Rött lägenhetshus och blommande körsbärsträd

Fjärrvärme

Läs vad Henrik Andersson har att säga om arbetet inom arbetsgruppen för fjärrvärme.

Vad jobbar ni med i din arbetsgrupp?

Vi arbetar utifrån vinkeln att användningen av fjärrvärme minskar behovet av el för uppvärmning samt möjliggör lokal elproduktion i kraftvärmeverk. Därför ser vi över olika sätt att öka fjärrvärmens möjligheter att bidra till att stödja elförsörjningen ytterligare.

Vilka frågor står högst på er agenda?

Fjärrvärme berörs av flera viktiga områden såsom avfallshantering, spillvärmeutnyttjande, lokal elproduktion, plastproblematik, avgiftning av samhället och biomassatillgång. Fjärrvärme är därför en central del av svenska samhället. Vi tar samtliga av dessa områden i beaktning, främst ur synvinkeln av att synliggöra fjärrvärmens roll i elförsörjningen.

Kan du ge exempel på vad ni arbetar med just nu och planerar att göra framöver?

Just nu tittar vi på ett projekt kallat Värmescenario Skåne. Detta syftar till att modellera flera scenarion för hur fjärrvärmen i elområde 4 kan utvecklas till år 2030 och 2045. Detta för att få en bild över vilka värden som fjärrvärmen skapar idag och kan skapa framöver beroende på olika utvecklingar. Projektet håller nära kontakt med Energiforsk, Profu och aktörerna inom arbetsgrupp Fjärrvärme.

Vi ska också anordna en utbildningsinsats om fjärrvärme och nätutveckling riktat mot kommunala tjänstepersoner under vecka 20. Detta har identifierats som ett behov från Skånes effektkommission då kommunen har en stor roll i att bland annat sin energiplanering. Utbildningen syftar därför till att öka kunskapsnivån gällande energifrågor hos kommuner.

Arbetsgruppen förbereder även ett påverkansunderlag som berör flera av de tidigare nämnda viktiga områden som fjärrvärme berörs av. Detta är sedan tänkt att kommuniceras med en gemensam skånsk röst via Skånes Effektkommission i syfte att utveckla fjärrvärmens möjligheter att stödja elförsörjningen.

Framöver planerar vi även att få fram mer data på värmeunderlag för mer verklighetsbaserade prognoser för elsystemet. Detta skulle kunna användas som ett översiktligt stöd i kommunens dagliga energiplanering. Mer om detta kommer senare!

Att hantera frågor som rör fjärrvärme för en förbättrad elförsörjning är en komplex samhällsutmaning. Hur fungerar det att samarbeta med de olika aktörerna i gruppen?

Elförsörjning är delvis en ny fråga för fjärrvärmeaktörer att fokusera på. Gruppen består till stor del av skånska aktörer som har flera gemensamma nämnare. Samtliga berörs av energi- och råvarupriser, fjärrvärmeanslutning till fastigheter och spillvärmelösningar. Men framför allt vill alla också bidra till samhällets utveckling. Detta ger bra förutsättningar för samarbeten.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du inför den elektrifiering som krävs för klimatet?

Ingen har undgått att elförsörjningen på kort sikt har dykt upp som en ny utmaning. Elförsörjningsarbete innebär inte längre enbart att installera ny elproduktionskapacitet eller nya transmissionsnät. Energiaktörer ropar efter incitament för att kunna leverera marknadsbaserade elsystemlösningar i rätt tid. Utmaning på kort sikt ser jag är att hitta samarbeten som involverar flera olika aktörer och få samtliga att se nyttan i att gå med i samarbetet. Genom att gå ihop med flera aktörer kan man sänka den ekonomiska belastningen för en enskild aktör och dela på nyttan.

Jag uppfattar också att fjärrvärmebranschen ser möjligheterna i att understödja elsystemet. Genom att skapa nya värden kan fjärrvärmebranschen framtidssäkra sin plats i samhällsutvecklingen.

Hur hoppas ni kunna förbättra livet för alla som bor i Skåne?

Vi vill ta vara på outnyttjad potential i fjärrvärmebranschen genom att samarbeta brett i hopp om att kunna leverera kostnadseffektiva och leveranssäkra energilösningar för alla som bor i Skåne. Lyckas vi med detta är vi en bra bit på vägen att skapa ny framtidstro för skåningar, som inte längre ska behöva oroa sig för elförsörjningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.