Checklista för miljöbevis

Har din verksamhet fått mer än sex prisbasbelopp i bidrag/finansiering av Region Skåne fyller ni i nedanstående enkät varje år. Region Skåne gör en årlig uppföljning på ca en tredjedel av verksamheterna.

Nedan checklista fylls i av verksamheter som inte är miljöcertifierade. Är din verksamhet miljöcertifierad enligt ISO 14001 eller liknande ska du istället fylla i Miljöbevisets checklista för miljöcertifierade verksamheter

Checklista för miljöbevis

OBS att alla frågor märkt med asterisk * behöver besvaras för att det ska gå att skicka in enkäten. För att få ett godkänt miljöbevis ska ni svara ja på frågorna 1-13. Kan ni inte svara ja än, skriv en kommentar hur ni arbetar för att uppfylla kriteriet.

Bakgrundsfrågor

Från vilken avdelning/förvaltning inom Region Skåne har ni fått bidrag/finansiering? * Obligatoriskt fält.
Vilket beslutsdatum finns i ert beslut om bidrag/finansiering från Region Skåne? * Obligatoriskt fält.
Om ni tilldelats en handläggare på Region Skåne, skriv in personens namn:
Namn på er verksamhet/organisation: * Obligatoriskt fält.
Namn och telefonnummer till er kontaktperson för miljö: * Obligatoriskt fält.
E-postadress till er kontaktperson för miljö: * Obligatoriskt fält.
1. Jag har gått igenom Miljöbevisets informationsmaterial (pdf) med tips för miljöarbetet.Miljöledning

2. Vi har identifierat vilken miljölagstiftning och andra miljökrav som berör verksamheten. * Obligatoriskt fält.3. Vi har identifierat vår verksamhets främsta miljöaspekter, det vill säga hur vi främst påverkar miljön. * Obligatoriskt fält.4. I verksamheten finns det fastställda mål kopplade till verksamhetens miljöaspekter och vi har utformat en handlingsplan för att nå våra miljömål. * Obligatoriskt fält.5. Personerna som arbetar i vår verksamhet har kunskap om verksamhetens miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner. * Obligatoriskt fält.6. Minst en gång per år följer vi upp vårt miljöarbete, och tar beslut om det framtida miljöarbetet, med syfte att ständigt höja ambition och resultat av miljöarbetet i verksamheten. * Obligatoriskt fält.Fossilbränslefritt

7. Vi har fattat beslut om att bli fossilbränslefria i vår energianvändning och i våra resor/transporter, och arbetar för detta. * Obligatoriskt fält.Energianvändning

8. Belysning släcks, kontorsmaskiner inklusive datorer och andra eldrivna maskiner som verksamheten använder, stängs av då de inte används. * Obligatoriskt fält.Transporter

9. Vi har ordnat med möjligheter för resfria möten. * Obligatoriskt fält.10. Vi försöker minska resornas klimatpåverkan - i första hand gå/cykla/åka kollektivt och i sista hand bil eller flyg. * Obligatoriskt fält.Konsumtion och avfall

11. Vi arbetar för att minska miljöpåverkan från vår konsumtion. * Obligatoriskt fält.12. Vi följer avfallstrappan och de lokala renhållningsreglerna. * Obligatoriskt fält.13. Vi källsorterar vårt avfall. Organiskt avfall sorteras för sig till kompostering eller rötning då orten tillhandahåller möjligheten. * Obligatoriskt fält.Kemikaliehantering

14. Verksamheten använder miljöstörande kemikalier (miljömärkta städ- /och tvättprodukter ingår ej i miljöstörande kemikalier). * Obligatoriskt fält.Om JA på föregående fråga, besvara nedan två frågor:

Vi är medvetna om och följer den lagstiftning som berör kemikalier, bland annat: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19 och EU:s kemikalielagstiftning REACH.Vi följer råden i Kemikalieinspektionens prioriteringsguide.Om ni svarat nej på någon/några frågor ovan (förutom fråga 14), beskriv vad ni gör för att uppfylla det/de kriteriet/kriterierna:
Eventuella kommentarer eller synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter