Folkhälsorapport Vuxna i Skåne

Syftet med Folkhälsorapport Skåne är att ge en bild av hälsoläget och hälsoriskernas utbredning i Skåne, hur detta har förändrats över tid och hur de skånska siffrorna förhåller sig till genomsnittet i Sverige.

Hälsoförhållanden i Skåne bygger på enkätundersökningen Folkhälsoenkät Skåne som skickas ut till den skånska befolkningen mellan 18 och 80 år vart fjärde år.

Syftet med enkäten är att kartlägga och följa förekomsten av vissa hälsotillstånd, olika hälsorisker, vårdutnyttjande samt demografiska, socioekonomiska och psykosociala bakgrundsfaktorer.

De data som samlas in utgör en viktig grund för det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet i Skåne. Jämförelsen med data från tidigare hälsoenkäter ger möjlighet för uppföljning av olika hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser samt av förändringar av hälso- och sjukvårdssystemet i Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter