folkliv, trummor, dans

Social investeringsfond

Region Skånes sociala investeringsfond ska, genom investeringar i förebyggande arbete och tidiga insatser, bryta negativa händelseförlopp i livet - särskilt hos barn och unga. 

Ansökan är öppen för såväl Region Skånes egna verksamheter som externa aktörer, såsom primärkommuner, ideella föreningar, institutioner och företag.

En förutsättning för att erhålla medel är att det finns en dokumenterad samverkan mellan verksamheten inom Region Skåne och den externa parten. Det krävs alltså minst två parter för att en ansökan ska prövas.

Ansökan

Inga ytterligare ansökningar tas emot för innevarande år.

För ytterligare information och ansökningsregler:

Social investeringsfond i Region Skåne (pdf, 431 kb)

Miljökriterier att uppfylla om ni får finansiering

Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. Verksamheter som får en summa av minst sex prisbasbelopp under ett år (265 800 kronor 2016) ska via Region Skånes miljöbevis redovisa att de uppfyller detta genom att fylla i en checklista med kriterier, senast sex månader efter att medlen beviljats.
Läs mer om Region Skånes miljöbevis

Pågående projekt

 • NAD - Nätverk Aktivitet Delaktighet

  NAD är ett delprojekt i utvecklingsplattformen Partnerskap Skåne. Syftet med projektet är att utveckla nya metoder för hur idéburen och offentlig sektor kan samverka inom ramen för etablering av flyktingar. Detta för att kunna erbjuda nyanlända möjligheten att komma ut i föreningslivet och på så vis stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och förbättra sin hälsa.

  Projektet finansieras med medel från Europeiska flyktingfonden och medfinansieras av Region Skåne, Nätverk Social Ekonomi Skåne, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna i Kalmar Län, Kronoberg, Jönköpings län och Blekinge. 

  Hemsida: natverket.org

  Projektperiod: 2014-2016

 • Gabriel Klint

  Målet med projektet Gabriel Klint är att minska psykisk ohälsan bland unga, och ge dem hopp och livslust. Gabriel Klint vänder sig i första hand till unga i åldern 13-18 år. De når sin målgrupp främst via en hemsida  där unga kan byta erfarenheter och diskutera existentiella frågor.

  Runt den fiktiva personen Gabriel Klint bygger projektet ett helt paket med olika medier. Förutom hemsidan skapas också en videoserie som sändas via webben. Det finns även en bok om Gabriel Klint vilken också kommer att lanseras i paketet.

  Gabriel Klint är en fictionhistoria i Twilight-anda, om änglar som hjälper människor som tänker ta sina liv.

  Hemsida: www.gabrielklint.com eller Facebook

  Projektperiod: 2014-2017

 • Rullstolsakademin 2.0

  Med Rullstolsakademin 2.0 vill FIFH (Föreningen Idrott För Handikappade) skapa en rullstolsskola som ger teoretiska och praktiska kunskaper till deltagare så att de upplever högre funktionalitet, hanterbarhet och meningsfullhet i att bruka rullstolen i det dagliga livet.

  Projektperiod: 2014-2016

Avslutade projekt

 • Morgondagens anhörigstöd – Fokus på barn och unga anhöriga till cancersjuka

  Syftet med Cancerkompisar är att ge stöd till anhöriga till personer som drabbats av allvarlig sjukdom. En stor anhöriggrupp utgörs av barn och unga till cancerdrabbade. Det finns stor risk för att anhöriga själva drabbas av ohälsa. Anhörigstödet för dessa grupper finns i viss omfattning redan men är begränsat och det finns behov av att bredda formerna för hur detta anpassas, förmedlas, görs tillgängligt och känt.

  Via hemsidan cancerkompisar.se skapas kontakt med andra i samma situation. En anhörig skapar en egen profil och blir därefter matchad, får en eller flera egna cancerkompisar som är i en liknande situation. Den anhörige blir en del av en gemenskap och känner att ”jag inte är ensam”! Cancerkompisar ger stöd, tröst och hopp, så att livskvalitén blir så bra som den kan bli i en svår stund.

  Hemsida: www.cancerkompisar.se

  Projektperiod: 2014-2016

  Slutrapport (pdf, nytt fönster)

 • Idéburet rekryteringsstöd - IR

  Idéburet rekryteringsstöd är en utveckling av Föreningen Furubodas socialfondsprojektet Vägen in som hade som mål att göra Region Skåne till en mer tillgänglig arbetsgivare för människor med psykisk funktionsnedsättning. Med projektet Idéburet rekryteringsstöd är målet att etablera en permanent verksamhet att erbjuda andra företag och organisationer samma möjlighet att anställa människor med psykisk funktionsnedsättning. Målet är att på sikt sänka arbetslösheten och minska utanförskapet för målgruppen samt öka den regionala tillväxten genom ökat arbetskraftsutbud.

  Hemsida: arbetsmarknad.furuboda.org/

  Projektperiod: 2014-2016

  Slutrapport (pdf, nytt fönster öppnas)

 • Småkommuner mot droger

  Unga exponeras allt mer för en tillåtande attityd mot droger, genom exempelvis internet, sociala medier och filmer. Småkommuner mot droger är ett samarbetsprojekt mellan tre skånska kommuner (Ystad kommun, Staffanstorp kommun och Simrishamn kommun) för att öka medvetenheten om risker med droger. Tillsammans med bland annat Film i Skåne testar projektet nya grepp. 

  Delrapport 1, 2014

  Projektperiod: 2014 - 2016

  Kontakt:
  Anna Förberg
  Projektledare/Skolombud för Små kommuner mot droger
  Telefon: 0411- 57 79 32

  Slutrapport (pdf, nytt fönster)

 • KFUM-KIOSK

  KIOSK är en verksamhet i Malmö som startade som ett handslagsprojekt för tio år sedan. Det enda handslagsprojekt som verkligen överlevt.

  Verksamheten har tagit sig an problemklasser i mellanstadiet och genom en egenutvecklad pedagogik, byggd på en kombination av fysiska övningar och teorilektioner, lyckats vända en många gånger destruktiv utveckling i en mer positiv riktning. En förenklad beskrivning är att KFUM-KIOSK har lyckats lära barnen att respektera både sig själva och andra, vilket sedan utgjort grund för en mer positiv utveckling för många av barnen. Konceptet har varit framgångsrikt och många har önskat en spridning. Problemet har bland annat varit att det inte funnits någon egentlig beskrivning av pedagogiken eller varför det varit framgångsrikt. Tillsammans med Malmö Högskola har man nu tagit fram en rapport som kan utgöra vägledning för ett kommande spridningsarbete.

  Läs KFUM-KIOSK:s ansökan till fonden (pdf, öppnas i nytt fönster)

  Läs KFUM-KIOSK:s slutrapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

  Läs Malmö högskolas rapport KIOSK MASTER

  Projektperiod: 20140101-20141231

 • Mera Yalla i Skåne

  Projektet har arbetat med att sprida erfarenhet och kunskap utifrån Yalla Trappan i Malmö – ett framgångsrikt socialt arbetsintegrerande företag som hjälpt många invandrarkvinnor att komma i arbete. Att dessa kvinnor kommit i arbete, blivit självförsörjande och blivit en del av samhället har stor betydelse för såväl personerna själva som samhället och – inte minst – deras barn och anhöriga.

  Mera Yalla var det första projektet som fick medel från Region Skånes sociala investeringsfond. Som ett konkret resultat finns nu Yalla Trappan i fler kommuner i Skåne – Kristianstad, Landskrona och Lund. En omfattande dokumentation med utbildningsmaterial och handböcker finns nu på plats.

  Mera Yallas ansökan till fonden (pdf, öppnas i nytt fönster) 

  Mera Yalla i Skånes slutrapport

  Hemsida: yallatrappan.se 

  Projektperiod: 1 september 2013 - 31 december 2014.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter