Bidrag att söka

Bidrag

 • Syfte

  Om du är skånsk småföretagare kan du söka stöd, så kallade affärsutvecklingscheckar, för att utveckla din verksamhet. Du kan få stöd för att förbereda och genomföra en satsning inom ett av två fokusområden: internationalisering och digitalisering.

  Vem kan söka?

  Skånska småföretagare; företaget ska ha 2-49 anställda varav minst en person arbetar 100 procent.

  Summa

  Upp till 250 000 kronor.

  Mer information

 • Vem kan söka?

  Barn och ungdomsorganisationer med verksamhet i minst sex kommuner.

  Organisationens riks- eller moderorganisation ska erhålla statsbidrag från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

  Region Skåne ser samverkan med den idéburna sektorn som viktig för den regionala utvecklingen och vill därför stimulera, stödja och utveckla Skånes idéburna organisationer som stödjande miljöer för psykisk hälsa hos unga.

  Syfte

  Syftet med bidraget utgår från Region Skånes målbild Bättre hälsa för fler. Fler barn och unga ska nås av kvalitativa insatser med fokus på psykiskt välbefinnande.

  Syftet är också är att skapa förutsättningar för ökade möjligheter för idéburna organisationer att ta en aktiv roll i Skånes hälsofrämjande arbete.

  När kan jag söka?

  Utlysning sker den 1 juni. Sista ansökningsdag är den 1 september.

  Mer information

  Stöd till barn- och ungdomsorganisationer (skane.se)

 • Syfte

  För att främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling och att sprida kunskap kring insatserna. Det finns tre olika stöd att söka:

  • Experimentspåret
  • Lärandespåret och
  • Projektspåret.

  Vem kan söka?

  Kommunala folkbibliotek i Skåne.

  När kan jag söka?

  Ansökan om stöd är öppen från den 1 mars till och med den 10 december 2022.

  Beslut

  Beslut tas löpande under året. 

  Mer information

 • Syfte

  Har ni en idé som kan bidra till ett cirkulärt livsmedelssystem i Skåne? Region Skåne öppnar nu en riktad utlysning som söker projekt med syfte att bidra till ett hållbart cirkulärt livsmedelssystem i linje med visionsmålen i den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.

  Vem kan söka?

  Lärosäten, företag/bolag, föreningar och andra organisationer har rätt att söka medel ur denna utlysning. Endast i undantagsfall kan privatpersoner eller enskild firma söka medel.

  När kan jag söka?

  Utlysningen öppnar 20 maj 2022 och är öppen till 20 oktober.

  Mer information

 • Syfte

  Utvecklingsmedel riktat till skånska folkhögskolor för att utveckla kurser med tydlig yrkesinriktning. Syftet är att stimulera skånska folkhögskolor att utveckla fler yrkesinriktade långa kurser med branschkoppling inom områden där det råder regional kompetensbrist eller där det kan förväntas framtida brist på arbetskraft.

  Önskvärda effekter på längre sikt

  • Ökad kapacitet hos utbildningsformen folkhögskola att utveckla fler yrkesutbildningar inom områden där det råder regional kompetensbrist.
  • Bättre nyttja folkhögskolans frihet och flexibilitet för att utveckla nya, innovativa yrkesutbildningar där det kan förväntas finnas ett framtida kompetensbehov.
  • Att andelen yrkesinriktade långa kurser som är finansierade av ordinarie stats- och regionbidrag ökar i Skåne.
  • Högre grad av samverkan mellan folkhögskolor och kommunal yrkesutbildning.

  Tidplan

  Sista dag för ansökan är den 18 november 2022. Besked om eventuell finansiering lämnas i början av december. Förväntad kursstart HT 2023.

  Kontakt och mer information

  För mer information om Region Skånes arbete med regional utveckling, regional kompetensförsörjning och regionala kunskapsunderlag om bristyrken, besök sidan Arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

  Vid frågor rörande utlysningen. Kontakta ansvarig handläggare Erik Lindell på Erik.P.Lindell@skane.se alt. 040-675 34 05.

 • Vem kan söka?

  Föreningar som är medlemmar i Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation. Föreningen som söker kan inte vara medlem, ha samarbetsavtal eller på annat sätt vara knuten till något studieförbund. 

  Summa

  100 000 kronor 2022

  Utdelning

  Efter ansökan, löpande under året

  Mer information

  Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation (skanskaff.se)

 • Vem kan söka?

  Idéburna organisationer med regional verksamhet och där den egna verksamheten bidrar till att uppnå effekten ökat psykiskt välbefinnande hos unga 6 – 25 år.

  Verksamheten ska omfatta minst sex kommuner eller nå en betydande andel av sin målgrupp. Med verksamhet menas aktiviteter utifrån den idéburna organisationens ändamål som kommer målgruppen till nytta.

  Region Skåne ser samverkan med den idéburna sektorn som viktig för den regionala utvecklingen och vill därför stimulera, stödja och utveckla idéburna organisationer i Skåne som stödjande miljöer för psykiskt välbefinnande hos unga.

  Syfte

  Syftet med bidraget utgår från Region Skånes målbild Bättre hälsa för fler. Fler barn och unga ska nås av kvalitativa insatser med fokus på psykiskt välbefinnande. Vid bedömningen av föreslagna insatser tas också hänsyn till det sambanden mellan fysisk och psykisk hälsa.

  När kan jag söka?

  Utlysning sker den 1 juni. Sista ansökningsdag är den 1 september.

  Mer information

 • Syfte

  Region Skåne vill stärka samspelet med och mellan kommuner och främja konstnärlig och kulturell utveckling genom en utlysning av stöd till kommunsamverkansprojekt.

  Vem kan söka?

  Minst två kommuner ska ingå i projektet. Endast en kommun kan stå som sökande organisation i ansökan. Övriga kommuner står som samverkanspart.

  När kan jag söka?

  Ansökningsperiod var från 25 april till och med 31 augusti 2022.

  Mer information

 • Syfte

  En möjlighet till stöd för utveckling av flexibla kurser riktat till yrkesverksamma.

  Denna utlysning vill fortsatt stimulera samverkan mellan lärosäten, näringsliv och skånska klusterorganisationer för att på så sätt skapa en bredare palett av fortbildningsmöjligheter för yrkesverksamma. Genom uppdragsutbildningar ska det regionala näringslivet och andra organisationer erbjudas relevanta utbildningar som på kort sikt kompetensutvecklar individer, på längre sikt bidrar till samhällets omställningskapacitet och i förlängningen även bidrar till en hållbar regional tillväxt. De kurser som utvecklas ska ha sin utgångspunkt från såväl individens behov av kompetensutveckling som arbetsgivarens kompetensbehov. Inriktningen ska ha en tydlig koppling till Skånes styrkeområden och därmed sägas bidra till realiserandet av Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. Planerat innehåll ska vara forskningsanknuten och samtidigt tillämpbart i arbetslivet.

  I denna utlysning ser vi med fördel kurser som utvecklas med utgångspunkt från såväl individens behov av kompetensutveckling inom digitalisering i sin yrkesroll som arbetsgivarens behov av kompetens för att använda olika aspekter av digitalisering för att vidareutveckla sin verksamhet. Utbildningar som riktar sig till yrkesgrupper utanför de tekniska disciplinerna som syftar till att ge fler ökad kompetens i att driva och beställa digital utveckling i sin yrkesroll eller verksamhet kommer särskilt beaktas.

  När kan jag söka?

  Sista dag för ansökan är 2022-11-30. Besked om eventuell finansiering lämnas i början av december.

  Mer information

  För mer information om Region Skånes arbete med regional utveckling, regional kompetensförsörjning och regionala analyser/kunskapsunderlag besök Arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

  Kontakt

  Vid frågor rörande utlysningen - kontakta ansvarig handläggare Erik Lindell på Erik.P.Lindell@skane.se alt. 040-675 34 05.

 • Syfte

  Bidraget utgår från Region Skånes miljöarbete och syftar till att skapa ökade möjligheter för idéburna organisationer att ta en aktiv roll i Skånes miljöarbete.

  Bidragets syfte är att skapa förutsättningar för föreningens grundverksamhet och inte för enskilda projekt och aktiviteter.

  Vem kan söka?

  Bidrag ges till idéburna organisationer med en tydlig regional prägel där verksamheten företrädesvis ska beröra hela Skåne. Verksamheten ska bidra till en hållbar utveckling utifrån perspektiven miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

  Ansökan

  Nästa utlysning öppnar under våren 2023.

  Mer information

 • Syfte

  För att främja och stärka de nationella minoriteternas möjlighet att behålla sina kulturella rötter och språk.

  Vem kan söka?

  Nationella minoriteters organisationer och föreningar.

  När kan jag söka?

  Ansökan om stöd är öppen från den 1 mars till och med den 10 december 2022.

  Beslut

  Löpande under året.

  Mer information

 • Syfte

  Barns, ungas och unga vuxnas egna kulturuttryck utgår ofta från den rörliga bilden med digitala och interaktiva berättarformat som kombinerar flera medier och konstnärliga uttryck. För att skapa nya berättelser för målgruppen barn och unga har kulturnämnden beslutat om en utlysning om tvärkonstnärliga berättarformer ska göras under 2022.

  När kan jag söka?

  Ansökan om stöd är öppen från den 27 september till 31 oktober 2022. 

  Mer information

 • Stöd till kommuner och idéburna organisationer som kan bidra till stöd för nyanlända och asylsökande barn och ungdomars delaktighet i hälsofrämjande och sociala aktiviteter.

  Vem kan söka

  Skånes kommuner och ideella föreningar med verksamhet i Skåne kan ansöka om bidraget för samordnade insatser mellan båda parter.

  Sista ansökningsdag

  Sista ansökningsdag har passerat.

  Syfte

  Bidraget utgår från Region Skånes målbild ”Bättre hälsa för fler”. Fler barn och unga ska nås av kvalitativa insatser med fokus på goda levnadsvanor.

  Folkhälsoberedningen vill med denna utlysning skapa förutsättningar för kommuner och idéburna organisationer att ta en aktiv roll i en gemensam samverkan för att stödja nyanlända och asylsökande barn och ungas möjlighet till delaktighet i hälsofrämjande och sociala aktiviteter med inriktning rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet och i gemenskap med barn och unga.  

  Mer information

  Stöd till nyanlända barn och ungdomar i hälsofrämjande aktiviteter (skane.se)

 • Syfte

  Syftet med insatsen är att öka EU-finansieringen till Skåne för forskning och innovation. Satsningen ska stödja framtagandet av projektansökningar som bidrar till att utveckla de sex specialiseringsområden som gemensamt har tagits fram av Forskning och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) i Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt.

  Vem kan söka

  • Små och medelstora företag (SME)
  • Icke-vinstdrivande organisationer (Non-profit)

  Mer information

 • Syfte

  Projektet Prao i Skåne har sedan januari 2020 arbetat tillsammans med de skånska kommunerna och arbetsgivarna för att kartlägga och öka praoarbetets kvalitet,  både på lokal, delregional och regional nivå. Fokus har varit ökad samverkan i och mellan kommuner, erfarenhetsutbyte och nätverkande, att höja statusen på prao via strategisk kommunikation, framtagande av verktyg och material för arbetsgivare och huvudmän och mycket mer.

  Vem kan söka?

  Kommuner i Skåne.

  När kan jag söka?

  Ansökan är nu stängd.

  Mer information

 • Syfte

  Produktionsstöd är ett kulturstöd för publik verksamhet på professionell nivå. Stödet ska bidra till ett rikt och brett kulturutbud och en kulturell mångfald för invånare och besökare i Skåne. Stödet omfattar olika konst- och kulturområden och avser publika kulturarrangemang samt konstnärlig produktion som leder till publika arrangemang.

  Vem kan söka?

  Aktörer som bedriver professionell verksamhet inom kultursektorn i Skåne kan söka utvecklingsstöd. Stöd kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, kommuner, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Kulturnämnden beviljar inte stöd till enskilda kulturutövare (fysisk person).

  När kan jag söka?

  Bidraget går att söka två gånger om året:

  • Våren 2022, från den 3 januari till den 2 februari.
  • Hösten 2022, från den 18 augusti till den 14 september.

  Beslut

  Två tillfällen per år.

  Mer information

 • Syfte

  Region Skånes Miljövårdsfond stödjer projekt av utvecklingskaraktär som kan bidra till att nå de regionala miljömålen samt visionsmålen i den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”.

  Vem kan söka?

  Lärosäten, företag, föreningar och andra organisationer har rätt att söka medel ur denna fond. Endast i undantagsfall kan privatpersoner eller enskild firma beviljas medel.

  När kan jag söka?

  Nästa utlysning öppnas under våren 2023.

  Mer information

 • Syfte

  Utlysningen syftar till att öka kunskap och engagemang om livsmedelssektorn samt i förlängningen bygga effektivare strukturer för sektorns kompetensförsörjning.

  Mål

  Målet är att skånska företag ska kunna hitta rätt kompetens för en snabbare omställning av produktionen inom livsmedel och gröna näringar. I förlängningen ska detta även bidra till att den svenska livsmedelskedjan blir mindre sårbar.

  Vem kan söka?

  Företagsstödjande organisationer, företagsföreningar, intresseföretag, myndigheter och utbildningsanordnare.

  Summa

  Man kan söka upp till 250 000 kronor per utlysning under år 2021 och 2022.

  När kan jag söka?

  Utlysningen öppnar den 30 april 2021 och stänger den 21 maj 2021.

  Mer information

 • Syfte

  Region Skåne vill genom denna utlysning ge skånska kommuner möjlighet att söka medel för att genomföra ett program för ungdomar där de istället för att ”sommarjobba” får prova på att starta ett eget företag under sommaren.

  Vem kan söka?

  Kommuner i Skåne.

  Medel att söka

  Utgångspunkten för att få medel från Region Skåne är att kommunerna också är med och finansierar satsningen. Finansieringen från Region Skåne ska ge ett mervärde till något som redan prioriteras kommunalt.  

  Tidplan

  Ansökan stängde 24 mars 2022. Sidan uppdateras när det är dags för nästa års utlysning. Kontakta Lovisa.Nicklasson@skane.se för mer information.

  Läs mer om utlysningen

  Frågor hänvisas till Lovisa Nicklasson, Lovisa.Nicklasson@skane.se

 • Syfte

  Ge arrangörsstöd och subventioner till teater-, dans- och nycirkusföreställningar inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

  Vem kan söka?

  Förskolor, skolor, teaterföreningar och andra arrangörer.

  Summa

  Mellan 27-50 procent av kostnaden för gaget, dock högst 25 000 kronor.

  Utdelning

  Löpande under året.

  Mer information

 • Syfte

  Region Skånes utlysning för Ungt entreprenörskap syftar till att stötta utvecklingen av befintlig eller ny verksamhet vars mål är att stimulera ungas attityder, förmågor och förhållningssätt till entreprenörskap. För att erhålla medel behöver verksamheten också knyta an till Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. Det innebär att ansökan behöver tydliggöra hur verksamheten kopplar till ett eller flera av Skånes specialiseringsområden eller till något av de breda näringslivsfrämjande (branschoberoende) insatsområdena.  

  Vem kan söka?

  Aktörer som är specialiserade och jobbar med tydligt fokus och tydliga målgrupper prioriteras. Med ungt entreprenörskap menar vi åldersgruppen 15 till 30 år och studenter (oavsett ålder).

  Tidplan

  Ansökan stängde 31 januari 2022. Sidan uppdateras när det är dags för nästa års utlysning. Kontakta Lovisa.Nicklasson@skane.se för mer information.  

  Summa

  • En organisation kan söka upp till 150 000 kr
  • Två till tre organisationer kan söka upp till 300 000 kr
  • Fyra eller fler organisationer kan söka upp till 500 000 kr

  Mer information

 • Syfte

  Syftet med utvecklingsstödet är att attrahera och fånga det nyskapande och ska tillvarata och synliggöra idéer till utveckling inom kulturområdet. Stödet ska stimulera och stödja kulturlivet samt bidra till en mångfald aktörer. Utvecklingsprojekten ska ha regional relevans och bidra till kulturell mångfald.

  Vem kan söka?

  Aktörer som bedriver professionell verksamhet inom kultursektorn i Skåne kan söka utvecklingsstöd. Stöd kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, kommuner, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Kulturnämnden beviljar inte stöd till enskilda kulturutövare (fysisk person).

  När kan jag söka?

  Bidraget går att söka två gånger om året:

  • Våren 2022, från den 3 januari till den 2 februari.
  • Hösten 2022, från den 18 augusti till den 14 september.

  Beslut

  Två tillfällen per år.

  Mer information

 • Syfte och mål

  Region Skåne fokuserar på stöd till hållbara växande företag samt till företags omställnings- och innovationsförmåga. Syftet är att öka konkurrenskraften för näringslivet i Skåne. Verksamhetsfinansiering ska tydligt bidra till att stärka den skånska konkurrenskraften, stärka näringslivets produktivitet och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande hållbara företag.

  Målet för utlysningen är att Region Skåne genom att ge verksamhetsfinansiering till organisationer som främjar de områden som definieras nedan bidrar till starkare och mer målfokuserade organisationer som främjar hållbara växande företag och stärker näringslivets omställnings- och innovationsförmåga.

  Vem kan söka?

  Organisationer som har verksamhet i Skåne. Juridiska personer som exempelvis aktiebolag och ideella föreningar. Privatpersoner och enskilda firmor kan inte söka stödet. Bolag som hel- eller delägs av Region Skåne eller statligt ägda organisationer kan inte söka.

  När kan jag söka?

  Intresseanmälan är öppen mellan 26 oktober och 20 november men hanteras löpande.

  Mer information

 • Syfte

  Främja utveckling enligt de mål och värderingar som kommer till uttryck i Regional kulturplan för Skåne. De verksamheter som beviljas stöd ska tillsammans bidra till ett kulturutbud med bredd och spets för medborgarna i Skåne, som både är geografiskt spritt och representerar olika konst- och kulturområden.

  Vem kan söka?

  Kulturinstitutioner/-organisationer i Skåne som bedriver en etablerad, mångsidig och kontinuerlig verksamhet på professionell nivå samt som har väsentlig betydelse för regionens kulturliv.

  Ansökan

  Sista ansökningsdag för år 2023 var den 15 maj 2022.  

  Beslut

  Beslut om stöd tas av kulturnämnden när de beslutar om verksamhetsplan och budget för 2023.

  Mer information

 • Syfte

  Studieförbunden är viktiga aktörer i kulturlivet och bidrar med bland annat kompetens, breda nätverk och kontakter. Region Skåne ser det som en viktig uppgift att se till att denna verksamhet synliggörs och utvecklas.

  Vem kan söka?

  Studieförbund i Skåne. Stödet fördelas enligt en modell som basers på antal studietimmar i genomsnitt de senaste två åren samt unika deltagare och proportionerligt i förhållande till studieförbundens studiecirkelverksamhet i de skånska kommunerna.

  Ansökan

  Sista ansökningsdag för år 2023 var den 15 maj 2022.

  Beslut

  Beslut om stöd tas av kulturnämnden när de beslutar om verksamhetsplan och budget för 2023.

  Mer information

 • Syfte

  Utvecklingsmedel riktat till Skånes kommuner för att utveckla och stimulera samarbete för bättre yrkesinriktade utbildningar med tydlig branschkoppling inom områden där det råder regional kompetensbrist eller där det kan förväntas framtida brist på arbetskraft.

  Önskvärda effekter på längre sikt

  • Ökad kapacitet och effektivitet hos kommunerna att tillsammans med näringslivet utveckla fler kvalitetssäkrade yrkesutbildningar inom områden där det råder regional kompetensbrist
  • Stärkt kompetensförsörjning till utlysningens prioriterade branscher
  • Samtliga skånska kommuner samarbetar, regionalt eller delregionalt, för att skapa ett regionalt yrkesvuxutbud med frisök för att på så sätt kunna bredda utbudet, öka antalet sökande och sprida utbildningsplatserna geografiskt
  • Högre grad av samverkan mellan komvux och andra organisationer, t.ex. bransch- och intresseorganisationer och folkhögskolor.

  Tidplan

  Sista dag för ansökan är den 18 november 2022. Besked om eventuell finansiering lämnas i slutet av november. Förväntad utbildningsstart HT 2023.

  Kontakt och mer information

  För mer information om Region Skånes arbete med regional utveckling, regional kompetensförsörjning och regionala kunskapsunderlag om bristyrken, besök sidan Arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

  Vid frågor rörande utlysningen, kontakta ansvarig utvecklare Viktoria Hansson på Viktoria.Hansson@skane.se alt. 040 675 33 48.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.