Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge

För att säkerställa det regionala inflytandet över de pengar som kommer från EU genom regionalfonden och socialfonden så har det i Sverige bildats så kallade strukturfondspartnerskap. Skåne och Blekinge bildar tillsammans ett av åtta strukturfondspartnerskap i Sverige.

Ett av strukturfondspartnerskapets uppdrag är att prioritera ansökningar till två strukturfonder:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) omfattar 491 miljoner kronor som går till åtgärder som syftar till tillväxt och sysselsättning
  • Europeiska socialfonden (ESF) 984 miljoner kronor som skall användas för att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Skåne och Blekinge bildar ett strukturfondspartnerskap

Strukturfondspartnerskapet för Skåne och Blekinge består av 23 ledamöter som representerar kommun och landsting/region, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresseorganisationer, föreningar och företrädare för de myndigheter som regeringen bestämmer. Det är också regeringen som utser ordförande för strukturfondspartnerskapet

Strukturfondspartnerskapets huvudsakliga uppgift är att yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som kommit i och godkänts av förvaltande myndigheter (Svenska ESF-rådet för Europeiska Socialfonden och Tillväxtverket för Europeiska regionala utvecklingsfonden).

Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i den förvaltande myndighetens fortsatta handläggning. I praktiken betyder det att strukturfondspartnerskapet beslutar vilka ansökningar som ska beviljas och inte.

Samråd med den regionala utvecklingsaktören

Innan strukturfondspartnerskapet prioriterar mellan de olika ansökningarna så ska ett samråd ske med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret (Region Skåne för Skåne och Region Blekinge för Blekinge).

Innehållet i programmen som styr fonderna är baserat på de regionala strategier och den gemensamma socioekonomiska analys som tagits fram för Skåne och Blekinge. De kan sammanfattas i tre huvudsakliga utmaningar:

  • Låg produktivitet
  • Låg sysselsättning
  • Stora inomregionala skillnader.

Alla projekt som prioriteras av Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge syftar till att förbättra detta.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.