Stöd till barn- och ungdomsorganisationer

Vem kan söka?
Bidrag ges till barn- och ungdomsorganisationer (här nedan kallad organisation), med regional verksamhet i minst 6 kommuner och där den egna verksamheten bidrar till att uppnår Riktlinjer för bidrag till idéburen sektor från regionala utvecklingsnämnden samt Kriterier organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Organisationens riks- eller moderorganisation ska erhålla statsbidrag från MUCF- Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Syfte
Syftet med bidraget utgår från Region Skånes målbild ”Bättre hälsa för fler”. Fler barn och unga ska nås av kvalitativa insatser med fokus på psykisk hälsa. Syftet är också är att skapa förutsättningar för ökade möjligheter för idéburna organisationer att ta en aktiv roll i Skånes hälsofrämjande arbete.

Folkhälsoberedningen och Regionala utvecklingsnämnden vill se tydliga aktiviteter som vänder sig mot unga från 6 - 25 år och som har som syfte att förbättra den psykiska hälsan.

Aktiviteterna bör fokusera på det som brukar benämnas som levnadsvanor som fysisk aktivitet, matvanor, sömn, sexualitet, tobak, alkohol och narkotika samt sociala nätverk.

Levnadsvanor och sociala nätverk är en viktig del för att främja psykisk hälsa hos barn- och ungdomar och som idéburen sektor har lång erfarenhet av att arbeta med.

Förväntade effekter är stärkta sociala nätverk och relationer hos barn och unga och idéburna aktörer som bidrar till kontinuerlig utveckling av regionens hälsosystem.

Långsiktigt vill vi stärka förutsättningar för individen till goda levnadsvanor och beteenden som främjar hälsa.

Ansökan
Utlysning 15 juni 2021. Sista ansökningsdag 1 september

Ansökningsblankett här. 

Riktlinjer för bidrag till idéburen sektor från regionala utvecklingsnämnden här .

Kriterier för organisationsbidrag bidrag till Barn- och ungdomsföreningar här.

Finansiering
Finansiering och tidpunkt för beslut meddelas senare.

Fördelningen sker med stöd av fördelningsnyckel enligt Kriterier för organisationsbidrag till Barn- och ungdomsföreningar och fördelas proportionellt utifrån antalet medlemmar och antalet deltagardagar.

Tillfällig förändring i kriterier för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer i anledning av Covid -19
Regionala utvecklingsnämnden har vid sammanträde den 4 juni 2021 tagit beslut om att fastställa tillfällig förändring i kriterier för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer i anledning av Covid -19:

-        Att 150 deltagardagar noteras som lägst för organisationer som redovisat minst detta antal för verksamhetsår 2019 (bidragsår 2021) men inte kunnat uppnå detta antal under verksamhetsår 2020 (bidragsår 2022).

Det ska framgå i ansökan hur man anpassat sin verksamhet för att fortsatt kunna bedriva denna och erbjuda barn och unga aktiviteter under pandemin. Organisation som redovisar minst 150 deltagardagar och däröver för verksamhetsår 2020 ska erhålla bidrag utifrån lämnat antal deltagardagar.

KONTAKT
Lene.hansson@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.