Två cyklister

Hälsofrämjande samhällsplanering

En viktig del i Region Skånes arbete för en bättre folkhälsa är att belysa hur folkhälsan påverkas av miljö, infrastrukturplanering och den övergripande fysiska planeringen.

Den miljö vi lever i har en stark påverkan på vår hälsa. Luftkvalitet, buller, kemikalier och tillgång till och kvaliteten på naturområden har en direkt påverkan på hur vi mår och på vårt välbefinnande. 

Region Skåne tar fram rapporter som belyser sambanden mellan miljö och hälsa, vilka kan användas som underlag för samhällsplanering. Arbetet sker i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Region Skånes verksamhet Arbets- och miljömedicin i Lund. 

Klimatanpassning

Det finns starka kopplingar mellan klimatförändringar och hälsa, det är därför viktigt att planera för det förändrade klimatet i Skåne. Arbetet sker huvudsakligen genom samverkansorganisationen Klimatsamverkan Skåne (KSS).

KSS har tagit fram en beredskapsplan för värmebölja, i samverkan med Arbets- och miljömedicin och Umeå Universitet. Beredskapsplanen är direkt kopplad till SMHI:s varningssystem för höga temperaturer, och har blivit permanent verksamhet för primärvården i Skåne.

Fysisk planering

Den fysiska planeringen kan bidra till att skapa attraktiva boendemiljöer, mötesplatser och rekreationsområden och därmed bidra till grundläggande förutsättningar för hälsa och social hållbarhet med integration, trygghet och jämlikhet.

Region Skåne har genom sitt utökade självstyrelseuppdrag en uppgift att yttra sig över de kommunala översiktsplanerna. En viktig del i det arbetet är att bedöma hur kommunerna beaktar folkhälsans bestämningsfaktorer och den sociala hållbarheten i de planer som arbetas fram. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter