 och § 3.
 • Revisionsberättelse som beskriver ansvarsfrihet för styrelsen och som är undertecknad av revisor
 • Årsmötesprotokoll som är undertecknad av ordförande samt justerad.
 • Verksamhetsberättelse som har antagits vid årsmötet.
  Aktuella stadgar
 • Verksamhetsplan för kommande år
 • Revisorsrapport
 • Blankett som tydligt beskriver antal deltagardagar i regional verksamhet för medlemmar 6 – 25 år, samt över 25 år. Innehållet i aktiviteten ska tydligt anges

Utvärderings-/fördelningsprinciper

 • Efterfrågade dokument har bifogats, se Bidragsspecifika krav.
 • Långsiktigt vill vi stärka förutsättningar för individen till goda levnadsvanor och beteenden som främjar hälsa. Aktiviteterna som bidraget avser ska därför fokusera på det som brukar benämnas som levnadsvanor som fysisk aktivitet, matvanor, sömn, sexualitet, tobak, alkohol och narkotika samt sociala nätverk. Levnadsvanor och sociala nätverk är en viktig del för att främja psykisk hälsa hos barn- och ungdomar och som idéburen sektor har lång erfarenhet av att arbeta med.
 • Förväntade effekter är stärkta sociala nätverk och relationer hos barn och unga och idéburna aktörer som bidrar till kontinuerlig utveckling av regionens hälsosystem.
 • Verksamheten ska omfatta minst sex kommuner.
 • Barn- och ungdomsorganisationer som inte har kunnat uppnå enligt kriterier ett minimum av 150 deltagardagar och minimum 300 medlemmar under pandemiåret 2021 kommer att få registrerat 150 deltagardagar respektive 300 medlemmar vid bedömning av bidraget (Regionala utvecklingsnämndens beslut 2022-04-29 § 38).
 • Organisationens andel ungdomsmedlemmar ska utgöra minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal.
 • Deltagardagar avser endast regionala deltagardagar som är planerad och genomförd av distriktet. Se Verksamhetsbidrag – regional verksamhet i Kriterier organisationsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer (pdf).
 • I en bifogad blankett som avser deltagardagar ska det tydligt framgå en beskrivning av redovisad aktivitet. Se vidare innehåll i Kriterier organisationsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer (pdf).
 • I en bifogad blankett som avser deltagardagar ska det tydligt framgå när deltagare över 25 år och vilken aktivitet som avsetts. Vid ledarutbildning tillämpas ingen åldersgräns. Se vidare innehåll i Kriterier organisationsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer (pdf).
 • En Revisorsrapport ska bifogas ansökan.
 • I övrigt se innehåll i Kriterier organisationsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer (pdf).

Beslut om bidrag

Folkhälsoberedningen kommer att bereda ansökningar under november 2022.

Ambitionen är att besked ska lämnas till berörd idéburen organisation när Region Skånes budget fastställts, dvs. senast före januari månads utgång efterföljande år.

Utbetalning av bidrag

Godkända bidrag betalas ut under första kvartalet 2023.

Bidraget ska gå till och användas av distriktsorganisationen.

Kommunikation

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det framgå att verksamheten finansieras av Region Skåne. På detta sätt medverkar verksamheten till att invånarna få kännedom att regionala skattemedel bidrar till psykisk hälsa för unga i Skåne.

Miljöarbete

Idéburna organisationer som med sin verksamhet, helt eller delvis, finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. Om verksamheten får bidrag om minst sex prisbasbelopp (291 600 kronor år 2021) ska denna uppfylla en checklista av kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och miljöarbete; Region Skånes miljöbevis.

Inrapportering av miljöarbete ska ske senast 6 månader från det att verksamheten fått beslut om finansiering av Region Skåne.

Redovisning av bidrag

Redovisning av bidrag ska vara inskickad till stod.barnungdom.miljo@skane.se senast 15 mars 2024.

Redovisning ska bestå av (1) en slutrapport. Exempel på frågor här nedan som kommer att mejlas ut.

 • I vilka kommuner som verksamheten har bedrivits
 • Har insatsen har kunnat genomföras som planerats
 • Har kontakten med regional utveckling har fungerat avseende tillgänglighet, information och bemötande
 • Beskriv på vilket sätt som fler barn och unga har nåtts av kvalitativa insatser med fokus på psykiskt välbefinnande.

Redovisningen består även av (2) en ekonomisk redovisning.

 • Den ekonomiska redovisningen ska särredovisas i årsredovisning, årsbokslutet eller det förenklade bokslutet, så att det går att utläsa kostnader och intäkter för den verksamhet som finansierats med bidraget.
 • Det ska följa en röd tråd mellan slutrapportens beskrivning av hur bidraget har använts och de kostnader som framgår av den ekonomiska redovisningen.

   

Kontakt

Lene Hansson, Samordnare folkhälsofrågor Region Skåne
E-post stod.barnungdom.miljo@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.