Skånes arkitekturpris

Varje år utlyser Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne ett skånskt arkitekturpris som premierar en god byggd miljö i Skåne. Skåne.

Ansökningstiden är slut för i år.

Premierar god byggd miljö

Arkitektur är mer än hus och byggnader. Skånes Arkitekturpris lyfter upp och premierar god byggd miljö i Skåne som ser till helhetsperspektivet med rumsliga samband, som till exempel landskap och friytor. En aktuell fråga är hur platsers kvaliteter tillvaratas och utvecklas vid nybyggnation – både i dag och i framtiden.

Objekten ska vara belägna i Skåne och vi premierar företrädesvis objekt som har genomförts under de senaste åren.

Läs stadgarna för fullständiga urvalskriterier:

Stadgar Skånes arkitekturpris

Prissumma: 50 000 kronor

Prissumman på 50 000 kronor tilldelas en eller flera pristagare, vars bebyggelsemiljöer eller andra anlagda miljöer tagit tillvara på platsens kvaliteter och utvecklat den skånska identiteten vidare.

Priset tilldelas den eller de som gestaltat den vinnande bebyggelsemiljön och delas tillsammans med ansvarig byggherre. Projekt som förstärker de mindre orternas attraktivitet prioriteras.

En jury föreslår en vinnare bland de inkomna nomineringarna och regionala utvecklingsnämnden beslutar sedan om vinnare av priset.

Tidigare pristagare

 • 2017: Tullhusstranden i Simrishamn

  Arkitekter: Sydväst arkitektur och landskap
  Byggherre: Simrishamns kommun

  Juryns motivering: Här finns inga nya byggnader som motiverar satsningen, bara önskemålet om att ha en plats vid hamnen att stanna upp vid, att slå sig ner och känna sig välkommen och bekväm på.

 • 2016: Max IV Lund

  Arkitekter: Fojab arkitekter och Snøhetta
  Byggherre: Fastighets AB ML4

  Juryns motivering:

  Skånes arkitekturpris 2016 går till MaxIV-laboratoriet i Lund för en formmässigt stark byggnad och ett innovativt landskap. Samverkan mellan byggnadens ikoniska form och landskapets stringenta kurvatur bidrar till att överbrygga skalförskjutningen mellan det storskaliga motorvägslandskapet och det framväxande forskningsområdet.

  Trots sin stränga form, monumentala skala och industriella prägel lyckas arkitekterna skapa överraskande många mänskliga kvaliteter, interiört såväl som exteriört.  

  Juryn menar att anläggningen har alla förutsättningar att bli ett viktigt landmärke i en framväxande kunskapsregion, men än viktigare att gestaltningen skapat en produktiv plats där framtidens förutsättningar formas genom samverkan mellan människor från hela världen. 

 • 2015: Urbana Hängsel

  Urbana Hängsel

  Arkitekt: Kim Utzon Arkitekter och Terroir
  Byggherre: Malmö stad

  Juryns motivering

  Urbana Hängsel är enastående i allt från rumslig komposition, arkitektoniska detaljer, materialval, platsbyggda möbler och i mötet mellan det nya och det gamla. Byggnaden tar förtjänstfullt tag i mötet mellan stads- och kanalrum och lyckas medla mellan de mer storskaliga omgivningarna och kanalrummets intima skala. Detta understryks av att byggnadens entré vetter mot kanalens gångstråk.

  Interiört finns nedsänkta föreläsningssalar, frilagda takkonstruktioner och byggnadsdetaljer som plötsligt blivit möjliga att studera på nära håll. Det överraskar, och att det lyckats kan måhända tillskrivas det engagemang som alla inblandade uppvisar – arkitekter och byggherre, och inte minst en beställare som vet vad den vill och också kan efterfråga det.

  Det enda som juryn beklagar är att byggnaden inte kan vara öppen för alla. Därmed går allmänheten miste om det fyrverkeri av arkitektonisk skicklighet som ryms under takpannorna.

 • 2014: Råå förskola

  Råå Förskola utifrån

  Arkitekt: Dorte Mandrup, Dorte Mandrup arkitekter
  Byggherre: Kärnfastigheter, Helsingborgs Stad

  Juryns motivering

  Skånes arkitekturpris 2014 går till Råå förskola för en karaktärsfull arkitektur som både samspelar med det befintliga kustlandskapet och stärker såväl verksamheten i byggnaden som platsen där den uppförts. Det goda samarbetet som präglat processen, från lokalisering till genomförande, har varit betydelsefull för den högkvalitativa arkitekturen.

  Råå förskola tar plats, och trots att den underordnar sig landskapet och skalan i befintlig bebyggelse är den framträdande i sin arkitektur. Därmed upplevs det som rimligt att en av de mest attraktiva tomterna på Råå har tagits i anspråk till barnens vardag.

  Arkitekturen är lekfull, som sig bör, utan att diktera vad som ska hända var. Måhända kan vi konstatera att den svenska oron har begränsat upptäckarlusten något och juryn beklagar, men har förståelse för, de säkerhetsstaket som måste finnas.

