Östersjöprogrammet

Östersjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram som finansieras inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Programgeografin inkluderar elva länder runt omkring Östersjön och har tydligt fokus på innovation, effektiv användning av naturresurser och tillgänglighet.

Programmets mål

Östersjöprogrammets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion.

För vad kan jag söka?

Programmet erbjuder stöd till projekt inom fyra tematiska områden varav ett omfattar särskilt stöd till genomförandet av EU:s Östersjöstrategi:

  • Forskning, innovation, teknisk utveckling
  • Skydda miljön, främja hållbar användning av resurser
  • Främja hållbara transporter
  • Förbättra den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen

Vem kan söka?

I programgeografin ingår av EU-länderna Sverige, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och delar av norra Tyskland.

Utanför EU ingår Norge och även delar av Nordvästra Ryssland och Vitryssland. Budgeten för Ryssland och Vitryssland är ännu ej beslutad vilket medför att aktörer från dessa regioner inte har kunnat involveras i projektansökningar ännu.

Offentliga aktörer från lokal, regional och nationell nivå, forskningsinstitutioner och universitet, myndigheter, intresseorganisationer, NGO:s och privata företag kan delta i projekt och få stöd av programmet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Medfinansiering

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 263,8 miljoner euro (Cirka 2,2 miljarder kronor) på regional utveckling i programområdet. Utöver det tillkommer ytterligare 6 miljoner euro från Norge. Budgeten för Ryssland och Vitryssland är ej beslutad.

Svenska aktörers budgetdel i projekten kan finansieras med upp till 75 % från programmet.

Mer information

Regeringen har beslutat att Tillväxtverket ska vara nationell kontaktpunkt för Östersjöregionen 2014-2020. Kontaktpunkten har i uppgift att sprida information om programmet samt stödja initiering och utveckling av projekt gentemot svenska aktörer.

Tillväxtverket är också tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, sekretariat för programmets nationella subkommitté. Subkommittén är rådgivande till den svenska delegationen i programmets Övervakningskommitté som fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas medel. Region Skåne har en ledamot på tjänstemannanivå i kommittén.

Vill du veta mer?

Kontaktperson Region Skåne: kristina.sandberghrbinic@skane.se

Nationell svensk kontaktpunkt för programmet är Tillväxtverket.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter