• Två flickor i klätterställning på lekplats

    Foto: Johan Bävman

Folkhälsa och social hållbarhet

Region Skåne arbetar brett för en förbättrad och jämlik hälsa för Skånes befolkning.

Hälso- och sjukvården ansvarar för att Skånes befolkning får den hälso- och sjukvård den behöver. Folkhälsoarbetet inriktas i huvudsak mot levnadsvanor och förebyggande av sjukdomar genom att främja friskfaktorer på olika nivåer.

Utanförskap bygger ohälsa medan delaktighet och inkludering bygger hälsa. Befolkningens hälsa och vår kunskap om sambanden mellan livsvillkor, levnadsvanor och hälsa utgör en viktig grund för hela vårt arbete.

Livsvillkor i fokus

Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 formulerar en gemensam målbild för Skåne med sikte på år 2030. Arbete för befolkningens hälsa är invävt i utvecklingsstrategin, och riktar sig här huvudsakligen mot livsvillkoren. 

Folkhälsorapporter

Folkhälsorapporten 2020

Resultaten i Folkhälsorapporten 2020 bygger på Region Skånes folkhälsoenkät som gjordes hösten 2019. Folkhälsoenkäten skickades till 107 000 personer i åldern 18–84 år som slumpmässigt blev utvalda från befolkningsregistret. Detta är den största folkhälsoundersökning som någonsin gjorts och svarsfrekvensen uppgick till 44 %. 

Svaren ger oss möjlighet att följa levnadsvanor, hälsa och livsvillkor över tid, se trender, och på så sätt kunna möta framtida behov och utveckla Skåne som region.

Folkhälsorapport Barn och unga i Skåne 2021

För att kartlägga livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland barn och unga i Skåne har Region Skåne för tredje gången genomfört en folkhälsoenkät riktad till skolelever i årskurs 6, 9 och gymnasiet år 2. Enkäten genomfördes i början av 2021 och svarsfrekvens uppgick till hela 72 %.

Syftet är att följa upp tidigare resultat och ta fram aktuell kunskap om barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och hälsa utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv.

Folkhälsorapporter och statistik

Ta del av tidigare resultat av folkhälsoenkäterna och läs mer om hur du kan göra egna analyser och jämförelser av data på sidan Folkhälsorapporter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.