Region Skånes arbete med kommande EU-program 2021-2027

Sammanhållningspolitiken är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Skåne. Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027.  För att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att kommande EU-program ligger i linje med skånska prioriteringar.

Inför nuvarande programperiod ansvarade Region Skåne för framskrivningen av Europeiska regionalfonden Skåne-Blekinge, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak (ÖKS) och den regionala handlingsplanen för Europeiska Socialfonden Sydsverige. Regeringen väntas fatta beslut om liknande uppdrag för kommande programperiod under våren.

Hur ser processen för Regionalfonden Skåne-Blekinge ut?

Under 2019 har dialog kring kommande regionalfondsprogram förts inom Regeringskansliet och med olika intressenter däribland regionerna. Det finns inga beslut om kommande programstruktur, men indikationer pekar på en struktur som liknar dagens, med åtta regionala och ett nationellt program. Uppdraget att ta fram regionala program för ERUF väntas komma till Region Skåne under våren.

Region Skåne har inlett ett förberedelsearbete inför programskrivningen för att snabbt kunna starta upp och leda processen när uppdraget väl kommer. Region Skåne förväntas leda processen, precis som vid förra programperioden, i nära samarbete med bland annat Region Blekinge och Tillväxtverket.

Regionala strategiska dokument; så som den socioekonomiska analysen för ESF och ERUF, Regionala utvecklingsstrategier och Innovationsstrategier kommer utgöra grunden för programmets inriktning.

Kontakt:
Emmy Harlid Westholm
Projektledare Regionalfonden Skåne-Blekinge
Emmy.harlidwestholm@skane.se
0702-75 32 06 

Hur ser processen för ESF+ och den regionala handlingsplanen ut?

Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att ta fram ett förslag till kommande nationella program för Europeiska socialfonden (ESF+). Förslaget ska vara klart den 1 april 2020. Region Skåne väntas få uppdraget att ta fram förslag till regional handlingsplan för ESF+ i Skåne-Blekinge.

  • Ekonomisk utsatthet
  • Etablering på arbetsmarknaden
  • Återinträde på arbetsmarknaden
  • Instabil ställning på arbetsmarknaden
  • Stabil ställning på arbetsmarknaden

Under hösten och våren har ESF-rådet genomfört programdialoger med regionalt utvecklingsansvariga, arbetsmarknadens parter, myndigheter och civilsamhället. Den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att påverka programmeringsarbetet och genomförandet av ESF+.

Parallellt med programmeringsarbetet har Region Skåne i samarbete med Region Blekinge tagit fram ett utkast till socioekonomisk analys för NUTS 2-regionen Skåne-Blekinge. Analysen kommer att ligga till grund för den regionala handlingsplanen vilken styr hur ESF+ genomförs regionalt.

Kontakt:
Ulrika Melander
Projektledare för regional handlingsplan ESF+
Ulrika.melander@skane.se
0768-89 02 37

Hur ser processen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ut?

Inför den nya programperioden finns ännu flera osäkerheter kring förutsättningarna för programmet, men samtidigt är signalerna från Näringsdepartementet att vi kan förvänta oss ett framtida ÖKS-program. Näringsdepartementet har meddelat att ett uppdrag om programskrivningen av ÖKS troligtvis kan komma i slutet av mars.  

Det är samtidigt viktigt att regionerna kommer igång med en genomtänkt förberedelseprocess så att programmeringsarbetet kan göras snabbt och effektivt när klartecken kommer. Efter dialog med de andra ÖKS-regionerna har Region Skåne påtagit sig en roll som processledare i den kommande programskrivningen. Diskussion och förankring av planerad skrivprocess har skett i ÖKS Övervakningskommittén i december 2019.

Hittills har programmeringsarbetet handlat om att mobilisera de aktörer som förväntas ingå i programmet. Det första steget i skrivprocessen blir att göra en kartläggning utifrån regionernas prioriteringar och en analys/syntes av relevanta strategier och rapporter. En programmeringsgrupp ”Joint Programming Committee” (JPC) har bildats med representanter från regional nivå i ÖKS-geografin. Även en politisk styrgrupp håller på att formeras.

Kontakt:
Eskil Mårtensson
Projektledare Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Eskil.martensson@skane.se
0768-87 07 41

Vad är nästa steg i Skåne?

Region Skåne kommer att uppdatera informationen om de tre programmerings-processerna i takt med att planeringsarbetet fortskrider och ny information släpps från nationell och europeisk nivå. De officiella uppdrag som väntas från nationell nivå är en viktig förutsättning för att kunna inleda ett mer skarpt programmeringsarbete. 

Region Skåne kommer tillsammans med andra berörda regioner erbjuda möjlighet för externa aktörer att komma med inspel och vara delaktiga i arbetet. Förankring och dialog kommer främst ske inom ramen för redan befintliga regionala nätverk och samarbetskonstellationer.

Ett antal parallella processer pågår där det funnits möjlighet att lämna inspel som berör kommande Sammanhållningspolitik och nya EU-program. Region Skåne kommer att använda tidigare inspel som en grund för det kommande programmeringsarbetet. Exempel på viktiga strategier och processer med särskild koppling till sammanhållningspolitiken är:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter