Projekt och samarbeten inom folkhälsa och social hållbarhet

Samarbeten vi deltar i

 • Mötesplats social hållbarhet

  Mötesplats social hållbarhet är ett nationellt forum för att utveckling av välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att människors grundläggande behov och rättigheter tillgodoses.

  Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ansvarar gemensamt för mötesplatsen som är öppen för förtroendevalda, tjänstemän och forskare inom kommun, landsting, stat, näringsliv och idéburen sektor.

  Webb: Mötesplats social hållbarhet

 • Mötesplats social innovation

  Mötesplats Social Innovation är ett nationellt kunskapscentrum inom området social innovation och samhällsentreprenörskap. Mötesplatsen samlar akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer. 

  Region Skåne stödjer Mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap vid Malmö högskola.

  Malmö högskola och Region Skåne beslutade att från den 1 september 2012 permanenta och driva vidare verksamheten i Mötesplats Social Innovation för att vidare utveckla ett nationellt kunskapscenter för social innovation och samhällsentreprenörskap i Sverige.

  Socialinnovation.se

 • Nätverket "Onödig ohälsa"

  Syftet med nätverket är att samla och sprida kunskap om påverkbara strukturella faktorer i samhället som leder till onödig ohälsa, och att verka för att kunskapen kommer till användning i samhället.

  Nätverket ska också utifrån ett individ- medicinskt- och samhällsperspektiv, verka för att intentioner i relevanta lagar, konventioner, planer och övriga styrdokument efterföljs och implementeras. Målet är att goda och jämlika förutsättningar för en god hälsa skapas.

  Nätverket ska verka för ökad samverkan mellan olika aktörer.

  Aktörer: Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Lunds kommun 

  Kontakt
  Peter Groth, Folkhälsostrateg
  tel. 044-309 35 26
  Mejl: Contact

 • Partnerskap Skåne

  Partnerskap Skåne är en utvecklingsplattform för att stödja ett inkluderande mottagande av nyanlända och asylsökande. Sedan 2008 samarbetar ett 50-tal organisationer utifrån en samsyn kring behov och delat ansvar. Förutom att Region Skåne är medfinansiär i arbetet bidrar vi också med kunskapsstöd och hälsoundersökningar i samband med etableringsinsatser. 

  Aktörer: Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Nätverket Idéburen sektor i Skåne, kommuner, näringsliv och Lärosäten syd. 

  Här kan du läsa mer om Partnerskap Skåne och dess olika projekt: 
  Partnerskap Skåne - Länsstyrelsen Skåne

   

 • STRADA

  Region Skåne gör systematisk och kontinuerlig skaderegistrering till det nationella systemet STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet.

  STRADA regleras av ett övergripande samarbetsavtal mellan Region Skåne och Transportstyrelsen.

  Syftet med en systematisk och kontinuerlig skaderegistrering i Skåne är att kunna ge en helhetsbild av skadorna i befolkningen. Registreringen visar även hur skademönstret utvecklas över tid, i vilka miljöer skadorna sker och vilka som drabbas. Helhetsbilden kan sedan användas som ett kunskapsunderlag för politiker, beslutsfattare samt praktiker i det skadeförebyggande arbetet.

  STRADA bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Polisen registrerar in trafikolyckor och denna registrering är rikstäckande i STRADA sedan årsskiftet 2003. Större delen av Sveriges akutsjukhus registrerar också in uppgifter om olyckor i vägtrafiken till informationssystemet.

  Webb: STRADA - informationssystem för olyckor och skador i trafiken

  KontaktContact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter