Bedömningsprocessen består av:

 1. Intresseanmälan enligt blankett, inklusive utkast till er verksamhetsplan och budget för 2023. Deadline 20 november.

 2. Dialogmöten för fördjupad förståelse och gemensam målbild (Planera för att ca 1,5 timmes dialog behöver bokas in i perioden 25 oktober- 15 dec. Dialogmöten bokas löpande när intresseanmälan kommer in. Vänta därför inte till 20 november med att skicka in intresseanmälan.

 3. Om Region Skåne beslutar om finansiering kompletteras intresseanmälan med senaste årsredovisning och eventuella övriga dokument som framkommer som relevanta under dialogen.

 4. Beslut om verksamhetsfinansiering 2023 ges tidigast i februari 2023. 

Syfte och mål

Region Skåne fokuserar på stöd till hållbara växande företag samt till företags omställnings- och innovationsförmåga. Syftet är att öka konkurrenskraften för näringslivet i Skåne. Verksamhetsfinansiering ska tydligt bidra till att stärka den skånska konkurrenskraften, stärka näringslivets produktivitet och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande hållbara företag.

Målet för utlysningen är att Region Skåne genom att ge verksamhetsfinansiering till organisationer som främjar de områden som definieras nedan bidrar till starkare och mer målfokuserade organisationer som främjar hållbara växande företag och stärker näringslivets omställnings- och innovationsförmåga.

Grundkrav

Vem kan söka?

Organisationer som har verksamhet i Skåne. Juridiska personer som exempelvis aktiebolag och ideella föreningar. Privatpersoner och enskilda firmor kan inte söka stödet. Bolag som hel- eller delägs av Region Skåne eller statligt ägda organisationer kan inte söka.

Ekonomiska förutsättningar

 • Organisationen måste ha diversifierade inkomstkällor, dvs från flera olika finansiärer. Vi ser gärna en blandning av offentliga och privata medel.
 • Organisationen kan söka ett verksamhetsstöd som motsvarar maximalt 35% av organisationens totala omsättning för 2022.
 • Organisationen får inte ha skatteskulder. 

Jämställdhet

Organisationen ska ha en tydlig plan för sitt systematiska jämställdhetsarbete både i organisationens interna arbete och i den externa verksamhet man bedriver.

Miljö

Organisationen ska ha en tydlig plan för sitt systematiska miljöarbete både i organisationens interna arbete och i den externa verksamhet man bedriver.

Underlag för grundkraven kan kommas att begäras senare i processen.

Fokus för verksamhetsbidraget

Region Skåne arbetar med innovations- och tillväxtstöd genom insatser inom fem fokusområden där vi riktar oss till företag inom alla branscher samt inom sex olika specialiseringsområden där Skåne har särskilda styrkor inom näringsliv och forskning. Sökande organisation behöver inte arbeta med alla nedanstående områden. Om organisationen arbetar med ett eller flera specialiseringsområden (se nedan) vill vi att ni utgår från de agendor i FIRS som finns för varje område när ni formulerar era svar.

Verksamhetsfinansiering är bland annat tänkt att möjliggöra för organisationer att skapa en långsiktig organisation som kan växla upp sin verksamhet genom att komplettera med projektmedel som bidrar till organisationens syfte och mål.

Organisationer som söker förväntas kunna visa på erfarenhet att jobba med följande områden för att kunna erhålla verksamhetsfinansiering.

 • Fokusområden (oavsett bransch): Internationalisering, digitalisering, grön omställning, kompetensförsörjning, kapitaltillgång
 • Specialiseringsområden: Tech, Smarta hållbara städer, Livsmedel, Life Science och Hälsa, Avancerade material och tillverkningsindustri och ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village. 

Utöver att arbeta med dessa områden förväntas er organisation fokusera på en relevant målgrupp för verksamheten och även samarbeta med relevanta organisationer för att ge bästa möjliga stöd. 

1. Målgrupp

Vilken är er målgrupp? Vilka behov har det näringsliv som ni riktar er verksamhet till? Hur är er målgrupp fördelad i den skånska geografin? Uppskatta gärna i procent hur den geografiska fördelningen ser ut utifrån Skåne Nordväst, Nordost, Sydväst, och Sydost.

2. Områden

Beskriv hur ni arbetar med nedan definierade områden i er företagsinriktade verksamhet, exempelvis hur ni integrerar dessa delar i affärsutveckling, rådgivning, innovationsprocesser med mera. Beskriv även er önskade utveckling under 2023. Beroende på verksamhet fyller ni under ett, flera eller samtliga områden. Syftet med utlysningen är som tidigare nämnts att stärka den skånska konkurrenskraften, stärka näringslivets produktivitet och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande hållbara företag. Beskriv därför hur ert arbete bidrar till positiva effekter för skånska företag. Om ni arbetar på en mer systemövergripande nivå snarare än direkta insatser mot företag vill vi att ni beskriver hur dessa insatser är tänkta att komma skånska företag till gagn.

Fyll i under de rubriker som är relevanta för er verksamhet och hänvisa gärna till specifika avsnitt i er bifogade verksamhetsplan om ni anser att det beskrivs tydligt där. Observera att det inte nödvändigtvis är en fördel att arbeta med så många områden som möjligt. Det viktiga är vad er verksamhet får för effekt inte hur många olika saker som görs. Tyngdpunkten i texten ska beskriva hur ni samverkar och kompletterar andra organisationer, samt resultat och effekter av er verksamhet.

Fokusområden

 • Insatser för stärkt internationaliseringsförmåga hos små och medelstora företags för en stärkt internationell konkurrenskraft och ökade exportandelar. 
  Inom detta fokusområde bedriver Region Skåne ett arbete utifrån ett regeringsuppdrag som genomförs tillsammans med aktörer inom Regional Exportsamverkan Skåne (även kallad Exportcentrum Skåne). Beskriv därför gärna om och hur era insatser inom internationalisering kompletterar Regional Exportsamverkan Skåne. Läs mer på Exportcentrum Skåne.

 • Insatser för stärkt digitaliseringsförmåga hos små och medelstora företag genom exempelvis digital omställningsförmåga och nya arbetssätt, datadriven verksamhet och tillgång till data. Region Skåne gör inom detta område två större satsningar, dels att samla insatser inom ramen för en europeisk digital innovationshub (EDIH): DigIT Hub, dels en kraftsamling omkring AI i Skåne med koppling till AI Sweden under koordinering av Innovation Skåne. Beskriv därför hur ert arbete förhåller sig till dessa initiativ eller hur det kompletterar dem.

 • Insatser för att stärka kunskapen om grön omställning hos små och medelstora företag samt bidra till en stärkt förmåga att bygga miljömässigt hållbara och konkurrenskraftiga affärsmodeller.

 • Insatser för att stärka tillgång till arbetskraft för företag i Skåne utifrån företagens behov. Området täcker verksamhet för att främja utveckling av utbildningar som bättre matchas mot regionala behov, främja individer att göra medvetna och effektiva utbildnings- och yrkesval för att på sikt möta behovet hos företag där det råder stor brist på arbetskraft samt främja möjligheter till kompetensutveckling hos befintlig personal i näringslivet.

 • Insatser för att stärka små och medelstora företags tillgång till kapital i form av riskkapital, lån och andra finansieringsstöd för att öka tillväxthastighet och konkurrenskraft. Region Skåne är delägare i Almi, beskriv därför gärna hur ett arbete förhåller sig till Almis insatser.

 • Om ni genomför eller planerar andra insatser som ni inte tycker passar in under ovanstående områden kan ni beskriva dessa här.

Specialiseringsområden

Förutom ovanstående fokusområden arbetar vi med att stärka innovationskraften inom sex utpekade specialiseringsområden. Vilka av dessa områden fokuserar ni på i er verksamhet och gör ni ytterligare insatser som inte ryms i beskrivningarna ovan? Observera att det går bra att endast söka inom ovanstående fokusområden eller enbart inom nedanstående områden. Beskriv vilka delar ni arbetar med utifrån de innovationsagendor som tagits fram för de olika områdena. Tänk på att det är effekt och resultat som ska beskrivas.

 • Techområdet omfattar företag som säljer digitala hård- och mjukvarulösningar. I Skåne finns såväl ledande globala bolag som uppmärksammade start-ups. Verksamheterna sträcker sig från hårdvara och nätverkslösningar, via sensorer och Internet of things, till olika former av digitala applikationer och konsulttjänster. Det finns ett avancerat tekniskt kunnande inom deep tech, som bland annat omfattar artificiell intelligens, Internet of things, 5G, bildigenkänning och big data. Ett starkt växande segment är datorspel.

 • Life science sektorn går mot ett ökat systemtänkande vad gäller synen på hälso- och sjukvård, där ambitionen är att arbeta med hela hälsokedjan från hälsofrämjande insatser via prevention till diagnostik och behandling.

  Life science sektorn i Skåne omfattar företag inom utveckling, produktion och distribution av läkemedel och medicinteknik och hälsoteknik, grundforskning, klinisk forskning samt hälso- och sjukvård samt omsorg. Life science sektorn är inne i en förändring som dels omfattar ett närmande till tech och stordata, dels ett allt större fokus på prevention.

 • I Skåne finns tillgångar inom hela livsmedelssystemet från primärproduktion, via förädling och förpackning, till handels- och konsumentled samt ett välutvecklat innovationssystem. Det finns en unik koncentration av livsmedelsrelaterad forskning och utbildning och sedan länge goda samarbeten mellan lärosäten, näringsliv och samhälle. I Skåne finns ledande livsmedelsföretag, stora som små samt en bredd av start-ups.

  Den omvandling som sker i livsmedelssystemet globalt kräver flervetenskapliga ansatser och samverkan. Vi ser flera typer av förändrade konsumtionsmönster inom exempelvis etiska och hållbara livsmedel och förpackningar, växtbaserade produkter, hälsofrämjande mat och dryck, nya distributionsformer och upplevelser. Här har vi i Skåne unika förutsättningar att tillvarata innovationsmöjligheter i denna omvandling.

 • Specialiseringsområdet ska verka för att ytterligare förbättra förutsättningarna för skånsk tillverkningsindustri att vara en konkurrenskraftig motor i den regionala ekonomin. 
  Den avancerade industrin och dess materialanvändning är ett högspecialiserat styrkeområde med högt förädlingsvärde och kunskapsinnehåll. Den sträcker sig över flera branscher så som förpackning, kyla- och ventilationsteknik, kemi, plast och gummi. Speciellt kylteknik och förpackningsindustrin tillhör Skånes mest framträdande innovativa delbranscher och här finns också starka kopplingar till Skånes livsmedelsindustri.

 • Smarta hållbara städer grundar sig på en kombination av flera styrkor inom flera näringslivsområden och samhällsutmaningar. Det handlar om kunskap, produkter, tjänster och system som ska lösa utmaningar på hållbarhetsområdet i en allt mer urbaniserad värld med människan i centrum.

  Sett till näringslivet vilar området framför allt på energi och värme, bygg, fastighet, vatten, avfall och återvinning samt IT.  Ur ett regionalt perspektiv är området decentraliserat då utvecklingen framför allt bedrivs i städerna.

  Fokus för det nästkommande året ligger i att främja näringslivets utveckling inom områdena vatten, energi och byggindustri.

 • Specialiseringsområdet ska tillvarata den globala tillväxtpotentialen med infrastrukturerna ESS, MAX IV och Science Village och den forskning som bedrivs på lärosäten och på företag i Skåne, Sverige och internationellt. 
  Ambitionen är att de nya infrastrukturerna ska integreras i regionens samlade utveckling och göra Skåne till en av världens ledande platser för forskning, utveckling och innovation i kombination med attraktiva och utmärkta levnadsvillkor och med stor internationell lyskraft. 
  Agendan är ännu inte färdigutvecklad, men fokus för utveckling handlar om att utnyttja möjligheterna med ESS och MAX IV med koppling till de tre områdena Life Science, livsmedel och utveckling av halvledare. 

3. Vilka andra organisationer verkar inom ert område och hur interagerar ni med dem?

Här beskriver ni hur ni samverkar med andra organisationer som har beröringspunkter med ert område. Det kan vara att ni arbetar på olika sätt med samma fokus eller samma målgrupp eller att ni ser er som en del i en kedja när det gäller stöd till företag. Beskriv på vilken nivå ni arbetar med de olika organisationerna enligt samverkanstrappan nedan. Observera att det inte nödvändigtvis bättre att ha många organisationer på det högsta trappsteget. Det viktiga är att identifiera de organisationer som är relevanta för er och på vilken nivå det är mest effektivt att samverka.

Bedömningskriterier 

Bedömningen delas in i tre huvudkriterier. Sökande organisationer bedöms även utifrån en helhetsbild av stödet till näringslivet i Skåne utifrån geografiskt perspektiv och med fokus på områdena i utlysningen. Observera att underlag för bedömning är intresseanmälan, verksamhetsplanen och även dialogmöten.

Resultat – Vilka resultat bedöms organisationen skapa inom de olika områdena? Här bedöms bland annat volym och effekt av verksamheten och hur väl effekten bidrar till det övergripande målet med finansieringen.

Målgrupp – Vilka företag riktar sig organisationen till? Här bedöms bland annat relevansen av målgruppen i förhållande till specialiseringsområdena samt målgruppen företag med tillväxtpotential. Även volym och överlapp med andra organisationers målgrupper bedöms här.

Nätverk och interaktion med andra organisationer – Här bedöms bland annat hur stark relationen är till andra relevanta aktörer och hur stort flödet är av företag till/från andra organisationer. 

Intresseanmälan - inlämning

Ifylld intresseanmälan skickas till Anna.ME.Hansson@skane.se, glöm inte att bifoga utkast till verksamhetsplan. Utlysningen öppnar 25 oktober och stänger 20 november men vi uppmanar er att lämna in så tidigt som möjligt så dialogerna kan börja tidigare än deadline. De organisationer som anses leverera bäst nytta enligt ovanstående kriterier och uppfyller grundkraven går vidare till dialogprocesser. Dialogerna sker löpande under och efter anmälningsperioden.  Senast uppdaterad : 2022-12-07