Skånsk Livsmedels-kompetens

Ska Skåne kunna producera livsmedel även i framtiden?

Den skånska livsmedelsindustrin och lantbruket har svårt att hitta rätt folk. Om vi inte agerar nu, kan vi snart få allvarliga problem i denna urskånska näring. Vi måste tänka nytt.

Det finns flera anledningar till allt detta. Precis som i andra delar av samhället, pågår det en snabb teknikutveckling och digitalisering i livsmedels­industrin. Det ställer krav på helt nya kompe­tenser och livsmedels­industrin behöver dessutom bli bättre på att attrahera och ta hand om unga, nyanlända och personer med olika bak­grunder.

Det finns jobb. Men det är matchningen mellan de som vill anställa och de som söker jobb som brister. Med andra ord: vi utbildar inte rätt människor för livsmedels­industrin längre.

Dags att göra något!

Så vad ska vi göra, då? Jo, det skånska lantarbetare och livsmedelsproducenter alltid har gjort. Vi ska kavla upp ärmarna och arbeta hårdare och smartare.

Under hösten 2020 påbörjade Region Skåne ett nytt arbete som vi kallar Skånsk livsmedelskompetens. Det syftar till att skapa konkreta förändringar och förbättra hur vi utbildar och vidare­utbildar människor för att möta livsmedelsindustrins framtida behov. Det handlar om en omställning till ett nytt ekonomiskt, socialt och miljömässigt livsmedelssystem.

Grund­idén är att skapa maximal handlingskraft genom att stimulera alla de starka krafter som redan finns hos livsmedels­företag, intresseorganisationer och skolor. Flera in­satser är redan igång, som till exempel YH-utbildning av gårdsmästare samt lärträffar mellan livsmedels­företag och nyanlända. Men det krävs mycket mer och nu upp­manar vi utbildnings­samordnare, branschorganisationer och näringsliv att söka medel och bidrag för att genomföra konkreta insatser de kommande åren.

För att säkerställa att vi arbetar med rätt saker kommer varje insats att följa en strikt effektkedja. I den måste man kunna visa hur arbetet leder till en konk­reta och mätbara positiva effekter för lantbruk och livsmedelsindustri.

Det här arbetet är viktigt. Inte bara för Skåne och vår livsmedels­näring, utan för hela Sverige. Det här kan vi fixa! Men bara om vi arbetar tillsammans.

Region Skåne utlyser medel för ”Skånsk livsmedelskompetens”


Syfte:
Utlysningen syftar till att öka kunskap och engagemang om livsmedelssektorn samt i förlängningen bygga effektivare strukturer för sektorns kompetensförsörjning.

Mål:
Målet är att skånska företag ska kunna hitta rätt kompetens för en snabbare omställning av produktionen inom livsmedel och gröna näringar. I förlängningen ska detta även bidra till att den svenska livsmedelskedjan blir mindre sårbar.

Vem kan söka?
Företagsstödjande organisationer, företagsföreningar, intresseföreningar, myndigheter och utbildningsanordnare.

Summa:
Man kan söka upp till 250 000 kronor per utlysning under år 2021 och 2022.

När söker man?

 • Utlysning 2 - öppnen mellan 24 september-5 november 2021.
 • Utlysningen 1 - avslutad.

Mer information och ansökan, se nedan. 

Utlysningar av medel för Skånsk livsmedelskompetens

 • Region Skåne utlyser medel för projekt med inriktning mot livsmedelssektorn. Utlysningen riktar sig mot aktörer i Skåne som initierar egna insatser som syftar till att öka kunskap och engagemang om livsmedelsbranschen samt i förlängningen bygger effektivare strukturer för branschens kompetensförsörjning. Den primära målgruppen är företagsstödjande organisationer, företagsföreningar, intresseföreningar, myndigheter och utbildningsanordnare.   

