Regionalt strukturfondsprogram för Skåne och Blekinge

Under perioden 2014-2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 500 miljoner kronor för tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge genom det regionala strukturfondsprogrammet.

Programmet ska bidra till att uppfylla Europeiska unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla: Europa 2020. Projekt i Skåne ska ligga i linje med Det öppna Skåne 2030, Skånes regionala utvecklingsstrategi.

Programmets insatsområden och mål

 • Smart tillväxt – innovation
  Projekten ska bidra till att öka samverkan för en hållbar innovationsinfrastruktur som levererar resultat samt en ökad innovationsförmåga med fokus på regionens strategiska områden.
 • Smart tillväxt – små och medelstora företag (SMF)
  Projekten ska bidra till fler företag med tillväxtpotential, ökad tillväxt i befintliga SMF och att stärka entreprenörskap och företagande i regionen.
 • Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi
  Projekten ska bidra till minskad klimatpåverkan genom att företag och offentlig sektor ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.
 • Inkluderande tillväxt – bredband
  Projekten ska bidra till att förbättra möjligheten för tillgång till bredband.
 • Hållbar stads- och samhällsutveckling
  Projekten ska bidra till fler innovationer som svar på lokala samhällsutmaningar och till att stärka det lokala entreprenörskapet för ökad sysselsättning. Insatsområdet gäller Malmö.

Vem kan söka?

Programmet omfattar Skåne och Blekinge. En juridisk person - privat eller offentligrättslig - kan ansöka om stöd. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Medfinansiering

Skåne-Blekingeprogrammet kan finansiera max 50 % av en insats. Medfinansiering i ert projekt kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.

Urvalskriterier för det regionala strukturfondsprogrammet

En projektansökan bedöms utifrån urvalskriterier.

Obligatoriska urvalskriterier:

 • samordning med strategier och program
 • överlevnad och långsiktighet
 • näringslivets medverkan
 • förnyelse och utveckling
 • horisontella kriterier

Meriterande urvalskriterier:

 • Samverkan
 • EU:s strategi för Östersjöregionen
 • Privat medfinansiering

Vill du veta mer?

Har du en idé som du tror platsar inom programmet? Vill du ha mer information eller hjälp i projektutvecklingsprocessen? Vända dig då till Region Skånes projektcoach för programmet för att få feedback på din projektidé eller hjälp i projektutvecklingen.

Kontakt: Ulrika.Melander@skane.se

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge. På Tillväxtverkets hemsida kan du läsa mer om programmet och hitta kontaktuppgifter till handläggarna på det regionala kontoret som ligger i Malmö.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter