Bidrag att söka

Bidrag

 • Syfte

  Om du är skånsk småföretagare kan du söka stöd, så kallade affärsutvecklingscheckar, för att utveckla din verksamhet. Du kan få stöd för att förbereda och genomföra en satsning inom ett av två fokusområden: internationalisering och digitalisering.

  Vem kan söka?

  Skånska småföretagare; företaget ska ha 2-49 anställda varav minst en person arbetar 100 procent.

  Summa

  Upp till 250 000 kronor.

  Mer information

 • Syfte

  Stödja det frivilliga arbete som i organiserade former bedrivs och bidrar eller kompletterar hälso- och sjukvårdens egen verksamhet.

  Vem kan söka?

  Ideella organisationer och föreningar

  Summa

  4 363 000 kronor

  Utdelning

  En gång per år

  Mer information

  Vardgivare.skane.se

 • Vem kan söka?

  Föreningar som är medlemmar i Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation. Föreningen som söker kan inte vara medlem, ha samarbetsavtal eller på annat sätt vara knuten till något studieförbund. 

  Summa

  100 000 kronor 2022

  Utdelning

  Efter ansökan, löpande under året

  Mer information

  Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation (skanskaff.se)

 • Syfte

  Region Skåne vill stärka samspelet med och mellan kommuner och främja konstnärlig och kulturell utveckling genom en utlysning av stöd till kommunsamverkansprojekt.

  Vem kan söka?

  Minst två kommuner ska ingå i projektet. Endast en kommun kan stå som sökande organisation i ansökan. Övriga kommuner står som samverkanspart.

  När kan jag söka?

  Ansökningsperiod är 25 april till och med 31 augusti 2022.

  Mer information

 • Syfte

  För att främja och stärka de nationella minoriteternas möjlighet att behålla sina kulturella rötter och språk.

  Vem kan söka?

  Nationella minoriteters organisationer och föreningar.

  När kan jag söka?

  Ansökan om stöd är öppen från den 1 mars till och med den 10 december 2022.

  Beslut

  Löpande under året.

  Mer information

 • Syfte

  Syftet med insatsen är att öka EU-finansieringen till Skåne för forskning och innovation. Satsningen ska stödja framtagandet av projektansökningar som bidrar till att utveckla de sex specialiseringsområden som gemensamt har tagits fram av Forskning och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) i Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt.

  Vem kan söka

  • Små och medelstora företag (SME)
  • Icke-vinstdrivande organisationer (Non-profit)

  Mer information

 • Syfte

  Produktionsstöd är ett kulturstöd för publik verksamhet på professionell nivå. Stödet ska bidra till ett rikt och brett kulturutbud och en kulturell mångfald för invånare och besökare i Skåne. Stödet omfattar olika konst- och kulturområden och avser publika kulturarrangemang samt konstnärlig produktion som leder till publika arrangemang.

  Vem kan söka?

  Aktörer som bedriver professionell verksamhet inom kultursektorn i Skåne kan söka utvecklingsstöd. Stöd kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, kommuner, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Kulturnämnden beviljar inte stöd till enskilda kulturutövare (fysisk person).

  När kan jag söka?

  Bidraget går att söka två gånger om året:

  • Våren 2022, från den 3 januari till den 2 februari.
  • Hösten 2022, från den 18 augusti till den 14 september.

  Beslut

  Två tillfällen per år.

  Mer information

 • Ansökan öppen 14 mars – 3 juni

  Har du en idé som kan bidra till ett miljömässigt hållbart Skåne? Region Skånes Miljövårdsfond stödjer projekt av pilot-, demonstrations- eller utvecklingskaraktär som kan bidra till att nå de regionala miljömålen samt visionsmålen i den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”.

  Vem kan söka?

  Lärosäten, företag/bolag, föreningar och andra organisationer har rätt att söka medel ur denna fond. Endast i undantagsfall kan privatpersoner eller enskild firma söka medel.

  Ansökan

  Utlysningen öppnar 14 mars 2022. Sista ansökningsdag 3 juni.

  Mer information

 • Syfte

  Region Skåne vill genom denna utlysning ge skånska kommuner möjlighet att söka medel för att genomföra ett program för ungdomar där de istället för att ”sommarjobba” får prova på att starta ett eget företag under sommaren.

  Vem kan söka?

  Kommuner i Skåne.

  När går det att söka?

  Deadline för ansökan är den 24 mars 2022. Besked om beviljade medel lämnas inom två veckor efter deadline.

  Medel att söka 2022

  Utgångspunkten för att få medel från Region Skåne är att kommunerna också är med och finansierar satsningen. Finansieringen från Region Skåne ska ge ett mervärde till något som redan prioriteras kommunalt.  

  För Sommarentreprenörerna 2022 går det att ansöka om 3 000 kronor per deltagare och max 150 000 kronor per kommun. Är det första året för en kommun att genomföra Sommarentreprenörerna kan bidrag ansökas om 5 000 kronor per deltagare i likhet med vad andra kommuner fått under första året. 

  Eftersom det finns en begränsad summa pengar att dela ut är det viktigt att ange realistiska mål på antal ungdomar då pengarna endast delas ut för de som deltar i hela processen. Om en kommun ansöker för 20 deltagare och sen endast har fem deltagare innebär det att det blir pengar över som kanske kunde gjort nytta i en annan kommun.

  Sök extra medel upp till 200 000 kronor

  I år går det att söka extra medel med max upp till 200 000 kronor.

  Målsättningen med de extra medel som finns är att förlänga processen genom att koppla ihop den med andra initiativ i kommunen eller att utöka samarbete med andra aktörer i stödsystemet. Ansökningar som innebär samarbete mellan flera kommuner eller med organisationer i regionen som arbetar med att främja ungas entreprenörskap prioriteras.   

  Gör er ansökan på länken nedan


  Utbetalning av medel kommer att ske i efterhand när rekvisition och rapport skickats in.

  Mer information

  Sommarentreprenörerna 2022 (skane.se)

  Frågor hänvisas till Lovisa Nicklasson, Lovisa.Nicklasson.skane.se

 • Syfte

  Barns, ungas och unga vuxnas egna kulturuttryck utgår ofta från den rörliga bilden med digitala och interaktiva berättarformat som kombinerar flera medier och konstnärliga uttryck. För att skapa nya berättelser för målgruppen barn och unga har kulturnämnden beslutat om en utlysning om tvärkonstnärliga berättarformer ska göras under 2022.

  När kan jag söka?

  Ansökan om stöd är öppen från den 27 september till 31 oktober 2022. 

  Mer information

 • Stöd till kommuner och idéburna organisationer som kan bidra till stöd för nyanlända och asylsökande barn och ungdomars delaktighet i hälsofrämjande och sociala aktiviteter.

  Vem kan söka

  Skånes kommuner och ideella föreningar med verksamhet i Skåne kan ansöka om bidraget för samordnade insatser mellan båda parter.

  Sista ansökningsdag

  Den 15 september.

  Syfte

  Bidraget utgår från Region Skånes målbild ”Bättre hälsa för fler”. Fler barn och unga ska nås av kvalitativa insatser med fokus på goda levnadsvanor.

  Folkhälsoberedningen vill med denna utlysning skapa förutsättningar för kommuner och idéburna organisationer att ta en aktiv roll i en gemensam samverkan för att stödja nyanlända och asylsökande barn och ungas möjlighet till delaktighet i hälsofrämjande och sociala aktiviteter med inriktning rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet och i gemenskap med barn och unga.  

  Mer information

  Stöd till nyanlända barn och ungdomar i hälsofrämjande aktiviteter (skane.se)

 • Vem kan söka?

  Barn och ungdomsorganisationer med verksamhet i minst sex kommuner.

  Organisationens riks- eller moderorganisation ska erhålla statsbidrag från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

  Region Skåne ser samverkan med den idéburna sektorn som viktig för den regionala utvecklingen och vill därför stimulera, stödja och utveckla Skånes idéburna organisationer som stödjande miljöer för psykisk hälsa hos unga.

  Syfte

  Syftet med bidraget utgår från Region Skånes målbild Bättre hälsa för fler. Fler barn och unga ska nås av kvalitativa insatser med fokus på psykiskt välbefinnande.

  Syftet är också är att skapa förutsättningar för ökade möjligheter för idéburna organisationer att ta en aktiv roll i Skånes hälsofrämjande arbete.

  När kan jag söka?

  Utlysning sker den 1 juni. Sista ansökningsdag är den 1 september.

  Mer information

  Stöd till barn- och ungdomsorganisationer (skane.se)

 • Syfte

  För att främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling och att sprida kunskap kring insatserna. Det finns tre olika stöd att söka:

  • Experimentspåret
  • Lärandespåret och
  • Projektspåret.

  Vem kan söka?

  Kommunala folkbibliotek i Skåne.

  När kan jag söka?

  Ansökan om stöd är öppen från den 1 mars till och med den 10 december 2022.

  Beslut

  Beslut tas löpande under året. 

  Mer information

 • Syfte

  Förväntade klimatförändringar tillsammans med de senaste årens vattenbrist i Skåne har satt fokus på vattentillgången för skånskt näringsliv. En långsiktigt hållbar vattenförsörjning är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt och resilient skånskt näringsliv.

  Många företag upplever redan idag att tillgången på vatten sätter begränsningar för deras produktion och utvecklingsmöjligheter. I ljuset av detta är det viktigt att varje aktör ser över sin vattenförbrukning och ökar sin kunskap om hur man kan arbeta för en mer effektiv och hållbar vattenanvändning. 

  Vem kan söka?

  Region Skåne och RISE söker 5-7 skånska företag, små eller medelstora, inom olika branscher att hjälpa kostnadsfritt med att ta nästa steg i att effektivisera sin vattenanvändning för att säkra sin produktion vid ett eventuellt vattenavbrott. Det spelar ingen roll om företaget inte har jobbat med vatteneffektivisering tidigare eller om man har kommit långt i sitt arbete. 

  Vi erbjuder ett kostnadsfritt stöd av RISE, där vi gemensamt med företaget tar fram och skräddarsyr ett paket utifrån behov och förutsättningar. Syftet är att ett paket ska motsvara ett nästa steg för företaget i arbetet för att få en mer effektiv och hållbar vattenanvändning. Företaget behöver bidra med egen tid till möten och informationsdelning avseende vattenanvändningen.

  Mer information

  Intresseanmälan skickas till Susann Milenkovski, Susann.Milenkovski@skane.se

 • Vem kan söka?

  Idéburna organisationer med regional verksamhet och där den egna verksamheten bidrar till att uppnå effekten ökat psykiskt välbefinnande hos unga 6 – 25 år.

  Verksamheten ska omfatta minst sex kommuner eller nå en betydande andel av sin målgrupp. Med verksamhet menas aktiviteter utifrån den idéburna organisationens ändamål som kommer målgruppen till nytta.

  Region Skåne ser samverkan med den idéburna sektorn som viktig för den regionala utvecklingen och vill därför stimulera, stödja och utveckla idéburna organisationer i Skåne som stödjande miljöer för psykiskt välbefinnande hos unga.

  Syfte

  Syftet med bidraget utgår från Region Skånes målbild Bättre hälsa för fler. Fler barn och unga ska nås av kvalitativa insatser med fokus på psykiskt välbefinnande. Vid bedömningen av föreslagna insatser tas också hänsyn till det sambanden mellan fysisk och psykisk hälsa.

  När kan jag söka?

  Utlysning sker den 1 juni. Sista ansökningsdag är den 1 september.

  Mer information

 • Syfte

  Bidraget utgår från Region Skånes miljöarbete och syftar till att skapa ökade möjligheter för idéburna organisationer att ta en aktiv roll i Skånes miljöarbete.

  Bidragets syfte är att skapa förutsättningar för föreningens grundverksamhet och inte för enskilda projekt och aktiviteter.

  Vem kan söka?

  Bidrag ges till idéburna organisationer med en tydlig regional prägel där verksamheten företrädesvis ska beröra hela Skåne. Verksamheten ska bidra till en hållbar utveckling utifrån perspektiven miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

  Ansökan

  Utlysning 16 mars 2022. Sista ansökningsdag 20 maj 2022.

  Mer information

 • Syfte

  Kulturnämnden vill stärka infrastrukturen för konstnärligt skapande genom en tematisk utlysning om stöd till residens för konstnärlig fördjupning och utveckling. Professionella aktörer inom kulturområdet och den kreativa sektorn kan söka stöd för ett värdskap av ett eller flera residens.  Residenset ska ha fokus på konstnärlig fördjupning och utveckling och tvärdisciplinär samverkan.

  När kan jag söka?

  Ansökan om stöd är öppen från den 28 mars till den 5 maj 2022. 

  Mer information

 • Syfte

  Ge arrangörsstöd och subventioner till teater-, dans- och nycirkusföreställningar inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

  Vem kan söka?

  Förskolor, skolor, teaterföreningar och andra arrangörer.

  Summa

  Mellan 27-50 procent av kostnaden för gaget, dock högst 25 000 kronor.

  Utdelning

  Löpande under året.

  Mer information

 • Syfte

  Utlysningen syftar till att stötta utvecklingen av befintlig eller ny verksamhet vars mål är att stimulera ungas attityder, förmågor och förhållningssätt till entreprenörskap. För att erhålla medel behöver verksamheten också knyta an till Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. Det innebär att ansökan behöver tydliggöra hur verksamheten kopplar till ett eller flera av Skånes specialiseringsområden eller till något av de breda näringslivsfrämjande (branschoberoende) insatsområdena.  

  Vem kan söka?

  Aktörer som är specialiserade och jobbar med tydligt fokus och tydliga målgrupper prioriteras. Med ungt entreprenörskap menar vi åldersgruppen 15 till 30 år och studenter (oavsett ålder).

  När kan jag söka?

  Ansökan stänger 31 januari 2022. Beslut till sökande meddelas i mitten av februari.

  Summa

  • En organisation kan söka upp till 150 000 kr
  • Två till tre organisationer kan söka upp till 300 000 kr
  • Fyra eller fler organisationer kan söka upp till 500 000 kr

  Mer information

 • Syfte

  Utlysningen syftar till att öka kunskap och engagemang om livsmedelssektorn samt i förlängningen bygga effektivare strukturer för sektorns kompetensförsörjning.

  Mål

  Målet är att skånska företag ska kunna hitta rätt kompetens för en snabbare omställning av produktionen inom livsmedel och gröna näringar. I förlängningen ska detta även bidra till att den svenska livsmedelskedjan blir mindre sårbar.

  Vem kan söka?

  Företagsstödjande organisationer, företagsföreningar, intresseföretag, myndigheter och utbildningsanordnare.

  Summa

  Man kan söka upp till 250 000 kronor per utlysning under år 2021 och 2022.

  När kan jag söka?

  Utlysningen öppnar den 30 april 2021 och stänger den 21 maj 2021.

  Mer information

 • Syfte

  Har ni en idé som kan bidra till ett cirkulärt livsmedelssystem i Skåne? Region Skåne öppnar nu en riktad utlysning som söker projekt med syfte att bidra till ett hållbart cirkulärt livsmedelssystem i linje med visionsmålen i den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.

  Vem kan söka?

  Lärosäten, företag/bolag, föreningar och andra organisationer har rätt att söka medel ur denna utlysning. Endast i undantagsfall kan privatpersoner eller enskild firma söka medel.

  När kan jag söka?

  Utlysningen öppnar 20 maj 2022 och är öppen till 20 oktober.

  Mer information

 • Syfte

  Syftet med utlysningen är att öka innovationstakten i näringslivet inom ramen för Skånes specialiseringsområden och därmed bidra till ökad produktivitet och hållbar tillväxt i Skåne. Detta görs genom att bidra till starkare och mer målfokuserade organisationer som främjar innovation Inom ramen för specialiseringsområdena förväntas de sökande organisationerna kunna leverera stöd till företag inom främst tre områden: 

  • Stödja företag att ta till sig ny kunskap och kunna använda den i sin utveckling.
  • Stödja företag att identifiera potentiella möjligheter och hinder i omvärlden tidigt.
  • Stödja företag att öka sina ekonomiska och humana resurser, t ex FoI-medel och riskkapital.

  Organisationer som söker förväntas kunna visa på erfarenhet att jobba med dessa tre områden för att få stöd. Fokus ligger på att vidareutveckla stark kärnverksamhet i etablerade organisationer.

  Vem kan söka?

  Innovationsfrämjande organisationer med verksamhet i Skåne. Juridiska personer som exempelvis aktiebolag, ideella föreningar och universitet. Privatpersoner och enskilda firmor kan inte söka stödet. 

  Summa

  Upp till 2 500 000 kronor.

  Mer information

 • Syfte

  Syftet med utvecklingsstödet är att attrahera och fånga det nyskapande och ska tillvarata och synliggöra idéer till utveckling inom kulturområdet. Stödet ska stimulera och stödja kulturlivet samt bidra till en mångfald aktörer. Utvecklingsprojekten ska ha regional relevans och bidra till kulturell mångfald.

  Vem kan söka?

  Aktörer som bedriver professionell verksamhet inom kultursektorn i Skåne kan söka utvecklingsstöd. Stöd kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, kommuner, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Kulturnämnden beviljar inte stöd till enskilda kulturutövare (fysisk person).

  När kan jag söka?

  Bidraget går att söka två gånger om året:

  • Våren 2022, från den 3 januari till den 2 februari.
  • Hösten 2022, från den 18 augusti till den 14 september.

  Beslut

  Två tillfällen per år.

  Mer information

 • Syfte

  Främja utveckling enligt de mål och värderingar som kommer till uttryck i Regional kulturplan för Skåne. De verksamheter som beviljas stöd ska tillsammans bidra till ett kulturutbud med bredd och spets för medborgarna i Skåne, som både är geografiskt spritt och representerar olika konst- och kulturområden.

  Vem kan söka?

  Kulturinstitutioner/-organisationer i Skåne som bedriver en etablerad, mångsidig och kontinuerlig verksamhet på professionell nivå samt som har väsentlig betydelse för regionens kulturliv.

  Ansökan

  Sista ansökningsdag för år 2023 är den 15 maj 2022.  

  Beslut

  En gång per år.

  Mer information

 • Syfte

  Studieförbunden är viktiga aktörer i kulturlivet och bidrar med bland annat kompetens, breda nätverk och kontakter. Region Skåne ser det som en viktig uppgift att se till att denna verksamhet synliggörs och utvecklas.

  Vem kan söka?

  Studieförbund i Skåne. Stödet fördelas enligt en modell som basers på antal studietimmar i genomsnitt de senaste två åren samt unika deltagare och proportionerligt i förhållande till studieförbundens studiecirkelverksamhet i de skånska kommunerna.

  Ansökan

  Sista ansökningsdag för år 2023 är den 15 maj 2022.

  Beslut

  En gång per år.

  Mer information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.