• Två flickor i klätterställning på lekplats

    Foto: Johan Bävman

Folkhälsa och social hållbarhet

Region Skåne arbetar brett för en förbättrad och jämlik hälsa för Skånes befolkning.

Hälso- och sjukvården ansvarar för att Skånes befolkning får den hälso- och sjukvård den behöver. Folkhälsoarbetet inriktas i huvudsak mot levnadsvanor och förebyggande av sjukdomar genom att främja friskfaktorer på olika nivåer.

Utanförskap bygger ohälsa medan delaktighet och inkludering bygger hälsa. Befolkningens hälsa och vår kunskap om sambanden mellan livsvillkor, levnadsvanor och hälsa utgör en viktig grund för hela vårt arbete.

Livsvillkor i fokus

Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 formulerar en gemensam målbild för Skåne med sikte på år 2030. Arbete för befolkningens hälsa är invävt i utvecklingsstrategin, och riktar sig här huvudsakligen mot livsvillkoren. 

Folkhälsorapporten 2020

Resultaten i Folkhälsorapporten 2020 bygger på Region Skånes folkhälsoenkät som gjordes hösten 2019. Folkhälsoenkäten skickades till 107 000 personer i åldern 18–84 år som slumpmässigt blev utvalda från befolkningsregistret. Folkhälsoenkäten är den största undersökningen som någonsin gjorts och svarsfrekvensen uppgick till 44 %. 

Svaren ger oss möjlighet att följa levnadsvanor, hälsa och livsvillkor över tid, se trender, och på så sätt kunna möta framtida behov och utveckla Skåne som region.

Läs mer i Folkhälsorapporten 2020

Folkhälsorapporter och statistik

Du kan del av tidigare resultat av folkhälsoenkäterna i våra folkhälsorapporter:

Folkhälsorapporter

Behöver ni göra egna analyser och jämförelser av data kan ni använda vårt interaktiva verktyg för folkhälsostatistik:

Verktyget Folkhälsostatistik i Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!