• ShareMusic & Performing Arts är ett nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering. Foto: ShareMusic & Performing Arts

Hur ser man till att alla kan delta på lika villkor?

ShareMusic & Performing Arts är ett nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering, centret är organiserat som en ideell förening och har funnits i Sverige i snart 20 år. Grunden i arbetet är de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde, framför allt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Huvudkontoret ligger i Gränna men kunskapscentret har även kontor i Malmö och Göteborg. ShareMusic är en lokal, regional, nationell och internationell plattform som arbetar för, stöttar och rustar för inkludering inom konst- och kulturområdet.

– Grunden till ShareMusic lades med kursverksamhet för personer med funktionsnedsättning, och har genom åren utökats med forskningsprojekt, utvecklingsprojekt och olika scenkonstproduktioner, berättar Moa Johansson, teamleader och projektledare.

ShareMusic arbetar också med kunskapsdelning, utbildning och kompetensutveckling för andra kulturaktörer – som till exempel symfoniorkestrar eller kulturskolor.

– Genom åren har vi utvecklat en spetskompetens inom konstnärlig utveckling och inkludering, idag agerar vi som en utvecklingsplattform där kultur, utbildningssektorn, den sociala och den offentliga sektorn kan samverka. Mycket av det vi gör är processinriktat och bygger på medskapande.

En hjärtefråga är professionalisering – att det ska finnas fler personer med funktionsnedsättning som arbetar inom konst och kultur. ShareMusic driver frågan tillsammans med bland andra Moomsteatern och Skånes Dansteater.

– Vår vision är att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla, alla människors lika värde är vår grundpelare. Vi är nio personer på kansliet och har samtidigt en pool på cirka 50 konstnärer och konstnärliga ledare under ett år som arbetar i olika projekt.

När coronapandemin satte stopp för all fysisk kulturutövning sökte ShareMusic riktade pengar från Postkodsstiftelsen för att kunna göra en insats – resultatet blev projektet Rapport från (ständig) isolering.

– Orden ”(ständig) isolering” i titeln bygger på att personer med funktionsnedsättning redan i stor utsträckning lever isolerade i samhället – pandemin adderade bara på det. Samtidigt finns statistik och forskning som visar på ett digitalt utanförskap hos denna grupp, något som bland annat har med ekonomiska förutsättningar att göra ­– att inte ha möjlighet att köpa samma utrustning etcetera.

Det var här Rapport från (ständig) isolering tog sin utgångspunkt – att skapa ett projekt där tekniken skulle vara så enkel som möjligt, teknik som deltagarna hade tillgång till hemma. Den skulle inte bygga på bra mikrofon eller snabb uppkoppling utan i stället kunna ske över välbekanta digitala plattformar som Facebook och Zoom.  

– Målet var att deltagarna skulle kunna uttrycka sig konstnärligt och även testa konstformer i sin hemmiljö med väldigt enkla och okomplicerade förutsättningar. 23 personer från tio olika kommuner i Sverige deltog i Rapport från (ständig) isolering. Vi fick kontakt med dem via vårt nätverk men också genom en kampanj i våra sociala medier.

ShareMusic anställde ett antal konstnärer som fungerade som workshopledare.

Under sommaren 2020 arbetade de och deltagarna med olika konstnärliga uttryck – allt från att skapa musik, dansa, göra dockteater eller skriva dikter till foto och animation. Samtliga workshoppar genomfördes online.

– Det blir ofta väldigt intressanta utforskande möten när man ger människor samma förutsättningar att skapa individuellt, och att se dem lägga på en digital aspekt – kanske för första gången. Det var mycket lärdomar.

– En av de fina sakerna med digitala möjligheter är också att man inte behöver begränsa sig till en region på samma sätt. Det går att bygga något som når ännu längre bort och på så vis vidga deltagarnätet och skapa fler kontakter. Vi nådde nya människor på det här sättet, det har inte krävts att de har bott i närheten.

Rapport från (ständig) isolering har även haft positiva effekter på övrig verksamhet. ShareMusic driver bland annat Arvsfondsprojektet Initium där ett mentorsprogram ingår. Det syftar till att stötta utövare med funktionsnedsättning som vill skapa egna verk.

– Mentorsprogrammet håller en hög konstnärlig nivå och tack vare Rapport från (ständig) isolering lärde vi oss mycket om hur vi skulle ta Initium vidare under pandemin. Vilken teknik som behövs, vilka kanaler som fungerar och hur man bäst kommunicerar digitalt.

Vissa konstnärer kunde på grund av pandemin inte lämna sina hem – personer med funktionsnedsättning har varit dubbelt utsatta under den här perioden. Då hade ShareMusic möjlighet att köpa och låna in olika typer av teknik som gjorde att de kunde bygga upp en studio hemma hos utövaren.

– Responsen på båda projekten har varit väldigt stark, och fantastiska verk har skapats. Många av verken som kom till under Rapport från (ständig) isolering är väldigt personliga och handlar om pandemin, de ger uttryck för hur människor kände och tänkte inför hela situationen, och isoleringen som hör den till.

När det gäller hur ShareMusic ur ett bredare perspektiv ställde om när pandemin kom lyfter Moa Johansson fram att organisationen redan från början hade en stor digital mognad.

– Tack vare att vi är utspridda rent geografiskt fanns vissa saker redan på plats. Långt innan pandemin sågs vi till exempel inte varje vecka på personalmöten, dessa skedde via digital internkommunikation.

Utmaningarna ShareMusic ställdes inför handlade i stället mycket om inkluderingen – hur ser man till att alla kan delta på lika villkor?

– Pandemin var en otrolig omställning eftersom så många med funktionsnedsättning är i riskgrupp. Vi ställde ganska direkt in oss på att det här inte skulle vara kortsiktigt, vi tog höjd för att de personer vi arbetar med med stor sannolikhet skulle vara bland de sista tillbaka ute i samhället, avslutar hon.

Skribent: Caroline Alesmark

Bakgrund

ShareMusic & Performing Arts är en av tre verksamheter som är nominerad till Region Skånes Kulturpalett. Priset är från och med 2021 ett verksamhetspris som är knutet till utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Skåne 2021-2024: Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling. Kulturpaletten ska varje år att ha fokus på ett av utvecklingsområdena i kulturplanen och 2021 lyfts utvecklingsområdet Delaktighet och medskapande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.