Skånsk Livsmedels-kompetens

Ska Skåne kunna producera livsmedel även i framtiden?

Den skånska livsmedelsindustrin och lantbruket har svårt att hitta rätt folk. Om vi inte agerar nu, kan vi snart få allvarliga problem i denna urskånska näring. Vi måste tänka nytt.

Det finns flera anledningar till allt detta. Precis som i andra delar av samhället, pågår det en snabb teknikutveckling och digitalisering i livsmedels­industrin. Det ställer krav på helt nya kompe­tenser och livsmedels­industrin behöver dessutom bli bättre på att attrahera och ta hand om unga, nyanlända och personer med olika bak­grunder.

Det finns jobb. Men det är matchningen mellan de som vill anställa och de som söker jobb som brister. Med andra ord: vi utbildar inte rätt människor för livsmedels­industrin längre.

Dags att göra något!

Så vad ska vi göra, då? Jo, det skånska lantarbetare och livsmedelsproducenter alltid har gjort. Vi ska kavla upp ärmarna och arbeta hårdare och smartare.

Under hösten 2020 påbörjade Region Skåne ett nytt arbete som vi kallar Skånsk livsmedelskompetens. Det syftar till att skapa konkreta förändringar och förbättra hur vi utbildar och vidare­utbildar människor för att möta livsmedelsindustrins framtida behov. Det handlar om en omställning till ett nytt ekonomiskt, socialt och miljömässigt livsmedelssystem.

Grund­idén är att skapa maximal handlingskraft genom att stimulera alla de starka krafter som redan finns hos livsmedels­företag, intresseorganisationer och skolor. Flera in­satser är redan igång, som till exempel YH-utbildning av gårdsmästare samt lärträffar mellan livsmedels­företag och nyanlända. Men det krävs mycket mer och nu upp­manar vi utbildnings­samordnare, branschorganisationer och näringsliv att söka medel och bidrag för att genomföra konkreta insatser de kommande åren.

För att säkerställa att vi arbetar med rätt saker kommer varje insats att följa en strikt effektkedja. I den måste man kunna visa hur arbetet leder till en konk­reta och mätbara positiva effekter för lantbruk och livsmedelsindustri.

Det här arbetet är viktigt. Inte bara för Skåne och vår livsmedels­näring, utan för hela Sverige. Det här kan vi fixa! Men bara om vi arbetar tillsammans.

Region Skåne utlyser medel för ”Skånsk livsmedelskompetens”


Syfte:
Utlysningen syftar till att öka kunskap och engagemang om livsmedelssektorn samt i förlängningen bygga effektivare strukturer för sektorns kompetensförsörjning.

Mål:
Målet är att skånska företag ska kunna hitta rätt kompetens för en snabbare omställning av produktionen inom livsmedel och gröna näringar. I förlängningen ska detta även bidra till att den svenska livsmedelskedjan blir mindre sårbar.

Vem kan söka?
Företagsstödjande organisationer, företagsföreningar, intresseföreningar, myndigheter och utbildningsanordnare.

Summa:
Man kan söka upp till 250 000 kronor per utlysning under år 2021 och 2022.

När söker man?
Utlysningen öppnar den 5 maj 2021 och stänger den 31 maj 2021.

Mer information och ansökan, se nedan. 

UtlysningSenast uppdaterad : 2021-04-28