Covid-19 - konsekvenser för kultursektorn i Skåne

Kulturförvaltningen skickade i april ut en enkät om konsekvenserna av covid-19 till samtliga 92 organisationer med verksamhetsbidrag eller bidrag för pågående utvecklingsprojekt. Enkäten besvarades av 80 organisationer. Enkätsvaren berättar om hur organisationerna i mitten av april kunde bedöma den ekonomiska situationen och möjligheterna att bedriva verksamhet. Organisationernas beräkningar av intäktsbortfall för perioden mars-juni uppgår till 38 miljoner kronor. Intäktsbortfall för Region Skånes egna bolag är då inte inräknat.

Organisationer med en hög andel verksamhetsintäkter av de totala intäkterna drabbas hårt när den publika verksamheten minskar eller uteblir. Med inställd verksamhet kan även intäkter från sponsorer utebli. Samarbetspartner kan också drabbas ekonomiskt och kulturarbetare som inte har en anställning men anlitas av organisationerna i projekt och som extra- och timanställda påverkas i mycket hög grad.

Flera av organisationerna har haft möjlighet att planera om verksamhet till digitala kanaler. Verksamhet som bedrivs utomhus har i stor utsträckning kunnat fortsätta. Hur verksamheter påverkats, eller kommer att påverkas, beror på i vilken omfattning verksamheten är säsongsberoende. Många föreställningar, festivaler och annan verksamhet har också flyttats till hösten. Detta påverkar i sin tur planeringen av nya arrangemang.

Kulturförvaltningen fortsätter att följa utvecklingen under sommaren och hösten och har en kontinuerlig dialog med de skånska kulturverksamheterna.

PM: Covid-19 - konsekvenser för kultursektorn i Skåne (pdf)

150 miljoner till kultur i hela landet

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår en satsning på 150 miljoner kronor för att stärka kulturverksamheter i hela landet år 2020. Pengarna fördelas genom den så kallade kultursamverkansmodellen - en modell för samverkan och finansiering av kultur mellan stat, regioner och kommuner.

Fördelningen till regionerna kommer att göras av Statens kulturråd, som redan i dag ansvarar för fördelningen av bidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen. Därefter får regionerna frihet och ansvar att fördela pengarna inom sitt län.

Läs mer i pressmeddelande från regeringen

Extra stöd till kulturlivet från Region Skåne

Region Skåne fördelning av extra stöd till kulturlivet är nu klar. Sammanlagt är det 41 aktörer som delar på 3,2 miljoner kronor för att testa nya idéer idéer och format, digital omställning eller kompetensutveckling med anledning av den speciella situationen med covid-19. Intresset för stödet var mycket stort. Totalt kom det in 473 ansökningar på närmare 24 miljoner kronor.

Beviljade bidrag - Expresstöd

Beviljade bidrag - Förstärkning av centrumbildningarna

Information från Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden omfördelar pengar för att kunna stötta fler konstnärer

Konstnärsnämnden har tagit beslut om att omfördela medel för att kunna stötta fler konstnärer i en tid då många konstnärer drabbas hårt.

- Vi gör det vi kan inom vår nuvarande budgetram, för att snabbt kunna stötta fler nu när många konstnärer förlorar stora delar av sina inkomster. Åtgärderna innebär att vi omfördelar en del av medlen för stipendier och bidrag, säger Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck. 

Konstnärsnämnden

Driver du som konstnär eget företag och situationen med Covid-19 förändrar dina förutsättningar?

Konstnärsnämnden har sammanställt information om tillfälliga ändringar i lagar och regler i Konstnärsguiden. 

Konstnärsguiden

Information för dig som har verksamhetsbidrag

Årets verksamhetsbidrag kommer att betalas ut enligt plan. Nästa utbetalning sker den 15 juli.

Verksamhetsbidragen redovisas årligen. Beviljade verksamhetsbidrag för 2020 redovisas enligt plan i mars 2021.

Kontakta er handläggare på förvaltningen om du har några frågor eller andra funderingar. Våra årliga uppföljningsmöten ska hållas som planerat under våren. Olika digitala verktyg kan dock användas för att ersätta det fysiska mötet.

Information för dig som har projektbidrag

Vi har full förståelse för att det här är en svår situation för alla och att flera av de projekt som beviljats bidrag från Region Skåne påverkas av situationen med covid-19.

Vi kommer inte att kräva återbetalning av utbetalda bidrag om arrangemang och aktiviteter inte kan genomföras enligt plan på grund av covid-19, pengarna ska dock användas i projektet som beviljats bidrag.

Ta kontakt med er handläggare på Kulturförvaltningen för att diskutera eventuella revideringar av projektplan och budget. När det gäller redovisning av genomförda projekt har vi full förståelse om ni behöver mer tid. Kontakta Kulturförvaltningen om ni behöver uppskov.

Kulturförvaltningens riktlinjer

Kulturförvaltningen följer Region Skånes riktlinjer för att minska risken för smittspridning av covid-19. 

Följande gäller:

  • Alla Region Skånes större konferenser och mötesplatser ställs in eller genomförs via digitala kanaler. De som redan har anmält sig till någon av våra konferenser eller mötesplatser kommer att bli kontaktade.
  • Verksamheter med bidrag från Region Skåne gör sina egna bedömningar och tar beslut om riktlinjer för sina verksamheter.
  • I övrigt pågår vårt arbete som vanligt. Vi använder gärna digitala verktyg för att kunna vara med på olika möten.

Beslutet gäller i första hand till och med den 31 augusti.Senast uppdaterad : 2020-08-03