  De projektförslag som välkomnas i denna utlysning ska bidra till att:

  • Stärka företagens kompetens kopplat till affärsutveckling och strategisk kompetensförsörjning

  Urval av ansökningarna kommer att ske utifrån följande kriterier:

  • Insatserna bemöter livsmedelssektorns aktuella behov i Skåne
  • Projektet har medfinansiering
  • Metodutveckling med potential att skalas upp
  • Projektet eftersträvar regional samverkan

  Välkommen in med din ansökan!

  Resurser

  Smart mat, Skånes livsmedelsstrategi 2030, Skånes livsmedelsstrategi 2030 - Smart mat - Region Skåne (skane.se)

    Analys om kompetenser inom livsmedelssektorn, Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen - Region Skåne (skane.se)

   Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt, s 32-33, Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt - Region Skåne (skane.se)

   Projektansökan finns här. 

  Projektansökan ska skickas till:

  skansklivsmedelskompetens@skane.se

  För mer information kontakta

  Maria Tuszynski, Maria.Tuszynski@skane.se

  Rozalia Weisz, Rozalia.Weisz@skane.se

 • Utlysningen av projektutvecklingsmedel har fokus på kompetensutveckling för yrkesverksamma. I denna utlysning prioriteras kompetensförsörjning inom livsmedelsproduktionen. Med utgångspunkt från inventering och validering av befintlig kompetens samt företagens långsiktiga affärsutvecklingsplaner ska denna utlysning bidra till att skapa möjligheter att kompetensutveckla aktuell personal.

  Satsningen Skånsk livsmedelskompetens bidrar till att förbättra hur man utbildar och vidareutbildar människor för att möta livsmedelsindustrins framtida behov. Detta innebär en omställning till ett nytt ekonomiskt, socialt och miljömässigt livsmedelssystem. Grundidén är att skapa maximal handlingskraft genom att stimulera alla de starka krafter som redan finns hos t ex livsmedelsföretag, intresseorganisationer och skolor. Därför uppmanas företagsstödjande organisationer, företagsföreningar, intresseföreningar, myndigheter och utbildningsanordnare att söka projektutvecklingsmedel för konkreta insatser. Observera att privata företag inte ingår i målgruppen och kan därför inte söka medel i denna utlysning.

  Urval av ansökningarna kommer att ske utifrån följande kriterier:

  • Insatserna bemöter livsmedelssektorns aktuella behov i Skåne
  • Projektet har medfinansiering
  • Metodutveckling med potential att skalas upp
  • Projektet eftersträvar regional samverkan

  Välkommen in med din ansökan!

  Resurser

  Smart mat, Skånes livsmedelsstrategi 2030, Skånes livsmedelsstrategi 2030 - Smart mat - Region Skåne (skane.se)

  Analys om kompetenser inom livsmedelssektorn, Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen - Region Skåne (skane.se)

  Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt, s 32-33, Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt - Region Skåne (skane.se)

   Projektansökan finns här. 

  Projektansökan ska skickas till:

  skansklivsmedelskompetens@skane.se

  För mer information kontakta

  Maria Tuszynski, Maria.Tuszynski@skane.se

  Rozalia Weisz, Rozalia.Weisz@skane.se

Projekt som beviljats medel av Skånsk Livsmedelskompetens

 • Vi ska skapa ett utbildningsprogram för morgondagens livsmedelsföretag som stödjer regionens ambitioner för livsmedelssektorn. Programmets huvudfokus är, affärs- och kompetensutveckling genom innovation med ett genomgående på hållbarhet. Programmet ska bidra till att företagen leder och bygger en innovativ verksamhet.

  Programmet kommer att innehålla fem till sex träffar med övergripande teman med hållbarhet som röd tråd. Under programmets gång arbetar deltagarna med en utmaning från verksamheten. Den berör antingen organisationens innovation- och affärsutveckling eller organisationens framtida kompetensförsörjning. Programmet ska utgöras av en utmanande och inspirerande miljö där deltagarna direkt kan använda de nyvunna insikterna och kunskaperna i sin egen vardag

  Syftet och målet med programmet är att skånska livsmedelsföretag ska stärka sin organisation genom att identifiera och utveckla personal med innovativa färdigheter som svarar mot en snabb omställningstakt. Affärs- och kompetensutveckling genom innovation ger möjlighet att utveckla företagens befintliga personalresurser i hållbar riktning och bidrar till en att göra branschen mer attraktiv för arbetsmarknaders talanger.

  Utvecklingsprogrammet riktar sig till de som arbetar med strategiska frågor i en ledningsgrupp, som ansvarar för affärsutveckling eller för utvecklingen av ett produkt- eller affärsområde. Det kan även vara företagsledare i mindre och medelstora verksamheter samt medarbetare som aktivt arbetar med att bidra till att driva och utveckla strategiska och innovativa projekt inom organisationen. En stor fördel är om deltagarna kommer från olika delar av branschen och ambitionen är då att få en stor spridning gällande mångfald., men också med hjälp av de intressenter och aktörer som deltar i projektet.

   

  Samarbetspartners

  Högskolan Kristianstad : Programansvar - huvudprojekt, genomförande. Programkoordinering, samverkan och kommunikation.

  Krinova Incubator and Science park: Handledning, innovation afffärsutveckling

  Balsgård Foodtech och SLU Open Lab, Alnarp: Testbädd - produktutveckling, innnovation, analys

  Skåne Nordost, SLU Alnarp, Jönköpings University: Referensgrupp

   

  Referensgrupp

  Amanda Andersson,Kompetenscentrum Företagsledning, SLU Alnarp

  Lina Bjerke,Universitetslektor nationalekonomi, Internationella Handelshögskolan, Jönköping University

  Per Hansson, Projektledare Institutionen för människa och samhälle, SLU Alnarp

  Marie Hemming (Ida Abrahamsson)  Utvecklingsledare, Skåne Nordost

  Jens Hultman, professor i företagsekonomi, Högskolan Kristianstad

  Karin Wendin, professor i mat- och måltidsvetenskap, Högskolan Kristianstad

   

  Kontaktperson

  Per Siljeklint, Högskolan Kristianstad.
  per.siljeklint@hkr.se


 • Syfte

  Att undersöka förutsättningarna och funktionen för en intermediär i kompetensförsörjningen för gröna näringen. Intermediär i betydelsen lots/mellanled/coach/strategisk kompetensförsörjning

  Mål

  Målet är att besvara en rad frågeställningar:

  • Hur skulle en sådan intermediär se ut?
  • Vilka är de primära uppdragen? Arbetsförmedlande/coachande, utbildningsaktör?
  • Hur kan en tänkt intermediär på sikt ingå som fristående aktör inom det arbetsmarknadspolitiska uppdraget?
  • Vilket intresse möter vi från de kommunala arbetsmarknadsenheterna?
   Vilka insatser har gjorts i andra länder för att arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning?
  • Hur ser verktygslådan ut idag, och på vilket sätt kan den förändras?
  • Kan vi initiera ett mer utbyggt lärlingsvux-system för Gröna näringen
  • Kan vi hitta någon form av lantbrukstrainee?
  • Hur skulle systemet för ev. korttidsutbildningar se ut?
  • Hur skulle implementeringen i branschen se ut för en intermediär?
  • Hur arbetar vi bäst med gruppen nyanlända i systemet?

  Samverkansparter

  Kompetensråd Skåne, bestående av LRF, Hushållningssällskapet, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Naturbruksgymnasierna, SLU, Grön Arbetsgivare, Kommunförbundet Skåne.

  Huvudaktiviteter

  Dialog med aktörer och workshops.

  Kontaktperson

  Christer Yrjas, Hushållningssällskapet, christer.yrjas@hushallningssallskapet.seSenast uppdaterad : 2021-10-05