Skånes arkitekturpris

Varje år utlyser Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne ett skånskt arkitekturpris som premierar en god byggd miljö i Skåne. Skåne.

Vinnaren avslöjades på eventet Kreativa Skåne 22 november. 

Premierar god byggd miljö

Arkitektur är mer än hus och byggnader. Skånes Arkitekturpris lyfter upp och premierar god byggd miljö i Skåne som ser till helhetsperspektivet med rumsliga samband, som till exempel landskap och friytor. En aktuell fråga är hur platsers kvaliteter tillvaratas och utvecklas vid nybyggnation – både i dag och i framtiden.

Objekten ska vara belägna i Skåne och vi premierar företrädesvis objekt som har genomförts under de senaste åren.

Läs stadgarna för fullständiga urvalskriterier:

Prissumma: 50 000 kronor

Prissumman på 50 000 kronor tilldelas en eller flera pristagare, vars bebyggelsemiljöer eller andra anlagda miljöer tagit tillvara på platsens kvaliteter och utvecklat den skånska identiteten vidare.

Priset tilldelas den eller de som gestaltat den vinnande bebyggelsemiljön och delas tillsammans med ansvarig byggherre. Projekt som förstärker de mindre orternas attraktivitet prioriteras.

En jury föreslår en vinnare bland de inkomna nomineringarna och regionala utvecklingsnämnden beslutar sedan om vinnare av priset.

Tidigare pristagare

 • 2018: HamnOasen i Landskrona

  Bostadshus, fyra våningar, vit fasad.

  Arkitekter och byggherre: STADSTUDIO

  Region Skånes arkitekturpris 2018 tilldelades HamnOasen i Landskrona.

  Juryns motivering: "Det mod och kreativitet som präglat projektets aktörer när andra inte vågat satsa är beundransvärt”. 

 • 2017: Tullhusstranden i Simrishamn

  Arkitekter: Sydväst arkitektur och landskap
  Byggherre: Simrishamns kommun

  Juryns motivering:

  Här finns inga nya byggnader som motiverar satsningen, bara önskemålet om att ha en plats vid hamnen att stanna upp vid, att slå sig ner och känna sig välkommen och bekväm på.

 • 2016: Max IV Lund

  Arkitekter: Fojab arkitekter och Snøhetta
  Byggherre: Fastighets AB ML4

  Juryns motivering:

  Skånes arkitekturpris 2016 går till MaxIV-laboratoriet i Lund för en formmässigt stark byggnad och ett innovativt landskap. Samverkan mellan byggnadens ikoniska form och landskapets stringenta kurvatur bidrar till att överbrygga skalförskjutningen mellan det storskaliga motorvägslandskapet och det framväxande forskningsområdet.

  Trots sin stränga form, monumentala skala och industriella prägel lyckas arkitekterna skapa överraskande många mänskliga kvaliteter, interiört såväl som exteriört.  

  Juryn menar att anläggningen har alla förutsättningar att bli ett viktigt landmärke i en framväxande kunskapsregion, men än viktigare att gestaltningen skapat en produktiv plats där framtidens förutsättningar formas genom samverkan mellan människor från hela världen. 

 • 2015: Urbana Hängsel

  Urbana Hängsel

  Arkitekt: Kim Utzon Arkitekter och Terroir
  Byggherre: Malmö stad

  Juryns motivering

  Urbana Hängsel är enastående i allt från rumslig komposition, arkitektoniska detaljer, materialval, platsbyggda möbler och i mötet mellan det nya och det gamla. Byggnaden tar förtjänstfullt tag i mötet mellan stads- och kanalrum och lyckas medla mellan de mer storskaliga omgivningarna och kanalrummets intima skala. Detta understryks av att byggnadens entré vetter mot kanalens gångstråk.

  Interiört finns nedsänkta föreläsningssalar, frilagda takkonstruktioner och byggnadsdetaljer som plötsligt blivit möjliga att studera på nära håll. Det överraskar, och att det lyckats kan måhända tillskrivas det engagemang som alla inblandade uppvisar – arkitekter och byggherre, och inte minst en beställare som vet vad den vill och också kan efterfråga det.

  Det enda som juryn beklagar är att byggnaden inte kan vara öppen för alla. Därmed går allmänheten miste om det fyrverkeri av arkitektonisk skicklighet som ryms under takpannorna.

 • 2014: Råå förskola

  Råå Förskola utifrån

  Arkitekt: Dorte Mandrup, Dorte Mandrup arkitekter
  Byggherre: Kärnfastigheter, Helsingborgs Stad

  Juryns motivering

  Skånes arkitekturpris 2014 går till Råå förskola för en karaktärsfull arkitektur som både samspelar med det befintliga kustlandskapet och stärker såväl verksamheten i byggnaden som platsen där den uppförts. Det goda samarbetet som präglat processen, från lokalisering till genomförande, har varit betydelsefull för den högkvalitativa arkitekturen.

  Råå förskola tar plats, och trots att den underordnar sig landskapet och skalan i befintlig bebyggelse är den framträdande i sin arkitektur. Därmed upplevs det som rimligt att en av de mest attraktiva tomterna på Råå har tagits i anspråk till barnens vardag.

  Arkitekturen är lekfull, som sig bör, utan att diktera vad som ska hända var. Måhända kan vi konstatera att den svenska oron har begränsat upptäckarlusten något och juryn beklagar, men har förståelse för, de säkerhetsstaket som måste finnas.

 • Tidigare pristagare

  2013 Kvarteret Rosmarinen i Helsingborg

  Arkitekt: Griab genom Anders Lundin (ansvarig), Abbas Chahrour (tidigare Griab nu Chahrour Huhtilainen A+D), Juha Huhtilainen (tidigare Griab nu Chahrour Huhtilainen A+D)
  Byggherre: HSB Nordvästra Skåne 

  2012 Domkyrkoforum i Lund

  Arkitekt: Carmen Izquierdo
  Byggherre: Christer Larsson

  2011 Refugium på Kivik Art Centre

  Arkitekt: Petra Gipp
  Byggherre: Kivik Art Centre

  2010 Townhouse i Landskrona

  Arkitekt: Elding Oscarson
  Byggherre: Johnny Lökaas, Conny Ahlgren

  2009 Falsterbo Strandbad "Hägring"

  Arkitekter: Kjellgren Kaminsky Architecture AB, Fredrik Kjellgren och Joakim Kaminsky
  Byggherre: Vellinge kommun, genom Lars-Invar Ljungman och stadsarkitekt Staffan Andersson

  2007 Stapelbäddsparken i Malmö

  Beställare: Malmö stad, gatukontoret genom Ewa Sundström
  Projektledare: John Magnusson, Bryggeriet
  Arkitekt: Stefan Hauser, Oregon USA, i samverkan med unga skatare

  2006 Fröslövs backar (bostadshus)

  Arkitekt: John Pawson, London
  Medverkande arkitekter: Edström & Barup, Simrishamn
  Landskapsarkitekt: Jonathan Bell, London
  Byggherre: Malin Ericson och Fabien Baron, New York

  2005 Sundstorget med garage i Helsingborg

  Arkitekter och byggherre: Sven Ingvar Andersson och Michelsen Arkitekter genom Sonny Mattson samt Helsingborgs stad.

  2004 Centralplan i Malmö

  Arkitekter och byggherre: Metro Arkitekter genom Claes R Jansson och Svenska Landskap genom Ann Sofi Högborg samt Malmö stad och Skånetrafiken.

  2003 Personalbyggnad vid Filborna återvinningsanläggning

  Arkitekter och byggherre: SWECO FFNS Arkitekter AB genom Per Lewis-Jonsson och Jonas P Berglund samt Nordvästra Skånes Renhållnings AB

  2002 Tre Gudor, bostadsområde i Viken

  Arkitekter och byggherre: Tegnestuen Vandkunsten i Köpenhamn genom Thomas Arnfred samt HSB Nordvästra Skåne.

  2001 Ulvåsa Park, bostadsområde i Eslöv

  Arkitekter och byggherre: White arkitekter i Malmö genom Sven Gustafsson samt Eslövs Bostads AB.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter