Folkhälsorapport Vuxna i Skåne

Syftet med Folkhälsorapport Skåne är att ge en bild av hälsoläget och hälsoriskernas utbredning i Skåne, hur detta har förändrats över tid och hur de skånska siffrorna förhåller sig till genomsnittet i Sverige.

Folkhälsorapport Vuxna i Skåne bygger på enkätundersökningen Folkhälsoenkät Skåne som har skickats ut till den skånska befolkningen mellan 18 och 80/84 år vid fem tillfällen mellan 2000 och 2019. Syftet med enkäten är att kartlägga och följa förekomsten av vissa hälsotillstånd, olika hälsorisker, vårdutnyttjande samt demografiska, socioekonomiska och psykosociala bakgrundsfaktorer.

De data som samlas in utgör en viktig grund för det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet i Skåne. Jämförelsen med data från tidigare hälsoenkäter ger möjlighet för uppföljning av olika hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser samt av förändringar av hälso- och sjukvårdssystemet i Skåne.

Folkhälsoenkät 2022 - Hälsa på lika villkor

Våren 2022 genomförs en ny folkhälsoenkät i Skåne. Med start den 18 februari kommer mer än 93 000 slumpmässigt utvalda skåningar från 16 år få ett brev hemskickat med undersökningen. Där ger vi deltagarna möjlighet att svara på frågor om sin hälsa. Det går bra att svara på undersökningen på pappersblankett eller digitalt.

Region Skåne har valt att genomföra undersökningen i samarbete med Folkhälsomyndigheten och bli en del av den nationella undersökningen "Hälsa på lika villkor".

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.