Bidrag att söka

Bidrag

 • Bidrag för frivilligt arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

  Syfte

  Stödja det frivilliga arbete som i organiserade former bedrivs och bidrar eller kompletterar hälso- och sjukvårdens egen verksamhet.

  Vem kan söka?

  Ideella organisationer och föreningar

  Summa

  4 363 000 kronor

  Utdelning

  En gång/år

  Mer information

  Vardgivare.skane.se

 • Bidrag för internationell residensutveckling

  Syfte

  Fler gränsöverskridande möten utvecklar konst- och kulturlivet i regionen och kan bidra både till ett ökat utbud och till att bredda kontaktytorna mellan svenska och internationella kulturutövare. Skåne stärks som en attraktiv produktionsplats för konst och kultur.

  Vem kan söka?

  Professionella aktörer inom kultursektorn kan söka bidrag till internationell residensutveckling. Sökande ska vara juridiska personer (föreningar, organisationer, kommuner, bolag, stiftelser med flera).

  Summa

  700 000 kronor 2018

  När söker man?

  Datum är inte beslutat än. 

  Beslut

  Datum är inte beslutat än. 

  Mer information

  Bidrag till konstnärsresidens

 • Bidrag normkreativ innovation

  Syfte

  Bidrag lämnas under 2018 för åtgärder som syftar till att främja normkreativ innovation kopplat till Skånes tre innovationsområden: Smarta hållbara städer, Personlig hälsa och smarta material. 

  Utlysningen ska:

  • Stimulera utveckling och användning av metoder, verktyg och processer för normkreativ innovation
  • Bidra till metodutveckling i och mellan organisationer
  • Bidra till normkreativa lösningar på samhällsutmaningar
  • Att främja utveckling av innovationslabb
  • Att stärka att förbättra samhällsservice
  • Att stödja och utveckla sektorsövergripande samarbeten
  • Att främja och stärka arbetet för jämställdhet, jämlikhet och intersektionalitet

  Vem kan söka?

  Organisationer som i samverkan vill söka finansiering för att genomföra ett normkreativt innovationsprojekt.

  Summa

  1 000 000 kronor. Ett till två innovationsprojekt beräknas kunna beviljas finansiering. Ingen medfinansiering krävs. 

  När söker man?

  Utlysningen öppnar den 24 oktober 2017 och stänger 20 november klockan 12.00.

  Beslut

  Beslut till sökande meddelas senast 15 december 2017.

 • Bidrag till biblioteksutveckling

  Syfte

  För att främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. 

  Vem kan söka?

  Kommunala folkbibliotek i Skåne

  Summa

  Summa är inte belsutat.  

  När söker man?

  Datum är inte beslutat. 

  Beslut

  Datum är inte beslutat. 

  Mer information

  Bidrag till biblioteksutveckling

 • Bidrag till biblioteksutveckling - experimentspåret

  Syfte

  För att underlätta för bibliotek med mindre resurser att bedriva utvecklingsarbete införs ett nytt bidrag som kallas experimentspåret.

  Vem kan söka?

  Kommunala folkbibliotek i Skåne

  Summa

  Bibliotek kan söka max 35 000 kronor och av dessa kan 5000 kronor användas till presentation/spridning av projektet.

  När söker man?

  Löpande under året.

  Mer information

  Bidrag till biblioteksutveckling - experimentspåret

 • Bidrag till digital utveckling inom kultur

  Syfte

  Skapa bättre förutsättningar för Skånes kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur.

  Vem kan söka?

  Professionella aktörer inom kultursektorn.

  Summa.

  1,2 miljoner kronor 2017.

  När söker man?

  Från den 11 september till den 9 oktober 2017.

  Beslut

  November 2017.

  Mer information

  Bidrag till digital utveckling

 • Bidraget Ung kraft 2018

  Syfte

  Bidraget Ung kraft ska synliggöra ungas och unga vuxnas kulturutövande, stimulera kulturaktörers arbete med åldersgruppen och främja utbud och verksamhet som är angelägen och relevant för målgruppen.

  Vem kan söka?

  Aktörer inom alla konst- och kulturområden med verksamhetsbidrag från Region Skånes kulturnämnd.

  Summa

  800 000 kronor 2018

  När söker man?

  Datum är inte beslutat. 

  Beslut

  Datum är inte beslutat. 

  Mer information

  Bidraget Ung kraft 2018

 • Föreläsningsföreningar

  Vem kan söka?

  Föreningar som är medlemmar i Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation. Föreningen som söker kan inte vara medlem, ha samarbetsavtal eller på annat sätt vara knuten till något studieförbund. 

  Summa

  100 000 kronor 2018

  Utdelning

  Efter ansökan, löpande under året

  Mer information

  Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation

 • Föreningsbidrag inom miljö

  Vem kan söka?

  Ideella miljö- och naturvårdsföreningar i Skåne med ett regionalt verksamhets- och upptagningsområde och med en aktiv verksamhet. Barn- och ungdomsverksamhet tas det särskild hänsyn till.

  Summa

  Totalt 900 000 kronor per år

  Mer information

  Region Skånes föreningsbidrag

 • Kommunala samverkansmedel för lokala folkhälsosatsningar

  Syfte

  Stötta projekt som syftar till att hitta nya lösningar på hur vi tillsammans kan utveckla Skåne.

  Vem kan söka?

  Idéburna organisationer och kommuner i Skåne

  Summa

  Cirka 1,5 miljoner. Maxbelopp att söka är 250 000 kronor.

  Utdelning

  En gång per år

  Mer information

  Samverkansmedel idéburen sektor

 • Kultur i vården-projekt

  Syfte

  Ska bidra till ökad medvetenhet och kunskap om kulturens betydelse för en god hälsa och vård. Kultur i vården-projekt medverkar även till ökad tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet. Kultur ska vara en naturlig del inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg, lika självklart som mat och medicin.

  Bidraget ska göra det möjligt att testa nya idéer, arbetsmetoder och samarbeten för att på så sätt utveckla området. Stöd kan ges till projekt som vill skapa en hållbar organisation och struktur för kultur i vården-arbetet. Det finns även möjlighet att söka medel för forskning eller utvärdering av kultur i vården-insatser.

  Vem kan söka?

  I första hand hälso- och sjukvården eller kommunernas socialförvaltningar i samarbete med kulturförvaltningen. Målgrupperna är främst äldreomsorgen, psykiatrin eller barn- och ungdomssjukvården. Projekten ska genomföras i ett nära samarbete och ömsesidigt utbyte mellan vården och professionella kulturaktörer. Kulturaktörer kan därför vara medsökande.

  Summa

  450 000 kronor 2018

  Utdelning

  Löpande under året

  Mer information

  Kultur i vården-projekt

 • Miljövårdsfonden

  Syfte

  Stötta projekt som vårdar och utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne, och som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling, i enlighet med miljöstrategiskt program för Region Skåne.

  Vem kan söka?

  Organisationer, kommuner, högskola, universitet, enskild person eller företagare.

  Summa

  500 000 kronor

  Utdelning

  En gång/år

  Mer information

  Region Skånes miljövårdsfond

 • Bidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet

  Syfte

  För att främja och stärka de nationella minoriteternas möjlighet att behålla sina kulturella rötter och språk.

  Vem kan söka?

  Nationella minoriteters organisationer och föreningar.

  Summa

  Cirka 300 000 kronor 201.

  Utdelning

  Löpande under året.

  Mer information

  Bidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet

 • Skånska utvecklingsmedel för biogas

  Syfte

  Utvecklingsmedel för att stödja insatser som bidrar till att uppnå målen i Skånes färdplan för biogas.

  Vem kan söka?

  Organisation, kommun, högskola, universitet, enskild person eller företagare som har eller ämnar skriva på Skånes färdplan för biogas kan söka.

  Utdelning

  Löpande under året

  Mer information

  Skånska utvecklingsmedel för biogas

 • Skånskt klimatutbildningsbidrag

  Syfte

  Att stödja olika former av lärande kring frågor om klimat och klimatförändringar. Ämnen med starka kopplingar till klimatfrågan såsom energi och transporter räknas också.

  Vem kan söka?

  Bidraget kan sökas av skolor och föreningar för att arrangera klimatutbildningsaktiviteter för barn och unga upp till 18 år eller årskurs 3 för gymnasieskolor.

  Summa

  Upp till 10 000 kr per klass/förening

  Utdelning

  Löpande

  Mer information

  Klimatsamverkanskane.se

 • Statsbidrag för insatser mot hiv/STI

  Syfte

  Statliga medel som fördelas av Region Skåne. Förebyggande insatser i enlighet med den Nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

  Vem kan söka?

  Landsting och kommuner samt ideella organisationer.

