Två unga personer håller varandra i handen

Sexualitet och hälsa

Region Skåne arbetar för en god sexuell hälsa för hela befolkningen i Skåne oberoende av kön, ålder, social bakgrund, sexuell läggning, etnisk eller kulturell bakgrund samt mental och fysisk hälsa. 

Region Skånes insatser inom området är inriktade på att åstadkomma en jämlik tillgång till förebyggande insatser och information, och en adekvat och jämlik vård och behandling. Följande två nationella mål ligger till grund för arbetet med sexuell hälsa: 

  • skydd mot smittspridning
  • sexualitet och reproduktiv hälsa

Hälsofrämjande åtgärder

Hälsofrämjande åtgärder utgår från en positiv syn på sexuell och reproduktiv hälsa där hälsan ses som en resurs som ska tas tillvara. Åtgärderna ska stärka individens möjlighet att göra goda val och minska sitt risktagande.

Hiv och STI-prevention

Folkhälsomyndigheten (FoHM) ansvarar för fördelning av statsbidrag för hivpreventivt arbete till regionala och lokala ideella organisationer. Region Skåne handlägger inte längre ansökningar inom detta område.

Insatser för ökad kondomanvändning

Region Skåne arbetar på olika sätt för att stärka det preventiva arbetet kopplat till säkrare sex och sexuell hälsa. Här hittar du mer information om vårt arbete och om material som du kan ta del av, som exempelvis Kondomhandboken:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter