Alla kommunala och regionala verksamheter i Skåne är välkomna att medverka i vår regionala samverkan inom öppna data och säker digital kommunikation. Tillsammans kan vi enklare och mer kostnadseffektivt ta oss an dessa strategiskt viktiga områden.

Genom att medverka i vår regionala samverkan får ni följande möjligheter:

Säker digital kommunikation

 • Stöd i att införa den nationella infrastrukturen för säker digital kommunikation under 2022.
 • Tillgång till informations- och utbildningsmaterial
 • Stöd i analys av verksamhetsprocesser som är lämpliga för säker digital kommunikation.
 • Stöd kring tekniska krav och anpassningar.

Öppna data

 • Ett utbud av kostnadsfria utbildningsinsatser inom öppna data.
 • Tillgång till informations- och utbildningsmaterial, processbeskrivningar, specifikationer med mera för att underlätta arbetet med öppna data.
 • Avgiftsfri tillgång till en öppna data-plattform under projekttiden där verksamheten kan testa att publicera öppna data. Utbildning ingår.
 • Ökad samverkan med näringslivet kring behov av öppna data.

Regional samverkan kring öppna data och säker digital kommunikation  

Region Skåne har tillsammans med tio samverkansparter tilldelats finansiering från Europeiska Regionalfonden för att genomföra projektet Skånsk Samverkan för innovativ Informationshantering (S2i2). Projektet fokuserar på utveckling av en samverkansmodell inom två aktuella områden: införande av den nationella tjänsten Säker digital kommunikation (SDK) hos skånska kommuner och Region Skåne, samt etablering av en regional samverkan kring öppna data.  Projektet riktar sig till skånska kommuner, Region Skåne och näringslivet i Skåne och leds av en gemensam styrgrupp.

S2i2 drivs i två delprojekt

Öppna data och Säker Digital Kommunikation (SDK) drivs som två delprojekt inom S2i2. Målet är att efter avslutat projekt ska deltagande kommuner och Region Skåne ha ökat sin förmåga att publicera öppna data och kommunicera känslig information på ett säkert sätt.

Fler kommunala och regionala verksamheter är välkomna att delta

Eftersom målet är att nå alla kommuner och Region Skåne välkomnar vi fler verksamheter att ansluta sig till ett eller båda delprojekten. Ta gärna kontakt med anna.gillquist@skane.se (övergripande), jakob.kulas@skane.se (öppna data) eller johan.nordin@skaneskommuner.se (SDK) för mer info.

Öppna data

Delprojektet Öppna data syftar till att öka offentliga aktörers kunskap om och publicering av öppna data samt att öka näringslivets kunskap om och användning av offentliga öppna data genom en stark regional samverkan.

Projektet kommer på lång sikt bidra till att offentliga aktörer har en god informationshantering som ger tillgång till rätt information, i rätt tid och på rätt plats och att näringslivet har stärkt sin innovationsförmåga tack vare ökad användning av öppna data.

 • Delmål för delprojekt Öppna Data

  1. Offentliga aktörer och näringsliv ska ha en ökad kompetens kring öppna data och informationshantering som är relevant för respektive nivå (ledning, IT, verksamhet).

  2. Informationsmängder som lämpar sig som öppna data ska vara kartlagda.

  3. Samtliga kommuner och Region Skåne ska ha tillgång till en testmiljö i en öppna data plattform.

  4. Beslutsunderlag för en regional struktur för samverkan inom öppna data ska tas fram.

  5. Medverkande kommuner* ska ha ett utökat samarbete med näringslivet för en ökad kunskap om företagens behov gällande öppna data.

  * Med medverkande kommuner avses de kommuner som är samverkanspartners.

  Förväntat resultat av delprojekt Öppna Data

  • 33 skånska kommuner kommer att ha medverkat i utbildningar för användning av öppna data och höjt sin kunskap om dess värde för den interna kommunala förvaltningen såväl som dess användning i privat sektor i Skåne.

  • 33 kommuner har tillgång till en testmiljö för öppna data.

  • 33 kommuner har påbörjat analyser kring öppna data samt identifierat 5 möjliga dataströmmar.

  • 5 kommuner kommer att ha minskat sin administrationskostnad genom att publicera öppna data. Mäts genom en nollmätning av dagens process innan arbetet påbörjas, tex antal timmar som läggs på att hantera förfrågningar om fakturor. Utvärdering görs i slutet av projektet men den största nyttan kommer att uppstå när processen har löpt över längre tid.

  • 10 företag har aktivt tagit del i projektet för att skapa förutsättningar för samverkan med kommunala aktörer och för att redogöra för sina behov av öppna data.

  • 5 kommuner kommer att ha påbörjat ett samarbete med näringslivet gällande extern användning av öppna data baserat på företagens behov och önskemål.
 • Projektets aktiviteter genomförs i huvudsak under perioden 1 september 2021 till och med den 30 november 2022. Därefter sker slutrapportering. Projektets formella startdatum är den 1 juni 2021 och slutdatum är den 31 mars 2023.

  Diagram som beskriver delplan och aktiviteter under projektets gång.

 • I delprojekt öppna data deltar fem kommuner och två klusterorganisationer. Region Skåne ansvarar för processledning.  Arbetet i delprojektet styrs och följs upp av S2i2-projektets gemensamma styrgrupp där samtliga deltagande organisationer finns representerade.

  Deltagande aktörer:

  • Tomelilla kommun
  • Landskrona stad
  • Malmö stad
  • Lunds kommun
  • Kristianstads kommun
  • IUC Syd
  • Media Evolution
 • I undersökningar och intervjuer har vi sett ett stort intresse för hur öppen data kan gynna organisationers och företags utveckling. Som en del av vårt delprojekt har vi tagit fram ett erbjudande och stöd för de kommuner som är intresserade av att höja sin kunskap om Öppna Data och komma igång med att börja dela och publicera vissa datamängder som öppna data.

  I våra framtagna dokument finns information om vår Onboardingprocess som beskriver hur ni som kommun kan ansluta er till S2i2-projektets delprojekt Öppna Data och få kostnadsfri tillgång till en testbädd samt utbildningar under projekttiden. I dokumenten finns också praktisk information om hur ni går tillväga för att få tillgång till testbädden samt information om de utbildningar som erbjuds för att ni ska komma igång med att publicera Öppen Data.

  Dokument

  Öppna Data - Onboarding Publiceringsprocess (pdf)

  Öppna Data - Testbädd EntryScape (pdf)

  Öppna Data - Utbildningar (pdf)

  Vill du veta mer om öppna data-projektet eller få tillgång till testbädden för publicering av öppna data är du välkommen att kontakta jakob.kulas@skane.se så hjälper vi dig att komma igång med ert öppna data-arbete.

 • Sveriges regering vill vara bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter. EU har också som mål att gå i spetsen för utvecklingen av ett datadrivet samhälle och Sverige antog dessutom en ny datalag som trädde i kraft 1 augusti 2022. Lagen riktar sig främst mot myndigheter och offentliga företag – men är en viljeriktning mot att Sverige ska bli bäst på digitalisering. Myndigheter och offentliga företag uppmuntras att kontinuerligt publicera digital information på eget initiativ om det inte är olämpligt från ett sekretess- och säkerhetsperspektiv. Syftet är att främja offentliga aktörers tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, särskilt i form av öppna data.

  Webbinarier

  Vi i projektet Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering (S2i2) anordnade under hösten fyra webbinarier där vi visade rent konkret hur man kan arbeta med öppna data inom fyra olika verksamhetsområden; Positionsdata/Geodata, Administration, statistik och ekonomi, Turism, besöksnäring och destinationsdesign samt Smarta samhället.

  Syftet med webbinarierna var att öka förståelsen och hjälpa er att komma i gång med publiceringen av öppna data i enlighet med den nya datalagen och nationella rekommendationer.

  Våra webbinarier är på grundläggande nivå och är öppna för alla som vill lära sig mer om öppna data.

  Vi har praktiskt visat hur man kan arbeta med olika relevanta datamängder och publicera dessa som Öppna eller Delade Data, samt informerat om vad som sker på nationell, regional och lokal nivå inom öppna-dataområdet inom respektive område.

  Vi har bland annat pratat om följande:

  • Exempel på vad öppna data och delade data är, vilka nyttorna är och vilka former det kan ta.
  • Varför öppna data är en förutsättning för värdeskapande i organisationer.
  • Vad innebär den nya datalagen för offentliga verksamheter?
  • Vilka datamängder kan publiceras som öppna data? Vilka är dataägare/producenter av Öppna Data och vilka är användarna?
  • Hur kan den öppna och delade datan användas? Möjligheter och exempel på hur näringslivet kan skapa produkter och tjänster genom att använda öppna data.
  • Hur ser arbetsprocessen ut rent praktiskt när man börjar publicera data som Öppna Data?
  • Information om hur man kan ansluta sig till S2i2-projektet och testbädden för öppna data.

  Primära målgrupper var:

  • Styrande och ledande personer i kommunala och regionala verksamheter.
  • Tjänstepersoner på olika nivåer som arbetar med digitala verktyg i sina förvaltningar (turism, näringslivsutveckling, stadsbyggnad, skola, miljö m.m.).
  • Företag som är intresserade av att skapa produkter och tjänster genom att använda öppna data.
 • Sveriges regering vill vara bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter. EU har också som mål att gå i spetsen för utvecklingen av ett datadrivet samhälle och Sverige antog dessutom en ny datalag som trädde i kraft 1 augusti 2022. Lagen riktar sig främst mot myndigheter och offentliga företag – men är en viljeriktning mot att Sverige ska bli bäst på digitalisering. Myndigheter och offentliga företag uppmuntras att kontinuerligt publicera digital information på eget initiativ om det inte är olämpligt från ett sekretess- och säkerhetsperspektiv. Syftet är att främja offentliga aktörers tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, särskilt i form av öppna data.

  Workshops om publicering

  Vill du börja publicera data redan nu? Vi anordnar fler digitala publicerings-workshops i januari där Mattias Axell kommer guida er genom processen och hjälpa er att tillgängliggöra era första öppna datamängder. Det här är alltså inget webbinarium eller utbildningstillfälle - ni som anmäler er behöver ha gjort några förberedelser för att ha bra förutsättningar att tillgängliggöra öppna data.

  • Ni behöver ha tillgång till en metadatakatalog - om ni inte har det så kan ni ta del av projektets kostnadsfria testbädd. Förutom en metadatakatalog ingår även utbildningar.
  • Ni behöver ha med er en informations- eller dataägare, dvs en person som ansvarar för förteckningen av kommunens badplatser.
  • Ni behöver "ta med" själva datamängden, dvs. ha tillgång till data som ska tillgängliggöras som öppna data så vi kan arbeta och säkerställa att det publiceras enligt specifikation.
  • Det är önskvärt om ni har en funktionsadress som oppnadata@lomma.se eller en kontaktperson för öppna data - men detta är inget måste!

  Nu gör vi verkstad tillsammans!

  • Syftet med denna workshop är att bli konkreta och tillgängliggöra badplatser som öppna data. Badplatser var en av de datamängderna som hamnade högt upp på listan över datamängder som kommunerna i Skåne ville dela som data enligt den senaste enkäten som vi gjorde i S2i2.

  • Syftet med denna workshop är att bli konkreta och tillgängliggöra skoldata som öppna data. Skoldata var en av de datamängderna som hamnade högst upp på listan över särskilt viktiga datamängder som den Nationella Dataverkstaden gjort och flera av de skånska kommunerna har angett den som intressant.

  • Syftet med denna workshop är att bli konkreta och tillgängliggöra utegym som öppna data. Utegym var en av de datamängderna som hamnade högt upp på listan över datamängder som kommunerna i Skåne ville dela som data enligt den senaste enkäten som vi gjorde i S2i2.

  • Syftet med denna workshop är att bli konkreta och tillgängliggöra leverantörsreskontra som öppna data. Leverantörsreskontra var en av de datamängderna som hamnade högst upp på listan över särskilt viktiga datamängder som den Nationella Dataverkstaden gjort och flera av de skånska kommunerna har angett den som intressant.

  • Syftet med denna workshop är att bli konkreta och tillgängliggöra lekplatser som öppna data. Lekplatser var en av de datamängderna som hamnade högt upp på listan över datamängder som kommunerna i Skåne ville dela som data enligt den senaste enkäten som vi gjorde i S2i2.

Säker digital kommunikation (SDK)

Detta delprojekt syftar till ett säkrare informationsutbyte genom en stark regional samverkan. Projektet ska bidra till att förbättra, förenkla och öka säkerheten i hanteringen av den stora mängd känslig information som dagligen utbyts mellan offentliga aktörer. Detta ska ske genom samverkan kring införande av den nationella tjänsten säker digital kommunikation.

När projektet avslutas ska deltagande kommuner och Region Skåne ha en god informationshantering som ger tillgång till rätt information, i rätt tid och på rätt plats samt ha förmåga att kommunicera känslig information på ett säkert sätt.

 • Delmål för delprojekt Säker Digital Kommunikation (SDK)

  1. Offentliga aktörer ska ha en ökad kompetens kring säker digital kommunikation som är relevant för respektive nivå (ledning, IT, verksamhet)
  2. Informationsflöden där säker digital kommunikation kan användas ska vara kartlagda.
  3. Deltagande kommuner och Region Skåne ska vara anslutna till SDKs infrastruktur, enligt den förvaltningsmodell som kommer att gälla för SDK framöver.
  4. Behov av gemensamma upphandlingar samt gemensam drift och förvaltning ska vara kartlagda, analyserade och dokumenterade.

  Förväntat resultat av delprojekt Säker Digital Kommunikation (SDK)

  • 33 kommuner kommer att ha fått stöd gällande sin digitala omställning till SDK för att kunna eliminera osäkra och resurskrävande analoga kommunikationsmetoder som t.ex. fax och brev.

  • Analysunderlag inför en framtida regional upphandling av SDK via Skånes Kommuner efter projektgenomförandet är framtaget.

  • 33 skånska kommuner kommer att ha medverkat i utbildningar inför implementeringen av SDK.

  • En standardiserad manual för analys, förberedelse och införande av SDK kommer att ha producerats och tillgängliggjorts för målgrupperna.
 • Projektets aktiviteter genomförs i huvudsak under perioden 1 september 2021 till och med den 30 november 2022. Därefter sker slutrapportering. Projektets formella startdatum är den 1 juni 2021 och slutdatum är den 31 mars 2023.

  Tidplan för projektet säker kommunikation och dess huvudsakliga aktiviteter.

 • I delprojekt SDK deltar fem kommuner och Skånes Kommuner (förbundet). Region Skåne ansvarar för processledning.  Arbetet i delprojektet styrs och följs upp av S2i2-projektets gemensamma styrgrupp där samtliga deltagande organisationer finns representerade.

  Deltagande aktörer:

  • Tomelilla kommun
  • Landskrona stad
  • Malmö stad
  • Simrishamns kommun
  • Helsingborgs stad
  • Skånes Kommuner
 • Kartläggningen av kunskapsläget kring Säker Digital Kommunikation är nu avslutad. En enkät skickades ut till 1924 politiker, verksamhetsledare och potentiella SDK-användare i kommunerna och Region Skåne. Syftet var att få ett utgångsvärde kring kunskapsläget för att kunna anpassa projektets insatser för att göra så stor nytta som möjligt.

  Kartläggningen ger oss även en startpunkt så att vi kan följa kunskapsutvecklingen bland olika grupper av representanter som på olika sätt är delaktiga i projektet.

  Enkäten riktade sig mot i huvudsak tre grupper. Ledande politiker i kommunerna och regionen, förvaltnings- och enhetschefer för verksamheter där SDK kommer att användas samt medarbetare som troligen kommer att använda SDK i sin yrkesroll. Utöver dessa tre grupper deltog även en grupp med övriga intressenter som på ett eller annat sätt blir inblandade i ett införande av SDK i verksamheterna. Detta kan till exempel vara GDPR-ansvariga eller jurister.

  Vi bearbetar svaren just nu och återkommer med en sammanställning av resultatet längre fram.

  Har du frågor om kartläggningen eller SDK-projektet är du välkommen att kontakta Rebecca eller Johan.

  Kontaktinfo

  Johan Nordin
  johan.nordin@skaneskommuner.se
  Samordnare SDK, Skånes Kommuner

  Emma Pettersson
  emma.pettersson@helseplan.se
  Processledare SDK, Helseplan

Vilka berörs av S2i2?

Den regionala samverkan ska erbjuda information, utbildning och stöd till samtliga skånska kommuner och Region Skåne för att underlätta införandet av säker digital kommunikation och öppna data. Samtliga verksamheter erbjuds att medverka i aktiviteter utifrån sin egen kapacitet och att ta del av kunskap och erfarenhet i arbetet.   

Olika målgrupper (beslutsfattare, politiker, IT-arkitekter, IT- och informationssäkerhetsansvariga, jurister och medarbetare) inom berörda verksamheter kommer att erbjudas ökad kunskap inom säker digital kommunikation och öppna data.

Näringslivsaktörer kommer att erbjudas ökad kunskap kring öppna data men även att delta i en aktiv dialog med kommunerna kring nya samarbetsmodeller och processer kring öppna data.  
 
Statliga myndigheter och privata utförare av offentliga tjänster berörs också av projektet. Dialog behöver föras kring informationsutbyten där SDK är lämpligt att använda. Även utbyte av öppna data kan ske mellan kommunala, regionala och statliga aktörer. Projektet kommer kontakta relevanta aktörer för att sprida information om projektets arbete.  Senast uppdaterad : I går