  Summa

  Cirka 15 miljoner kronor

  Utdelning

  En gång/år

  Mer information

  Statsbidrag för insatser mot hiv/STI

 • Stöd till länsövergripande verksamhet

  Syfte

  Stimulera, stödja och utveckla Skånes idéburna organisationer och föreningar i enlighet med överenskommelsen mellan Region Skåne och den idéburna sektorn.

  Vem kan söka?

  Organisationer och föreningar med en regional verksamhet/inriktning, som i princip tillhör en riksorganisation.  

  Bidrag utgår inte till enskilt projekt inom enskild kommun. 

  När söker man?

  Ansökan för bidrag 2018 ska ha kommit in senast  2017-09-30. 

  Ansökan och allmänna kriterier (worddokument, nytt fönster)

  Utdelning

  1 gång/år

  Kontakt

  Contact

 • Stöd till ungdomsorganisationer

  Syfte

  Främja barns och ungdomars demokratiska fostran, jämställdhet mellan könen och jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

  Vem kan söka?

  För att vara bidragsberättigad måste organisationen ha minst 300 medlemmar mellan 7 och 25 år. Lokalavdelningar ska finnas i minst sex kommuner i Skåne. Distriktsorganisationen ska också kunna redovisa minst 150 regionala deltagardagar per år.

  Ansökan görs för verksamhetsstöd. 

  När söker man?

  Sista ansökningsdag för bidrag för 2018 är 30 september 2017. Använd dessa ansökningsformulär:

  Skicka in ansökan till:

  Ann Christine Lundkvist
  Avd regional utveckling
  Region Skåne
  29189 Kristianstad

  Utdelning

  1 gång/år

  Kontakt

  Contact

 • Subventioner och arrangörsstöd för scenkonst

  Syfte

  Ge arrangörsstöd och subventioner till teater-, dans- och nycirkusföreställningar inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

  Vem kan söka?

  Förskolor, skolor, teaterföreningar och andra arrangörer.

  Summa

  Mellan 27-50 procent av kostnaden för gaget, dock högst 25 000 kronor

  Utdelning

  Löpande under året

  Mer information

  Riksteatern Skåne

 • Utvecklingsbidrag kultur

  Syfte

  Främja utveckling enligt de mål och värderingar som kommer till uttryck i Regional kulturplan för Skåne. Stimulera och stödja Skånes kulturliv och bidra till ett brett kulturutbud för invånare och besökare.

  Vem kan söka?

  Ideella eller ekonomiska föreningar, organisationer, kommuner, bolag, stiftelser. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

  Summa

  8,5 miljoner kronor för hela året 2018

  När söker man?

  Bidraget går att söka två gånger om året, en gång på våren och en på hösten. Våren 2018 kan man söka från den 2 januari till den 1 februari. Hösten 2018 kan man söka från den 20 augusti till den 15 september.

  Utdelning

  Två tillfällen per år. Särskilda, tematiska utvecklingsinsatser kan även utlysas vid andra tillfällen under året.

  Beslut

  Beslutsdag för bidrag under sex prisbasbelopp är 26 mars 2018.

  Mer information

  Utvecklingsbidrag kultur

 • Verksamhetsbidrag kultur

  Syfte

  Främja utveckling enligt de mål och värderingar som kommer till uttryck i Regional kulturplan för Skåne. De verksamheter som beviljas bidrag ska tillsammans bidra till ett kulturutbud med bredd och spets för medborgarna i Skåne, som både är geografiskt spritt och representerar olika konst- och kulturområden.

  Vem kan söka?

  Kulturinstitutioner/-organisationer i Skåne som bedriver en etablerad, mångsidig och kontinuerlig verksamhet på professionell nivå samt som har väsentlig betydelse för regionens kulturliv.

  Summa

  Cirka 360 Mkr 2018

  Utdelning

  En gång/år

  Mer information

  Verksamhetsbidrag

 • Verksamhetsbidrag till studieförbund

  Syfte

  Studieförbunden är viktiga aktörer i kulturlivet och bidrar med bland annat kompetens, breda nätverk och kontakter. Region Skåne ser det som en viktig uppgift att se till att denna verksamhet synliggörs och utvecklas.

  Vem kan söka?

  Studieförbund i Skåne. Bidraget fördelas enligt en modell som basers på antal studietimmar i genomsnitt de senaste två åren samt unika deltagare och proportionerligt i förhållande till studieförbundens studiecirkelverksamhet i de skånska kommunerna.

  Summa

  Cirka 29,7 miljoner kronor 2018

  Utdelning

  1 gång om året

  Mer information

  Bidrag till studieförbund

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter