Samverkan Familjecentraler

Region Skåne är aktivt i det regionala nätverket för familjecentraler i Skåne. Utöver uppgiften att samordna och stödja det hälsofrämjande utvecklingsarbete anordnar nätverket utvecklingsdagar och utbildningar utformade för familjecentraler.

Eftersom familjecentraler inte är självständiga enheter utan har sin organisatoriska tillhörighet hos respektive huvudman saknas det ett tydligt samlat utvecklingsansvar på både kommunal och regional nivå. I Skåne har därför ett regionalt nätverk för familjecentraler bildats.

I detta nätverk ingår följande parter:

  • Region Skåne
  • De fyra regionala kontaktpersonerna för det nationella nätverket Föreningen för Familjecentralers Främjande (FFFF)
  • Kommunförbundet Skåne.

Det övergripande syftet med nätverket är att:

  • Stödja och samordna det hälsofrämjande utvecklingsarbetet vid familjecentralerna.
  • Identifiera utvecklingsbehov och stimulera utvecklingsprojekt i samverkan med lämpliga aktörer.

Nätverket står för planering av årliga utvecklingsdagar samt barnrättsutbildningar till all personal vid familjecentralerna i Skåne. F

Kommande utbildningar och utvecklingsdagar (Vardgivare.skane.se)

Vägledning för familjecentraler

Sedan år 2014 finns "Vägledning för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Skåne" som styrdokument för familjecentralernas verksamhet och för de samverkansavtal som upprättas på lokal nivå.

I styrdokumentet betonas vikten av barnets rättigheter, och i led med detta anordnar nätverket barnrättsutbildningar utformade för familjecentraler.

Vägledning för familjecentraler - Vardgivare.skane.se

Delta i utvecklingsgruppen för familjecentraler

Utvecklingsgruppen för familjecentralspersonalen ger möjlighet till bland annat kunskapsutbyte och samverkan i initierande av projekt. Region Skåne samordnar dessa träffar i samverkan med Kunskapscentrum för barnhälsovård.

För närvarande finns representanter för familjecentraler i kommunerna Bjuv, Eslöv, Hässleholm, Landskrona, Malmö och Åstorp med vid träffarna. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter