Folkhälsa och social hållbarhet

Region Skåne arbetar brett för en förbättrad och jämlik hälsa för Skånes befolkning.

Hälso- och sjukvården ansvarar för att Skånes befolkning får den hälso- och sjukvård den behöver. Folkhälsoarbetet inriktas i huvudsak mot levnadsvanor och förebyggande av sjukdomar genom att främja friskfaktorer på olika nivåer.

Utanförskap bygger ohälsa medan delaktighet och inkludering bygger hälsa. Befolkningens hälsa och vår kunskap om sambanden mellan livsvillkor, levnadsvanor och hälsa utgör en viktig grund för hela vårt arbete.

Livsvillkor i fokus

Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 formulerar en gemensam målbild för Skåne med sikte på år 2030. Arbete för befolkningens hälsa är invävt i utvecklingsstrategin, och riktar sig här huvudsakligen mot livsvillkoren. Det uttrycks även genom ett av strategins fem prioriterade ställningstagandena:  

Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet (skane2030.se)

Folkhälsorapporter och statistik

Via våra folkhälsoenkäter undersöker vi hur skåningarna lever och mår. Resultatet finns i våra folkhälsorapporter:

Folkhälsorapporter

Behöver ni göra egna analyser och jämförelser av data kan ni använda vårt interaktiva verktyg för folkhälsostatistik:

Verktyget Folkhälsostatistik i Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter