Bidrag att söka

Bidrag

 • Syfte

  Om du är skånsk småföretagare kan du söka stöd, så kallade affärsutvecklingscheckar, för att utveckla din verksamhet. Du kan få stöd för att förbereda och genomföra en satsning inom ett av två fokusområden: internationalisering och digitalisering.

  Vem kan söka?

  Skånska småföretagare; företaget ska ha 2-49 anställda varav minst en person arbetar 100 procent.

  Summa

  Upp till 250 000 kronor.

  Mer information

  Affärsutvecklingscheckar

 • Syfte

  Stödja det frivilliga arbete som i organiserade former bedrivs och bidrar eller kompletterar hälso- och sjukvårdens egen verksamhet.

  Vem kan söka?

  Ideella organisationer och föreningar

  Summa

  4 363 000 kronor

  Utdelning

  En gång/år

  Mer information

  Vardgivare.skane.se

 • Syfte

  För att främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. 

  Vem kan söka?

  Kommunala folkbibliotek i Skåne

  När söker man?

  Ansökningsperioden är 1-30 september 2021.  

  Beslut

  November 2021. 

  Mer information

  Bidrag till biblioteksutveckling

 • Syfte

  För att underlätta för bibliotek med mindre resurser att bedriva utvecklingsarbete införs ett nytt bidrag som kallas experimentspåret.

  Vem kan söka?

  Kommunala folkbibliotek i Skåne

  Summa

  Bibliotek kan söka max 35 000 kronor och av dessa kan 5000 kronor användas till presentation/spridning av projektet.

  När söker man?

  Bidrag kan sökas löpande under 2021.
  Sista ansökningsdag för 2021 är 10 december. 

  Mer information

  Bidrag till biblioteksutveckling - experimentspåret

 • Vem kan söka?

  Föreningar som är medlemmar i Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation. Föreningen som söker kan inte vara medlem, ha samarbetsavtal eller på annat sätt vara knuten till något studieförbund. 

  Summa

  100 000 kronor 2021

  Utdelning

  Efter ansökan, löpande under året

  Mer information

  Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation

 • Syfte

  Region Skåne vill stärka samspelet med och mellan kommuner och främja konstnärlig och kulturell utveckling genom en utlysning av stöd till kommunsamverkansprojekt.

  Vem kan söka?

  Minst två kommuner ska ingå i projektet. Endast en kommun kan stå som sökande organisation i ansökan. Övriga kommuner står som samverkanspart.

  När är det möjligt att söka?

  Ansökningsperiod är 17 maj till och med 31 augusti 2021.

  Mer information

  Stöd till kommunsamverkansprojekt

 • Utlysning av kursutvecklingsmedel skånska lärosäten

  En möjlighet till stöd för utveckling av flexibla kurser riktat till yrkesverksamma.

  Denna utlysning vill fortsatt stimulera samverkan mellan lärosäten, näringsliv och skånska klusterorganisationer för att på så sätt skapa en bredare palett av fortbildningsmöjligheter för yrkesverksamma. Genom uppdragsutbildningar  ska det regionala näringslivet erbjudas relevanta utbildningar som på kort sikt kompetensutvecklar individer, på längre sikt bidrar till företagens omställningskapacitet och i förlängningen även bidrar till en hållbar regional tillväxt. De kurser som utvecklas ska ha sin utgångspunkt från såväl individens behov av kompetensutveckling som arbetsgivarens kompetensbehov. Inriktningen ska ha en tydlig koppling till Skånes styrkeområden och därmed sägas bidra till realiserandet av Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. Planerat innehåll ska vara forskningsanknuten och samtidigt tillämpbart i arbetslivet.

  Sista dag för ansökan är 2021-11-19. Besked om eventuell finansiering lämnas i början av december. Utvecklingsprocessen förväntas genomföras under år 2022 med slutredovisning den 25 november 2022.

  För mer information om Region Skånes arbete med regional utveckling, regional kompetensförsörjning och regionala analyser/kunskapsunderlag besök gärna: utveckling.skane.se

  Vid frågor rörande utlysningen - kontakta ansvarig handläggare Erik Lindell på erik.p.lindell@skane.se alt. 040-675 34 05.

  Den 29 september kl 15.00 finns det möjlighet att anmäla sig till ett digitalt infomöte. Maila ansvarig handläggare för en möteslänk.

  Utlysning skånska lärosäten

  MISSIV till ansökan

 • Utlysningen för medel för nya YH-utbildningar koordineras via de delregionala hörnen för yrkeshögskolefrågor. Är du en YH-anordnare (privat, kommunal, idéburen eller statlig) som vill vara med i arbetet?

  Kontakta ditt hörn enligt nedan:

  Nordväst: YH-acceleratorn Familjen Helsingborg

  Bjuv, Båstad, Landskrona, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp, Svalöv, Ängelholm, Åstorp, Örkelljunga. 
  Jessica Skantze Jessica.Skantze@helsingborg.se

  Skåne Nordosts delregionala samordningsfunktion för yrkeshögskoleutbildning

  Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Östra Göinge.
  Madeleine Leth madeleine.leth@hassleholm.se
  eller Henric Fröjd henric.frojd@hassleholm.se

  Sydost: Campus Österlen

  Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad.
  Jenny Lindström Karlkvist jenny.lindstrom.karlkvist@simrishamn.se

  Sydväst

  Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge.
  Tillfällig kontakt: Kristian Berghult kristian.berghult@lund.se

 • Syfte

  För att främja och stärka de nationella minoriteternas möjlighet att behålla sina kulturella rötter och språk.

  Vem kan söka?

  Nationella minoriteters organisationer och föreningar.

  Summa

  Cirka 300 000 kronor 2020.

  Utdelning

  Löpande under året.

  Mer information

  Bidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet

 • Syfte

  Produktionsstöd är ett kulturstöd för publik verksamhet på professionell nivå. Stödet ska bidra till ett rikt och brett kulturutbud och en kulturell mångfald för invånare och besökare i Skåne. Stödet omfattar olika konst- och kulturområden och avser publika kulturarrangemang samt konstnärlig produktion som leder till publika arrangemang.

  Vem kan söka?

  Aktörer som bedriver professionell verksamhet inom kultursektorn i Skåne kan söka utvecklingsstöd. Stöd kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, kommuner, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Kulturnämnden beviljar inte stöd till enskilda kulturutövare (fysisk person).

  När söker man?

  Bidraget går att söka två gånger om året:

  • Våren 2021, från den 4 januari till den 1 februari.
  • Hösten 2021, från den 19 augusti till den 14 september.

  Utdelning

  Två tillfällen per år.

  Mer information

  Produktionsstöd kultur

 • Syfte

  Region Skånes Miljövårdsfond syftar till att stimulera, medfinansiera  och på andra sätt stödja insatser som förbättrar miljösituationen i Skåne och bidrar till en hållbar utveckling.

  Fondens övergripande mål är att medverka till måluppfyllelse av de Regionala miljömålen, den Regionala utvecklingsstrategin ”Det Öppna Skåne 2030” och Regionala utvecklingsnämndens mål.

  Vem kan söka?

  • Organisationer
  • Lärosäten
  • Företag/bolag
  • Föreningar
  • Endast i undantagsfall kan privatpersoner eller enskild firma söka medel.

  Mer information och ansökan
  Region Skånes Miljövårdsfond

 • Syfte

  Sommarentreprenörerna är en satsning där Region Skåne stöttar kommunerna i Skåne för att kunna genomföra ett program för ungdomar där de istället för att sommarjobba testar att starta företag under sommaren.

  Utgångspunkten för att få medel från Region Skåne är att kommunerna också är med och finansierar satsningen. Finansieringen från Region Skåne ska ge ett mervärde till något som redan prioriteras kommunalt. Precis som tidigare år ingår ett krav på samverkan kommuner emellan, minst ett moment ska genomföras tillsammans med minst en annan kommun.

  Vem kan söka?

  Kommuner i Skåne.

  När är det möjligt att söka?

  Deadline för ansökan om bidrag per deltagare samt extramedel är den 15 mars och besked lämnas den 23 mars.

  Medel att söka 2021

  Medel för sommaren 2021 kommer att gå att söka med 3000 kr per deltagare och max 150 000 per kommun. Första året en kommun genomför sommarentreprenörerna kan bidrag sökas med 5000 kr/deltagare i likhet med vad alla kommuner fått under första året. 

  Eftersom det finns en begränsad summa pengar att dela ut är det viktigt att ange realistiska mål på antal ungdomar då pengarna endast delas ut för de som deltar i hela processen. Om en kommun ansöker för 20 deltagare och sen bara har fem deltagare innebär det att det blir pengar över som kanske kunde gjort nytta hos en annan kommun.

  Söka extra medel

  Även i år går det att söka extra medel med max upp till 200 000.

  Målsättningen med de extra medel som finns är att förlänga processen genom att koppla ihop den med andra initiativ i kommunen eller att utöka samarbete med övriga stödsystemet för entreprenörer. Ansökningar som innebär samarbete mellan flera kommuner eller med organisationer i regionen som arbetar med ungt entreprenörskap prioriteras.

  Mer information och ansökan

  Utbetalning av medel kommer att ske i efterhand när rekvisition och rapport skickats in.

 • Syfte
  Stimulera, stödja och utveckla Skånes idéburna organisationer som stödjande miljöer för psykisk hälsa hos unga, samt öka möjligheter för idéburna organisationer att ta en aktiv roll i Skånes hälsofrämjande arbete. Syftet med bidraget utgår från Region Skånes målbild ”Bättre hälsa för fler”. Fler barn och unga ska nås av kvalitativa insatser med fokus på psykisk hälsa. 

  Vem kan söka?
  Barn- och ungdomsorganisationer med regional verksamhet i minst sex kommuner.
  Organisationens riks- eller moderorganisation ska erhålla stadsbidrag från MUCF
  - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

  Mer information och ansökan
  Stöd till Barn- och ungdomsorganisationer

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  Visa fler kontaktuppgifter
 • Syfte

  För att stödja utforskande arbete med communitykonst och -kultur, även kallad deltagarbaserad kultur, för att öka invånarnas inflytande och delaktighet i utbudet av konst och kultur i Skåne.

  Vem kan söka?

  Alla aktörer från det fria professionella kulturlivet, kulturinstitutioner och/eller den idéburna sektorn kan söka under förutsättning att det sker i samverkan med kommunala verksamheter. Kommunala verksamheter kan söka under förutsättning att det sker i samverkan med aktörer från det fria professionella kulturlivet och/eller kulturinstitutioner och/eller aktörer från den idéburna sektorn.

  När söker man?

  Ansökningsperioden är 1 oktober till 1 november 2021.  

  Beslut

  December 2021. 

  Mer information

  Stöd till deltagarbaserad kultur

 • Syfte

  För att ge aktörer inom scenkonst och performance möjlighet att utforska och pröva nya sätt att arbeta med berättande genom digital teknik och/eller andra tekniska lösningar.

  Vem kan söka?

  Utlysningen är öppen för professionella aktörer, inom scenkonst och performance från olika konstområden och med stora erfarenheter inom digital eller teknisk utveckling.

  När söker man?

  Ansökningsperioden är 1 oktober - 1 november 2021.  

  Beslut

  December 2021. 

  Mer information

  Stöd till digitaliseringsprojekt inom scenkonst och performance

 • Syfte

  Förväntade klimatförändringar tillsammans med de senaste årens vattenbrist i Skåne har satt fokus på vattentillgången för skånskt näringsliv. En långsiktigt hållbar vattenförsörjning är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt och resilient skånskt näringsliv.

  Många företag upplever redan idag att tillgången på vatten sätter begränsningar för deras produktion och utvecklingsmöjligheter. I ljuset av detta är det viktigt att varje aktör ser över sin vattenförbrukning och ökar sin kunskap om hur man kan arbeta för en mer effektiv och hållbar vattenanvändning. 

  Vem kan söka?

  Region Skåne och RISE söker 5-7 skånska företag, små eller medelstora, inom olika branscher att hjälpa kostnadsfritt med att ta nästa steg i att effektivisera sin vattenanvändning för att säkra sin produktion vid ett eventuellt vattenavbrott. Det spelar ingen roll om företaget inte har jobbat med vatteneffektivisering tidigare eller om man har kommit långt i sitt arbete. 

  Vi erbjuder ett kostnadsfritt stöd av RISE, där vi gemensamt med företaget tar fram och skräddarsyr ett paket utifrån behov och förutsättningar. Syftet är att ett paket ska motsvara ett nästa steg för företaget i arbetet för att få en mer effektiv och hållbar vattenanvändning. Företaget behöver bidra med egen tid till möten och informationsdelning avseende vattenanvändningen.

  Mer information och intresseanmälan 

  Beslutsstöd för en hållbar vattenanvändning

  Intresseanmälan för att ta del av erbjudandet lämnas genom mejl till Susann.Milenkovski@skane.se

 • Vem kan söka?
  Insatsen ska ha en regional nytta för Skånes invånare och bidra till att uppfylla den regionala utvecklingsstrategins visionsmål Det öppna Skåne.
  Verksamheten ska omfatta minst sex kommuner eller nå en betydande andel av sin målgrupp. Med verksamhet menas aktiviteter utifrån föreningens ändamål som kommer målgruppen till nytta.

  Syfte
  Syftet med bidraget utgår från Region Skånes målbild ”Bättre hälsa för fler”. Fler barn och unga ska nås av kvalitativa insatser med fokus på psykiskt välbefinnande. Vid bedömningen av föreslagna insatser tas också hänsyn till det sambanden mellan fysisk och psykisk hälsa.

  Mer information och ansökan
  Stöd till idéburna organisationer som kan bidrag till ökad psykisk hälsa hos unga här.

 • Syfte bidrag

  Bidraget utgår från Region Skånes Miljöarbete och syftar till att skapa ökade möjligheter för idéburna organisationer att ta en aktiv roll i Skånes Miljöarbete.

  Vem kan söka?

  Bidrag prioriteras till idéburna organisationer med en region- övergripande verksamhet och där den egna verksamheten bidrar till att förbättra miljösituationen i Skåne.

  Information om utlysning och ansökningsblankett finner du här 15 juni 2021.

  Mer information

  Region Skånes stöd till Miljö -och Naturvårdsföreningar

 • Syfte

  Ge arrangörsstöd och subventioner till teater-, dans- och nycirkusföreställningar inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

  Vem kan söka?

  Förskolor, skolor, teaterföreningar och andra arrangörer.

  Summa

  Mellan 27-50 procent av kostnaden för gaget, dock högst 25 000 kronor

  Utdelning

  Löpande under året

  Mer information

  Riksteatern Skåne

 • Syfte

  Utlysningen syftar till att stötta utvecklingen av befintlig eller ny verksamhet vars mål är att stimulera ungas attityder, förmågor och förhållningssätt till entreprenörskap. För att erhålla medel behöver verksamheten också knyta an till Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt till exempel till ett eller flera av de specialiseringsområden som valts ut eller till breda näringslivsfrämjande insatser.

  Vem kan söka?

  Aktörer som jobbar med ungt entreprenörskap.

  När söker man?

  Ansökan stänger 28 februari. Beslut till sökande meddelas i mitten av mars.

  Summa

  • En organisation kan söka upp till 150 000 kr
  • Två-tre organisationer kan söka upp till 300 000 kr
  • Fyra eller fler organisationer kan söka upp till 500 000 kr

  Mer information och ansökan

  Missiv Ungt entreprenörskap

 • En möjlighet till stöd för utveckling av flexibla kurser riktat till yrkesverksamma.

  Denna utlysning vill fortsatt stimulera samverkan mellan lärosäten, näringsliv och skånska klusterorganisationer för att på så sätt skapa en bredare palett av fortbildningsmöjligheter för yrkesverksamma. Genom uppdragsutbildningar  ska det regionala näringslivet erbjudas relevanta utbildningar som på kort sikt kompetensutvecklar individer, på längre sikt bidrar till företagens omställningskapacitet och i förlängningen även bidrar till en hållbar regional tillväxt. De kurser som utvecklas ska ha sin utgångspunkt från såväl individens behov av kompetensutveckling som arbetsgivarens kompetensbehov. Inriktningen ska ha en tydlig koppling till Skånes styrkeområden och därmed sägas bidra till realiserandet av Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. Planerat innehåll ska vara forskningsanknuten och samtidigt tillämpbart i arbetslivet.

  Sista dag för ansökan är 2021-11-19. Besked om eventuell finansiering lämnas i början av december. Utvecklingsprocessen förväntas genomföras under år 2022 med slutredovisning den 25 november 2022.

  För mer information om Region Skånes arbete med regional utveckling, regional kompetensförsörjning och regionala analyser/kunskapsunderlag besök gärna: utveckling.skane.se

  Vid frågor rörande utlysningen:

  Erik Lindell
  erik.p.lindell@skane.se alt. 040-675 34 05.

  Den 29 september kl 15.00 finns det möjlighet att anmäla sig till ett digitalt infomöte. Maila ansvarig handläggare för en möteslänk.

  Mer information och ansökan

  Kursutvecklingsmedel skånska lärosäten

 • Syfte
  Utlysningen syftar till att öka kunskap och engagemang om livsmedelssektorn samt i förlängningen bygga effektivare strukturer för sektorns kompetensförsörjning.

  Mål
  Målet är att skånska företag ska kunna hitta rätt kompetens för en snabbare omställning av produktionen inom livsmedel och gröna näringar. I förlängningen ska detta även bidra till att den svenska livsmedelskedjan blir mindre sårbar.

  Vem kan söka
  Företagsstödjande organisationer, företagsföreningar, intresseföretag, myndigheter och utbildningsanordnare.

  Summa
  Man kan söka upp till 250 000 kronor per utlysning under år 2021 och 2022.

  När söker man?
  Utlysningen öppnar den 30 april 2021 och stänger den 21 maj 2021.

  Mer information hittar ni här. 

 • Syfte

  Syftet med utlysningen är att öka innovationstakten i näringslivet inom ramen för Skånes specialiseringsområden och därmed bidra till ökad produktivitet och hållbar tillväxt i Skåne. Detta görs genom att bidra till starkare och mer målfokuserade organisationer som främjar innovation Inom ramen för specialiseringsområdena förväntas de sökande organisationerna kunna leverera stöd till företag inom främst tre områden: 

  • Stödja företag att ta till sig ny kunskap och kunna använda den i sin utveckling.
  • Stödja företag att identifiera potentiella möjligheter och hinder i omvärlden tidigt.
  • Stödja företag att öka sina ekonomiska och humana resurser, t ex FoI-medel och riskkapital.

  Organisationer som söker förväntas kunna visa på erfarenhet att jobba med dessa tre områden för att få stöd. Fokus ligger på att vidareutveckla stark kärnverksamhet i etablerade organisationer.

  Vem kan söka?

  Innovationsfrämjande organisationer med verksamhet i Skåne. Juridiska personer som exempelvis aktiebolag, ideella föreningar och universitet. Privatpersoner och enskilda firmor kan inte söka stödet. 

  Summa

  Upp till 2 500 000 kronor.

  Mer information

  Information, krav och kriterer för utlysningen
  Länk till ansökningsformulär

 • Utlysning riktad till Skånes folkhögskolor

  En möjlighet till stöd för utveckling av yrkesinriktade långa kurser

  Sista dag för ansökan är 2021-11-19. Besked om eventuell finansiering lämnas i början av december. Förväntad kursstart HT 2022.

  För mer information om Region Skånes arbete med regional utveckling, regional kompetensförsörjning och regionala kunskapsunderlag om bristyrken besök utveckling.skane.se

  Vid frågor rörande utlysningen. Kontakta ansvarig handläggare Erik Lindell på erik.p.lindell@skane.se alt. 040-675 34 05.

  Utlysning folkhögskola 2021

 • Utlysning riktad till Skånes kommuner

  En möjlighet till stöd för utveckling av utbildningar inom yrkesvux.

  Sista dag för ansökan är 2021-11-15. Besked om eventuell finansiering lämnas i slutet av november. Förväntad kursstart HT 2022.

  För mer information om Region Skånes arbete med regional utveckling, regional kompetensförsörjning och regionala kunskapsunderlag om bristyrken besök www.utveckling.skane.se.

  Vid frågor rörande utlysningen. Kontakta ansvarig handläggare Viktoria Hansson på viktoria.hansson@skane.se eller på telefon 040-675 33 48.

  Utlysning yrkesvux 2021–2022 (.pdf)

  Ansökningsformulär

  Avsiktsförklaring om samverkan

 • Syfte

  Syftet med uvecklingsstödet är att attrahera och fånga det nyskapande och ska tillvarata och synliggöra idéer till utveckling inom kulturområdet. Stödet ska stimulera och stödja kulturlivet samt bidra till en mångfald aktörer. Utvecklingsprojekten ska ha regional relevans och bidra till kulturell mångfald.

  Vem kan söka?

  Aktörer som bedriver professionell verksamhet inom kultursektorn i Skåne kan söka utvecklingsstöd. Stöd kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, kommuner, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Kulturnämnden beviljar inte stöd till enskilda kulturutövare (fysisk person).

  När söker man?

  Bidraget går att söka två gånger om året:

  • Våren 2021, från den 4 januari till den 1 februari.
  • Hösten 2021, från den 19 augusti till den 14 september.

  Utdelning

  Två tillfällen per år.

  Mer information

  Utvecklingsstöd kultur

 • Syfte

  Främja utveckling enligt de mål och värderingar som kommer till uttryck i Regional kulturplan för Skåne. De verksamheter som beviljas stöd ska tillsammans bidra till ett kulturutbud med bredd och spets för medborgarna i Skåne, som både är geografiskt spritt och representerar olika konst- och kulturområden.

  Vem kan söka?

  Kulturinstitutioner/-organisationer i Skåne som bedriver en etablerad, mångsidig och kontinuerlig verksamhet på professionell nivå samt som har väsentlig betydelse för regionens kulturliv.

  Ansökan

  Sista ansökningsdag för år 2022 var den 15 maj 2021.  

  Utdelning

  En gång/år

  Mer information

  Verksamhetsstöd

 • Syfte

  Studieförbunden är viktiga aktörer i kulturlivet och bidrar med bland annat kompetens, breda nätverk och kontakter. Region Skåne ser det som en viktig uppgift att se till att denna verksamhet synliggörs och utvecklas.

  Vem kan söka?

  Studieförbund i Skåne. Stödet fördelas enligt en modell som basers på antal studietimmar i genomsnitt de senaste två åren samt unika deltagare och proportionerligt i förhållande till studieförbundens studiecirkelverksamhet i de skånska kommunerna.

  Ansökan

  Sista ansökningsdag för år 2022 är den 15 maj 2021.

  Utdelning

  1 gång om året

  Mer information

  Stöd till studieförbund

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.