Statliga hiv/STI-medel

Folkhälsomyndigheten (FoHM) ansvarar för fördelning av statliga hiv/STI-medel till kommuner och landsting. På regional nivå har Region Skåne motsvarande ansvar. Årets ansökningsperiod har gått ut.

Staten avsätter särskilda medel för hiv/STI-prevention. Region Skåne ansöker om statsbidrag hos FoHM och fördelar efter ansökan till projekt drivna i Skåne. Fördelningen av medlen grundar sig på Förordning (2013:666) som bland annat innehåller föreskrifter för ansökan, uppföljning och redovisning. 

Förordning om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion (SFS 2013:666)

Förordningen innehåller även målen för statsbidraget. I Lathund för Region Skånes ansökningsblankett för statsbidrag för insatser mot hiv/STI 2017 hittar du ett förtydligande av dessa mål samt råd och tips kring hur du kan fylla i ansökningsblanketten.

Ansökan om regionala statliga hiv/STI-medel

Sista ansökningsdag 2016 var 10 juni.

Regionala och kommunala verksamheter, förvaltningar inom Region Skåne och frivilligorganisationer kan ansöka om hiv/STI-medel från Region Skåne för egna insatser. Syftet är att insatserna ska utgöra ett komplement till Region Skånes och kommunernas arbete. Det kan till exempel gälla en insats som riktar sig till en specifik målgrupp där Region Skånes personal inte finns.

Ansökningsblankett för insatser mot hiv/STI

Lathund för Region Skånes ansökningsblankett för insatser mot hiv/STI 2017 

En signerad ansökan skickas per post till:

Region Skåne
Diariet
Regionkansliet
291 89 Kristianstad

Digital kopia skickas till:
Contact

Miljökriterier att uppfylla om ni beviljas medel

Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. Verksamheter som får en summa av minst sex prisbasbelopp under ett år (265 800 kronor 2016) ska via Region Skånes miljöbevis redovisa att de uppfyller detta genom att fylla i en checklista med kriterier, senast sex månader efter att medlen beviljats.

Läs mer om Region Skånes miljöbevis

Preventionsgrupper

Ansökan ska bland annat definiera insatsens huvudsakliga preventionsgrupp. En preventionsgrupp är en grupp av människor som, utifrån vad som är känt genom epidemiologiska data eller annan vetenskapligt underlag, i särskilt hög utsträckning riskerar att drabbas av eller överföra hivinfektion till andra:

 • migranter
 • män som har sex med män
 • personer med erfarenheter av sex mot ersättning
 • personer som injicerar droger
 • personer som lever med hiv och deras anhöriga
 • unga och unga vuxna
 • utlandsresenärer

Vid behov kan särskild undergrupp definieras, exempelvis:

 • Migranter, undergrupp: unga från högendemiska områden.
 • Män som har sex med män, undergrupp: utlandsfödda.
 • Personer som lever med hiv och deras anhöriga, undergrupp: unga i åldern 15-25 år.
 • Unga och unga vuxna, undergrupp: som har insatser enligt LSS.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter