Samverkan med Skånes kommuner

Folkhälsoarbete bedrivs bäst om olika samhällsnivåer samverkar. Kommuner och regioner har olika ansvarsområden som kompletterar varandra i arbetet för en god och jämlik hälsa för befolkningen.   

Region Skåne prioriterar ett brett och ömsesidigt utvecklingsarbete med Skånes kommuner. Grunden för samverkan är det kommunspecifika underlaget från den epidemiologiska bevakningen som Region Skåne kostnadsfritt tar fram.

Region Skåne driver, tillsammans med Kommunförbundet Skåne, ett nätverk för kommunernas folkhälsostrateger/samordnare. Nätverket utgör en regional plattform för folkhälsa och social hållbarhet. Syftet är att skapa en gemensam mötesplats för erfarenhet- och idéutbyte, kunskapsuppbyggnad, samverkan, diskutera gemensamma utmaningar, samt omvärldsbevakning.

Utbildning i folkhälsa för politiker

Region Skåne stödjer utvecklingen av det kommunala folkhälsoarbetet genom att erbjuda politikerutbildningar med temat "Folkhälsa är politik". Utbildningen bekostas av Region Skåne och sker i samverkan med Svensk Förening för Folkhälsoarbete och medverkande kommuner. Målgruppen för utbildningen är lokala politiker.

Önskar man delta i nätverket, alternativt få ytterligare information om nätverkets arbete och ovanstående utbildningar, vänligen kontakta Mathias Grahn, e-post: Contact.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter