Folkhälsa och social hållbarhet

Region Skåne stödjer beslutsfattare och samverkanspartner i det gemensamma arbetet för god hälsa och livskvalitet på lika villkor i Skåne.

Utifrån den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 arbetar vi genom kunskapsutveckling, kunskapssamverkan och kunskapsspridning med följande mål för folkhälsoarbetet:

  • En god hälsa och livskvalitet för alla skåningar.
  • En mer jämlik och socialt hållbar samhällsutveckling.
  • En bra start i livet för barn och unga.

Region Skånes koncernövergripande handlingsplan – Ett socialt hållbart Skåne 2030 – ska användas för att stimulera och utveckla samverkan med andra aktörer för en bättre och mer jämlik hälsa i Skåne.

Ett social hållbart Skåne 2030 - Handlingsplan för Region Skånes folkhälsoarbete 2015-2018 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Folkhälsorapporter och statistik

Region Skåne undersöker regelbundet hur skåningarna lever och mår. Resultatet av dessa undersökningar publiceras i form av folkhälsorapporter, riktade till olika åldersgrupper, och innehåller både jämförelser med tidigare år och knyter an till forskning inom området. 

Läs mer om Region Skånes folkhälsorapporter

Tack vare vårt nya interaktiva verktyg för folkhälsostatistik är det nu möjligt att själv göra egna analyser och jämförelser av den data som samlas in genom Folkhälsoenkät Skåne.

Läs mer om verktyget Folkhälsostatistik i Skåne

Ett livsviktigt perspektiv

Utanförskap bygger ohälsa medan delaktighet och inkludering bygger hälsa.Befolkningens hälsa och vår kunskap om sambanden mellan livsvillkor, levnadsvanor och hälsa utgör en viktig grund för hela vårt arbete.

Hur vi sedan lyckas med att skapa en socialt hållbar utveckling och samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen är avgörande för hela vårt samhälle.

Det öppna Skåne 2030

Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 formulerar en gemensam målbild för Skåne med sikte på år 2030. Arbete för befolkningens hälsa är invävt i utvecklingsstrategin, och riktar sig här huvudsakligen mot livsvillkoren. Det uttrycks även genom ett av strategins ställningstaganden:  

Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter