Region Skånes arbete med kommande EU-program 2021-2027

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Skåne. Sammanhållningspolitiken genomförs med hjälp av fonder och program. Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig 2021-2027. För att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att kommande EU-program ligger i linje med skånska prioriteringar.

Region Skåne leder framtagandet av programmen för Europeiska regionalfonden i Skåne-Blekinge och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak (ÖKS). Region Skåne är också aktiv i framtagandet av Skåne-Blekinges regionala handlingsplan för det nationella socialfondsprogrammet.

Hur ser processen för Regionalfonden Skåne-Blekinge ut?

Våren 2020 fick regionerna erbjudande från regeringen att skriva program för regionalfonden 2021-2027. Liksom i innevarande period kommer regionalfonden bestå av åtta regionala och ett nationellt program. För Skåne-Blekinges del kan programmet riktas mot både Politiskt mål 1 Ett smartare Europa - innovation, digitalisering och att stärka små och medelstora företag; och Politiskt mål 2 Ett grönare Europa - energi, miljö och klimat. Ett färdigt programförslag ska lämnas till Näringsdepartementet hösten 2020.

Kontakt:
Kristina Sandberg Hrbinic
Projektledare Regionalfonden Skåne-Blekinge
Kristina.SandbergHrbinic@skane.se
040-675 34 24

Hur ser processen för ESF+ och den regionala handlingsplanen ut?

Förslaget till nationellt socialfondsprogram lämnades till Arbetsmarknadsdepartementet våren 2020. Socialfondsprogrammet sätter individen och arbetsmarknaden i centrum och utgår från tematiska målområden där behoven är som störst:

- Ekonomisk utsatthet
- Etablering på arbetsmarknaden
- Återinträde på arbetsmarknaden
- Instabil ställning på arbetsmarknaden
- Stabil ställning på arbetsmarknaden

Den regionala handlingsplanen är ett formellt styrande dokument som ska ligga till grund för genomförandet av det nationella socialfondsprogrammet på regional nivå. Regionerna förväntas få det formella erbjudandet att ta fram regionala handlingsplaner vid årsskiftet 20/21.

Kontakt:
Ulrika Melander
Projektledare för regional handlingsplan ESF+
Ulrika.melander@skane.se
040-675 34 94

Hur ser processen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak (ÖKS) ut?

Den 30 april beslutade regeringen att erbjuda Region Skåne att samordna framtagandet av ett förslag till nytt program för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) för perioden 2021-2027. Detta ska göras tillsammans med Region Halland och Västra Götalandsregionen och de danska och norska regionerna i programgeografin. Eftersom erbjudandet var aviserat sedan länge har det varit en löpande dialog mellan Näringsdepartementet, Tillväxtverket, EU-kommissionen och de svenska, danska och norska ÖKS-regionerna om arbetsprocess och tidplan.

I fullt samförstånd inleddes arbetet redan i januari i år, då tidsramen är mycket snäv. Utifrån en analys av bland annat regionernas utvecklingsstrategier har en så kallad syntesrapport gett förslag till framtida inriktning på arbetet. Detta har varit avstämts i den politiska beslutsgruppen för programmeringen.

Regionernas skrivargrupper vidareutvecklar nu områdena innovationer/smart specialisering, energi/klimatanpassning/cirkulär ekonomi, transporter/mobilitet samt gränsöverskridande arbetsmarknad. Under hösten planeras en bred remiss, och senast den 22 januari 2021 ska ett färdigt programförslag lämnas till Näringsdepartementet.

Kontakt:
Eskil Mårtensson
Projektledare Programskrivning Interreg ÖKS
eskil.martensson@skane.se
040-6753231

Vad är nästa steg i Skåne?

Region Skåne kommer att uppdatera informationen om de tre programmerings-processerna i takt med att planeringsarbetet fortskrider och ny information släpps från nationell och europeisk nivå. De officiella uppdrag som väntas från nationell nivå är en viktig förutsättning för att kunna inleda ett mer skarpt programmeringsarbete. 

Region Skåne kommer tillsammans med andra berörda regioner erbjuda möjlighet för externa aktörer att komma med inspel och vara delaktiga i arbetet. Förankring och dialog kommer främst ske inom ramen för redan befintliga regionala nätverk och samarbetskonstellationer.

Ett antal parallella processer pågår där det funnits möjlighet att lämna inspel som berör kommande Sammanhållningspolitik och nya EU-program. Region Skåne kommer att använda tidigare inspel som en grund för det kommande programmeringsarbetet. Exempel på viktiga strategier och processer med särskild koppling till sammanhållningspolitiken är:

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter