Stöd till barn- och ungdomsorganisationer

Detta bidrag syftar till att skapa förutsättningar för idéburna organisationer att ta en aktiv roll i Skånes hälsofrämjande arbete för barn och unga. Genom distriktsorganisationens verksamhet ska fler barn och unga kunna nås av kvalitativa insatser med fokus på goda levnadsvanor och psykiskt välbefinnande.

Vem kan söka?

Barn och ungdomsorganisationer som utgör distriktsorganisationer med verksamhet i minst sex kommuner och där den egna verksamheten bidrar till att uppnå beskrivna kriterier.

Distriktsorganisationens riks- eller moderorganisation ska erhålla statsbidrag från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Syfte

Syftet med bidraget utgår från Region Skånes målbild Bättre hälsa för fler. Fler barn och unga ska nås av kvalitativa insatser med fokus på goda levnadsvanor och psykiskt välbefinnande.

Syftet är också är att skapa förutsättningar för ökade möjligheter för idéburna organisationer att ta en aktiv roll i Skånes hälsofrämjande arbete. Region Skåne ser samverkan med den idéburna sektorn som viktig för den regionala utvecklingen och vill därför stimulera, stödja och utveckla Skånes idéburna organisationer som stödjande miljöer för psykisk hälsa hos unga.

Bidraget ska gå till insatser som dels avser promotion, dvs. hälsofrämjande insatser med fokus på att erbjuda och möjliggöra goda levnadsvanor och livsvillkor, t.ex. hur man gör det möjligt för unga att hantera sin vardag. Dels prevention med fokus på att förebygga sjukdomar och motverka psykisk ohälsa. Detta kan göras genom att reducera riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer.

Fördelning av bidraget

Av det budgeterade anslaget till bidrag för barn- och ungdomsorganisationer som utgör distriktsorganisationer och som uppnått riktlinjer och kriterier för bidraget, fördelas 50 % till grundbidrag och 50 % till verksamhetsbidrag.

När kan jag söka?

Sista ansökningsdag för verksamhetsår 2023 har passerat. Avvakta information om bidrag för verksamhetsår 2024.

Riktlinjer och kriterier

Revidering av riktlinjer och kriterier kommer att ske inför nästa utlysning.

Beslut om bidrag

Beslut om bidrag kommer att ske via tilldelningsbeslut efter Regionala utvecklingsnämndens beslut för budget för verksamhetsåret. Regionala utvecklingsnämndens sammanträde är den 19 januari.

Utbetalning av bidrag

Godkända bidrag betalas ut under första kvartalet 2023. Bidraget ska gå till och användas av distriktsorganisationen.

Kommunikation

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det framgå att verksamheten finansieras av Region Skåne. På detta sätt medverkar verksamheten till att invånarna få kännedom att regionala skattemedel bidrar till psykisk hälsa för unga i Skåne.

Miljöarbete

Idéburna organisationer som med sin verksamhet, helt eller delvis, finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. Om verksamheten får bidrag om minst sex prisbasbelopp (291 600 kronor år 2021) ska denna uppfylla en checklista av kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och miljöarbete; Region Skånes miljöbevis.

Inrapportering av miljöarbete ska ske senast 6 månader från det att verksamheten fått beslut om finansiering av Region Skåne.

Redovisning av bidrag

Redovisning av bidrag avseende verksamhetsår 2023 ska vara inskickad till stod.barnungdom.miljo@skane.se senast 15 mars 2024.

Redovisning ska bestå av en slutrapport som beskriver följande:

  • I vilka kommuner som verksamheten har bedrivits
  • Har insatsen har kunnat genomföras som planerats
  • Har kontakten med regional utveckling har fungerat avseende tillgänglighet, information och bemötande
  • Beskriv på vilket sätt som fler barn och unga har nåtts av kvalitativa insatser med fokus på psykiskt välbefinnande.

Redovisningen består även av en ekonomisk redovisning.

  • I den ekonomiska redovisningen ska det gå att utläsa kostnader och intäkter för den verksamhet som finansierats med bidraget.
  • Det ska följa en röd tråd mellan slutrapportens beskrivning av hur bidraget har använts och de kostnader som framgår av den ekonomiska redovisningen.
  • Verifikationer kan komma att inhämtas för att styrka kostnader.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.