Statliga hiv/STI-medel

Folkhälsomyndigheten (FoHM) ansvarar för fördelning av statliga hiv/STI-medel till kommuner och landsting. Medel för regionala och lokala projekt ansöker man om hos respektive region och kommun. Årets ansökningsperiod är avslutad.

Regionala och kommunala frivilligorganisationer kan ansöka om hiv/STI-medel från Region Skåne för egna insatser. Syftet är att insatserna ska utgöra ett komplement till Region Skånes arbete och stärka det regionala hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom hiv/STI-området. 

Insatserna kan till exempel rikta sig till en målgrupp som har särskilda behov av förebyggande insatser, eller till personal som behöver utveckla sin kompetens.

Fördelningen av medlen grundar sig i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60)

Ansökan om regionala statliga hiv/STI-medel

Region Skåne ansvarar i Skåne för hantering av statsbidraget efter beviljad ansökan. Detta arbete omfattar fördelning, uppföljning och redovisning av förbrukade medel utifrån resultat, måluppfyllelse och utnyttjade resurser.

I avvaktan på nationella direktiv rörande statsbidrag 2018 har en formell ansökningsprocess i Skåne inte varit aktuell under innevarande år.

Preventionsgrupper

Ansökan ska bland annat definiera insatsens huvudsakliga preventionsgrupp. En preventionsgrupp är en grupp av människor som, utifrån vad som är känt genom epidemiologiska data eller annan vetenskapligt underlag, i särskilt hög grad riskerar att drabbas av eller överföra hivinfektion till andra.

Utifrån den nationella hiv/STI-strategin finns det följande preventionsgrupper att rikta särskilda insatser till:

  • Migranter
  • Män som har sex med män
  • Personer med erfarenheter av sex mot ersättning
  • Personer som injicerar droger
  • Personer som lever med hiv och deras anhöriga
  • Unga och unga vuxna
  • Utlandsresenärer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter