Region Skånes arbete med kommande EU-program 2021-2027

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Skåne. Sammanhållningspolitiken genomförs med hjälp av fonder och program. Nästa programperiod sträcker sig under perioden 2021-2027. För att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att kommande EU-program ligger i linje med skånska prioriteringar.

Region Skåne projektleder framtagandet av programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden i Skåne-Blekinge och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Region Skåne processleder också framtagandet av Skåne-Blekinges regionala handlingsplan kopplat till det nationella Socialfondsprogrammet samt deltar i framskrivningen av ett nytt Interreg South Baltic-program.

Hur ser processen för Regionalfonden Skåne-Blekinge ut?

I april 2020 fick regionerna erbjudande från regeringen att skriva program för Regionalfonden 2021-2027. Liksom i innevarande period kommer Regionalfonden bestå av åtta regionala och ett nationellt program. Region Skåne har, i nära samverkan med Blekinge, lett processen med att skriva fram ett nytt Regionafondsprogram för Skåne-Blekinge. I december 2020 överlämnade Region Skåne programförslaget till regeringskansliet.

Följande inritning föreslås för Regionfonden Skåne-Blekinge:

Politiskt mål 1 Ett smartare Europa

 • Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik
 • Förbättra små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
 • Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap

Politiskt mål 2 Ett grönare Europa

 • Energieffektivitet
 • Förnybar energi
 • Hållbar vattenförvaltning
 • Övergång till cirkulär ekonomi
 • Biologisk mångfald, grön infrastruktur i stadsmiljö, minska föroreningar

Under våren 2021 kommer regeringen bereda förslaget vidare. Därefter skickas programförslaget vidare till EU-kommissionen för godkännande. De första utlysningarna förväntas öppna i början av 2022.

Inriktning Regionalfonden Skåne-Blekinge 2021-2027 (pdf)

Kontakt:

Wilhelm Ast
Projektledare Programskrivning Regionalfonden Skåne-Blekinge
Wilhelm.ast@skane.se
040-675 34 25

Kristina Sandberg Hrbinic
Kontaktperson Genomförande av Regionalfonden Skåne-Blekinge
Kristina.SandbergHrbinic@skane.se
040-675 34 24

Hur ser processen för ESF+ och den regionala handlingsplanen ut?

Förslaget till nationellt socialfondsprogram lämnades till Arbetsmarknadsdepartementet våren 2020. Socialfondsprogrammet sätter individen och arbetsmarknaden i centrum och utgår från tematiska målområden där behoven är som störst:

 • Ekonomisk utsatthet
 • Etablering på arbetsmarknaden
 • Återinträde på arbetsmarknaden
 • Instabil ställning på arbetsmarknaden
 • Stabil ställning på arbetsmarknaden

Den regionala handlingsplanen är ett formellt styrande dokument som ska ligga till grund för genomförandet av det nationella socialfondsprogrammet på regional nivå. Regionerna inväntar det formella erbjudandet att ta fram regionala handlingsplaner.

Kontakt:

Ulrika Melander
Projektledare Regional handlingsplan ESF+
Ulrika.melander@skane.se
040-675 34 94

Webbinarium om möjligheterna med kommande regionalprogramsfond för Skåne-Blekinge och ESF+

Hur ser processen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak (ÖKS) ut?

Den 30 april beslutade regeringen att erbjuda Region Skåne att samordna framtagandet av ett förslag till nytt program för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) för perioden 2021-2027. Processen leds av 11 regioner i Sverige, Danmark och Norge. Arbetet inleddes i januari 2020, och i april fick regionerna ett officiellt erbjudande från Näringsdepartementet, Erhvervsstyrelsen och Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om att skriva det nya ÖKS-programmet. Utifrån ett omfattande analys- och dialogarbete har ett förslag tagits fram.

Det nya programförslaget fokuserar på områdena:

 • Innovationer / smart specialisering
 • Energi / klimatanpassning / cirkulär ekonomi
 • En gränsöverskridande arbetsmarknad
 • Transporter / mobilitet

Den 18 juni 2021 lämnade regionerna in programförslaget till Näringsdepartementet för bedömning och godkännande. Därefter ska programmet godkännas av EU-kommissionen. Den första ansökningsomgången i det nya programmet förväntas kunna öppnas under våren 2022.

Kontakt:

Eskil Mårtensson
Projektledare Programskrivning Interreg ÖKS
eskil.martensson@skane.se
040-6753231

Hur ser processen för Interreg Nordsjöprogrammet ut?

Nytt Nordsjöprogram förväntas skickas till Kommissionen i januari. Ta del av mer information om det kommande programmet, dess regler och processer här.

Utlysning öppnar den 15 december

Här kan ni läsa mer om utlysningen samt om ansökningsförfarandet.

Sekretariatets erbjuder en projekt/partnerplattform där olika intressenter kan diskutera projektidéer eller finna varandra.

Sekretariatet erbjuder även onlinekonsultationer för att hjälpa till i ansökningsprocessen. Här kan du läsa mer om konsultation och anmäla dig.

Nordsjökonferens 23-25 maj 2022 i Brygge

Här hittar du mer information och anmälan till konferensen.

Hur ser processen för Interreg South Baltic ut?

Interreg South Baltic är ett gränsregionalt program som främjat samarbete mellan regioner i södra östersjöområdet sedan 2007. I den senaste programperioden (2014-2020) tilldelades programmet närmare 80 miljoner EURO till projekt mellan regioner, kommuner och andra viktiga lokala aktörer i området.

Inför programperioden 2021-2027 har förvaltande myndighet tillsammans med berörda medlemsstater och regioner tagit fram ett nytt förslag till program där följande områden föreslås ingå:

 • Innovativa South Baltic - öka innovations och internationaliseringsgraden hos lokala aktörer (och SMF)
 • Hållbara South Baltic – främja hållbar utveckling och blå och grön ekonomi
 • Attraktiva South Baltic – främja en hållbar utveckling av besöksnäringen
 • Aktiva South Baltic - förbättra möjligheterna till gränsregional samverkan
 • För mer information https://southbaltic.eu/

Programförslaget och möjlighet att fylla i webbformulär och lämna synpunkter hittar du på Interreg South Baltics hemsida.

Kontakt:

Ulrika Melander
Projektledare Regional handlingsplan ESF+
Ulrika.melander@skane.se
040-675 34 94

Strategier och processer med koppling till sammanhållningspolitiken

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.