Folkhälsorapport Vuxna i Skåne

Syftet med Folkhälsorapport Skåne är att ge en bild av hälsoläget och hälsoriskernas utbredning i Skåne, hur detta har förändrats över tid och hur de skånska siffrorna förhåller sig till genomsnittet i Sverige.

Hälsoförhållanden i Skåne bygger på enkätundersökningen Folkhälsoenkät Skåne som har skickades ut till den skånska befolkningen mellan 18 och 80 år vart fjärde år mellan 2000 och 2012. 2019 var det dags igen för Skånes största folkhälsoenkäten någonsin.

Syftet med enkäten är att kartlägga och följa förekomsten av vissa hälsotillstånd, olika hälsorisker, vårdutnyttjande samt demografiska, socioekonomiska och psykosociala bakgrundsfaktorer.

De data som samlas in utgör en viktig grund för det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet i Skåne. Jämförelsen med data från tidigare hälsoenkäter ger möjlighet för uppföljning av olika hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser samt av förändringar av hälso- och sjukvårdssystemet i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!