 • 2013: Kvarteret Rosmarinen i Helsingborg

  Kvarteret Rosmarinen i Helsingborg

  Byggherre: HSB Nordvästra Skåne
  Arkitekt: Griab genom Anders Lundin (ansvarig), Abbas Chahrour (tidigare Griab nu Chahrour Huhtilainen A+D), Juha Huhtilainen (tidigare Griab nu Chahrour Huhtilainen A+D)

  Juryns motivering

  Årets arkitekturpris går till kv Rosmarinen, Maria park, Helsingborg för sin eleganta alternativa lösning av förstädernas traditionella villaområden. Kvarteret är en intressant komposition av enkla byggnadsvolymer, genomtänkt grupperade i relation till gaturum och till det centralt belägna gemensamhetslandskapet. Hålrummen i strukturen är lika viktiga gestaltningselement som volymerna.

 • 2012: Domkyrkoforum i Lund

  Domkyrkoforum i Lund

  Byggherre: Christer Larsson
  Arkitekt: Carmen Izquierdo

  Juryns motivering

  Juryn föreslår att Skånes arkitekturpris 2012 delas ut till Domkyrkoforum i Lund för att Lunds stadsbild har berikats i sitt viktigaste läge. Domkyrkan som symbolbyggnad har fått en lekfull byggnad att samspela med över ett frigjort, klarnat och välgestaltat stadsrum.

  Det nya besökscentrat flätar sig in i den befintliga byggnadsstrukturen och tar tag i alla de angränsande gaturummen och platserna, Kyrkogatan, Kungsgatan och platsen mot Domkyrkan. Här har Svenska kyrkan realiserat sin idé att göra sin verksamhet tillgänglig för en bred publik, utan att göra avkall på högt ställda ambitioner.

 • 2011: Refugium på Kivik Art Centre

  Skånes arkitekturpris 2011: Refugium på Kivik Art Center

  Byggherre: Kivik Art Centre
  Arkitekt: Petra Gipp

  Juryns motivering

  Skånes arkitekturpris går 2011 till Refugium på Kivik Art Centre. Paviljongen och anläggningen i sin helhet har med små åthävor i hög grad berikat regionens natur- och kulturvärden och bidragit till att människor ges tillträde till en av Skånes mest natursköna platser. Paviljongens exteriör understryker känslan av närvaro genom form, ljus och ljud.

 • 2010: Townhouse i Landskrona och Bennets Bazaar i Malmö

  2010 hade Skånes Arkitekturpris två pristagare.

  Townhouse i Landskrona

  Townhouse i Landskrona

  Byggherre: Johnny Lökaas, Conny Ahlgren
  Arkitekt: Elding Oscarson

  Juryns motivering

  Townhouse är en vit kubistisk samtidsarkitektonisk byggnad som skickligt infogats mellan gamla småskaliga gatuhus från blandade tidsperioder. Hela gaturummets skrovliga karaktär framhävs av att den släta och eleganta volymen står fram som en ljuslykta. Det vita huset möter gatstenen helt utan nostalgi och man kan inte gå förbi utan att bli tydligt berörd.

  Bennets Bazaar i Malmö

  Bennets bazaar i Malmö

  Byggherre: MKB Fastighets AB
  Arkitekt: Jaenecke Arkitekter AB

  Juryns motivering

  Bennets Bazaar ligger i Malmö, i en förort från det sena 60-talet. Ett stråk har intensifierats genom att butiks-paviljonger adderats framför befintliga byggnader. Genast framträder den täta stadens myllrande kvaliteter, både genom den aktivitet som syns genom skyltfönstren och genom de möten som äger rum längs butiksraden. Skalan på tilläggen är högst anspråkslös, nästan diskret. De låga paviljongerna ligger helt tätt intill de befintliga huskropparna.

 • Tidigare pristagare

  2009 - Falsterbo Strandbad "Hägring"

  Arkitekter: Kjellgren Kaminsky Architecture AB, Fredrik Kjellgren och Joakim Kaminsky
  Byggherre: Vellinge kommun, genom Lars-Invar Ljungman och stadsarkitekt Staffan Andersson

  2007 - Stapelbäddsparken i Malmö

  Beställare: Malmö stad, gatukontoret genom Ewa Sundström
  Projektledare: John Magnusson, Bryggeriet
  Arkitekt: Stefan Hauser, Oregon USA, i samverkan med unga skatare

  2006 - Fröslövs backar (bostadshus)

  Arkitekt: John Pawson, London
  Medverkande arkitekter: Edström & Barup, Simrishamn
  Landskapsarkitekt: Jonathan Bell, London
  Byggherre: Malin Ericson och Fabien Baron, New York

  2005 - Sundstorget med garage i Helsingborg

  Arkitekter och byggherre: Sven Ingvar Andersson och Michelsen Arkitekter genom Sonny Mattson samt Helsingborgs stad.

  2004 - Centralplan i Malmö

  Arkitekter och byggherre: Metro Arkitekter genom Claes R Jansson och Svenska Landskap genom Ann Sofi Högborg samt Malmö stad och Skånetrafiken.

  2003 - Personalbyggnad vid Filborna återvinningsanläggning

  Arkitekter och byggherre: SWECO FFNS Arkitekter AB genom Per Lewis-Jonsson och Jonas P Berglund samt Nordvästra Skånes Renhållnings AB

  2002 - Tre Gudor, bostadsområde i Viken

  Arkitekter och byggherre: Tegnestuen Vandkunsten i Köpenhamn genom Thomas Arnfred samt HSB Nordvästra Skåne.

  2001 - Ulvåsa Park, bostadsområde i Eslöv

  Arkitekter och byggherre: White arkitekter i Malmö genom Sven Gustafsson samt Eslövs Bostads AB.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter