Svaren hjälper oss planera

Region Skåne genomför regelbundet stora folkhälsoenkäter i Skåne. Svaren ger oss möjlighet att följa era levnadsvanor, hälsa och livsvillkor över tid, se trender, och på så sätt kunna möta framtida behov och utveckla Skåne som region. Det handlar både om vårt folkhälsoarbete – det vill säga främjandet av sunda levnadsvanor och förebyggandet av sjukdomar – och om att kunna planera för en så välfungerande vård som möjligt i framtiden.

Största undersökningen någonsin

107 000 personer i åldern 18–84 år har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret för årets undersökning. Med så stort underlag kan vi uppmärksamma allas behov, vilket leder till en bättre och mer jämlik vård för alla skåningar.

Ditt svar är viktigt för din kommun!

Resultaten från folkhälsoenkäten är även ett viktigt underlag i de skånska kommunernas folkhälsoarbete. De mindre kommunerna vill ofta jämföra sin kommun mot Skånesnittet eller mot en likvärdig kommun i Skåne. Det är även vanligt att titta på skillnader mellan kön och ålder samt hur alkohol-, tobak- och narkotikaanvändningen ser ut.

Större kommuner gör ofta djupare analyser genom att dela in sin kommun i stadsdelar och studera utsatta områden. Förutom frågor om tobak och alkohol är trygghets- och tillitsfrågor viktiga. I de större städerna undersöks även bostadsfrågor, speciellt trångboddhet och buller.

Resultaten från Folkhälsoenkäten 2019 kommer att finnas tillgängliga i verktyget för folkhälsostatistik i Skåne under hösten 2020. Där finns också resultat från tidigare folkhälsoundersökningar.

Verktyget för folkhälsostatistik i Skåne