• Två flickor i klätterställning på lekplats

    Foto: Johan Bävman

Folkhälsa och social hållbarhet

Region Skåne arbetar brett för en förbättrad och jämlik hälsa för Skånes befolkning.

Hälso- och sjukvården ansvarar för att Skånes befolkning får den hälso- och sjukvård den behöver. Folkhälsoarbetet inriktas i huvudsak mot levnadsvanor och förebyggande av sjukdomar genom att främja friskfaktorer på olika nivåer.

Utanförskap bygger ohälsa medan delaktighet och inkludering bygger hälsa. Befolkningens hälsa och vår kunskap om sambanden mellan livsvillkor, levnadsvanor och hälsa utgör en viktig grund för hela vårt arbete.

Livsvillkor i fokus

Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 formulerar en gemensam målbild för Skåne med sikte på år 2030. Arbete för befolkningens hälsa är invävt i utvecklingsstrategin, och riktar sig här huvudsakligen mot livsvillkoren. 

Folkhälsorapporter

Region Skåne genomför regelbundet två olika folkhälsoenkäter riktade till den skånska befolkningen, Folkhälsoenkät Skåne och Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne.
Undersökningarna resulterar i följande rapporter:

  • Folkhälsorapport Skåne (18 - 80/84 år)
  • Folkhälsorapport barn och unga i Skåne (årskurs 6, årskurs 9, gymnasiet årskurs 2)

Resultaten ger ökade möjligheter att sätta in resurser där de bäst behövs. På sidan Folkhälsorapporter kan du läsa mer om hur undersökningarna gjorts och ta del av rapporterna i sin helhet.

Fysisk aktivitet främjar barn och ungas utveckling och bidrar till ökad självkänsla och inlärning samt minskad stress. Fysisk aktivitet lägger grunden till goda levnadsvanor och hälsa genom livet och skapar möjligheter till gemenskap och social delaktighet.

Satsningen Sätt Skåne i rörelse ska bidra till ett samhälle där fler barn och unga hittar rörelseglädje, är mer fysiskt aktiva och där jämlikheten i aktivitetsnivå och hälsa ökar. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.