Projekt och samarbeten inom folkhälsa och social hållbarhet

Projekt vi deltar i

 • Unga risktagande

  Projektet Unga risktagande inleddes 2013 och finansieras med Folkhälsomyndighetens statliga hiv-medel. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Malmö stad och Region Skåne där Region Skåne står för den regionala spridningen av projektets genomförda kartläggning och de kompetensutvecklande insatser som vi erbjuder yrkesverksamma i just nu tre skånska kommuner; Malmö, Hörby och Helsingborg.

  Region Skåne och Malmö stad äger projektet men det konkreta arbetet bygger på en bred samverkan med både aktörer inom Malmö stad, regionen och frivilligorganisationer såsom RFSU och Noaks ark.

  Aktörer: Region Skåne, Malmö stad

  Projektperiod: 2013 – mars 2017

  Kontakt:
  Maria Arévalo Lazo
  040-675 31 64
  Contact

Samarbeten vi deltar i

 • Mötesplats social hållbarhet

  Mötesplats social hållbarhet är ett nationellt forum för att utveckling av välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att människors grundläggande behov och rättigheter tillgodoses.

  Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ansvarar gemensamt för mötesplatsen som är öppen för förtroendevalda, tjänstemän och forskare inom kommun, landsting, stat, näringsliv och idéburen sektor.

  Webb: Mötesplats social hållbarhet

 • Mötesplats social innovation

  Läs mer om samarbetet Mötesplats social innovation

 • Nationella Healthy Cities

  Region Skåne ingår i nationella nätverket Healthy cities. Healthy cities i Sverige är nätverket som vill förbättra hållbarheten genom ett systematiskt arbete med befolkningens hälsa och välmående. Nätverket gör det genom att ha människans villkor och jämlikhet i centrum för fysisk och social planering.

  Aktörer: Medlemmar är svenska kommuner och regioner som arbetar på en strategisk nivå med frågorna.

  Webbplats: Healthycities.se

  Kontaktperson:
  Lisa Johansson, folkhälsostrateg
  E-post: Contact 
  Region Skåne

 • Nätverket "Onödig ohälsa"

  Syftet med nätverket är att samla och sprida kunskap om påverkbara strukturella faktorer i samhället som leder till onödig ohälsa, och att verka för att kunskapen kommer till användning i samhället.

  Nätverket ska också utifrån ett individ- medicinskt- och samhällsperspektiv, verka för att intentioner i relevanta lagar, konventioner, planer och övriga styrdokument efterföljs och implementeras. Målet är att goda och jämlika förutsättningar för en god hälsa skapas.

  Nätverket ska verka för ökad samverkan mellan olika aktörer.

  Aktörer: Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Lunds kommun 

  Kontakt
  Peter Groth, Folkhälsostrateg
  tel. 044-309 35 26
  Mejl: Contact

 • Partnerskap Skåne

  Partnerskap Skåne är en utvecklingsplattform för att stödja ett inkluderande mottagande av nyanlända och asylsökande. Sedan 2008 samarbetar ett 50-tal organisationer utifrån en samsyn kring behov och delat ansvar. Förutom att Region Skåne är medfinansiär i arbetet bidrar vi också med kunskapsstöd och hälsoundersökningar i samband med etableringsinsatser. 

  Aktörer: Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Nätverket Idéburen sektor i Skåne, kommuner, näringsliv och Lärosäten syd. 

  Här kan du läsa mer om Partnerskap Skåne och dess olika projekt: 
  Partnerskap Skåne - Länsstyrelsen Skåne

   

 • Skånesamverkan mot droger

  Skånesamverkan mot droger (SMD) är en regional samverkansgrupp som samordnas av Länsstyrelsen Skåne. Syftet är att samverka över myndighets- och organisationsgränserna för ett samhälle fritt från narkotika och doping, med ett reducerat tobaksbruk och med minskade medicinska och sociala kostnader orsakade av alkohol. SMD utgör en kontaktyta för myndigheter som är verksamma inom ANDT-området, och bidrar till kunskapsspridning om respektive parts verksamhet.

  Skånesamverkan mot drogers uppdrag är att sammanställa en bild av läget i länet när det gäller alkohol, narkotika och tobak. Region Skåne bidrar med metodstöd, epidemiologiskt underlag samt hälsoinriktade insatser inom hälso- och sjukvården.

  Aktörer: Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Polismyndigheten, Tullverket, Trafikverket, Kriminalvården, Malmö stad

  Webb: Skånesamverkan mot droger

  Kontakt: 
  Lisa Johansson, Folkhälsostrateg
  Contact 
  Region Skåne 

   

 • Stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne

  Med globaliseringen är det tydligt att mångfalden av människors sociala, kulturella och religiösa tillhörigheter är viktiga för oss i Skåne och i vår strävan efter en starkare social sammanhållning. De utmaningar som det lokala och regionala samhället står inför är komplexa, de kräver nytänkande och gränsöverskridande samverkan.

  Stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne är ett försök att anta dessa, för alla skåningar, avgörande utmaningar.

  Stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne utgörs av följande organisationer; Lunds stift (medstiftare), Malmö Muslimska Nätverk (medstiftare), Nätverket Judiska gemenskaper i Skåne (medstiftare), Sydsvenska Industri- och Handelskammaren (medstiftare), Lunds universitet (vetenskaplig garant med plats i styrelsen), Malmö högskola (vetenskaplig garant med plats i styrelsen), Malmö stad (plats i styrelsen) och Region Skåne (plats i styrelsen).

  Webbplats: www.openskane.se

 • STRADA

  Region Skåne gör systematisk och kontinuerlig skaderegistrering till det nationella systemet STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet.

  STRADA regleras av ett övergripande samarbetsavtal mellan Region Skåne och Transportstyrelsen.

  Syftet med en systematisk och kontinuerlig skaderegistrering i Skåne är att kunna ge en helhetsbild av skadorna i befolkningen. Registreringen visar även hur skademönstret utvecklas över tid, i vilka miljöer skadorna sker och vilka som drabbas. Helhetsbilden kan sedan användas som ett kunskapsunderlag för politiker, beslutsfattare samt praktiker i det skadeförebyggande arbetet.

  STRADA bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Polisen registrerar in trafikolyckor och denna registrering är rikstäckande i STRADA sedan årsskiftet 2003. Större delen av Sveriges akutsjukhus registrerar också in uppgifter om olyckor i vägtrafiken till informationssystemet.

  Webb: STRADA - informationssystem för olyckor och skador i trafiken

  KontaktContact

 • WHO - Regions for Health Network

  Det finns fortfarande stora utmaningar för Europas regioner – och länder – när det gäller hälsa. Bland annat djuprotade orättvisor i hälsa och ökad kunskap om påverkbara bakomliggande orsaksfaktorer till problemen.

  Världshälsoorganisationens (WHO) Regions for Health Network stödjer, med medlemmar från 18 regioner, internationell samverkan och den växande betydelsen av regioner inom Europeiska länder. Visionen baseras på den nya europeiska folkhälsostrategin, Health 2020, som fokuserar på att minska ojämlikheter i hälsa och förbättrad hälsostyrning.

  Som medlem i nätverket ska du delta aktivt och bidra med expertis och kunskap som krävs för att implementera Health 2020. För närvarande sitter Region Skånes Elisabeth Bengtsson i styrgruppen för Regions for Health Network.

  Nyligen publicerade Region Skåne i samarbete med WHO rapporten "Taking a participatory approach to development and better health". Rapporten bygger på den delaktighetsprocess som bildade underlag inför Skånes nya utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne, en process som uppmärksammats av WHO. Region Skåne gavs därför möjligheten att sammanställa och publicera den här rapporten som ett gott exempel för andra regioner. 

  Läs hela rapporten "Taking a participatory approach to development and better health"

  WebbRegions for Health Network (RHN)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter