Frågor och svar om Kulturpaletten

Vad menas med kulturens rum och platser? 
 
Det är ett utvecklingsområde i Regional kulturplan i Skåne 2021-2024 som bland annat vill främja ett brett kulturutbud av hög kvalitet i hela Skåne. Här lyfts vikten av att utveckla samverkan med Skånes kommuner, idéburen sektor och det professionella kulturlivet. Genom att främja tvärprofessionella initiativ och mötesplatser hoppas vi kunna stärka förutsättningarna för ökad kunskap och utbyte.  
 
Kulturens rum och platser är arenor för kunskap, reflektion och samtal – och bildning. Bibliotek, museer, biografer, festivaler, scener, konsert- och utställningshallar, hembygdsgårdar, folkparker, folkets hus samt stadens och landsbygdens miljöer och landskap är en del av det öppna offentliga rummet där det skapas gemensamma upplevelser och möten över generationsgränser.  
 
Samtidigt behöver de publika arenorna vidgas och omfatta både nya platser och digitala rum, som möjliggör andra möten och ett breddat deltagande i hela Skåne.  
 
Kulturpaletten 2022 vill premiera nytänkande verksamheter som kreativt tillgängliggör konst och kultur - för att nå ut och skapa förutsättningar för breddat deltagande. Kan ni ge exempel på något sådant? 
 
Ett breddat deltagande kan innebära att skapa förutsättningar för fler att ta del av kultur, upplevelser, samtal och skapande. Kanske har det skett i samverkan med idéburen sektor – eller med nya partners? Kanske har man utvecklat offentliga rum, digitala arenor eller hittat lokala unika lösningar för detta?  
 
Det kan handla om mötesplatser för eget skapande för människor som annars har svårt att ta del av kulturlivet, såsom kulturaktiviteter för äldre. Kanske har det genomförts genom samverkan mellan äldreomsorgen och professionella kulturlivet och/eller studieförbund. Det kan vara ett konstnärskollektiv som arbetat innovativt med barns och ungas möjligheter att skapa. Eller en hembygdsgård som med framgång tillgängliggjort sin verksamhet för nya publikgrupper, kanske i samverkan med målgrupper och intresseorganisationer. Eller en kommunal verksamhet som i samarbete med förenings- och kulturliv lyckats bredda och tillgängliggöra lokalt kulturutbud. Eller en festival som i samverkan med idéburen sektor utvecklats för att tillmötesgå människor med olika funktionsnedsättningar.  
 
Kan bara verksamheter med regionala stöd nomineras?

Nej, alla verksamheter som uppfyller kulturpalettens riktlinjer kan nomineras. 
 
Kulturpaletten 2012-2019 var ett pris som premierade verksamheter som med framgång utvecklat kultur för, med och av barn och unga. Med kulturpriset och kulturpalettens nya, bredare fokus, blir det inte två ”vuxenpriser”?

Kulturpaletten utgår från kulturplanens fem utvecklingsområden, där barns och ungas rätt till kultur är ett utvecklingsområde. Kulturpaletten kan därigenom premiera barnkultur, men inte nödvändigtvis. Mottagare av kulturpaletten 2021 var Gamlegårdens bibliotek där barn och unga är målgruppen. 
 
Kulturpriset kan nu, när ”barnpriset” (Kulturpaletten 2012-2019) blivit ett bredare verksamhetspris, premiera ett konstnärskap som verkar för kultur för, med och av barn och unga. 
 
Vad avses med idéburen sektor i sammanhanget?

Den idéburna sektorn omfattar organiserade verksamheter som bygger på demokratiska  värderingar samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt  fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ,  samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar. Det finns cirka 31 000 idéburna organisationer i Skåne (2021)

Se gärna Nätverket Idéburen sektor Skåne
 
Hur många verksamheter får jag nominera? Och kan jag nominera verksamheten som jag arbetar med?  

Du får nominera hur många du vill. Och ja, du får nominera din verksamhet. 
 
Kommer ni att hantera utlysningen, beredningen, beslut och utdelning av kulturpaletten – likadant nästa år?

Kulturpaletten har ett annat utvecklingsområde i fokus nästa år. Hanteringen av priset förändras i förhållande till valt område vilket kan medföra att moment i hanteringen av priset blir annorlunda. 
 
Varför har ni en nomineringslista?

Vi har valt att ha en nomineringslista även 2022, då vi så gärna vill uppmärksamma flera av de nominerade, fantastiska verksamheterna. När man “bara” utser en mottagare av priset, som presenteras vid prisceremonin, blir det bara den verksamheten som hamnar i ljuset. Vi vill gärna lyfta flera av de nominerade – under året, fram till prisöverräckningen.  
 
Vilken är prissumman?

Verksamheter som mottager kulturpaletten 2022 får 100 000 kronor.  

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.