Region Skånes arbete med kommande EU-program 2021-2027

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Skåne. Sammanhållningspolitiken genomförs med hjälp av fonder och program. Nästa programperiod sträcker sig under perioden 2021-2027. För att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att kommande EU-program ligger i linje med skånska prioriteringar.

Region Skåne projektleder framtagandet av programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden i Skåne-Blekinge och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Region Skåne processleder också framtagandet av Skåne-Blekinges regionala handlingsplan kopplat till det nationella Socialfondsprogrammet.

Hur ser processen för Regionalfonden Skåne-Blekinge ut?

I april 2020 fick regionerna erbjudande från regeringen att skriva program för Regionalfonden 2021-2027. Liksom i innevarande period kommer Regionalfonden bestå av åtta regionala och ett nationellt program. Region Skåne har, i nära samverkan med Blekinge, lett processen med att skriva fram ett nytt Regionafondsprogram för Skåne-Blekinge. I december 2020 överlämnade Region Skåne programförslaget till regeringskansliet.

Följande inritning föreslås för Regionfonden Skåne-Blekinge:

Politiskt mål 1 Ett smartare Europa

 • Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik
 • Förbättra små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
 • Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap

Politiskt mål 2 Ett grönare Europa

 • Energieffektivitet
 • Förnybar energi
 • Hållbar vattenförvaltning
 • Övergång till cirkulär ekonomi
 • Biologisk mångfald, grön infrastruktur i stadsmiljö, minska föroreningar

Under våren 2021 kommer regeringen bereda förslaget vidare. Därefter skickas programförslaget vidare till EU-kommissionen för godkännande. De första utlysningarna förväntas öppna under senare halvan av 2021.

Inriktning Regionalfonden Skåne-Blekinge 2021-2027 (pdf)

Kontakt:
Wilhelm Ast
Projektledare Programskrivning Regionalfonden Skåne-Blekinge
Wilhelm.ast@skane.se
040-675 34 25

Kristina Sandberg Hrbinic
Kontaktperson Genomförande av Regionalfonden Skåne-Blekinge
Kristina.SandbergHrbinic@skane.se
040-675 34 24

Hur ser processen för ESF+ och den regionala handlingsplanen ut?

Förslaget till nationellt socialfondsprogram lämnades till Arbetsmarknadsdepartementet våren 2020. Socialfondsprogrammet sätter individen och arbetsmarknaden i centrum och utgår från tematiska målområden där behoven är som störst:

 • Ekonomisk utsatthet
 • Etablering på arbetsmarknaden
 • Återinträde på arbetsmarknaden
 • Instabil ställning på arbetsmarknaden
 • Stabil ställning på arbetsmarknaden

Den regionala handlingsplanen är ett formellt styrande dokument som ska ligga till grund för genomförandet av det nationella socialfondsprogrammet på regional nivå. Regionerna förväntas få det formella erbjudandet att ta fram regionala handlingsplaner under våren 2021.

Kontakt:
Ulrika Melander
Projektledare Regional handlingsplan ESF+
Ulrika.melander@skane.se
040-675 34 94

Hur ser processen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak (ÖKS) ut?

Den 30 april beslutade regeringen att erbjuda Region Skåne att samordna framtagandet av ett förslag till nytt program för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) för perioden 2021-2027. Processen leds av 11 regioner i Sverige, Danmark och Norge. Arbetet inleddes i januari 2020, och i april fick regionerna ett officiellt erbjudande från Näringsdepartementet, Erhvervsstyrelsen och Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om att skriva det nya ÖKS-programmet. Utifrån ett omfattande analys- och dialogarbete har ett förslag tagits fram.

Fyra skrivargrupper med representanter från ÖKS-regionerna har vidareutvecklat och tagit fram förslag för de utvalda områdena: innovationer/smart specialisering och en gränsöverskridande arbetsmarknad som leds av Region Skåne samt energi/klimatanpassning/cirkulär ekonomi och transporter/mobilitet som leds av Region Midtjylland respektive Agders Fylkeskommune.

Som en del i skrivningen av nytt program för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) 2021-2027 har en bred remiss genomförts för att få synpunkter på det förslag som de 11 ÖKS-regionerna tagit fram. 117 svar har inkommit från svenska, danska, norska och gränsregionala organisationer. Övergripande pekar svaren på att förslaget är rätt avvägt både avseende programmet i stort och för de tematiska områdena. Den omfattande inputen kommer nu att analyseras av skrivargrupperna och bearbetas i den fortsatta programskrivningsprocessen. Sammanställningen av remissvaren har skickats till Näringsdepartementet 22 januari tillsammans med remissunderlaget. Efter fortsatt process och revidering lämnas det färdiga programförslaget till Näringsdepartementet innan sommaren efter att Interreg- och gemensamma förordningarna kommit på plats.

ÖKS sammanfattning (pdf)
ÖKS politiska mål (pdf)

Kontakt:
Eskil Mårtensson
Projektledare Programskrivning Interreg ÖKS
eskil.martensson@skane.se
040-6753231

Strategier och processer med koppling till sammanhållningspolitiken

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.